bài tập nâng cao về hình bình hành lop 4

A. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

Hình bình hành đem nhì cặp cạnh đối tuy nhiên song và cân nhau.

Bạn đang xem: bài tập nâng cao về hình bình hành lop 4

Chu vi:  Phường = (a + b) x 2

Diện tích: S = a x h

B. MỘT SỐ BÀI TẬP

Bài 1. So sánh chu vi và diện tích S nhì hình sau

Giải:

Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng:

(5 + 3) x 2 = 16 (cm)

Chu vi hình bình hành MNPQ bằng:

(5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Ta có: 16cm < 18cm

Vậy chu vi của hình chữ nhật ABCD nhỏ nhiều hơn chu vi của hình bình hành MNPQ.

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:

5 x 3 = 15 (cm2)

Diện tích hình bình hành MNPQ bằng:

5 x 3 = 15 (cm2)

Vậy diện tích S của hình chữ nhật ABCD bởi vì diện tích S hình bình hành MNPQ.

Bài 2. Hình bình hành ABCD đem cạnh lòng AB = 15cm, độ cao AH bởi vì 3/5 cạnh lòng. Tính diện tích S của hình bình hành bại.

Giải:

Chiều cao của hình bình hành ABCD bằng:

15 x 3/5 = 9 (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD bằng:

15 x 9 = 135 (cm2)

Đáp số: 135cm2.

Bài 3. Có một miếng khu đất hình bình hành cạnh lòng bởi vì 32m, người tao không ngừng mở rộng miếng khu đất bằng phương pháp tăng cường mức độ lâu năm cạnh lòng tăng 4m được miếng khu đất hình bình hành mới nhất. Có diện tích S rộng lớn diện tích S miếng khu đất thuở đầu là 56m2. Hỏi diện tích S của miếng khu đất thuở đầu là bao nhiêu?

Giải:

Miếng khu đất sau khoản thời gian không ngừng mở rộng đem diện tích S rộng lớn diện tích S thuở đầu là 56m2. Phần gia tăng là diện tích S một hình bình hành đem cạnh lòng là 4m và đem độ cao bởi vì độ cao của miếng khu đất thuở đầu.

Chiều cao của miếng khu đất thuở đầu bằng:

56 : 4 = 14 (m)

Diện tích của miếng khu đất ban đầu:

32 x 14 = 448 (m2)

Đáp số: 448 m2.

Bài 4. Có một miếng khu đất hình bình hành, cạnh lòng bởi vì 48m, độ cao thua sút lòng 12m, bên trên miếng khu đất người tao trồng rau củ, từng mét vuông thu hoạch được 2kg rau củ. Hỏi số rau củ thu hoạch bên trên miếng khu đất là bao nhiêu?

Giải:

Chiều cao của miếng khu đất là:

48 – 12 = 36 (m)

Diện tích của miếng đất:

48 x 36 = 1728 (m2)

Số rau củ thu hoạch bên trên miếng đất:

2 x 1728 = 3456 (kg)

Đáp số: 3456kg

Xem thêm: điểm đối xứng

Bài 5. Tính diện tích S hình chữ nhật AKCH biết hình bình hành ABCD đem diện tích S bởi vì 28cm2.

Giải:

Chiều cao AH của hình bình hành ABCD là:

28 : 7 = 4 (cm)

Độ lâu năm cạnh HC hình chữ nhật AKCH là:

7 – 2 = 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật AKCH là:

5 x 4 = đôi mươi (cm2)

Đáp số: 20cm2

Bài 6. Tìm diện tích S của hình H bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BMNC, biết hình chữ nhật BMNC đem chu vi bởi vì 18cm và chiều lâu năm MN vội vàng nhì chuyến chiều rộng lớn BM.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật BMNC bằng:

18 : 2 = 9 (cm)

Coi chiều lâu năm hình chữ nhật BMNC bao gồm 2 phần cân nhau thì chiều rộng lớn của chính nó bao gồm một trong những phần như vậy.

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật BMNC:

9 : 3 = 3 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật BMNC:

3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật BMNC:

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD:

6 x 2 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 18 = 30 (cm2)

Đáp số: 30cm2

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính diện tích S hình bình hành có:

a) Độ lâu năm lòng 12m, độ cao 5m

b) Độ lâu năm lòng 2m 5dm, độ cao 18dm

c) Độ lâu năm đấy 56cm, độ cao 7dm

Bài 2. Cho hình bình hành có:

a) Diện tích 135cm2 và phỏng lâu năm lòng 15cm. Tính độ cao của hình bình hành.

b) Diện tích 420dm2 và độ cao 3m. Tính phỏng lâu năm lòng của hình bình hành.

Bài 3. Cho hình bình hành ABCD đem AB = 18cm, AH = 10cm, BC = 12cm. Tính phỏng lâu năm đoạn trực tiếp AK, biết AH vuông góc với DC và AK vuông góc với BC.

Bài 4. Hình vẽ mặt mũi bao gồm hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABMN. thạo chu vi hình chữ nhật ABCD là 84m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 6m. Tính diện tích S hình bình hành ABMN.

Xem thêm: trường thcs hai bà trưng hà nội

Bài 5. Hình vẽ mặt mũi bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật ABEG. thạo BC = 20cm, AH = 27cm, BE = 18cm. Tính chu vi hình chữ nhật ABEG.