các dạng toán về phép chia có dư lớp 4

Toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số học viên nối tiếp được sản xuất quen thuộc với luật lệ tính phân tách và những bài xích tập dượt áp dụng của luật lệ phân tách.

Bài học tập này kiemdinhthienha.vn nối tiếp cung ứng những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài xích tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: các dạng toán về phép chia có dư lớp 4

1. Ôn tập dượt cơ hội phân tách mang lại số có một chữ số 

chia mang lại số có một chữ số

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo đòi trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vị 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vị 2, 2 trừ 2 vị 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang lại 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 vị 0, 1 trừ 0 vị 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 vị 10, 10 trừ 10 vị 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vị 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 vị 4, 4 trừ 4 vị 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang lại số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang lại số đem 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo đòi trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vị 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vị 4, ghi chép 4

4 nhân 14 vị 56, 56 trừ 56 vị 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, luật lệ phân tách này là luật lệ phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách đem số dư

chia mang lại số đem nhì chữ số đem dư

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo đòi trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vị 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vị 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vị 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét luật lệ phân tách mang lại số đem 2 chữ số

Những Note khi triển khai luật lệ phân tách số đem nhì chữ số

 • Phép phân tách không còn là luật lệ phân tách đem số dư vị 0

 • Phép phân tách đem dư là luật lệ phân tách đem số dư không giống 0

 • Phép phân tách đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt mặt hàng và lớp bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng hợp ý trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn hợp ý trở thành lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 trái khoáy. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vị 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vị 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vị 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vị 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vị 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vị 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vị 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vị 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 vị 144, 205 trừ 144 vị 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 vị 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vị 5, ghi chép 5

5 nhân 72 vị 360, 360 trừ 360 vị 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vị 168, 168 trừ 168 vị 0

 • 0 phân tách 56 vị 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vị 1, ghi chép 1

1 nhân 56 vị 56, 84 trừ 56 vị 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vị 5, ghi chép 5

5 nhân 56 vị 280, 280 trừ 280 vị 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là luật lệ phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vị 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vị 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vị 6, ghi chép 6

6 nhân 35 vị 210, 219 trừ 210 vị 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là luật lệ phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vị 4, ghi chép 4

4 nhân 45 vị 180, 205 trừ 180 vị 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vị 5, ghi chép 5

5 nhân 45 vị 225, 252 trừ 225 vị 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là luật lệ phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vị 4, ghi chép 4

4 nhân 46 vị 184, 228 trừ 184 vị 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vị 9, ghi chép 9

9 nhân 46 vị 414, 448 trừ 414 vị 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vị 7, ghi chép 7

7 nhân 46 vị 322, 345 trừ 322 vị 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là luật lệ phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vị 8, ghi chép 8

8 nhân 57 vị 456, 459 trừ 456 vị 3

 • 3 ko phân tách được mang lại 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vị 6, ghi chép 6

6 nhân 57 vị 342, 347 trừ 342 vị 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn ghi chép 0

0 nhân 57 vị 0, 56 trừ 0 vị 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là luật lệ phân tách đem số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: luật lệ nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân, phân tách thì triển khai trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái khoáy căn nhà Bác Tư đem 800 cây ăn trái khoáy những loại được trồng nhập 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: toán 7 trang 114

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số, học viên rất cần được chịu thương chịu khó thực hiện bài xích tập dượt nhằm trở thành thục công việc tính luật lệ phân tách. Tiếp tục theo đòi dõi kiemdinhthienha.vn và để được cung ứng thêm thắt nhiều kỹ năng và kiến thức hữu dụng nhé.