cách tính tổng các nghiệm của phương trình lượng giác

Bài viết lách Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn.

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: cách tính tổng các nghiệm của phương trình lượng giác

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Phương trình 2sin2x+ 4cosx = 0 đem từng nào nghiệm trong tầm (0; 3000)

A. 954

B.955

C. 956

D. 957

Lời giải

Ta có: 2sin2x + 4cosx = 0

⇒ 4. sinx.cos+ 4cosx= 0

⇒ 4cosx. ( sinx+ 1) = 0

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Mà k vẹn toàn nên k∈{0;1;2;3;…;954} đem 955 độ quý hiếm của k vừa lòng.

⇒ Phương trình đem 955 nghiệm nằm trong khoảng chừng (0;3000)

Chọn B.

Ví dụ 2. Cho phương trình 2sinx+ 2cosx – cos2x=0. Tìm số nghiệm của phương trình nằm trong (0; 2000).

A.624

B. 652

C. 645

D. 636

Lời giải

Ta có: 2sinx+ 2cosx – cos2x = 0

⇒ ( 2sinx+ 2cosx) – (cos2 x – sin2 x)= 0

⇒ 2(sinx + cosx) - ( cosx- sinx) . ( cosx+ sinx)= 0

⇒ ( sinx+ cosx). ( 2- cosx + sinx) = 0

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Mà k vẹn toàn nên k∈{ 1;2;3..;635;636}. Do đó; phương trình vẫn cho tới đem 636 nghiệm trong tầm (0; 2000)

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 3. Phương trình 2cos2 x+ 2cos22x + 2cos23x – 3= cos4x. (2sin2x+ 1) đem từng nào nghiệm nằm trong khoảng( 10; 1000) ?

A. 1207

B. 1260

C.1261

D. 1208

Lời giải.

Ta có: 2cos2 x+ 2cos22x + 2cos23x – 3= cos4x

⇒ 1+ cos2x + 1+ cos4x + 1+ cos6x- 3 = 2.cos4x.sin2x + cos4x

⇒ cos2x+ cos4x+ cos6x = 2cos 4x. sin2x + cos4x

⇒ cos2x+ cos6x – 2cos 4x.sin2x=0

⇒ 2cos 4x. cos2x – 2.cos4x. sin2x= 0

⇒ 2cos 4x.(cos2x – sin2x) = 0

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

⇒ 12,23 < k < 1272,8

Mà k vẹn toàn nên k∈{ 13;14;…1271;1272}

⇒ đem 1260 số vừa lòng.

Chọn B.

Ví dụ 4. Phương trình Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn đem bao nhiêu nghiệm nằm trong khoảng chừng (0; 108π)

A. 3025

B. 3026

C. 3027

D. Tất cả sai

Lời giải.

Điều kiện: ( 1+2cosx).sinx ≠ 0

Với ĐK bên trên phương trình bên trên tương đương:

( 1- 2cosx).( 1+ cosx) = ( 1+ 2cosx). sinx

⇒ 1+ cosx – 2cosx – 2cos2 x= sinx + 2sinx. cosx

⇒ 2cos2 x – 1 + cosx+ sinx + 2sinx.cosx= 0

⇒ cos2x + cosx + sinx + sin2x=0

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Mà k vẹn toàn nên k∈ {1; 2; 3; ..; 3027}

⇒ Phương trình vẫn cho tới đem 3027 nghiệm.

Chọn C.

Ví dụ 5. Phương trình Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn đem từng nào nghiệm vẹn toàn dương?

A. 1

B. 2

C.3

D. 4

Lời giải.

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Vì x vẹn toàn dương nên (3k- 2)∈Ư (98)={1;2; 7;14;49;98}

Từ cơ tao tính được k∈ {1; 3; 17} – xem xét k vẹn toàn.

+ k= 1 ⇒ x= 12

+ k= 3 ⇒ x = 4

+ k= 17 ⇒ x = 12

⇒ Phương trình đem nhì nghiệm vẹn toàn dương là 12 và 4

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 6. Phương trình: Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn đem bao nhiêu nghiệm nằm trong khoảng chừng (0; 2017π)

A.4033

B. 4032

C. 4035

D. 4036

Lời giải.

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

⇒ ( 1- cos2x)2 + (cosx- sinx)4=1

⇒ 1- 2cos2x + cos22x + ( cos2x + sin2x – 2.cosx. sinx)2= 1

⇒ 1- 2cos2x + cos22x + (1- sin2x)2 - 1= 0

⇒ - 2cos2x + cos22x + 1- 2sin2x+ sin22x = 0

⇒ (cos22x + sin22x ) +1 – 2.(cos2x+ sin2x)= 0

⇒ 2- 2(cos2x + sin2x) = 0

⇒ cos2x + sin2x = 1

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Mà k vẹn toàn nên k∈{0;1;2; ...; 2016} ⇒ đem 2017 nghiệm

Kết phù hợp 2 tình huống đem 4033 nghiệm trong tầm đang được xét.

Chọn A.

Ví dụ 7. Tìm số nghiệm của phương trình: tan4x – tan2x – 4tanx= 4tan4x. tan2x. tanx bên trên đoạn [0; 2π]?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Lời giải

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Ta có: tan4x – tan2x – 4tanx = 4tan4x. tan2x. tanx

⇒ tan4x – tan2x = 4tan4x. tan2x. tanx + 4 tanx

⇒ tan4x - tan2x = 4tanx. (tan 4x. tan2x + 1)

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Chọn B.

Ví dụ 8. Tính tổng những nghiệm của phương trình Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn bên trên khoảng chừng (0; π)?

A. π/4

B. π/3

C. π

D.Đáp án khác

Lời giải

Điều kiện:

Ta có: tan 3x + cot(π/2+x)=0

⇒ tan3x – tanx = 0 ⇒ tan3x= tanx

⇒ 3x = x+kπ ⇒ 2x= kπ

⇒ x= kπ/2 ( ko vừa lòng ĐK )

Do đó; phương trình vẫn cho tới vô nghiệm.

Chọn D.

Ví dụ 9. Tìm số nghiệm của phương trình sin(cosx) = 0 bên trên khoảng chừng (0; 4π) ?

A. 2

B.3

C. 4

D. 5

Lời giải

Ta có: sin(cosx)=0

⇒ cosx = kπ (*)

Do với từng x tao luôn luôn có: - 1 ≤ cosx ≤ 1 nên kể từ (*) suy ra: k= 0

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Mà k vẹn toàn nên k∈ {0;1; 2;3}.

⇒ Phương trình vẫn cho tới đem 4 nghiệm bên trên khoảng chừng (0; 4π)

Chọn C.

Quảng cáo

Xem thêm: bai viet so 2 lop 9 de 1

Ví dụ 10: Cho phương trình: 2cos23x + (3- 2m)cos3x + m-2= 0. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của m nhằm phương trình đem đích thị phụ vương nghiệm nằm trong khoảng chừng Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn ?

A. 1 < m < 2

B. 2 < m ≤ 3

C. 1 < m ≤ 2

D. 2 < m < 3

Lời giải.

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Chọn C.

C. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1:Cho phương trình: (cos4 x- sin4 x).( 2cos2x+5) – 3 = 0. Tìm số nghiệm của phương trình bên trên khoảng chừng ( π;4π)

A. 5

B. 7

C. 6

D. 8

Lời giải:

Ta có: (cos4 x- sin4 x).(2cos2x+ 5) – 3 = 0.

⇒ ( cos2 x- sin2 x).( cos2 x+ sin2x) .( 2cos 2x + 5) – 3= 0

⇒ cos2x.1.( 2cos 2x + 5) - 3= 0

⇒ 2cos22x + 5cos 2x – 3=0

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

⇒ Phương trình đem phụ vương nghiệm so với bọn họ nghiệm này.

Kết phù hợp cả nhì ngôi trường hợp; suy rời khỏi phương trình vẫn cho tới đem 6 nghiệm nằm trong (π;4π)

Chọn C.

Câu 2:Tìm số nghiệm của phương trình Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn bên trên đoạn [0;2π]

A.3

B.4

C.5

D. 6

Lời giải:

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Chọn B.

Câu 3:Tìm số nghiệm của phương trình: sinx. cosx + |sinx+cosx|= 1 bên trên (0; 2π)?

A. 2

B.4

C.3

D.5

Lời giải:

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

⇒ 0 < k < 4 nhưng mà k vẹn toàn nên k∈ {1; 2; 3}.

Vậy phương trình đem phụ vương nghiệm bên trên khoảng chừng đang được xét.

Chọn C.

Câu 4:Tìm số nghiệm của phương trình Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn bên trên đoạn [ 2π;10π]?

A. 6

B .7

C. 8

D. 9

Lời giải:

Điều kiện: cosx ≠ -√3/2

Với ĐK bên trên phương trình vẫn cho tới tương tự với phương trình:

2sin2 x-cosx+2-5sinx+sin2x = 0

⇒ ( sin2x – cosx) + (2sin2x – 5sinx + 2) =0

⇒ (2sinx. cosx – cosx) + ( 2sin2x – 5sinx + 2) = 0

⇒ cosx.( 2sinx- 1) + ( sinx- 2). ( 2sinx – 1)= 0

⇒ ( 2sinx – 1). (cosx + sinx- 2) = 0

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Kết phù hợp 2 ngôi trường hợp; suy rời khỏi phương trình đem toàn bộ 8 nghiệm bên trên đoạn [2π;10π]

Chọn C.

Câu 5:Tìm số nghiệm của phương trình: cos2x.(tan2 x – cos2x)= cos3x- cos2 x+ 1 trên khoảng chừng (0; 6π) ?

A. 9

B. 8

C. 10

D.11

Lời giải:

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

+ Trường phù hợp 1: Nếu cosx=- 1

⇒ x= π+k2π .Ta có: 0 < x < 6π nên: 0 < π+k2π < 6π

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

⇒ Kết phù hợp nhì tình huống suy rời khỏi số nghiệm của phương trình nằm trong khoảng chừng (0; 6π) là 9 nghiệm.

Chọn A.

Câu 6:Cho phương trình: m.sin2x – 3sinx.cosx – m- 1 = 0. Gọi S là tập luyện toàn bộ những độ quý hiếm vẹn toàn của m nằm trong đoạn [-4; 7] nhằm phương trình đem đích thị phụ vương nghiệm nằm trong (0; 3π/2). Số những thành phần của tập luyện S là:

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Lời giải:

Ta có: m. sin2 x – 3sinx. cosx – m- 1= 0

⇒ m.( sin2 x- 1) - 3sinx. cosx – 1=0

⇒ - m.cos2 x – 3sinx. cosx – 1=0

⇒ m.cos2 x+ 3sinx. cosx + 1= 0

+ Nhận thấy cosx=0 ko thỏa phương trình.

Chia nhì vế phương trình cho tới cos2x tao được:

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

⇒ tan2 x+3tanx + m+ 1=0 (*)

Đặt t= tanx; phương trình (*) trở thành: t2 + 3t + m + 1= 0

Để phương trình vẫn cho tới đem phụ vương nghiệm nằm trong (0; 3π/2) Lúc và chỉ Lúc phương trình (*) đem nhì nghiệm ngược vết

⇒ a.c= m+ 1 < 0 ⇒ m < - 1

Mà m vẹn toàn và m∈ [ -4;7]

⇒ m∈{ -4; -3; -2}.

⇒ Tập S đem 3 thành phần.

Chọn B.

Câu 7:Cho phương trình: ( cosx+ 1).(4cos 2x – m.cosx)= m.sin2 x. Số những độ quý hiếm vẹn toàn của m nhằm phương trình đem đích thị nhì nghiệm nằm trong đoạn [0;2π/3] là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Ta có: (cosx+ 1). (4cos2x – m.cosx) = m.sin2x

⇒ ( cosx+ 1).( 4cos2x – m. cosx) = m.(1- cos2 x)

⇒ (cosx+ 1) . ( 4cos2x- m. cosx) – m.( 1- cosx).( 1+ cosx) =0

⇒ ( cosx+ 1)( 4cos2x -m.cosx - m+m. cosx)= 0

⇒ (cosx+ 1). ( 4cos 2x – m) = 0

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Câu 8:Có từng nào độ quý hiếm của m nhằm phương trình: (sinx-1).[2cos2x- ( 2m+1).cosx + m]=0 đem đích thị tứ nghiệm nằm trong đoạn [0; 2π]

A . 1

B. 2

C .3

D .4

Lời giải:

Ta có: (sinx- 1).[2cos2 x – (2m+ 1).cosx + m] = 0

⇒ (sinx -1). ( 2cosx- 1).( cosx – m) = 0

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Kết luận: Vậy đem nhì độ quý hiếm của m vừa lòng.

Chọn B.

Câu 9:Biết rằng Lúc m= m0 thì phương trình : 2sin2 x – (5m+ 1).sinx +2m2 + 2m = 0 đem đích thị 5 nghiệm nằm trong khoảng chừng Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn. Tìm mệnh đề đúng?

A. m0= - 2

B. m0= 1

C. Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

D. Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Lời giải:

Đặt t= sinx ( - 1 ≤ t ≤ 1) .

Phương trình vẫn cho tới trở thành: 2t2 – (5m+1).t + 2m2 + 2m=0 (* )

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Chọn D.

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 11 đem nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Tìm ĐK của thông số m nhằm phương trình lượng giác đem nghiệm
 • Điều khiếu nại nhằm phương trình hàng đầu so với sinx và cosx đem nghiệm
 • Giải phương trình hàng đầu so với sinx và cosx
 • Phương trình quy về phương trình hàng đầu so với sinx và cosx
 • Phương trình thuần nhất bậc 2 so với sinx và cosx
 • Phương trình đối xứng, phản đối xứng so với sinx và cosx
 • Phương trình lượng giác đem về dạng tích
 • Phương trình lượng giác ko khuôn mẫu mực

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí cho tới teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Xem thêm: toán 6 nâng cao có lời giải

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học