công thức tính nhanh hóa 12 học kì 1

Trọn cỗ Công thức Hóa học tập lớp 12 Học kì 1, Học kì 2 cần thiết sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, đơn giản dễ dàng tổng kết lại kỹ năng tiếp tục học tập từ cơ lên kế hoạch ôn luyện hiệu suất cao nhằm đạt sản phẩm cao trong những bài xích thi đua môn Hóa học tập 12.

Trọn cỗ Công thức Hóa học tập lớp 12 Học kì 1, Học kì 2 quan lại trọng

Chương 1: Este – Lipit

Bạn đang xem: công thức tính nhanh hóa 12 học kì 1

 • Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa

 • Công thức phản xạ xà chống hóa este

 • Công thức phản xạ xà chống hóa hóa học béo

 • Công thức câu hỏi châm cháy este

 • Công thức câu hỏi châm cháy hóa học béo

Chương 2: Cacbohiđrat

 • Công thức châm cháy glucozơ

 • Công thức tính số đôi mắt xích tinh anh bột

 • Công thức tính số đôi mắt xích xenlulozơ

Chương 3: Amin, amino axit và protein

 • Công thức tính nhanh chóng số đồng phân amin, amino axit

 • Công thức giải câu hỏi châm cháy amin

 • Công thức câu hỏi châm cháy amino axit

 • Công thức thủy phân peptit

 • Công thức châm cháy peptit

 • Công thức tính số mol OH- vô câu hỏi thủy phân peptit

Chương 4: Polime và vật tư polime

 • Công thức tính số đôi mắt xích (hệ số polime hóa) polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

 • Công thức tính lượng hóa học nhận được ở năng lượng điện cực

Chương 6: Kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm

 • Công thức tính câu hỏi sức nóng nhôm

 • Công thức tính nhanh chóng số mol OH- hoặc số mol Al(OH)3 khi mang lại muối hạt nhôm phản xạ với hỗn hợp kiềm

 • Công thức tính nhanh chóng số mol H+ khi mang lại kể từ từ axit vô muối hạt AlO2 (muối aluminat)

Chương 7: Sắt và một trong những sắt kẽm kim loại quan lại trọng

 • Công thức tính lượng muối hạt nhận được khi mang lại láo lếu thích hợp Fe và những oxit Fe thuộc tính với hỗn hợp HNO3

 • Công thức tính nhanh chóng lượng muối hạt nhận được khi trả tan không còn láo lếu thích hợp Fe và oxit Fe vày hỗn hợp H2SO4 quánh rét, dư hóa giải khí SO2

 • Công thức khử oxit Fe vày CO và H2
Chương 1: Este – Lipit

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

Phản ứng este hóa là phản xạ thuận nghịch tặc (xảy đi ra ko trả toàn) nên thông thường kèm theo với hiệu suất phản xạ. Cách tính hiệu suất phản xạ este hóa như vậy nào? Bài ghi chép tiếp sau đây sẽ hỗ trợ những em học tập đảm bảo chất lượng dạng bài xích này.

1. Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa

Phương trình phản xạ pha chế este đơn chức kể từ axit cacboxylic đơn chức và ancol đơn chức đem dạng:

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

Trong đó:     R là gốc hiđrocacbon, 

                     R’ là gốc hiđrocacbon, R’ ≠ H

Theo phương trình: Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

- Tính hiệu suất theo đòi hóa học phản xạ (tính theo đòi hóa học đem năng lực phản xạ hết)

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

- Tính hiệu suất theo đòi hóa học sản phẩm:

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

- sít dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng: Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

Ví dụ: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 quánh thực hiện xúc tác) cho tới khi phản xạ đạt cho tới hiện trạng thăng bằng, nhận được 11 gam este. Hiệu suất của phản xạ este hóa là 

A. 50%                            

B. 62,5%                         

C. 55%                            

D. 75%

Hướng dẫn giải

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

→ Đáp án B.

2. quý khách hàng nên biết

Nếu đề bài xích mang lại hiệu suất (H%) đòi hỏi tính m, V,...

Bước 1: Tính m, V,... (theo phương trình).

Bước 2: sít dụng quy tắc phải nhân – trái ngược chia

+ Nếu m, V của thành phầm (bên phải) thì nhân sản phẩm ở bước 1 với hiệu suất.

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

+ Nếu m, V,... của hóa học phản xạ (bến trái) thì phân chia sản phẩm ở bước 1 mang lại hiệu suất.

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

3. Kiến thức há rộng

Điều chế este nhiều chức

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

Trong đó:     R là gốc hiđrocacbon, 

                    R’ là gốc hiđrocacbon, R’ ≠ H

                    n, m theo thứ tự là số chức axit, ancol.

Xét tỉ lệ:

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

Chú ý:

- Tính theo đòi phương trình chất hóa học cần tính theo đòi hóa học đem năng lực phản xạ không còn.

-  Phản ứng este hóa là phản xạ thuận nghịch tặc (phản ứng ko trả toàn).

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

4. Bài luyện minh họa

Câu 1: Cho ancol etylic thuộc tính với axit axetic thì nhận được 22,0 gam este, H = 25%. Khối lượng ancol phản xạ là

A. 26,0 gam.                   B. 46,0 gam.              C. 92,0 gam.              D. 11,5 gam

Hướng dẫn giải

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

 Đáp án B

Câu 2: Cho 0,1 mol glixerol (C3H5(OH)3) phản ứng với 0,15 mol axit acrylic (CH2 = CHCOOH) có H2SO4 đặc với hiệu suất là 60% thu được m gam este  X. Giá trị của m là: 

A. 7,62g                 B. 15,24g                 C. 21,167g            D. 9,62g

Hướng dẫn giải

Công thức tính hiệu suất phản xạ este hóa hoặc nhất

→ axit đem năng lực không còn.

Theo phương trình n este lý thuyết = n axit =  0,05 mol

→ n este thực tế = 0,6.0,05 = 0,03 mol

→ m este thực tế= 254.0,03 = 7,62 gam

→ Đáp án A

Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

Bài luyện về phản xạ xà chống hóa este cực kỳ thông dụng trong những đề thi đua, đề đánh giá. Nó cũng lúc lắc phần rộng lớn con số đối với những dạng bài xích luyện không giống và trải đều ở những cường độ (thông hiểu - áp dụng - áp dụng cao). Bài ghi chép này sẽ hỗ trợ những em nắm vững và thiệt thỏa sức tự tin khi giải những bài xích luyện thủy phân este.

1. Công thức giải câu hỏi phản xạ xà chống hóa este

a) Xà chống hóa este đơn chức, mạch hở

- Tổng quát: Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

→ nRCOOR’ p/ư = nNaOH p/ư = nRCOONa = nR’OH

- Một số công thức áp dụng: 

+ Theo ấn định luật bảo toàn khối lượng: meste + mNaOH = mmuối rắn + mR’OH

+ Theo định luật bảo toàn vẹn toàn tố: 

nOH (NaOH) = nOH (R’OH); nNa (NaOH) = nNa (RCOONa)

b) Xà chống hóa este nhiều chức

- Este tạo ra trở thành kể từ axit đơn chức và ancol nhiều chức (n chức): (RCOO)nR’

Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

- Este tạo thành kể từ ancol và axit đem Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất thì m là số chức este và:

+ n-COO- = nNaOH

+ meste + mNaOH pư = mmuối rắn +  mancol

c) Xà chống hóa este của phenol

Tổng quát:

Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

→ Nếu phản xạ một vừa hai phải đủ: Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

-  Định luật bảo toàn khối lượng: meste + mNaOH pư = mmuối rắn + mH2O

- Hỗn thích hợp este đơn chức đem Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất → Có một este của phenol.

Ví dụ: Cho 0,1 mol một este X thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp 0,2 mol NaOH, nhận được láo lếu thích hợp nhị muối hạt của nhị axit cơ học đều đơn chức và 6,2 g một ancol Y. Y là

A. propan-1,3-điol.                                           B. butan-1-ol.            

C. propan-1-ol hoặc propan-2-ol.                       D. etilenglicol.

Hướng dẫn giải

Theo đề bài xích sau phản xạ nhận được láo lếu thích hợp nhị muối hạt của nhị axit cơ học đều đơn chức và ancol; lại sở hữu Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất este 2 chức tạo thành kể từ ancol 2 chức

→ nacol = neste = 0,1 mol

→ Mancol = Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

→ ancol Y là C2H4(OH)2 etylenglicol

→ Đáp án D

2. quý khách hàng nên biết:

- Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ được chất rắn khan, xem xét cho tới lượng NaOH còn dư hoặc không.

mrắn khan = mmuối + mNaOH (nếu có)

3. Kiến thức há rộng

Este tạo ra trở thành kể từ axit nhiều chức (n chức) và ancol nhiều chức (m chức): 

Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

nmuối = (số chức ancol).neste

nancol = (số chức axit).neste

n-COO- = nNaOH = (số chức ancol).(số chức axit).neste

Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

4. Bài luyện minh họa

Câu 1: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của nhị axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là

A. HCOOH và CH3COOH                                                                 

B. CH3COOH và C2H5COOH

C. C2H5COOH và C3H7COOH                         

D. C3H7COOH và C4H9COOH

Hướng dẫn giải

nNaOH = 0,6 mol

Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

Kết thích hợp đề bài xích → este 3 chức tạo ra vày axit cacboxylic đơn chức và ancol 3 chức

→ n muối = n NaOH = 0,6 mol

Gọi công thức công cộng của nhị muối hạt là Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất = 5,67 (g/mol) 

→ 2 muối hạt HCOONa và CH3COONa thỏa mãn

→ Đáp án A 

Câu 2: Cho 0,1 mol phenyl axetat thuộc tính không còn với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M. Kết đốc phản xạ, cô cạn hỗn hợp thì lượng hóa học rắn khan nhận được là

A. 16,2 gam.                   

B. 22,0 gam.                   

C. 19,8 gam.                   

D. 23,8 gam.

Hướng dẫn giải

nNaOH = 0,3 mol

Công thức phản xạ xà chống hóa este hoặc nhất

Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng:

meste + mNaOH = m rắn +  mH2O

136.0,1 + 40.0,3 = m rắn + 18.0,1

→ m rắn = 23,8 gam

→ Đáp án D

Công thức phản xạ xà chống hóa hóa học Khủng hoặc nhất

Bài luyện về phản xạ thủy phân hóa học Khủng vô môi trường xung quanh kiềm (phản ứng xà chống hóa) là dạng bài xích luyện trọng tâm về hóa học Khủng, song nhiều em học viên vẫn tồn tại lúng túng khi bắt gặp cần dạng bài xích này. Bài ghi chép tiếp sau đây sẽ hỗ trợ những em đem tầm nhìn bao quát rộng lớn về dạng bài xích luyện, đồng thời cung cung cấp các phương pháp giải nhanh để những em hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý dạng bài xích luyện này một cơ hội đơn giản dễ dàng nhất.

1. Công thức câu hỏi phản xạ xà chống hóa hóa học béo

Phương trình phản xạ thủy phân hóa học Khủng vô môi trường xung quanh kiềm (phản ứng xà chống hóa)

Công thức phản xạ xà chống hóa hóa học Khủng hoặc nhất

- Theo phương trình tao có: 

Công thức phản xạ xà chống hóa hóa học Khủng hoặc nhất

- sít dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng:

m chất béo + mNaOH = mmuối  + mglixerol

Lưu ý: Mglixerol = 92 (g/mol)

Ví dụ: Xà chống hóa trọn vẹn m gam tristearin cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 300 ml hỗn hợp NaOH 0,2 M. Giá trị của m là

A. 17,68.                        B. 17,80.                    C. 53,40.                    D. 53,04

Hướng dẫn giải

nNaOH = 0,3.0,2  = 0,06 mol

Công thức phản xạ xà chống hóa hóa học Khủng hoặc nhất

Tristearin: (C17H35COO)3C3H5 (M = 890 g/mol)

→ m tristearin = 890.0,02 = 17,8 gam

→ Đáp án B

Công thức phản xạ xà chống hóa hóa học Khủng hoặc nhất

2. quý khách hàng nên biết

Một số axit Khủng và triglixerit (chất béo) tương ứng với những axit Khủng đó:

Tên axit béo

CTPT axit béo

Tên triglixerit tương ứng

CTPT triglixerit tương ứng

Đặc điểm cấu tạo

Xem thêm: thể tích chóp tam giác đều

Axit panmitic 

C15H31COOH

(M = 256)

Tripanmitin 

(C15H31COO)3C3H5

(M = 806)

No

Axit stearic 

C17H35COOH

(M = 284) 

Tristearin 

(C17H35COO)3C3H5

(M = 890)

No

Axit oleic 

C17H33COOH

(M = 282)

Triolein 

(C17H33COO)3C3H5

(M = 884)

Không no

Axit linoleic 

C17H31COOH

(M = 280)

Trilinolein 

(C17H31COO)3C3H5

(M = 878)

Không no

4. Bài luyện minh họa

Câu 1: Xà chống hoá trọn vẹn 35,6 gam hóa học Khủng X cần thiết một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 0,12 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, nhận được m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 38,08.                        B. 29,36.                    C. 36,72.                    D. 38,24.

Hướng dẫn giải

Công thức phản xạ xà chống hóa hóa học Khủng hoặc nhất

→ m glixerol = 0,04.92 = 3,68 gam

Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng

m chất béo + m NaOH p/ư = m muối + m glixerol

35,6 + 0,12.40 = m + 3,68 

→ m = 36,72 gam

→ Đáp án C

Câu 2: Xà chống hóa trọn vẹn trieste X vày hỗn hợp NaOH thì nhận được 9,2 gam glixerol và 83,4 gam muối hạt của axit Khủng B. Tên của B là

A. axit axetic.                  B. axit pamitic.               C. axit oleic.                    D. axit stearic

Hướng dẫn giải

n glixerol = 0,1 mol 

→ n xà phòng = 3.n glixerol  = 3.0,1 = 0,3 mol

Công thức phản xạ xà chống hóa hóa học Khủng hoặc nhất

→ C15H31COONa

→ Axit Khủng B là axit panmitic C15H31COOH

→ Đáp án B

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

Bài toán châm cháy este là 1 trong những dạng bài xích luyện đặc thù của este. Để thực hiện đảm bảo chất lượng câu hỏi châm cháy este học sinh cần nắm rõ ông tơ tương tác về thành phầm cháy và dùng hoạt bát những ấn định luật bảo toàn. Bài ghi chép tiếp sau đây tổ hợp toàn bộ những công thức giúp các em học sinh đem thể làm đảm bảo chất lượng dạng bài xích luyện này.

1. Các công thức giải câu hỏi châm cháy este

Gọi công thức phân tử tổng quát mắng của este là CnH2n+2-2kO2x (n ≥ 2)

Trong đó: n là số vẹn toàn tử cacbon vô phân tử este

                k là phỏng bất bão hòa vô phân tử este

                x là số group chức – COO -  

Suy ra sức thức este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 (n ≥ 2)

- Đối với este no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 2)

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

- Đối với este ko no, đơn chức, một link song C=C mạch hở: CnH2nO2

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

- Đối với este no, nhị chức, mạch hở:

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

- Đối với este mạch hở bất kì, có tính bất bão hòa toàn phân tử là k (k bao gồm cả link π ở group chức và ở gốc hiđrocacbon)

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

Ngoài đi ra, khi giải bài xích luyện châm cháy este cần thiết kết hợp những ấn định luật bảo toàn lượng và bảo toàn vẹn toàn tố:

- hướng dẫn toàn vẹn toàn tố:

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

-  Bảo toàn khối lượng:

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

Ví dụ: X là láo lếu thích hợp 2 este đơn chức ko no có một nối song vô gốc hiđrocacbon, thường xuyên vô sản phẩm đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn m gam X được một,4 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Công thức phân tử 2 este là 

A. C4H6O2 và C5H8O2.                                      

B. C4H4O2 và C5H6O2

C. C3H4O2 và C4H6O2.                                      

D. C3H2O2 và C4H4O2.

Hướng dẫn giải

Este đơn chức, ko no có một nối song C=C cháy

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

Hai este thường xuyên vô sản phẩm đồng đẳng → C4H6O2 và C5H8O2

→ Đáp án A

2. quý khách hàng nên biết

- Phản ứng châm cháy este no, đơn chức, mạch hở

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

- Phản ứng châm cháy este ko no, đơn chức, một link song C=C mạch hở hoặc este no, nhị chức, mạch hở

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

- Phản ứng tổng quát mắng châm cháy este.

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

3. Kiến thức há rộng

Xử lý thành phầm cháy

Dẫn thành phầm cháy trải qua hỗn hợp kiềm

+ Nếu Ba(OH)2/Ca(OH)2 dư: Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

4. Bài luyện minh họa

Câu 1: Đốt cháy trọn vẹn một láo lếu thích hợp bao gồm những este đơn chức, no, mạch hở. Hấp thụ toàn cỗ thành phầm cháy vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thấy lượng bình gia tăng 24,8 gam và nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

    A. 40,0.                      B. 24,8.                      C. đôi mươi,0.                      D. 49,6

Hướng dẫn giải

Gọi công thức phân tử của este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

→ Đáp án A

Câu 2: Đốt cháy trọn vẹn m gam láo lếu thích hợp nhị este no, đơn chức, mạch hở nên dùng một vừa hai phải đầy đủ 15,12 lít khí O2 (đktc), sau phản xạ nhận được 24,2 gam khí CO2. Giá trị của m là

A. 43,1

B. 12,5

C. 4,9

D. 21,5

Hướng dẫn giải

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

Este no, đơn chức, mạch hở Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

Áp dụng ấn định luật bảo toàn lượng

Công thức câu hỏi châm cháy este hoặc nhất

→ m + 32. 0,675 = 44.0,55 + 18.0,55

→ m = 12,5 gam

→ Đáp án B

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

Bài toán châm cháy hóa học Khủng là 1 trong mỗi dạng toán đặc thù của hóa học Khủng. Bài ghi chép tiếp sau đây thể hiện những công thức để giúp những em học tập sinh giải câu hỏi châm cháy hóa học béo một cơ hội nhanh gọn lẹ và đúng chuẩn, mang đến sản phẩm cao vô tiếp thu kiến thức. 

1. Công thức giải câu hỏi châm cháy hóa học béo

Gọi công thức phân tử công cộng của hóa học Khủng là: CnH2n+2-2kO

Trong đó: k là phỏng bất bão hòa vô phân tử hóa học Khủng (gồm cả link π ở group chức và gốc hiđrocacbon) (k ≥ 3)

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

- Công thức tính số mol hóa học béo:

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

- sít dụng ấn định luật bảo toàn lượng mang lại phản xạ cháy:

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

- sít dụng ấn định luật bảo toàn vẹn toàn tố:

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

+) Số vẹn toàn tử C vô thích hợp hóa học Khủng Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

Ví dụ: Hỗn thích hợp X bao gồm 2 triglixerit no. Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần thiết V lít oxi (đktc) nhận được 34,272 lít CO2 (đktc) và 26,46 gam H2O. Giá trị của V là

A. 48,720.                                

B. 49,392.                               

C. 49,840.                                

D. 47,152.

Hướng dẫn giải:

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

Triglixerit no → Trong phân tử chứa chấp 3 link π

→ k = 3

Áp dụng công thức

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

nO (trong hóa học béo) = 6.nCB = 6.0,03 = 0,18 mol

Bảo toàn nhân tố O

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

→ Đáp án A

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

2. quý khách hàng nên biết:

- Công thức tính phỏng bất bão hòa k phụ thuộc vào CTPT của thích hợp hóa học cơ học chứa chấp C, H, O

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

Trong đó: 

C là số Cacbon đem vô thích hợp hóa học hữu cơ

H là số H đem vô thích hợp hóa học cơ học.

Chất Khủng (hay còn gọi triglixerit hoặc triaxylglixerol): là trieste của glixerol với những axit Khủng.

- Glixerol (hoặc glixerin): C3H5(OH)3 (M = 92 g/mol)

3. Kiến thức há rộng

Bài toán châm cháy hóa học Khủng thông thường kèm theo với thủy phân hóa học Khủng hoặc nằm trong H2; Br2 vô gốc ko no.

- Bài toán phụ mang lại hóa học Khủng ko no phản xạ với hỗn hợp Br2 hoặc hiđro hóa (Ni, to)

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

- Bài toán phụ mang lại hóa học Khủng phản xạ với hỗn hợp NaOH (phản ứng xà chống hóa).

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

4. Bài luyện minh họa

Câu 1: Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol triglixetit tao nhận được 250,8 gam CO2 và 90 gam H2O. Mặt không giống 0,1 mol X phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với V lít hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của V là

A. 0,7                        B. 0,3                        C. 0,5                        D. 0,4

Hướng dẫn giải:

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

Áp dụng công thức: Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

→ Có 8 link π vô cơ 3π vô group chức -COO- và 5π vô C=C

→nBr2 = 5.nCB = 5.0,1 = 0,5 mol

→ Đáp án C.

Câu 2: Đốt cháy trọn vẹn 17,72g một hóa học Khủng cần thiết 1,61 mol O2 nhận được COvà 1,06 mol H2O. Mặt không giống mang lại 26,58 gam hóa học Khủng này vô một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp NaOH thì nhận được lượng muối hạt là

A. 18,56g                        B. 27,42g                C. 27,14g        D. 18,28g

Hướng dẫn giải:

Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng: Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

Ứng với 26,58 gam hóa học béo: Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

Công thức câu hỏi châm cháy hóa học Khủng hoặc nhất

Áp dụng ĐLBTKL: m CB + m NaOH pư = m muối + m glixerol

→ 26,58 + 40.0,09 = m muối + 92. 0,03

→ m muối = 27,42 gam

→ Đáp án B

....................................

....................................

Xem thêm: lý thuyết đối xứng trục

....................................

Ngân sản phẩm trắc nghiệm không tính phí ôn thi đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên khoahoc.kiemdinhthienha.vn

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán đem đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa đem đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý đem đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh đem đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.kiemdinhthienha.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85