đề cương anh 9 hk1

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 giờ Anh 9 với đáp án

Đề cương ôn đua học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 với đáp án được VnDoc.com thuế tầm và đăng lên, là tư liệu xem thêm hữu ích dành riêng cho chúng ta học viên lớp 9, hùn chúng ta ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp học tập kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh công tác mới mẻ. Sau phía trên chào chúng ta vô xem thêm.

Bạn đang xem: đề cương anh 9 hk1

Ôn đua học tập kì 1 giờ Anh 9 - Lý thuyết & Bài tập

  • I. Ngữ pháp giờ Anh học tập kì 1 lớp 9 lênh láng đủ
  • II. Bài tập dượt ôn tập dượt giờ Anh 9 học tập kì 1 với đáp án

I. Ngữ pháp giờ Anh học tập kì 1 lớp 9 lênh láng đủ

* Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 9 học tập kì một năm 2022 - 2023

CHƯƠNG 1: CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

1. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH.

* form: (+) S + has/ have + V- ed (pp) + O

(-) S + has/ have + not + V- ed (pp) + O

(?) Has/ have + S + V- ed (pp) + O?

PP = Past Participle Quá khứ phân kể từ Quy Tắc V-ed: BQT coi cột 3 (V3)

* Adv: just, recently, ever, never, already, since, for, so sánh far, yet, up lớn now, lately, twice, three times, many times, not...yet

eg: I have just seen my sister in the park. Note: (just,ever, never, already) cút sau have/has

She has finished her homework recently. (recently,lately,yet) đặt điều cuối câu.

* Cách dùng:

  • Diễn mô tả một hành vi một vừa hai phải mới mẻ xẩy ra.
  • Hành động xẩy ra vô vượt lên khứ tuy nhiên ko rõ rệt thời hạn.
  • Hành động xẩy ra vô vượt lên khứ và còn tương quan cho tới lúc này còn tiếp tục cho tới sau này.
  • Hành động xẩy ra lặp cút tái diễn rất nhiều lần.

2. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

a. Với động kể từ Tobe:

* I/ He/ She/ It (Nam) Was * eg: Nam was absent from class yesterday

* You/ We/ They (Nam and Lan) Were (Were Minh and Mai in hospital last month?

b. Với động kể từ thường:

* form: (+) S + V- ed/ (V2 BQT) + O *eg: Tom went lớn Paris last summer.

Câu phủ quyết định và nghi ngờ vấn tao nên mượn trợ động kể từ did

(-) S + did not + Vinf + O (He did not watch TV last night.)

(?) Did + S + Vinf + O? (Did you go lớn TP HCM đô thị two days ago?)

Adv: Yesterday, ago, last (week/ month/ year/ ...)

c. Cách sử dụng thì vượt lên khứ đơn:

Diễn mô tả một hành vi vẫn xẩy ra vô vượt lên khứ và hoàn thành hẳn vô QK

3. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

* size (+) S + Was/ were + V- ing + O

(-) S + Was/ were + not + V- ing + O

(?) Was/ were + S + V- ing + O?

Cách sử dụng thì vượt lên khứ tiếp diễn:

Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra vô vượt lên khứ bên trên một thời điểm xác lập ví dụ.

=> I was doing my homework at 6 p.m last Sunday.

Diễn mô tả nhì hoặc nhiều hành vi nằm trong xẩy ra vô vượt lên khứ. (While)

=> I was cooking while my sister was washing the dishes.

Diễn mô tả một hành vi xẩy ra thì một hành vi không giống cho tới cắt theo đường ngang.(When)

=> When the teacher came, we were singing a tuy nhiên.

CHƯƠNG 2: CÂU ĐIỀU KIỆN

I. Lý thuyết về câu ĐK Tiếng Anh.

Một câu ĐK thông thường với nhì mệnh đề là mệnh đề chủ yếu và mệnh đề phụ (If). Mệnh đề phụ (If) rất có thể đặt điều trước hoặc sau mệnh đề chủ yếu.

1. Câu ĐK 1: ĐK rất có thể xẩy ra.

* form:

MỆNH ĐỀ IFMỆNH ĐỀ CHÍNH
Simple present (HTđ)Simple future (TLđ)
If + S + V(HT) + O,S + Will/ Shall + V(inf) + O

John usually walks lớn school if he has enough time.

If she eats much, she will be overweight.

2. Câu ĐK 2: ĐK không tồn tại thiệt ở lúc này.

* form:

MỆNH ĐỀ IFMỆNH ĐỀ CHÍNH
Past simple (QKĐ),would/could/ should/ might + Vinf
If + S + V–ed (V2) + O,S + would/ could + V(inf) + O

* Note: Tobe sử dụng Were mang đến toàn bộ những ngôi (trong Mệnh đề If)

* eg: If I had much money, I would buy a new bicycle.

If I were you, I would not tell him about that.

3. Note: Unless = if...not (nếu ko, trừ khi)

Eg: Unless it rains, we will go lớn the movies. = (If it does not rain, we will go lớn the movies)

CHƯƠNG 3. CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ "WISH"

I. Lý thuyết.

Động kể từ Wish = If only (ao ước) thông thường dùng để làm biểu diễn mô tả những ước ham muốn, những điều không tồn tại thiệt hoặc vô cùng khó khăn triển khai.

Có 2 loại câu ước.

1. Future wish: (ước ham muốn ở tương lai)

* form: S1 + wish + S2 + would/ could + V(inf) + O.

If only + S + would/ could + V(inf) + O

* eg: I wish I would be an astronaut in the future.

Tom wishes he could visit Paris next summer.

If only I would take the trip with you next Sunday.

2. Present wish (ước ham muốn ở hiện tại tại)

* form: S1 + wish + S2 + V- ed + O

Were + adj / n * Note: Tobe sử dụng Were mang đến toàn bộ những ngôi

* eg: I wish I were rich (but I am poor now)

I can't swim. I wish I could swim.

CHƯƠNG 4: CÂU BỊ ĐỘNG (THE PASSIVE VOICE)

Lý thuyết.

· Quan sát:

- Câu ngôi nhà động: Mr Smith teaches English. (Active)

- Câu bị động: English is taught by Mr Smith. (Passive)

· Qui tắc:

- Tân ngữ dữ thế chủ động ( ngôi nhà ngữ bị động

- Động kể từ thụ động Be + Past Participle (pp)

- Chủ ngữ dữ thế chủ động ( tân ngữ thụ động (trước với giới kể từ by chỉ tác nhân)

* Note: by them/ by people/ by someone …. Bỏ

Bảng tóm lược công thức những thì vô câu thụ động.

HTĐ

Am, is, are + V- ed (pp)

QKĐ

Was, were + V- ed (pp)

HTTD

Am,is, are + being + V- ed (pp)

QKĐD

Was, were + being + V- ed (pp)

HTHT

Have, has + been + V- ed (pp)

MODEL VERBS

Can,may,might,should,will

Have lớn, used lớn, + be + V- ed (pp)

(Còn tiếp)

II. Bài tập dượt ôn tập dượt giờ Anh 9 học tập kì 1 với đáp án

I. SUPPLY THE CORRECT VERB FORM

1. Be quiet ! The baby (sleep) ...........................

2. It (not rain)..................... in the dry season.

3. His uncle (teach)................. English in our school five years ago.

4. They (not speak)....................... lớn each other since they quarreled

5. If Tom (go)......................lớn bed earlier, he would not be so sánh tired.

6. If he (try)..................... hard, he'll pass the examination.

7. I wish someone (give) .................. mạ a job next month.

8. The size teacher has asked Jack (write)...................... an essay on the Thames.

9. I advised him (wait)............................... for mạ at the airport.

10. Homework must (do).......................... regularly.

Xem đáp án

1. Be quiet ! The baby (sleep) .......is sleeping....................

2. It (not rain).........doesn’t rain............ in the dry season.

3. His uncle (teach).......taught.......... English in our school five years ago.

4. They (not speak)..........haven’t spoken............. lớn each other since they quarreled

5. If Tom (go).........went.............lớn bed earlier, he would not be so sánh tired.

6. If he (try).............tries........ hard, he'll pass the examination.

7. I wish someone (give) ........would give.......... mạ a job next month.

8. The size teacher has asked Jack (write)...........lớn write........... an essay on the Thames.

9. I advised him (wait)................lớn wait............... for mạ at the airport.

10. Homework must (do)............do.............. regularly.

II. TURN INTO PASSIVE FORM:

1. The chief engineer was instructing all the workers of the plant. ..........................................

2. Somebody has taken some of my books away. ..................................................................

3. They will hold the meeting before May Day. .......................................................................

4. They have lớn repair the engine of the siêu xe.............................................................................

5. The boys broke the window and took away some pictures...................................................

Đáp án:

1. All the workers of the plan were being instructed by the chief engineer

2. Some of my book have been taken away

3. The meeting will be held before May Day

4. The engine of the siêu xe has lớn be repaired

5. The window was broken and some pictures were taken away by the shops

III. DO AS DIRECTED

1. Johnny said lớn his mother, "I don't know how lớn vì thế this exercise."

Johnny told his mother ...................................................................................

2. "Don't come back before one o'clock", advised my brother.

My brother advised mạ ..................................................................................

3. I often went fishing when I was young.

I used .............................................................................................................

4. My friend said, " Are you going lớn leave tomorrow?"

My friend asked mạ .......................................................................................

5. I asked Bill, "What time did you go lớn bed last night?"

I asked Bill ....................................................................................................

6. It's a pity. I can't help her with her business

I wish .............................................................................................................

7. "We are waiting for the school bus", said the children.

The children said that ...................................................................................

8. "Listen lớn mạ and don't make a noise,"said the teacher lớn his students.

The teacher asked his students ...................................................................

9. Because my sister studied hard, she completed her exam successfully (Rewrite,using " so")

My sister .......................................................................................................

10. "Let's go for a walk." said Tam.

Tam suggested ............................................................................................

Đáp án:

1. Johnny told his mother he didn't how lớn vì thế that exercise.

2. My brother advised mạ not lớn come back before one o' clock.

3. My father used lớn go fishing when he was young.

4. My friend asked mạ I was going lớn leave the day after

5. I asked Bill what time he had gone lớn the bed the night before

6. I wish I could help her with her business

7. The children said that they were waiting for the school bus

8. The teacher asked his students lớn listen lớn him and not lớn make a noise

9. My sister studied hard, so sánh she completed her exam successfully

10. Tam suggested going for a walk

IV. PHONETICS

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. out B. round C. about D. would

Xem thêm: công thức e mũ

2. A. chair B. check C. machine D. child

3. A. too B. soon C. good D. food

4. A. though B. enough C. cough D. rough

5. A. happy B. hour C. high D. hotel

6. A. equal B. fashion C. champagne D. match

7. A. only B. cotton C. cross D. economic

8. A. baggy B. minority C. style D. symbol

9. A. design B. ghost C. clothing D. strong

10. A. casual B. sale C. sleeveless D. slit

Đáp án

1. D

2. C

3. C

4. A

5. B

6. A

7. A

8. C

9. B

10. A

V. MULTIPLE CHOICE: Choose the best answer lớn complete the following sentences

1. I've played the piano ______.

A. two years ago B. since 1995 C. before 1995 D. tomorrow

2. He ______ mạ about it last night.

A. tells B. have told C. has told D. told

3. The meeting will ______ in London next week.

A. be held B. is held C. be hold D. are hold

4. Bananas ______ lớn Europe every year.

A. are exported B. exports C. is exported D. exported

5. She wishes she ______ a palace now.

A. owns B. owned C. is owning D. would own

6. My house ______ broken into last night.

A. are B. is C. was D. were

7. The details should ______ carefully.

A. is checked B. kiểm tra C. was checked D. be checked

8. If Mary doesn't improve in math, we_____have lớn find a tutor for her.

A. will B. can C. should D. would

9. The journey lớn the village is very __________.

A. interested B. interesting C. disinterested D. interest

10. I don't lượt thích using the mạng internet because it has some _____

A. benefits B. advantages C. limitations D. disadvantages

Đáp án:

1. B

2. D

3. C

4. A

5. D

6. C

7. D

8. A

9. B

10. D

ERROR

Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

1. Minh and I(A) haven’t seen (B) each other (C) for 2012 now (D) .

2. Don’t expect to learn (A) all words in a day (B). Learning language is (C) time-consumed (D) work.

3. Millions of people(A) have visit (B) Disney World in (C) Orlando, Florida, since (D) it opened.

4. This (A) is the first (B) time I tried (C) lớn play (D) badminton.

5. The last time (A) we decorated the flat was (B) 5 years ago. The flat wasn’t (C) decorated for (D) five years.

Đáp án

1 - D; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - C;

GAP FILLING

Read the passage and fill in each blank with a suitable word from the box.

working doing sound scientific adults

writers universities angry computers have

Today, computer companies sell many different programs for computers. First, there are programs for (1)_________ math problems. Second, there are programs for (2)_________ studies. Third, some programs are lượt thích fancy typewriters. They are often used by (3)_________ and business people. Other programs are made for courses in schools and (4)_________. And finally, there are programs for fun. They include word games and puzzles for children and (5)_________.

There are many wonderful new computer programs, but there are other reasons lớn lượt thích (6)_________. Some people lượt thích the way computers hum and sing when they are (7)_________. It is a happy sound, lượt thích the sounds of toys and childhood. Computers also (8)_________ lights and pretty pictures. And computers even seem lớn have personalities. That may (9)_________ strange, but computers seem lớn have feelings. Sometimes they seem happy, sometimes they seem (10)_________. It is easy lớn think they are lượt thích people.

Đáp án

1 - doing; 2 - scientific; 3 - writers; 4 - universities; 5 - adults;

6 - computers; 7 - working; 8 - have; 9 - sound; 10 - angry;

Fill in each gap with ONE suitable word in the box:

convenient wear know impressed vì thế different don’t

1. I wish I had more time lớn get lớn …………………… your beautiful country better.

2. My little daughter was really ………………. by the wonderful flowers in DaLat.

3. The design and material used lớn make the đầm mềm for men were ………… from those used for women.

4. People lượt thích wearing jeans because it did not………………. out easily.

5. Internet is really wonderful. It’s very fast and………………. way lớn get information.

6. You love playing chess with your father in your không tính phí time,………………you?

Xem đáp án

1. I wish I had more time lớn get lớn …………know………… your beautiful country better.

2. My little daughter was really ……impressed…………. by the wonderful flowers in DaLat.

3. The design and material used lớn make the đầm mềm for men were ……different…… from those used for women.

4. People lượt thích wearing jeans because it did not………wear………. out easily.

5. Internet is really wonderful. It’s very fast and………convenient………. way lớn get information.

6. You love playing chess with your father in your không tính phí time,……don't…………you?

Read the following passage and choose the best answers.

Tet is a national and.................... (1) festival in Vietnam. It is occasion for every Vietnamese lớn be reunited lớn think.................(2) their past activities and hope for good luck in the new year.

Before Tet all houses.................. (3) whitewashed and ...................... (4) with colourful lights. Everybody is looking......................... (5) lớn a better life. In the new year’s eve, children are smartly dressed.......................... (6) are hoping lớn receive money put in small red envelopes as they are wishing longevity lớn................... (7) grandparents and parents. Wrong doings should...................... (8) avoided on these days.

1. A. traditional B. modern C. compulsory D. convenient

2. A. about B. with C. after D. for

3. A. was B. were C. are D. is

4. A. decorate B. decorating C. lớn decorate D. decorated

5. A. for B. forward C. after D. at

6. A. them B. who C. these D. they

7. A. his B. her C. my D. their

8. A. take B. not C. we D. be

Đáp án

1 - A; 2 - A; 3 - C; 4 - D;

5 - B; 6 - B; 7 - D; 8 - D;

Choose A, B, C or D lớn complete the following passage:

English is a very useful language. If we (1)________ English, we can go lớn any countries we lượt thích. We will not find it hard lớn make people understand (2)_________ we want lớn say. English also help us lớn learn all kinds of(3)__________ hundreds of books are (4)________in English everyday in (5)__________ countries. English has also helped lớn spread ideas and knowledge (6)__________ all corners of the world. Therefore, the English language has helped lớn spread better (7)__________ and (8)_________ among the countries of the world.

1. A. lớn know B. know C. knew D. known

2. A. what B. where C. when D. how

3. A. subjects B. things C. ideas D. plans

4. A. write B. wrote C. written D. writing

5. A. much B. lot of C. many D. a lots of

6. A. in B. with C. at D. to

7. A. lớn understand B. understanding C. understand D. understood

8. A. friend B. friendly C. friendliness D. friendship

Đáp án

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - C;

5 - C; 6 - D; 7 - B; 8 - D;

VIII. READING

1. Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.

The Complex of Hue Monuments is a UNESCO World Heritage Site and is located in the đô thị of Hue in central Vietnam. Hue was founded as the Viet Nam capital đô thị by Gia Long, the first king of the Nguyen Dynasty in 1802. It held this position for thirteen Nguyen kings until 1945.

The massive complex features hundreds of monuments and mins, such as the Forbidden Purple City, once the residence of the royal family and badly damaged during the Vietnam War. the Imperial City, royal tombs, the flag tower, pagodas, temples, a library and museum.

Hue, located on the banks of the Huong River, (also known as the Perfume River) is about a hundred kilometres north of Da Nang. Among the most impressive monuments in this former grand imperial capital are the Ngo Mon Gate of the Imperial City which once was exclusively used by the royal family and their servants and soldiers, the tomb of Emperor Minh Mang as well as the tomb of Emperor Tu DuC. In fact, many of the monuments surrounding the royal buildings were constructed in the early 19th century and were modeled after Beijing’s Forbidden City. The wall that surroundings the citadel is six metres high and two and a half kilometres long.

The historical complex is known not only for its rich architecture but also for its beautiful landscape setting. Overall, the site is quite spectacular. Avoid Hue between October and December as it gets most of its rain from the northeast monsoon during that period. This small đô thị is also famous for its Imperial-style cuisine.

1. The Hue Citadel needs the work of restoration because of ___________.

A. the period from 1802 lớn 1945 B. the damage during the war

C. the northeast monsoon D. its rich architecture

2. All of the following are mentioned as features of the Hue Citadel EXCEPT _________.

A. a library and museum B. the flag tower

C. the Temple of Literature D. the royal tombs

3. All of the following are advantages of Hue EXCEPT ___________.

A. the last three months of the year B. its beauty of natural setting

C. the waterway of the Perfume River D. the art of cooking

4. The Complex of Hue Monuments ____________.

A. was built by thirteen Nguyen kings from 1802 lớn 1945

B. is located on the left ngân hàng of the Perfume River

C. has its buildings built during the region of King Gia Long

D. is recognized as a UNESCO World Heritage Site

IX. WORD FORM

The word in brackets at the over of each of the following sentences can be used lớn size a word that fits suitably in the blank.

1. We had the phone _____________ because we are moving tomorrow. (CONNECT)

2. When did the toys come into _____________? (EXIT)

3. He will be able lớn receive an _____________ from a government agency. (ALLOW)

4. Are there any _____________ rivers left in the world? (POLLUTE)

5. The newly-built cinema shows a _____________of films. (VARY)

6. Do parents get _____________ from their children studies? (SATISFY)

7. He is very _____________ in everything he does. (SYSTEM)

8. Fruit _____________ as it ripens. (SWEET)

9. My brother lives in a _____________ area. (RESIDE)

10. She is extremely _____________ about art. (KNOWLEDGE)

Xem đáp án

1. We had the phone _____disconnected________ because we are moving tomorrow. (CONNECT)

2. When did the toys come into ______existence_______? (EXIT)

3. He will be able lớn receive an _______allowance______ from a government agency. (ALLOW)

4. Are there any ___unpolluted__________ rivers left in the world? (POLLUTE)

5. The newly-built cinema shows a ______variety_______of films. (VARY)

6. Do parents get _____satisfaction________ from their children studies? (SATISFY)

7. He is very _________systematic____ in everything he does. (SYSTEM)

8. Fruit ________sweetens_____ as it ripens. (SWEET)

Xem thêm: tìm số hạng thứ n của dãy số

9. My brother lives in a ______residential_______ area. (RESIDE)

10. She is extremely ___knowledgeable__________ about art. (KNOWLEDGE)

Trên phía trên, VnDoc.com vẫn reviews cho tới chúng ta Đề cương học tập kì 1 lớp 9 môn giờ Anh với đáp án, kỳ vọng đó là tư liệu tiếp thu kiến thức hữu ích dành riêng cho quý bố mẹ, thầy cô và những em học viên.