cách tính giá trị biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là sự việc học viên áp dụng nhiều kỹ năng của quy tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức thời điểm ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kỹ năng nên nhớ và những dạng bài xích tập dượt áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: cách tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện tại quy tắc tính bám theo trật tự kể từ nên qua quýt ngược tao có:

 • 1 nằm trong 7 bởi 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 bởi 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 bởi 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 4 bởi 6 thêm một bởi 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại quy tắc tính bám theo quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất quy tắc nhân và quy tắc phân tách hoặc quy tắc trừ và quy tắc nằm trong, tao triển khai đo lường kể từ ngược qua quýt nên.

 • Nếu nhập biểu thức, sở hữu cả quy tắc nhân, quy tắc phân tách, quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, tao triển khai nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, sở hữu vệt ngoặc, tao triển khai quy tắc tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện tại biểu thức sở hữu quy tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng nhập biểu thức vẫn cho tới trở thành group sở hữu tổng là những số tròn xoe chục/ tròn xoe trăm/ tròn xoe ngàn.
 • Vận dụng đặc thù phối kết hợp của quy tắc cộng: Khi thay đổi vị trí những số hạng nhập một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập dượt áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của quy tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú sở hữu 76 viên bi, số bi của An cuống quýt 7 phiên số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng nhập sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại bám theo quy tắc của quy tắc nhân, phân tách, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại bám theo quy tắc của biểu thức sở hữu chứa chấp quy tắc nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa trực tiếp sản phẩm cùng nhau. Thực hiện tại quy tắc tính kể từ nên qua quýt ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 bởi 12, viết lách 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 bởi 7 thêm một bởi 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 bởi 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 bởi 3 thêm một bởi 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: bai viet so 2 lop 9 de 1

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 bởi 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 bởi 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 bởi 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 bởi 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được thành phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 bởi 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 bởi 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được cho tới 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết lách 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một bởi 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 bởi 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 bởi 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 bởi 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ cho tới 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một bởi 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng nhập sản phẩm số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân ái 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích đi ra tao sở hữu số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy sản phẩm số bên trên sở hữu 18 số hạng

b) Các tính tổng nhập sản phẩm số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài xích đi ra tao sở hữu tổng của sản phẩm số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng nhập sản phẩm số bên trên là 630

4. Bài tập dượt tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

Xem thêm: hoc them toan lop 8

a) sở hữu 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn cha mẹ hoàn toàn có thể xem thêm những khóa đào tạo toán online bên trên kiemdinhthienha.vn nhé!