bo de thi tieng anh hoc ky 2 lop 3

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 Kết nối tri thức

Bộ đề đánh giá giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 với đáp án bao gồm nhiều dạng khác nhau bài xích tập dượt trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 mới mẻ không giống nhau với nội dung kỹ năng bám sát Unit 11 - Unit trăng tròn SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 công tác mới mẻ của cục GD&ĐT canh ty những em học viên lớp 3 ôn tập dượt kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trọng tâm hiệu suất cao.

Bạn đang xem: bo de thi tieng anh hoc ky 2 lop 3

Hỗ trợ thêm vào cho chúng ta học viên nhận thêm tư liệu ôn tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 3 cuối học tập kì hai năm 2022 - 2023, VnDoc.com van nài share cho tới chúng ta cỗ 17 đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 với đáp án sau đây. Hi vọng, trải qua việc giải bên trên từng đề ganh đua rõ ràng sẽ hỗ trợ chúng ta học viên ôn tập dượt kỹ năng trọng tâm, thích nghi với cấu hình đề ganh đua kể từ cơ rút kinh nghiệm tay nghề mang đến bài xích ganh đua của tớ bên cạnh đó tập luyện những kĩ năng thực hiện bài xích ganh đua hiệu suất cao. Chúc những em học viên lớp 3 ôn tập dượt hiệu suất cao, và đạt điểm trên cao nhập kì ganh đua cuối kì 2 lớp 3 sắp tới đây.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh với đáp án số 1

I. Read and match

1. What’s the weather like?

A. I lượt thích dolls

2. What is he doing?

B. It’s sunny

3. Do you lượt thích trucks?

C. I have five cars

4. What toys bởi you like?

D. He’s flying a kite

5. How many cars bởi you have?

E. No, I don’t. I don’t lượt thích trucks

II. Choose the best answer

1. ______________ are they doing?

A. When

B. What

C. When

2. What’s the weather lượt thích in Hue today?

It’s nice. It’s ______________.

A. rainy

B. sunny

C. stormy

3. Some of the boys are _____________ basketball in the playground.

A. doing

B. playing

C. flying

4. Where are they playing football?

They are playing football _____________________.

A. on the beach

B. in the field

C. in the school yard

5. He is ____________ to tướng music

A. listening

B. reading

C. watching

III. Read and write

live

for

flying kites

windy

park

from

Hi, my name is Kate. I (1) ______________ in Ho Chi Minh thành phố. It’s (2) ______________ (3) ______________ Hanoi.

Today, the weather is (4) ______________. I’m (5) ______________ in the (6) ______________.

Xem đáp án

Hi, my name is Kate. I (1) ________live______ in Ho Chi Minh thành phố. It’s (2) _____far_________ (3) _______from_______ Hanoi.

Today, the weather is (4) _______windy_______. I’m (5) _______flying kites_______ in the (6) _____park_________.

IV. Reorder the words to tướng have correct sentences

1. weather/ is/ like/ What/ the/ ?/

_____________________________________________

2. do/ toys/ like/ What/ you/ ?/

_____________________________________________

3. are/ What/ doing/ you/ ?/

_____________________________________________

4. Are/ posters/ there/ any/ ?/

_____________________________________________

Xem đáp án

1. What is the weather like?

2. What toys bởi you like?

3. What are you doing?

4. Are there any posters?

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 số 2

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1point)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2: Listen and draw the line. There is an example. (1 point)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 3. Listen and tick. (1 point)

1. Laura: Who is she?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

2. Lilly: How many books?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

3. Mary: How many cats?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

4. Jane: What are these?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4. Listen and complete. (1point)

This is my (1) _________________. She is 30 years (2) ___________. She is (3) _______________and (4) ____________.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1 point)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 point)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 8. Choose a word from the box and write it next to tướng numbers from 1-4. (1 point)

This is my (1) __________. She is (2) ________years old. She is (3)__________. She is (4)________.

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

PART III: SPEAKING (2 points) (10')

Question 9, 10.

1. Listen and repeat 2. Point, ask and answer

3. Listen and comment 4. Interview

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING ( trăng tròn minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Tape-script:

1. He is my baby brother 2. She is my mother

3. This is my grandfather 4. He is my bother.

Answer: 1.A 2.B 3.C 4.D

Question 2. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)

1. It is a table 2. This is my robot 3. This is a pencil case 4. These are crayons

Answer: 1-A 2- B 3-C 4-D

Question 3. Listen and tick. (1 pt)

Tapecript: 1.Laura: Who is she ? 2. Lilly: How many books ?

Jimmy: She is my sister John: There are two books.

3. Mary: How many cats? 4. Jane: What are these?

Peter: there are five cats. Tom: These are yo-yoes.

Answer: 1-B 2- A 3-B 4-C

Question 4. Listen and complete. (1pt)

This is my (1) mother. She is 30 years (2) old. She is (3) young and (4) pretty. PART II.

READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tick ( ) or cross ( X ) in the box. (1pt).

1. X 2. X 3. V 4. V

Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).

1. Yes 2.Yes 3. Yes 4.Yes

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1.CAT 2. SIX 3. WATCH TV 4. THREE

Question 8. Choose a word from the box and write it next to tướng numbers from 1-4. (1 pt)

This is my (1) SISTER . She is (2) TEN years old. She is (3)YOUNG. She is (4)PRETTY. Part

III: Speaking:

Question 9, 10: (2 points ) - (10 minutes)

1. Listen and repeat

- pretty, short, fat, grand mother

2. Point, ask and answer

-Who is he? / Who is she?

He is my friend/teacher

- What are these? / What are those?

They are books.

3. Listen and comment

- house, father, ugly, star

4. Interview

-What is your name? =>my name is……

-What color is it? => it is black

- Who is he? => he is my friend.

Đề ganh đua học tập kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 3 với đáp án số 3

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and match (1pt)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2. Listen and circle (1pt)

1. a. living room.b. dining room.c. bathroom.
2. a. five dogsb. five parrotsc. nine parrots
3. a. cyclingb. dancingc. singing
4. a. trainsb. kitesc. planes
5. a. a puzzleb. a yo-yoc. a robot

Question 3. Listen and number (1pt)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4. Listen and tick. (1pt)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 5. Reorder the words to tướng make sentences: (1pt)

1. weather/ today/ What/ is/ in/ Quy Nhon City/ like/ the?

................................................................................................................

2. The/ are/ under/ the/ cats/ table.

................................................................................................................

3. They/ flying kites/ the/ in/ park/ are.

................................................................................................................

4. My/ is/ twenty-five/ teacher/ years old.

................................................................................................................

Question 6. Read and circle: (1pt).

1. ............... many cats bởi you have?

A. Why

B. How

C. What

2. What's Mai doing? – She is ....................

A. play cycling

B. cycling

C. cycles

3. How old is your .............? He's thirty-four.

A. sister

B. mother

C. father

4. What is the .................. today?

A. activity

B. colour

C. weather

Question 7. Fill in each gap with suitable words from the box as example: (1 point)

parrots cats dog goldfish dogs

Nam, Linda and Mai lượt thích pets. They have different pets. Nam has two (0) dogs and three (1) __________. Linda has three (2) __________ and one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

PART III: SPEAKING (1pt).

Question 8:

  • Listen and repeat.
  • Listen and comment.
  • Interview.

ĐÁP ÁN

Question 5. Reorder the words to tướng make sentences: (1pt)

1 - What is the weather lượt thích in Quy Nhon thành phố today?

2 - The cats are under the table.

3 - They are flying kites in the park.

4 - My teacher is twenty-five years old.

Question 6. Read and circle: (1pt).

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - C;

Question 7. Fill in each gap with suitable words from the box as example: (1 point)

1 - parrots; 2 - cats; 3 - dog; 4 - goldfish;

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 với đáp án số 4

PART 1: LISTENING (5 points) (20 minutes)

Question 1: Listen and match (1 point)

Đề đánh giá học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2: Listen and number (1 point)

Đề đánh giá học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 3: Listen and tick: (1 point)

Đề đánh giá học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4: Listen and write T (True) or F (False): (1 point)

--- F---- 0. The playground is beautiful.

---------- 1. Mai has many new toys.

---------- 2. The ship is green.

---------- 3. The xế hộp is red.

---------- 4. The doll is pink.

Question 5: Listen and write a word: (1 point)

name trees garage garden kitchen

Hi! My (0)...name.... is Nam. This is my house. It is big. There is a (1)................. in front of the house. There are (2)....................in the garden. There is not a (3)...................The living room is large, but the (4) ................. is small.

PART 2: READING AND WRITING (4 points) (15 minutes)

Question 6: Match the questions with the answers. (1 point)

1. What's your name?a. My name's Linda.
2. Where are you cycling?b. It's cloudy and windy.
3. What's the weather lượt thích in Hanoi?c. In the park.
4. What are they doing?d. Yes, it is.
5. Is it sunny today?e. They are flying kites.

Question 7: Read the paragraph and tick (1 point)

My name's Mai. My friends and I have some pets. Peter has a cát. He keeps it in the house. Nam has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits. She keeps them in the garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. And I have a parrot. I keep it in the cage too.

Yes

No

Her name’s Mai.

1. Peter has a dog.

2. Nam has three tortoises.

3. Mary has one rabbit.

4. Mai has a goldfish.

Questions 8: Look at the pictures and fill in the blank (1 point)

15 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 với đáp án

15 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 với đáp án

Question 9: Read and fill the words in the box in the blanks. (1 point)

like goldfish has toys cat

Tom, Linda and Quan ( 0)…like… pets and (1)…………..They have different pets and toys. Tom has a (2)……………… and two yo-yos. Linda (3) …………….. two dogs and three dolls. Quan has five (4)………………………. and three ships.

PART 3: SPEAKING (1 point) (5 minutes)

Question 10. (1pt)

1. Listen and repeat 2. Point, ask and answer

3. Listen and comment 4. Interview

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Total: 40 questions = 10 marks. Each right question is given 0,25 mark.

Question 1: Listen and match (1 point)

1. b 2.a 3.d 4.c

Transcript: Track 71

1)Linda: Where’s Tony?

Mai: He’s in the living room.

Linda: What is he doing?

Mai: He’s watching TV.

2) Phong: Where’s Mai?

Linda: She’s in the kitchen.

Phong: What is she doing?

Linda: She’s drawing.

3) Linda: Where’s Peter?

Mai: He’s in the garden.

Linda: What is he doing?

Mai: He’s listening to tướng music.

4) Mai: Where’s Linda.

Phong: She’s in the kitchen.

Mai: What is she doing?

Phong: She’s cooking.

Question 2: Listen and number: (1 point)

1.b 2.a 3.d4.c

* Transcript:Track 54

1)Linda: Do you have any pets?

Mai: Yes, I bởi. I have a cát, adog and a parrot.

2) Mai: Where’s my cát, Mum?

Mum: It’s here. It’s on the bed..

3) Linda: Where’s your dog?

Phong: It’s under the table.

4) Mai: I have two rabbits.

Phong: Where are they?

Mai: They are in the garden.

Come and see them.

Question 3 : Listen and tick:(1 point)

2.b ; 3.a ; 4.b 5.a

* Transcript: Track 93

2) Linda: How many parrots bởi you have?

Mai: I have two.

3) Mai: Hello. Mai’s speaking.

Linda: Hello, Mai. It’s Linda.

I’m in Da Nang now.

Mai: Great. It’s rainy in Ha Noi.

What’s the weather lượt thích in Da Nang?

Linda: It’s sunny.

4) Linda: Where are your brother and sister?

Quan: They are in the garden.

Linda: What are they doing?

Quan: They are skipping.

5) Tony: Where is it, Nam?

Nam: It’s in the north Vietnam.

Question 4: Listen and write T (True) or F (False): (1 point)

1. T 2. F 3. F 4. T

* Transcript:

Mai has many toys. These are her toys. The kite is red. The ship is green. The yo-yo is yellow. The plane is xanh lơ and the doll is pink. Mai likes her toys very much.

Question 5: Listen and write a word in the blank: (1 point)

1. garden 2. trees 3. garage 4.kitchen

Question 6: Match the questions with the answers. (1 point)

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - e; 5 - d;

Question 7: Read the paragraph and tick (1 point)

1 - No; 2 - No; 3 - No; 4 - No;

Questions 8: Look at the pictures and fill in the blank (1 point)

1. trucks 2. pond 3. watching 4. Flying

Question 9: Read and fill the words in the box in the blanks. (1 point)

1.cát 2.toys 3. has 4. goldfish

Đề ganh đua cuối kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh với đáp án số 5

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

15 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 với đáp án

Question 2. Listen and colours: nghe và tô color nhập hình (1pt)

15 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 với đáp án

Question 3. Listen and draw the line. There is an example. (1 pt)

15 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 với đáp án

Question 4. Listen and tick ( ) . (1 pt) Example : 0

15 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 với đáp án

Question 5 : Read and translate into Vietnamese: Đọc và dịch những câu tại đây thanh lịch Tiếng Việt:

1) Linda and Nam lượt thích Cooking

……………………………………………………………………………………..

2) Nam has three dogs.

………………………………………………………………………………………………

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6. Look and read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box. (1pt)

Đặt vết tích (√) nhập dù vuông nếu như câu và hình như thể nhau ngược lại hì điền lốt (X)

15 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 với đáp án

Question 7: Look at the pictures. Read and write the words as example:(1 point)

15 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 với đáp án

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

Nhìn giành giật sửa những kể từ vẫn sai và tái hiện nhập đường nét gạch ốp mang đến đúng

15 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 với đáp án

Question 9: Fill in each gap with a suitable words from the box as example: (1 point) Điền kể từ mang đến ở khuông bên trên nhập đoạn văn mang đến quí hợp

parrots cats dog goldfish dogs

Nam, Linda and Mai lượt thích pets. They have different pets. Nam has two (0) dogs and three (1) __________. Linda has three (2) __________ and one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐÁP ÁN

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number . (0,25 x 4 = 1pt)

1. d 2. c 3. a 4. b

Question 2. Listen and write T (true) or F (False). (0,25 x4 = 1 pt)

1. T 2. F 3. F 4. T

Question 3: Listen and draw the lines. (0,25 x 4 = 1pt)

1. A 2. E 3. D 4. C

Question 4: Listen and tick . (0,25 x 4 =1 pt)

1.B 2. A 3. B 4. B

Question 5: Listen and complete. (1 pt)

1. on 2. two 3. ship 4. kite

PART 2. READING AND WRITING ( 15 minutes)

Question 6: Look and read. Put a tick (V ) or a cross (X) in the box. (0,25 x 4 = 1 pt)

1. V 2.X 3. V 4. X

Question 7: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (0,25x4= 1pt)

1. books 2. cooking 3. singing 4. kites

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1. doll 2. rabbits 3. skipping 4. robots

Question 9: Look at the pictures, choose the words in the box and complete. (0,25x4=1pt)

1. parrots 2. cats 3. dog 4. goldfish

Tape-script

I. Listen and number

1. That’s my sister.

How old is she?

She’s six years old.

2. That’s my grandfather.

How old is he?

He’s sixty eight.

3. Who’s that?

Xem thêm: sách toán thầy nguyễn tiến đạt

It’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty four.

4. And who’s that?

It’s my brother.

How old is he?

He’s thirteen.

II. Listen and write T(true) or F(false)

1. How old is your brother? He’s seven.

2. My grandfather is sixty three years old.

3. This is the living room.

Wow! It’s nice! Is there a garden?

Yes, there is. Come and see it.

4. Where are the chairs?

They are near the table.

III. Listen and draw

1. living room

2. dining room

3. bedroom

4. bathroom

IV. Listen and tick

1. Do you have any pets?

Yes, I bởi. I have three birds.

2. Do you have any dogs?

No, I don’t. But I have a bird.

3. Do you have any cats?

No, I don’t. But I have a dog.

4. Do you have a yo-yo?

No, I don’t. I have a robot.

V. Listen and complete

1. Where are my books?

They are there, on the chair.

2. How many fans are there?

There are two.

3. Linda has a ship.

4. I have a new kite

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 kì 2 với đáp án số 6

Part I. Listening

I. Listen and match (1pt)

Đề đánh giá học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

II. Listen and circle (1pt)

1. a. living room.b. dining room.c. bathroom
2. a. five dogsb. five parrotsc. nine parrots
3. a. cyclingb. dancingc. singing
4. a. trainsb. kitesc. planes
5. a. a puzzleb. a yo-yoc. a robot

III. Listen and number (1pt)

Đề đánh giá học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

IV. Listen and tick (1pt)

Đề đánh giá học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề đánh giá học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

V. Listen and complete (1pt)

bathroom; rainy; reading; on; kite.

1. The bathroom is large.

2. I have a new _____________.

3. My sister is _____________.

4. I lượt thích _____________ days.

5. The book is _____________ the chair.

Part II. Reading

Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have a red plane, a xanh lơ xế hộp, a green ship and a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are đen kịt and red. He has a red ship, a green xế hộp and a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

I. Tick Yes or No:

1. Nam and Dong have many toys.

2. Nam has a yellow ball and a xanh lơ xế hộp.

3. Dong is Nam's friend.

4. They always play together.

II. Read the passage again and answer the questions:

1. How many toys does Nam have?

He has four toys.

2. How many toys does Dong have?

He has __________________________________.

3. What color is Nam's ship?

It is _____________________________________.

4. What color are Dong's robots?

They are _________________________________.

PART III: Writing

I. Look at the picture and the letters. Write the words as example:

Đề đánh giá học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

II. Complete sentences:

Đề đánh giá học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐÁP ÁN

Part I. Listening

I. Listen and match (1pt)

1. a; 2. b; 3. d; 4. e; 5. c

II. Listen and circle (1pt)

1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c

III. Listen and number (1pt)

a. 2; b. 5; c. 3; d. 1; e. 4

IV. Listen and tick (1pt)

1. a; 2. a; 3. b; 4. a; 5. b

V. Listen and complete (1pt)

1. bathroom; 2. kite; 3. reading; 4. rainy; 5. on

Part II. Reading

I. Tick Yes or No

1. Yes; 2. Yes; 3. No; 4. Yes

II. Read the passage again and answer the questions:

1. He has four toys.

2. He has five toys.

3. It is green.

4. They are đen kịt and red.

PART III: Writing

I. Look at the picture and the letters.

1. house; 2. gate; 3. fence; 4. drawing

II. Complete sentences:

1. flying; 2. under; 3. two; 4. skipping

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 kì 2 với đáp án số 7

I/ Listen and tick the correct pictures

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 2

1. A.

B.

2. A.

B.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 2

3. A.

B.

4. A.

B.

Xem đáp án

Nội dung bài xích nghe

1. What are you doing? - I’m reading books in a room.

(Bạn đang khiến gì vậy? - Tôi đang được xem sách ở nhập phòng)

2. What are you doing? - I’m watching TV

(Bạn đang khiến gì vậy? - Tôi đang được coi ti vi)

3. Where are you? - I’m in a room. I’m doing my homework.

(Bạn đang được ở đâu? - Tôi ở nhập chống. Tôi đang khiến bài xích tập dượt về nhà)

4. What are you doing? - I’m playing chess. I lượt thích playing chess very much.

(Bạn đang khiến gì vậy? - Tôi đang được nghịch tặc cờ. Tôi quí nghịch tặc cờ rất rất nhiều)

II/ Choose the odd one out

1. A. car

B. play

C. draw

D. write

2. A. in

B. behind

C. sing

D. under

3. A. parrot

B. donkey

C. rabbit

D. clean

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Where are you? - I ______________ to tướng music in my room.

A. is listening

B. listen

C. am listening

D. listen

2. How bởi ________ spell ________ name? - L - I - N - H

A. You - your

B. my - my

C. you - you

D. you - your

3. How many __________ does Tony have? - He has four.

A. goldfishes

B. a goldfish

C. goldfishs

D. goldfish

4. My name is Tony. I am ten ____________.

A. year old

B. year olds

C. old year

D. years old

5. What toys does she like? - She __________ dolls

A. like

B. likes

C. liking

D. is liking

IV/ Circle the mistake in each sentence

1. What (A) are your parents (B) doing? - They are clean (C) the floor.

2. Where (A) are your friend (B)? - They are (C) in the living room.

Xem đáp án

1. C (clean => cleaning)

2. B (friend => friends)

V/ Read the text and answer the questions

My name is Thang. I am in the park with my friends: Thanh, Chung, Manh, Linda and James. Thanh is listening to tướng music. Manh anh Chung are playing football. They lượt thích playing football very much. Linda is riding a xe đạp. James is walking. I am drawing pictures.

1. Where are Thang and his friends?

_______________________________________________

2. What is Thanh doing?

_______________________________________________

3. What are Manh and Chung doing?

_______________________________________________

4. What is Linda doing?

_______________________________________________

5. Do they lượt thích playing in the park?

_______________________________________________

Xem đáp án

1. They are in the park

2. Thanh is listening to tướng music

3. Manh anh Chung are playing football

4. Linda is riding a bike

5. Yes, they do

VI/ Reorder these words to tướng have correct sentences

1. I/ four/ in/ have/ the/ birds/ cage/ ./

_______________________________________________

2. toys/ What/ she/ like/ does/ ?/

_______________________________________________

3. How/ have/ pets/ do/ many/ you/ ?/

_______________________________________________

Xem đáp án

1. I have four birds in the cage

2. What toys does she like?

3. How many pets bởi you have?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh - Đề 8

I/ Choose the odd one out

1. A. pet

B. parrot

C. bird

D. snake

2. A. doll

B. teddy bear

C. car

D. flower

3. A. on

B. under

C. in

D. ship

4. A. cook

B. song

C. climb

D. sing

5. A. bedroom

B. house

C. kitchen

D. garden

II/ Read and match

1. How old is your father?

A. It’s on the shelf

2. Where is the book?

B. It’s sunny today

3. How many pens are there in the box?

C. He is forty- five years old

4. Do you have any pets?

D. There are four pens in the box

5. What’s the weather like?

E. Yes, I have a dễ thương cat

III/ Look at the picture and complete the words

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 6

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 6

1. r _ i n y

2. _ r _ i n

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 6

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 6

3. r _ b b _ t

4. s _ e e _

Xem đáp án

1. Rainy

2. Train

3. Rabbit

4. Sheep

IV/ Choose the correct answer A, B or C

1. What __________ are your trucks?

A. colour

B. game

C. sport

2. I have _________ cars. They are green.

A. tow

B. two

C. otw

3. The dogs and the rabbits ____________ in the garden.

A. are

B. is

C. on

4. _________ are the parrots? - They are in the cage.

A. When

B. Where

C. What

5. Linda has two birds. They can _________ very well.

A. sings

B. sing

C. singing

6. It’s very cold ______ our country

A. with

B. at

C. in

V/ Read the text and answer these following questions

It’s Sunday morning. Jamie is at trang chính. He isn’t doing his homework. He is watching TV. His brother is in the living room. He is playing the piano. His mom isn’t working today. She is cooking in the kitchen.

1. What day is it today?

______________________________________________

2. Where is Jamie?

______________________________________________

3. What is he doing now?

______________________________________________

4. What is his brother doing in the living room?

______________________________________________

5. Is his mom working today?

______________________________________________

Xem đáp án

1. It’s Sunday morning

2. Jamie is at home

3. He is watching TV

4. He is playing the piano

5. No, she isn’t

VI/ Make questions for the underlined parts

1. It is stormy in Hue today.

______________________________________________

2. The gate of my house is brown .

______________________________________________

Xem đáp án

1. What’s the weather lượt thích in Hue?

2. What color is the gate of the house?

VII/ Reorder these words to tướng make meaningful sentence

1. My/ a/ big/ room/ has/ poster/ ./

______________________________________________

2. the/ rabbis/ Are/ the/ garden/ in/?/

______________________________________________

3. Hanoi/ is/ Where/ ?/

______________________________________________

Xem đáp án

1. My room has a big poster.

2. Are the rabbits in the garden?

3. Where is Hanoi?

Đề ganh đua học tập kì 2 Tiếng Anh 3 Kết nối học thức số 9

1. Listen and tick

Bài nghe

1. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

a.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

b.

2. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

a.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

b.

3. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

a.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

b.

4. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

a.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

b.

2. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Bài nghe

3. Read and match.

1. A: Who’s that?

B: It’s my mother.

a. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

2. A: What’s his job?

B: He’s a worker.

b. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

3. A. How many pets bởi you have?

B: I have two parrots.

c. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

4. A: What’s the elephant doing?

B: It’s khiêu vũ.

d. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

4. Look and write.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 sách Global Success

My name (1) ________ Mai. I have three friends: Tom, Phong and Linh. We lượt thích sports and games. We are in the park now. I am (2) ___________. Tom is (3) ____________. Phong and Linh (4) ___________________________. We are having a good time.

5. Let’s talk.

Xem thêm: thcs yên hòa

Point, ask and answer. / Point and say.

Xem cụ thể tại: Đề ganh đua học tập kì 2 Tiếng Anh 3 Kết nối học thức số 9

Ngoài Sở 18 đề ganh đua cuối kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 3 kèm cặp đáp án, kỳ vọng đấy là tư liệu tiếp thu kiến thức hữu ích giành cho quý bố mẹ, thầy cô và những em học viên.