bài tập định thức có lời giải


KHOÁ HỌC: ĐẠI SỐ - KỸ THUẬT

Chương 04: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
TUYẾN TÍNH
BÀI TẬP ĐỊNH THỨC – MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

Bài 1. Tính những lăm le thức sau:

a)

Bạn đang xem: bài tập định thức có lời giải

213
5 3 2
143

b)

a b c b c a c a b

c) 2 2

11 ε 11 ε , ε cos 2 π i sin2π 33 ε ε 1

=+


d)

1 3 5 1
2 1 1 4
5 1 1 7
7 7 9 1
−−

e)

1 a 0 2 2 1 1 3 2 0 1 1 3 2 b 0

−−

Lời giải: a) Cách 1: Khai triển theo gót cột 1

( ) ( ) ( ) 0

213
3 2 1 3 1 3
5 3 2 2. 5. 1. 2 3 4 5 1 4 1 3.
4 3 4 3 3 2
143
= − + = − − − + − = 4

Cách 2: Đưa về dạng quỷ trận tam giác

0
2 1 3 2 1 3 2 1 3
5 3 2 0 1 / 2 11 / 2 0 1 / 2 11 / 2 2. .40 1
1 4 3 0 7 / 2 3 / 2 2
4
0 0 40
= − = − = =

b) Đáp án: − − − +a 3 b 3 c 3 3abc

c) Đáp án: 2 4 3 2 2

3

11 ε 11 ε ε 2ε ε ε ε 1

= − + =−

d) Đáp án: − 112 e) Đáp án: 12a 3b 4ab 14+ + + Bài 2. Tìm x để:

a) 2

1 2 4

1 x x 0 1 3 9

= b)

3 x 2 2 2 3 x 2 0 2 2 3 x

−=

Lời giải:


a) 22 ( ) ( 2 ) 2

1 2 4 1 2 4

1 x x 0 x 2 x 4 5. x 2 5 x 4 0 x x 6 0 1 3 9 0 55 x

x 3

−−
= + − = + − − =  − + +  =−
=
=

b) Đáp án: x 32 9x 1 7 x 7 x 5x 1

0
− 
=
=
+ − + = 

Bài 3. Tìm λ  sao cho tới det A( −= λE 0 ) , nhập tê liệt E là quỷ trận đơn vị chức năng cấp cho 3.

a)

2 1 1
A 1 0 3
0 1 1
 − 
=



b)

3 0 2
A 0 1 2
2 2 2

=



Lời giải:

a) ( )

2 1 1 1 0 0 2 λ 1 1 2 λ 1 1 A λE 1 0 3 λ 0 1 0 1 λ 3 det A λE 0 1 λ 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 λ 0 1 1 λ

 −     − −  − −
− =  −  = −  − =  − =
     
       −−
.

Đến phía trên giải tương tự động bài xích 2.

Đáp án: 32 λ 4

1

λλ 3λ 0 

=
+ − =
 =

b) Đáp án: 32

5

λ 6λ 3λ

λ λ λ

10 0
2
=
=
+ − − =  =−

Bài 4. Tìm quỷ trận nghịch ngợm hòn đảo của những quỷ trận sau:

a)

34
A
57

=


b)

3 4 5
B 2 3 1
3 5 1
 − 
=−

−

c)

1 a 0 0 0 1 a 0 C 0 0 1 a 0 0 0 1

 − 
−
=
−



Lời giải: Để mò mẫm quỷ trận nghịch ngợm hòn đảo tất cả chúng ta sở hữu 2 cách: Dùng quỷ trận phụ thích hợp hoặc cách thức Gauss – Jordan. a) Cách 1: Dùng quỷ trận phụ hợp

( ) ( ) ( ) ( )

2 3 3 4 11 12 21 22

75

c 1 .7 7 ; c 1 .5 5 ; c 1 .4 4; c 1 .3 3 C 43

 − 
= − = = − = − = − = − = − =  =
−
A1T 11 .C 74
5
7
3
4

detA 1 5 3

 =− =  − = − 
−  − 

Cách 2: Phương pháp Gauss – Jordan 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 0 21 12 1 0 7 4 A|E 5 7 0 1 0 1 / 3 5 / 3 1 0 1 5 3 0 1 5 3 0 1 5 3

       −−  
  =  →  →  →  → 
    −    −    −    − 

BT− =  + = XA 2X 2X XA BT X 2E A( + =) BT. Trong đó: E là quỷ trận đơn vị chức năng cấp cho 2. Đến phía trên, các

bạn giải tương tự động bài xích 5.

Đáp án:

01
X 5 14
24

=−

−

Bài 7. Cho

21
A 01 , B 1 0
2231

== −
− 
−


. Tìm quỷ trận X vừa lòng B 3X XA−=T.

Đáp án:

11
X 1 2
49
 − 
=−

−

Bài 8. Cho A 4 1 , B 101 2 2 1 1 1

  − 
==   
  −−−

. Tìm quỷ trận X vừa lòng A XT T=+B XT

Đáp án:

12
X 2 3
34
 − 
=−

−

Bài 9. Cho

1 2 1 1 2
2 12 10
A 2 3 4 ; B 3 4 ; C
6 16 7
3 1 1 0 3
−  − 
    
=  =  =
 −   
   

. Tìm quỷ trận X vừa lòng AX B C+=t.

Đáp án:

21
X 3 2
11

=

−

Bài 10. Cho quỷ trận: A 1 1 , B 11 2 3 1 1

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi toán lớp 2

   − 
==   
  − 

a) Tính fA( ) với f x( )=−x 2 4x.

b) Tìm quỷ trận X vừa lòng (4A 23 −=A X) B.

Lời giải:

a) Đáp án: f x( ) x 22 4x f A( ) A 4 10

1
A
0
− 
= −
= −  −
=

b) Đáp án:

44
X
33
 − 
=
−

Bài 11. Cho quỷ trận A 1 3 , B 04 1 2 2 1

   
==   
   −

a) Cho nhiều thức Phường x( )= − −x 2 3x 2. Tính P(A).

b) Tìm quỷ trận X sao cho tới (A 3 − −3A 2 2A XA) =ABT

Lời giải:


a) Đáp án: PA( ) 10

01
− 
=
−

b) ( ) ( )

3 2 T 3 2 1 T 1 2
A 3A 2A X A
2
9 13
A AB X A 3A 2 AB A
− − − 
− − =  = − − −

=

Bài 12. Cho

1 2 4 1 1 2
1 2 3
A 4 5 6 , B 2 3 3 ,C
2 1 0
8 8 9 4 4 4
   
    
=  =  =
    
   

a) Tính (A 2B− ) 2.

b) Tìm X vừa lòng ( )

AX A 2B−= 2 11CT

Lời giải:

a) Đáp án: ( )

2 0

A
1
2B
1 0 0
0 1 0
0




−=

b) Đáp án: Không sở hữu quỷ trận X vừa lòng AX A 2B( −=) 2 11CT.

Bài 13. Giải phương trình quỷ trận:

1 11 XT 2E 11 22 23

− 
−=


với E là quỷ trận đơn vị chức năng cấp cho 2.

Đáp án: X 72 15

= − 
−


Bài 14. Không khai triển lăm le thức tuy nhiên sử dụng những đặc thù của lăm le thức nhằm hội chứng minh:

a)

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

a b x a b x c a b c a b x a b x c 2x a b c a b x a b x c a b c

+−
+ − = −
+−

b)

2 2 2

1 a bc 1 a a 1 b ac 1 b b 1 c ab 1 c c

=

c) ( )

32 32 32

1 a a 1 a a 1 b b a b c 1 b b 1 c c 1 c c

= + +

Lời giải:

a)

11111 (C 2 C 1 C 1 ) 11111111 (C 1 C 2 C 2 ) 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

a b x a b x c 2a a b x c a a b x c a b x c a b x a b x c 2a a b x c 2 a a b x c 2 a b x c a b x a b x c 2a a b x c a a b x c a b x c

+ − + → − − − + → −
+ − = − = − = −
+ − − − −

1 1 1 2 2 2 3 3 3

a b c 2x a b c a b c

=− , đpcm.


b) ( ) ( ) ( )

3 12 3 1 1 2 1 A c

X A E X A E A
10
1
−−− −
= 
=
−
= 
 

Bài 18. a) Chứng minh nếu như A là quỷ trận phản xứng cấp cho n lẻ thì det(A) = 0.

b) Cho A là quỷ trận vuông cấp cho 2021. Chứng minh det A A( −=t) 0.

Lời giải: a) A là quỷ trận phản xứng nên AAt=−

Có det A det A= t= − = −det( ) ( )A 1 det An = −det Adet A 0= , đpcm

b) Đặt B A A= −  = − = − t Bt At A B B là một trong quỷ trận phản xứng cấp cho 2021 lẻ nên

det B 0= det A A( − =t) 0 , đpcm.

Bài 19. Cho A, B là 2 quỷ trận vuông nằm trong cấp cho thỏa mãn: A0 2021 = và AB A B=+. Chứng minh rằng

det B( )= 0.

Lời giải:

( ) ( ) ( )

AB= +  − =  − =  −A B AB EB A A E B A A E 2021 B 2021 =A 2021 =  0 det A E− 2021 det B 2021 = 0

Có A0 2021 = nên A E det A E( − ) 2021   0 det B( ) 2021 =  0 det B( )= 0 , đpcm.

Bài trăng tròn. Cho A là quỷ trận vuông cấp cho n khả nghịch ngợm vừa lòng A 4A= − 1. Tính det A( 2021 −A).

Lời giải: Ta có:

( )

A=4A−− 1  = =A 2 AA 4A A 1 = 4E det A 2 =  4 det A=  2

( ) ( )

2021 2020 21000 1000 1000 A =AA =A A =A 4E = 4 A

( ) (( 0 ) ) ( ) ( )

2021 100 1000 n 1000 n d t Ae −=A =det 4 −1 A 4 −1 det A= 2 41 −

Bài 21. Cho quỷ trận thực A vuông cấp cho 2021. Chứng minh rằng

( ) ( )

tt 2021 det A A− =2021 det A det A−

Lời giải: Chứng minh tương tự động bài xích 18. Bài 22. Cho A, B là nhị quỷ trận vuông cấp cho n2 sao cho tới AB + A + B = 0. Chứng minh rằng nếu như A khả nghịch ngợm thì B khả nghịch ngợm. Lời giải:

( ) ( ) ( ) ( )

AB A B 0+ + = A B E+ = − B det A B E+ = − = −det B 1 det Bn (*)

A khả nghịch ngợm nên det A 0

Giả sử: det B 0= thay cho nhập (*) tao sở hữu det A B E( + = ) 0 det B E( + =) 0 (Mâu thuẫn vì thế detB = 0). Vậy

det B 0 , đpcm.

Bài 23. Cho những quỷ trận thực A, B vuông cấp cho n, ( )n2 vừa lòng AB = BA. Chứng minh rằng:

det A( 22 +B ) 0.


Lời giải: Chú ý với AB BA= :

A 2 + = − = + − − =B 2 A 2 i B 22 A 2 iAB iBA i B 22 A A iB( + −) (iB A iB+ = −) (A iB A iB)( + )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 det A + =B det A −i B =det A iB .det A iB− + =det A iB det A iB+ + =det A iB+  0

Bài 24. Cho A là quỷ trận vuông cấp cho n vừa lòng A 2 =3A. Chứng minh rằng quỷ trận A + 2E là ma trận khả nghịch ngợm, nhập tê liệt E là quỷ trận đơn vị chức năng cấp cho n. Lời giải:

A 2 3A A 2 3A O A 2 3A 2E 2E (A 2E A E)( ) 2E (A 2E) 1 (A E) E

2
=  − =  − + =  − − =  − − =


Điều tê liệt đã cho thấy 1 (AE)

2

− là quỷ trận nghịch ngợm hòn đảo của A 2E−.

Bài 25.* Cho a là một số trong những thực và n là một số trong những nguyên vẹn dương. Xét quỷ trận vuông cấp cho n sau

n

a 0 0 n 1 0 a 0 n 2 A 0 0 a 1 n 1 n 2 1 a

Xem thêm: lim x 2 x 3

 − 
−

=


−−

Tính lăm le thức của An trong số ngôi trường hợp

a) n = 4 b) n = 2021 Lời giải:

Đáp án: det An an 1 an 2( )(n 1 2n 1)

6

= − − − −. Thay n = 4 và n = 2021 nhận được thành quả.

--- HẾT ---