36 đề thi toán lớp 3

Bộ 36 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3

ĐỀ SỐ 1

Bạn đang xem: 36 đề thi toán lớp 3

Bài 1: Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay lập tức trước của 160 là:

A. 161 B. 150 C. 159 D. 170

b) Một cái ao hình vuông vắn sở hữu cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông vắn ê là:

A. 4m B.36 m C. 10 m D. 12 cm

c) 9m 8cm = . centimet . Số tương thích cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

A. 98 B. 908 C. 980 D . 9080

d) Gấp 7 lít lên 8 lượt thì được:

A. 15 lít B. 49 lít C. 56 lít D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

*Giá trị của biểu thức

Xem thêm: hoá sinh pdf

a) 2 + 8 x 5 = 50

b) 32 : 4 + 4 = 12

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = . 8 x 7 = .

63 : 9= . 64 : 8 = .

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302 660 – 251 124 x 3 845 : 7

 . . .

 . . . .

 . . . .

Xem thêm: trường thcs trần phú quận 12

Bài 5: Tìm x:

a) X : 6 = 144 b) 5 x X = 375

Bạn đang được coi 20 trang mẫu của tư liệu "Bộ 36 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3", nhằm vận tải tư liệu gốc về máy các bạn click nhập nút DOWNLOAD ở trên

Bộ 36 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3
ĐỀ SỐ 1
Bài 1: Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:
Số ngay lập tức trước của 160 là:
A. 161	B. 150	C. 159	D. 170
Một cái ao hình vuông vắn sở hữu cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông vắn ê là:
4m	B.36 m	C. 10 m	D. 12 cm
9m 8cm = . centimet . Số tương thích cần thiết điền nhập khu vực chấm là:
A. 98	B. 908	C. 980	D . 9080
Gấp 7 lít lên 8 lượt thì được:
15 lít	B. 49 lít	C. 56 lít	D. 65 lít
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:
*Giá trị của biểu thức
a) 2 + 8 x 5 = 50	
b)	32 : 4 + 4 = 12	
Bài 3: Tính nhẩm
7 x 6 = .
8 x 7 = .....
63 : 9= .
64 : 8 = .
Bài 4: Đặt tính rồi tính
487 + 302
660 – 251	124 x 3
845 : 7
 . 
 . 	 . 
 . 
 . 	 . 
 . 
 . 
 . 	 .
 .
Bài 5: Tìm x:
a)	X : 6 = 144	b) 5 x X = 375
 .	 
 .	 
Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đang được gọi được 1 số ít trang ê. Hỏi còn bao
4
nhiêu trang truyện nữa tuy nhiên An ko đọc?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 2
Câu 1: Viết số tương thích nhập khu vực chấm (1 điểm).
63 : 7 = 
35 : 5 = .
42 : 6 = ..
56 : 7 =
Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):
a) 235 ´ 2 =
b)	630 : 7 =
Câu 3: Thực hiện tại tính (2 điểm).
a) 205 + 60 +3 = ..
b) 462 + 7 – 40 = .
Câu 4: (3 điểm)
Số trườn nhiều hơn thế nữa số trâu là 28 con cái. tường rằng số trâu là 7 con cái. Hỏi số trâu vày một trong những phần bao nhiêu số trườn ?
Bài giải
Câu 5:
Một hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 60m, chiều rộng lớn là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?
Bài giải
ĐỀ SỐ 3
I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Khoanh tròn trặn nhập đáp án đúng
Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:
A.100	B.799	C.744	D. 689
Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:
A.924	B. 304	C.6	D. 912 3.	7m 3 centimet = ....... cm:
A. 73	B. 703	C. 10	D. 4
Có 750 cuốn sách sách xếp đều nhập 5 tủ, từng tủ sở hữu 2 ngăn. Hỏi từng ngăn sở hữu từng nào cuốn sách, hiểu được từng ngăn sở hữu số sách như nhau?
75 quyển B. 30 quyển	C. 6 0 quyển	D. 125 quyển
Có 7 con cái vịt, số gà nhiều hơn thế nữa số vịt 56 con cái. Hỏi số vịt vày một trong những phần bao nhiêu số gà?
A. 
B. 
C. 
D. 
Một cái bìa hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 25 centimet, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa này đó là từng nào đề – xi – mét?
52dm	B.70cm	C.7dmD. 70 dm
Hình vẽ sau đây sở hữu bao nhiêu góc vuông?
A. 1	B. 2	C.3	D. 4
8.	8 x 7 < □ x 8
A. 7	B. 5	C. 8	D. 6
II/ Phần tự động luận (6 điểm)
Bài1: (2 điểm) Tính độ quý hiếm của biểu thức:
267 + 125 – 278	538 – 38 x 3
....................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Bài 2. Tìm X: (2 điểm)
X : 7 = 100 + 8	X x 7 = 357
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Bài 3: (2 điểm)
Một cửa hàng sở hữu 453 kilogam gạo, đang được bán tốt 1/3 số gạo ê. Hỏi cửa hàng sót lại từng nào ki- lô- gam gạo?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 ................................................................................................... .........................
ĐỀ SỐ 4
Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh nhập chữ đặt điều trước thành phẩm trúng.
1) 856: 4 sở hữu thành phẩm là:	A. 214	B. 241	C. 225
2) 64 x 5 sở hữu thành phẩm là: A. 203	B. 320	C. 415
3) 75+ 15 x 2 sở hữu thành phẩm là:	A. 180	B. 187	C. 105.
7 tất tả lên 8 lượt được:	A. 64	B. 56	C. 49
Một hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 15 m, chiều rộng lớn là 9 m. Chu vi hình chữ nhật ê là: A. 24 m	B. 48 m	C. 135 m
Một hình vuông vắn sở hữu cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông vắn ê là:
A. 200	B.140	C.240.
Tìm x: X : 3 = 9	Vậy X = ?
A. X = 3	B. X = 27	C. X = 18
Một đàn gà sở hữu 14 con cái, người tao nhốt từng lồng 4 con cái. Hỏi cần phải có tối thiểu từng nào cái lồng nhằm nhốt gà?
A.4	B. 3	C.2
Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.
a) 526 + 147	b) 627- 459	c) 419 x 2	d) 475 : 5
Bài 3 (1,5 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức:
a) 55: 5 x 3	b) (12+ 11) x 3
Bài 4 (2,5 điểm): Một cửa hàng sở hữu 96 kilogam đàng, đang được phân phối cửa hàng sót lại từng nào ki-lô-gam đường?
1 số ki-lô gam đàng ê. Hỏi
4
Tóm tắt	Giải
ĐỀ SỐ 5
I/ Khoanh nhập chữ đặt điều trước thành phẩm đúng
1	. Kết ngược của luật lệ nhân: 117 x 8 là:
A. 936 ;	B. 639;	C. 963;	D. 886.
Kết ngược của luật lệ phân chia : 84 : 4 là;
A. 14;	B. 21;	C. 8;	D. 12
Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là:
A. 781;	B. 681;	C. 921;	D. 671.
Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:
A. 39;	B. 19;	C. 91;	D. 20;
II/ Tự luận:
Đặt tính rồi tính;
486 + 303;	670 – 261 ;	106 x 9	872 : 4.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tìm y:
72 : nó = 8;	y + 158 = 261;	5 x nó = 375;	y : 5 = 141.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Năm ni ông 72 tuổi tác, con cháu 9 tuổi tác. Hỏi tuổi tác con cháu vày một trong những phần bao nhiêu tuổi tác ông?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tổ một trồng được 25 cây, tổ nhì trồng được tất tả 3 lượt tổ một. Hỏi cả nhì tổ trồng được từng nào cây?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 6
PHẦN I: Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước câu vấn đáp trúng hoặc tuân theo đòi hỏi.
Gấp 7 lít lên 8 lượt thì được:
15 lít	b. 49 lít	c. 56 lít	d. 65 lít
7m 4cm = .. centimet. Số tương thích điền nhập khu vực trống không là:
a. 74cm	b. 740cm	c. 407cm	d. 704cm
Tổng của 16 và 14 rồi nhân với 4 là:
a. 30	b. 34	c. 72	d. 120
Một cái ao hình vuông vắn sở hữu chu vi là 24 m thì cạnh của hình vuông vắn ê là:
4m	b. 6m	c. 8m	d. 12cm
Số tương thích ghi chép nhập khu vực trống không nhập luật lệ tính
x 6
: 8
4
là:
a. 24 và 3	b. 24 và 4	c. 24 và 6	d. 24 và 8
của 24 kilogam là:
1kg	b. 3 kg	c. 6 kg	d. 8 kg
Giá trị của chữ số 3 nhập số 132 là:
300	b. 30	c. 3	d. Cả a, b, c đều sai
Hình mặt mày sở hữu góc :
Vuông.
Không vuông.
Số dư nhập luật lệ phân chia 27 : 5 là :
a. 1	b. 2	c. 3	d. 4
PHẦN II: TÍNH
1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)
576 + 185
720 – 342
75 x 7
. ..
786 : 6
 .
. ..
 .
. ..
 .
. ..
 .
2. Tìm x: (1 điểm)
x + 23 = 81
100 : x = 4
 .	 ..
 .	 ..
 .	 ...
3. Một cửa hàng sở hữu 104kg gạo, cửa hàng đang được phân phối cút kilogam gạo ê. Hỏi cửa hàng còn lại
bao nhiêu kilogam gạo? (2 điểm)
Giải
 .
 .
 .
ĐỀ SỐ 7
Bài 1. Tính nhẩm:
4 x 5 = ............;	7 x8 = ...........;	45 : 9 = ...............; 64 : 8 = ................;
Bài 2. Tìm số lớn số 1, nhỏ nhắn nhất trong những số sau: 375, 421, 573, 241, 735, 142
a) Số lớn số 1 là số: .......................... b) Số nhỏ nhắn nhất là số : .................................
Bài 3. Viết nhập dù trống không (theo mẫu):
Cạnh hình vuông
8cm
12cm
31cm
Chu vi hình vuông
8 x 4 = 32 (cm)
Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:
Giá trị của biểu thức 288 + 24 : 6 là 294	;
Giá trị của biểu thức 138 x (174 – 168) là 826
Bài 5.
>
<
=
6m 3cm ....... 7m	5m 6cm ....... 5m
?	6m 3cm ....... 630cm	5m 6cm ........ 506cm
Bài 6. Đặt tính rồi tính:
213 x 3
208 x 4
684 : 6
630 : 9
 ..
 ..
 .
 ..
 ..
 .
 ..
 ..
 ..
Bài 7. Tính:
a) 163g + 28g = ............. ;.	b) 96g : 3 = ............;
Bài 8. Một cửa hàng sở hữu 36 máy bơm, người tao đang được phân phối 1
6
số máy bơm ê. Hỏi cửa ngõ hàng
còn lại từng nào máy bơm?
Giải
Bài 9. Tính chiều rộng lớn hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật này đó là 60m và chiều lâu năm là 40m..
Giải
ĐỀ SỐ 8
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1(2 điểm). Nối luật lệ tính và biểu thức với độ quý hiếm của nó:
45 + 29
59
79 - 20
74
30 x 3 : 3
21
(97 – 13) : 4
30
Câu 2 (1 điểm). Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng:
Cạnh của hình vuông vắn là 6 centimet. Vậy chu vi hình vuông vắn là centimet A. 10	B. 12	C. 24
Số tương thích cần thiết điền nhập khu vực chấm nhằm 3m 2cm = centimet là: A. 32	B. 302	C. 320
PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1(2 điểm). Tính
+
271
x 206	246
- 692
3
444	2	235
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
8
Câu 2 (1 điểm). Tô color nhập 1

số dù vuông
Câu 3 (1 điểm). Tìm x:
a) x : 6 = 121	b) 7 x x = 847 – 77
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4 (2 điểm). Một tấm vải vóc lâu năm 68m, người tao hạn chế lấy 4 khúc, từng khúc lâu năm 6m. Hỏi tấm vải vóc sót lại lâu năm từng nào mét?
Bài giải
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5(1 điểm).Tìm số bị phân chia nhập luật lệ phân chia mang đến 8, biết thương là 4 và số dư là số dư lớn số 1 rất có thể đã đạt được.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 9
PHẦN I: (3 điểm)
Câu 1: Số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số là:
A. 90	B. 99	C. 10	D. 89
Câu 2: x – 25 = 100 độ quý hiếm của x là:
A. 55	B. 65	C. 75	D. 125
Câu 3: Giá trị của biểu thức 900 – 200 – 100 là:
A. 610	B. 600	C. 670	D. 720
Câu 4: Số “Chín trăm năm mươi tư xăng – ti – mét” ghi chép là:
A. 9504 cm	C. 954 cm
B. 9054 cm	D. 945 cm
Câu 5: Hình vuông sở hữu cạnh 5 centimet thì sở hữu chu vi là:
A. 15 cm	B. đôi mươi cm	C. 25 cm	D. 30 centimet Câu 6: Hùng cao 142 centimet. Tuấn cao 136 centimet. Hỏi Hùng cao hơn nữa Tuấn từng nào xăng - ti – mét?
A. 6 cm	B. 8 cm	C. 278 cm	D. 276 cm
PHẦN II: (7 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
a. 487 + 302
b. 180 – 75
c. 271 x 3
 ..
d. 595 : 5
 ..
 ..
Bài 2: Tìm x: (1 điểm)
246 : x = 2	125 : x = 5
 ..	 
 ..	 
 ..	 
Bài 3: (1 điểm)
2 m 2dm = dm
Bài 4: (2 điểm) Minh thực hiện được 12 đồ dùng nghịch tặc. Hải thực hiện tất tả 3 lượt số đồ dùng nghịch tặc ê của Minh. Hỏi Minh và Hải thực hiện được toàn bộ từng nào đồ dùng chơi?
Bài giải
 .
 .
 .
 .
 .
 .
Bài 5: (1 điểm) Tìm một vài hiểu được nếu như hạn chế số ê cút gấp đôi, kế tiếp sụt giảm 8 1
lần thì được 4 của số chẵn lớn số 1 sở hữu một chữ số.
 .
 .
 .
 .
 .
 .
ĐỀ SỐ 10
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:
Câu 1. Chữ số chín nhập số 893 có mức giá trị là:
A. 900	B. 90	C. 93	D. 9
Câu 2. Kết ngược của luật lệ nhân: 16 ´ 8 là:
A. 224.	B. 124	C.128	D. 621
Câu 3. 4m 4dm = . dm. Số tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm là:
A. 44 dm	B. 404 centimet.	C. 404 dm	B.
Bài 4: Điền số tương thích nhập khu vực chấm:
2 góc vuông
3 góc vuông
4 góc vuông
5 góc vuông
440 dm
Câu 5. Kết ngược của luật lệ nhân: 117 ´ 8 là:
A. 937.	B. 564	C.612	D. 936
PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a) 467 + 319	b) 846 : 4
.............................................	.................................................
.............................................	.................................................
Câu 2: Một team đồng thao diễn thể thao sở hữu 448 học viên, nhập ê phái nam. Hỏi team ê sở hữu từng nào học viên nữ?
Bài giải.
1 số học viên là học tập sinh
4
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 11
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: (3 điểm) Khoanh nhập vần âm đặt điều trước thành phẩm trúng và hoàn thành xong tiếp những bài bác tập luyện sau:
Câu 1: Số chín trăm mươi nhì ghi chép là:
A. 92
B. 902
C. 912
Câu 2: Cho số nhỏ nhắn là 5, số rộng lớn là 35. Hỏi số rộng lớn tất tả bao nhiêu lượt số bé?
A. 8 lần
B. 7 lần
C. 9 lần
Câu 3: Số nhỏ nhắn nhất sở hữu 3 chữ số không giống nhau là:
A. 102
B. 101
C. 123
Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là::
A. 210
B. 220
C. 120
PHẦN TỰ LUẬN
Bài : (2 điểm) Đặt tính rồi tính
533 + 128
728 – 245
172 x 4
798 : 7
Bài 3: (2 điểm) Tìm X biết:
a. 90 : X = 6
b. X : 5 = 83
Bài 4: (2 điểm) Người tao xếp 100 cái bánh nhập những vỏ hộp, từng vỏ hộp sở hữu 5 cái. Sau ê xếp những vỏ hộp nhập thùng từng thùng 4 vỏ hộp. Hỏi sở hữu từng nào thùng bánh?
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
191	83
108
111	12
99
?
24
76
Bài 5: (1 điểm) Xét mối liên hệ những số nhập một hình trụ sau rồi điền số tương thích nhập khu vực vết chấm hỏi?
ĐỀ SỐ 12
Câu 1: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính:
236 x 4
32 x 9
327 x 3
118 x 6
Tính:
3
981
512
888
198
8
4
9
Câu 2: (2 điểm)
Nối biểu thức với độ quý hiếm của nó:
492 – (76 + 38)
723
72 : 9 + 18
26
964 : 4 x 3
378
70 x 9 : 2
109
89 + 10 x 2
315
+
−
x
:
a)
840
4
2 = 105
?
b)
42
6
3 = 249
c)
309
3
9 = 112
Câu 3: (1 điểm)
Câu 4: (1 điểm)
Một hình chữ nhật sở hữu chu vi là 824cm, chiều lâu năm là 251cm. Tính:
Nửa chu vi hình chữ nhật.
Chiều rộng lớn hình chữ nhật. Câu 5: (1 điểm)
Số
?
Số bị chia
482
877
964
594
608
Số chia
Thương
Số dư
Câu 6: (1 điểm)
Tính:
65g x 2 – 12g =	981g : 9 + 57g =
47kg + 92kg – 27kg =	944kg : 4 x 2 =
Câu 7: (1 điểm)
Số rộng lớn là 54; số nhỏ nhắn là 6.	b) Số rộng lớn là 42; số nhỏ nhắn là 3. Số rộng lớn tất tả lượt số nhỏ nhắn.	Số rộng lớn tất tả lượt số nhỏ nhắn.
Số nhỏ nhắn thông qua số rộng lớn.	Số nhỏ nhắn thông qua số rộng lớn.
Câu 8: (1 điểm)
a)
72 : 6 x 8 = 96
c)
90 x 2 x 4 = 368
Đ
S
?
b)
339 x 2 : 6 = 113	
d)
218 – 106 x 5 = 560
Câu 1: (2 điểm)
a) Tính:
222

309
ĐỀ SỐ 13
76	69
´ 4	´ 3	´ 7	´ 9
b) Đặt tính rồi tính:
288 : 8	444 : 4	230 : 6	527
: 9
Câu 2: (1 điểm)
Tính độ quý hiếm biểu thức:
a) 93 – 48 : 8	b) 69+ đôi mươi x 4
Câu 3: (1 điểm)
Nối câu hỏi lần x với độ quý hiếm trúng của x :
2´ x = 648
x : 4 = 221
x + 273= 789 642- x = 363
Câu 4: (2 điểm)
x = 279
x = 324
x = 884
x = 516
Lan gọi một quyển truyện lâu năm 132 trang, đang được gọi được nên gọi từng nào trang nữa thì không còn quyển truyện?
1 số trang. Hỏi Lan còn
4
Một ngôi trường học tập sở hữu 8 giáo viên. Số thầy giáo nhiều tất tả 7 lượt số giáo viên. Hỏi ngôi trường ê sở hữu toàn bộ từng nào giáo viên?
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
19
Câu 5: (1 điểm)
>
49 – 7 x 7 13 − 13
36 : 6 x 7 88 : 4
<
?
=
40 : 5 x 9 59 + 14
7 x 5 – 15 90 : 9
Câu 6: (1 điểm)
Số
?
1kg =	g	c) 978g <	kg
57cm =	mm	d)	km > 999m Câu 7: (1 điểm)
Viết nhập khu vực chấm:
Bao lúa 72kg khối lượng tất tả lượt bao lúa 9kg.
Băng giấy tờ 32m lâu năm tất tả lượt vày giấy tờ 8m.
Thùng dầu 45 lít nặng nề tất tả lượt thùng dầu 9 lít.
Sợi chạc 60dm lâu năm tất tả lượt sợi chạc 3dm. Câu 8: (1 điểm)Khoanh nhập chữ đặt điều trước thành phẩm trúng.
Một hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 15m, chiều rộng lớn 68dm. Chu vi hình chữ nhật ê là: A. 18dm	B. 436dm	C. 364dm	D. 83m
ĐỀ SỐ 14
Câu 1: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính:
106 x 6	85 x 7	419 x 2	68 x 5
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
Tính:
4
912
800
842
243
5
7
6
Câu 2: (1 điểm)
48 – 45 : 9
57
Nối biểu thức với độ quý hiếm của chính nó.
18 + 72 : 9
246
798 : 7 : 2
43
123 x (42 – 40)
26
Câu 3: (1 điểm)
Viết nhập khu vực chấm.
Câu 4: (1 điểm)
Số hình trụ vày ...... số hình vuông
20
>
<
=
?
75 – (15 – 8)
59
64 : 4 x 2
9 x 3
10 x 8 + 20
800 : 8
54 – 6 x 9
7 : 7
Câu 5: (2 điểm)
Dựa nhập tóm lược, nhằm giải câu hỏi sau:
Gói nhỏ: Gói lớn:
120g
? g
Hôm qua loa cửa hàng bán tốt 514 lít dầu, thời điểm ngày hôm nay cửa hàng phân phối thấp hơn ngày qua 36 lít. Hỏi cả nhì ngày, cửa hàng đang được bán tốt từng nào lít dầu?
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . Câu 6:
Số
?
9 x
= 81
8 x 2 x
= 32
54 :
= 6
160 : 6 :
= 5
Câu 7: (1 điểm)
Viết số tương thích nhập khu vực chấm.
A	84cm	B
57cm
D	C
Chu vi hình chữ nhật ABCD là centimet.
Câu 8: Cường và Tuấn nằm trong thực hiện một câu hỏi. Cường thực hiện không còn phút. Vậy:
1 giờ. Tuấn thực hiện không còn 12
5
ường thực hiện nhanh chóng rộng lớn.	B. Tuấn thực hiện nhanh chóng rộng lớn. C. Cường và Tuấn thực hiện đều nhau.
ĐỀ SỐ 15
Câu 1: (1 điểm)
Tính:
a) 8 x 3 + 9 = = 	c) 10 x 8 : 4 = = 
b) 7 x 9 – 38 = = 	d) 9 x 6 : 3 = = Câu 2: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính:
134 : 2	872 : 8	622 : 3	407 : 4
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
Tính:
326
´ 3

196
´ 4

230
´ 2

101
´ 9
Câu 3: (1 điểm)
x 9
: 8
Viết số tương thích nhập dù trống không.
48
64
72
16
32
8
5
6
3
7
10
Câu 4: (1 điểm)
Viết số tương thích nhập khu vực chấm.
 g = 1kg	450m = dam
8hm = dam = m	609cm = m centimet Câu 5: (1 điểm)
Tính độ quý hiếm của biểu thức:
a) (639 – 453) : 3	b) 72 : (8 : 2)
 . . 
 . . 
 . . 
Câu 6: (1 điểm)
Ở một cửa hàng sở hữu 452m vải vóc xanh rờn và số mét vải vóc đỏ au bằng

1 số mét vải vóc xanh rờn.
4
Hỏi cửa hàng ê sở hữu toàn bộ từng nào mét vải vóc xanh rờn và vải vóc đỏ?
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
Câu 7: (2 điểm)
Đo rồi điền thành phẩm nhập khu vực chấm.
Hình c hữ nhật MNPQ có:
 góc vuông Cạnh MN = centimet Cạnh NP = centimet Cạnh PQ = centimet Cạnh QM = cm
Chu vi của hình chữ nhật MNPQ là Câu 8: (1 điểm)
Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?
(B)
10
9
8
11 12 1
7 6
5
2
3
4
	10
9
8
11 12 1
7 6
5
2
3
4
...... giờ ...... phút hay
...... giờ xoàng xĩnh ...... phút
...... giờ xoàng xĩnh ...... phút hay
...... giờ ...... phút
ĐỀ SỐ 16
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1(1 điểm). Nối những luật lệ tính sở hữu thành phẩm vày nhau:
9 x 4
32 : 4
81 : 9
6 x 6
8 x 7
9 x 1
64 : 8
14 x 4
Câu 2 (1 điểm). Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng:
Một hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 5cm, chiều rộng lớn 3cm. Chu vi của hình chữ nhật ê là:
8cm	B. 15cm	C.16 cm
Chu vi hình vuông vắn sở hữu cạnh 5cm là:
20cm	B. 25cm	C. 10cm
Câu 3 (1 điểm). Điền vết (>, <, =) tương thích nhập dù trống:
744g	474g
900g + 50g	1kg
305g	350g
400g	440g - 40g
PHẦN II/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 4 (3 điểm). Đặt tính rồi tính:
207 x 4
110 x 6
320 : 4
69 : 5
Câu 5 (1 điểm). Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:
30 + 180 : 6 =....................................	(18 + 7) x 3 =................................
=..........................................	=..........................................
Câu 6 (2,5 điểm). Có 320 cuốn sách xếp đều nhập 2 tủ, từng tủ 4 ngăn. Hỏi từng ngăn sở hữu từng nào cuốn sách (Biết rằng số sách trong những ngăn là như nhau)?
Bài giải
Câu 7 (0,5 điểm).
a. Từ tía chữ số 5, 8, 0 lập số lớn
nhất sở hữu tía chữ số không giống nhau.
b. Từ tía chữ số chín, 7, 1 lập số nhỏ nhắn nhất có
ba chữ số không giống nhau.
ĐỀ SỐ 17
Bài 1: Con ngỗng khối lượng 5kg . Con heo khối lượng 35kg . Con heo nặng nề tất tả con cái ngỗng, số lượt là:
6 lần	b. 7 lần	c. 8 lần
Bài 2: 9 km = .. m :
a. 90	b. 900	c. 9000
Bài 3: Trong những hình sau đây, hình này sở hữu góc vuông:
Hình 1	Hình 2	Hình 3
a. Hình 1	b . Hình 2	c . Hình 3
Bài 4: Phép phân chia 89 : 3 sở hữu số dư là :
a. 4	b. 3	c. 2
Bài 5: Tính nhẩm :
72 : 8 = .	9 x 9 = ..
Bài 6: Đặt tính rồi tính :
308+ 476	974 – 356	132 x 6	720 : 8
 . ..	.. .	. 	 .
 . ..	. ..	 . 	 .
 . ..	. ..	 . 	 .
Bài 7:	Điền vết >, <, =
90 phút	1 giờ 30 phút
788 mm	1 m
Bài 8 Tìm y:	Bài 9: Tính độ quý hiếm biểu thức
y : 6 = 34	72 : 8 + 16
 ..	 ..
 ..	 ..
Bài 10: Một team người công nhân nên sửa 630 m đàng . Độ này đã sửa được đàng ê. Hỏi team người công nhân này còn nên sửa từng nào mét đàng nữa ?
Bài giải
1 số mét
7
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ĐỀ SỐ 18
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a) 105 + 78	b) 694 – 236	c) 207 x 4	d) 283 : 7
 Câu 2: Khoanh nhập chữ đặt điều trước ý vấn đáp đúng:
Chữ số 4 nhập số 846 có mức giá trị là:
A . 46	B. 4	C. 840	D. 40
của 49 kilogam là:
Số rộng lớn 24, số nhỏ nhắn là 4. Số rộng lớn tất tả số nhỏ nhắn số lượt là:
A. 4	B. 6	C. 32	D.2
Số ngay lập tức sau số 803 là:
A. 802	B. 805	C. 804	D. 806
Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập khu vực chấm ( .) :
a) Nếu 45 :k = 9 thì k = 5	 
b) Anh 12 tuổi tác, em 4 tuổi tác . Vậy tuổi tác em bằng	tuổi anh	 .
Câu 4: Dùng ê ke đánh giá sau đây sở hữu bao nhiêu góc vuông:
.....................................................................
.....................................................................
Câu 5: Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 208m vải vóc , giờ chiều bán tốt số vải vóc gấp hai đối với buổi sớm. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng bán tốt từng nào mét vải vóc ?
ĐỀ SỐ 19
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a. 407 + 213	b. 872 - 215
c. 306 x 5
d. 720 : 6
 .	 ..
 .
 .
 ..	 .
 .
 .
 .	 .
 ..
Câu 2: Khoanh nhập chữ đặt điều trước ý vấn đáp đúng:
Số tương thích nhằm ghi chép nhập khu vực chấm của sản phẩm số 72; 63; 54; 45;..........là :
A. 42	B. 36	C. 63	D. 35
Số tương thích cần thiết điền nhập chổ chấm là: 8m7cm = .centimet là A. 87	B. 807	C. 800
22 giờ tức là bao nhiêu giờ đêm?
9 giờ	B. 10 giờ	C. 11 giờ	D. 12 giờ
Chữ số 8 nhập 786 có mức giá trị là:A. 800	B. 80	C. 86	D. 8 Câu 3: Viết những số sau:
Chín trăm linh nhì : .., 
Sáu trăm năm mươi lăm: , .
Viết những số nhập khu vực chấm (....) mang đến mến hơp:
753 = .........+ 50 + 3	9 tất tả lên 8 lượt, rồi bớt 37 thì được : ........
Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập khu vực chấm( ..)
326 + 945 : 9 = 431	..............
a.
Một trại chăn nuôi sở hữu 150 gà trống không và 3 gà mẹ. Số gà trống không tất tả 5 số gà mẹ : ..
139 km gọi : Một trăm tía mươi chín ki-lô-mét . Câu 5: Trong hình vẽ mặt mày sở hữu số hình tam giác là: ................
Câu 6: Một team đồng thao diễn thể thao sở hữu 464 học viên, nhập ê 1/4 số học viên là
học sinh phái nam. Hỏi team ê sở hữu từng nào học viên nữ?
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
ĐỀ SỐ 20
Bài 1: Tính nhẩm: ( 2 điểm)
6 x 8 = ..	49 : 7 = 
24 : 8 = .
54 : 9 = 
8 x 9 = ..	56 : 8 = 
9 x 7 = .
72 : 9 = .
Bài 2: Đặt tính rồi tính. ( 2điểm):
54 x 3
 ........
132 x 7
96 : 3
856 : 4
Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức:( 2 điểm)
a/ 14 x 3 : 7 = 	b/ (42 + 18) : 6 = 
= ...	= ..
Bài 4: Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng: (2 điểm)
a/ Chu vi hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 15 centimet, chiều rộng lớn 10 centimet là :
10
2
9
3
8
4
1
12
11
A. 25 cm	B. 35 cm	C. 40 cm	D. 50 centimet b/Đồng đồ dùng chỉ :
A. 5 giờ 10 phút	B. 2 tiếng 5 phút
2 giờ 25 phút	D. 3h 25 phút
Bài 5: ( 2 điểm) Một thùng mắm chứa chấp 96 lít, buổi sớm bán tốt 1 số ít lít dầu . Hỏi trong
3
thùng sót lại từng nào lít dầu ?
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
 . . 
ĐỀ 21
Câu 1: ( 1,5 điểm ) Khoanh tròn trặn nhập trước ý vấn đáp trúng nhất trong những câu sau:
a/ Số rộng lớn vày 18, số nhỏ nhắn vày 6. Vậy số rộng lớn tất tả bao nhiêu lượt số nhỏ nhắn ?
6 lần	B. 3 lần	C.	2 lần
b/ Cho 5m 2cm = . . . . centimet . Số tương thích điền nhập khu vực chấm là :
A. 52	B. 520	C. 502
c/ Một ngược cân nặng có mức giá trị là 20g , vậy 3 ngược cân nặng như vậy có mức giá trị là: A. 6 g	B. 60g	C. 60
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống: ( 1điểm )
a/ 180 + 30 : 6 = 35	b/ 12 x 3 : 3 = 12
Câu 3: Điền số tương thích nhập dù trống không ( 1 điểm)
6
Gấp 3 lần
thêm 3
giảm 3
Câu 4: Đặt tính và tính kết quả: ( 2điểm )
a. 487 + 302	b. 660 - 251	c. 810 : 9	d. 420 : 6
 	 ..	 ..	 
 	 ..	 ..	 
 	 ..	 ..	 Câu 5 : Tìm	y ( 1,5 điểm )
a/ nó : 5 = 141	b/ 5 x nó = 375
 	 ..
 	 ..
 	 .. Câu 6: Một kho sản phẩm nhập về 4 thùng bánh và 1 thùng kẹo, từng thùng bánh khối lượng 150g và thùng kẹo khối lượng 125g. Hỏi kho sản phẩm đang được nhập về từng nào gam bánh và kẹo?
 .
 .. 
 .. 
 .. 
 ..
 Câu 7: Điền số tương thích nhập khu vực chấm ( 1 điều )
Số 566 phân chia mang đến 7 được thương là .. ( dư ...)
ĐỀ SỐ 22
Bài 1.	Khoanh tròn trặn nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng :
Số ngay lập tức sau số 289 là :
A. 286	B. 287	C. 290	D. 288
Phép phân chia 40: 3 sở hữu số dư là :