bài toán lớp 4 trang 48

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Sơ đồ gia dụng tư duy: Bài toán Tổng - Hiệu

Bạn đang xem: bài toán lớp 4 trang 48

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tìm nhì số biết tổng và hiệu của bọn chúng theo lần lượt là:

a) \(24\) và \(6\).                

b) \(60\) và \(12\);                    

c) \(325\) và \(99\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số nhỏ xíu = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

a) Số rộng lớn là:         \((24 + 6 ):2=15\)

    Số nhỏ xíu là:           \(24 - 15 = 9\)

b) Số rộng lớn là:         \((60 + 12 ) : 2=36\)

    Số nhỏ xíu là:            \(36 -12 = 24\)

c) Số rộng lớn là:          \((325 + 99):2=212\)

    Số nhỏ xíu là:            \(325- 212 = 113\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tuổi chị và tuổi hạc em nằm trong lại được \(36\) tuổi hạc. Em xoàng xĩnh chị \(8\) tuổi hạc. Hỏi chị từng nào tuổi hạc, em từng nào tuổi hạc ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số nhỏ xíu = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Tuổi em là:    \((36 - 8) : 2 = 14\) (tuổi)

Tuổi chị là:     \(14 + 8 = 22\) (tuổi)

                                 Đáp số: Chị \(22\) tuổi hạc ;

                                               Em: \(14\) tuổi hạc.

Câu 3

Video chỉ dẫn giải

Một tủ sách ngôi trường học tập mang lại học viên mượn \(65\) cuốn sách bao gồm nhì loại: sách giáo khoa và sách hướng dẫn thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn thế sách hướng dẫn thêm là \(17\) quyển.Hỏi tủ sách tiếp tục mang lại học viên mượn từng loại từng nào quyển sách?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;     Số nhỏ xíu = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: trường trung học cơ sở nguyễn trường tộ

Số sách giáo khoa tủ sách mang lại học viên mượn là:

           \((65 +17) : 2 = 41\) (quyển)

Số sách hướng dẫn thêm tủ sách mang lại học viên mượn là:

           \(41 - 17 = 24\) (quyển)

                Đáp số : Sách giáo khoa : \(41\) quyển ;

                             Sách hướng dẫn thêm : \(24\) quyển .

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Hai phân xưởng thực hiện được \(1200\) thành phầm. Phân xưởng loại nhất thực hiện được thấp hơn phân xưởng loại nhì \(120\) thành phầm. Hỏi từng phân xưởng thực hiện được từng nào thành phầm ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số nhỏ xíu = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xưởng loại nhất thực hiện được số sản phẩm là:

          \((1200 - 120) : 2 = 540\) (sản phẩm)

Xưởng loại hai làm được số thành phầm là:

          \(540 + 120 = 660\) (sản phẩm)

                          Đáp số: Xưởng loại nhất: \(540\) sản phẩm;

                                      Xưởng loại hai: \(660\) thành phầm.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Thu hoạch kể từ nhì thửa ruộng được \(5\) tấn \(2\) tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng loại nhất được nhiều hơn thế ở thửa ruộng loại nhì là \(8\) tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở từng thửa  ruộng được từng nào ki-lô-gam thóc ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số nhỏ xíu = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ

Đổi: \(5\) tấn \(2\) tạ = \(52\) tạ

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng loại nhất là:

                 \((52 + 8) : 2 = 30\) (tạ)

                 \(30\) tạ = \(3000kg\)

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng loại nhì là: 

                 \(30 - 8 = 22\) (tạ) 

                 \( 22\) tạ = \(2200 kg\)

Xem thêm: trường thpt vân nội

                    Đáp số: Thửa ruộng loại nhất : \(3000kg\) thóc; 

                                Thửa ruộng loại nhì : \(2200 kg\) thóc.

Loigiaihay.com