bài tập về phép cộng và phép nhân lớp 6

Bài ghi chép Phép nằm trong và quy tắc nhân bên trên tập kết số bất ngờ với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Phép nằm trong và quy tắc nhân bên trên tập kết số bất ngờ.

Bạn đang xem: bài tập về phép cộng và phép nhân lớp 6

Dạng bài xích tập luyện về Phép nằm trong và quy tắc nhân bên trên tập kết số bất ngờ cực kỳ hay

A. Phương pháp giải

1. Tổng và Tích nhì số tự động nhiên

Quảng cáo

a + b = c

A . b = c

2. Tính hóa học của quy tắc nằm trong và quy tắc nhân nhì số tự động nhiên

Tính hóa học 1: (Tính hóa học phó hoán).

a + b = b + a

a. b = b.a

Tính hóa học 2: (Tính hóa học kết hợp).

(a + b) + c = a + (b + c)

(a . b) . c = a . (b . c)

Tính hóa học 3: (Tính hóa học phân phối thân thuộc quy tắc nhân so với quy tắc cộng).

(a + b) c = ac + bc

Tính hóa học 4: (Phép nằm trong và quy tắc nhân với thành phần trung hoà)

a + 0 = a

a. 1 = a

Quảng cáo

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: kề dụng những đặc điểm của quy tắc nằm trong và quy tắc nhân nhằm tính nhanh:

a) 81 + 243 + 19

b) 168 + 79 + 132

c) 5 . 25 . 2 . 16 . 4

d) 32 . 47 + 32 . 53

Lời giải:

a) 81 + 243 + 19 = (81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343

b) 168 + 79 + 132 = (168 + 132) + 79 = 300 + 79 = 379

c) 5 . 25 . 2 . 16 . 4 = (5 . 2)(25.4) . 16 = 10 . 100. 16 = 16000

d) 32 . 47 + 32 . 53 = 32(47 + 53) = 32 . 100 = 3200

Ví dụ 2: Tìm số bất ngờ x, biết:

a) (x – 15) . 27 = 0

b) 23 . (42 – x) = 23

c) (9x + 2) . 3 = 60

d) 71 + (26 – 3x) : 5 = 75

Lời giải:

a) (x – 15) . 27 = 0

Vì 27 ≠ 0 nên x-15 = 0

x = 0 +15

x = 15

Vậy x = 15

Quảng cáo

b) 23 . (42 – x) = 23

Vì 23 . 1 = 23

Nên 42 – x = 1

x = 42 -1

x = 41

Vậy x = 41

c) (9x + 2) . 3 = 60

9x + 2 = 60 : 3

9x + 2 = 20

9x = trăng tròn – 2

9x = 18

x = 18 : 9

x = 2

Vậy x = 2

d) 71 + (26 – 3x) : 5 = 75

(26 – 3x) : 5 = 75 – 71

(26 – 3x) : 5 = 4

26 – 3x = 4 . 5

26 – 3x = 20

3x = 26 – 20

3x = 6

x = 6 : 3 = 2

Vậy x = 2

Quảng cáo

Ví dụ 3: Tính nhanh: A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

Lời giải:

A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

A = (26 + 33) + (27 + 32) + (28 + 31) + (29 + 30)

A = 59 + 59 + 59 + 59

A = 59 . 4

A = 236

Ví dụ 4: Tính nhẩm vì chưng cách:

a) Áp dụng đặc điểm phối kết hợp của quy tắc nhân: 17 . 4 ; 25 . 28

b) Áp dụng đặc điểm phân phối của quy tắc nhân so với quy tắc cộng: 13 . 12 ; 53 . 11 ; 39 . 101 ; 423 . 1001

Lời giải:

a) 17 . 4 = (17 . 2) . 2 = 34 . 2 = 68

25 . 28 = (25 . 4) . 7 = 100 . 7 = 700

b) 13.12 = 13 . (10 + 2) = 13. 10 + 13 . 2 = 130 + 26 = 156

53 . 11 = 53 . (10 + 1) = 53 . 10 + 53 . 1 = 530 + 53 = 583

39 .101 = 39 . (100 + 1) = 39 . 100 + 39 . 1 = 3900 + 39 = 3939

423 . 1001 = 423 . (1000 + 1) = 423 . 1000 + 423 . 1 = 423000 + 423 = 423423

C. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Tích của một vài với số 0 thì bằng?

A. Chính số đó

B. 2

C. 0

D. 1

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2: Nếu tích của nhì quá số tuy nhiên vì chưng 0 thì đem tối thiểu một quá số bằng?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Lời giải:

Xem thêm: thcs bình tây

Đáp án: D

Câu 3: Tìm số bất ngờ x, biết: (x – 52) . 16 = 0

A. 0

B. 16

C. 52

D. 36

Lời giải:

Đáp án: C

x – 52) . 16 = 0

Vì 16 ≠ 0 nên x-52 = 0 → x =52

Câu 4: Thực hiện tại quy tắc tính sau và lựa chọn đáp án đúng: 97 . 36 + 97 . 64

A. 9700

B. 3600

C. 6400

D. 10000

Lời giải:

Đáp án: A

97 . 36 + 97 . 64 = 97.(36+64) = 97.100=9700

Câu 5: Tìm số bất ngờ x, biết: 27. (x – 16) = 27

A. 27

B. 16

C. 17

D. 18

Lời giải:

Đáp án: C

27. (x – 16) = 27

(x – 16) = 1

x = 1+16

x = 17

Câu 6: Không tính độ quý hiếm rõ ràng, hãy đối chiếu A = 1987657 . 1987655 và B = 1987655 . 1987656

A. A >B

B. A < B

C. A ≤ B

D. A = B

Lời giải:

Đáp án: B

A = 1987657 . 1987655 và B = 1987655 . 1987656

Vì 1987657 > 1987656

Nên 1987657 . 1987655 > 1987655 . 1987656

Vậy A > B

Câu 7: Số bất ngờ này sau đây thoả mãn 2018 . (x – 2018) = 2018

A. x = 2017

B. x = 2018

C. x = 2019

D. x = 2020

Lời giải:

Đáp án: C

2018 . (x – 2018) = 2018

(x – 2018) = 1

x = 1+2018

x = 2019

Câu 8: Kết trái khoáy của quy tắc tính 879 . 2a + 879 . 5a + 879 . 3a là

A. 8790

B. 87900a

C. 8790a

D. 879a

Lời giải:

Đáp án: C

879 . 2a + 879 . 5a + 879 . 3a = 879. (2a +5a +3a) = 879.10a=8790a

Câu 9: Tính thời gian nhanh tổng 53 + 25 + 47 + 75

A. 200

B. 201

C. 100

D. 300

Lời giải:

Đáp án: A

879 . 2a + 879 . 5a + 879 . 3a = 879. (2a +5a +3a) = 879.10a=8790a

Câu 10: Tính thời gian nhanh tổng 57 + 26 + 34 + 63

A. 200

B. 180

C. 160

D. 100

Lời giải:

Đáp án: B

57 + 26 + 34 + 63 = (57+63)+(26+34) = 120+60 = 180

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 6 tinh lọc, đem đáp án cụ thể hoặc khác:

 • Các cơ hội ghi chép tập kết cực kỳ hoặc, đem tiếng giải chi tiết

 • Tập phù hợp N và tập luyện N*, trật tự nhập tập kết số tự động nhiên

 • Số thành phần của một tập kết, tập kết con cái cực kỳ hoặc, đem tiếng giải

 • Dạng bài xích tập luyện về Phép trừ và quy tắc phân tách bên trên tập kết số bất ngờ cực kỳ hay

 • Dạng bài xích tập luyện về Lũy quá với số nón bất ngờ cực kỳ hoặc, đem tiếng giải

 • Dạng bài xích tập luyện về Nhân phân tách nhì lũy quá nằm trong cơ số cực kỳ hoặc, đem tiếng giải

 • Dạng bài xích tập luyện về Thứ tự động triển khai quy tắc tính cực kỳ hoặc, đem tiếng giải

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 6 hoặc khác:

 • Giải bài xích tập luyện sgk Toán 6
 • Giải sách bài xích tập luyện Toán 6
 • Top 52 Đề ganh đua Toán 6 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang đến teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Lý thuyết - Bài tập luyện Toán lớp 6 đem không hề thiếu Lý thuyết và những dạng bài xích đem tiếng giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Số học tập 6 và Hình học tập 6.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: 36 đề ôn luyện toán lớp 4