de cuong tieng anh lop 3 hoc ki 2

Đề ganh đua giờ Anh lớp 3 học tập kỳ 2 đem đáp án

Đề cương ôn tập dượt giờ Anh lớp 3 học tập kỳ 2 đem đáp án

Đề cương giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 đem đáp án trực thuộc cỗ đề ôn ganh đua giờ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2022 - 2023 tự VnDoc.com chỉnh sửa và đăng lên. Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 3 bao gồm nhiều hình thức bài bác tập dượt trắc nghiệm + tự động luận Tiếng Anh lớp 3 không giống nhau được chỉnh sửa bám sát nội dung SGK giờ Anh lớp 3 công tác mới nhất của GD - ĐT chung những em học tập sinh lớp 3 ôn ganh đua thời điểm cuối năm lớp 3 hiệu suất cao.

Bạn đang xem: de cuong tieng anh lop 3 hoc ki 2

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta vui vẻ lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm chuyên chở về.

Right V or Wrong X( Đúng V hoặc Sai X):

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học tập 2019 - 2020

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học tập 2019 - 2020

Xem đáp án

1. I can see the board 2. They’re cell phones. 3. What color is this? 4. Is he your grandfather?

5.five + one = six 6. It’s a triangle. 7. What color is this? 8. Twenty- five = fifteen

Complete the sentences (Hoàn trở thành câu):

a

a

isn’t

is

an

this

1. What …………this ?

2. It is …………….eraser.

3. Is ………….a globe ? Yes, it is.

4. Is this ……………..ruler ? No, it isn't. It's a book

5. This is………... bag.

6 . Is this a wastebasket? No, it ……………....…

Xem đáp án

1. Is 2. an 3. this 4. a 5. a 6. isn’t

Complete the sentences (Hoàn trở thành câu):

1. ___ is a ruler. => It is a ruler.

2. Who ______he?

____ she your mother?

-> Yes, she is.

3.______ are these?

4. I can say _____ alphabet.

5. How ______you?

6. What color ____ this?

7. ______ ‘s your name?

8. It is ____ diamond.

Xem đáp án

1. is 2. Is 3. What 4. the 5. are 6. is 7. What 8. a

Circle the correct answers (khoanh tròn xoe đáp án đúng):

0. chere

chair

1. diamond

dyamond

2. tryangle

triangle

3. dellow

yellow

4. marker

macker

Xem đáp án

1. Diamond 2. triangle 3. yellow 4. marker

Match (Nối):

Is this a ruler? => Yes, it is.

What _______ is this? => It’s pink.

What shape is this? => It is _____ diamond.

How are ______? => I’m fine, thank you.

Is this green? => No,__________ . It’s red.

Xem đáp án

1. is 2. a 3. you 4. it isn’t

Match (Nối):

Standa circle
Makedown
Situp
Makea line

Xem đáp án

Stand up, Make a circle, Sit down. Make a line

Match (Nối):

0.Is this a circus?

…..b….

a.She’s my grandmother.

1.Is she young?

……….

b.Yes, it is.

2.Who’s she?

……….

c.No, it isn’t. She’s old.

3.What color are these?

……….

d.They’re green.

4.What are these?

……….

e.No, he isn’t. He’s my brother

5.Is he your father?

……….

f.They’re computers.

6.What’s this?

……….

g.It’s a wastebasket.

7. Is this a circus?

…….….

h.My name is Mary.

8.What’s your name?

……….

i. Yes, it is.

9.Is this a diamond?

……….

k.Yes, it is.

10.What color is this?

……….

l.It’s green.

11.Is this purple?

……….

m.No, it isn’t. It’s red.

12.How are you?

……….

n.It’s a wastebasket.

13.What’s this?

……….

o.I’m fine, thank you.

Xem đáp án

1.c 2. a 3. d 4. f 5. e 6. n/g 7. i/ k 8. h 9. i/ k 10. l 11. m 12. o 13. n/ g

Read and Choose the correct words (Đọc và lựa chọn kể từ đúng):

too

Hi

meet

home

Who

is

your

This

My

Kate: (0)…..Hi…., Mom! I’m (1)………………….

Mrs. Hill: (2)……………… is he?

Kate: This (3)………….….. my friend.

Mrs. Hill: Hello! What’s (4)…………….... name?

Scott: ( 5)………..……… name’s Scott.

Kate: (6)………….…. is my Mom, Mrs. Hill.

Scott: It’s nice to lớn (7)……………… you, Mrs. Hill.

Mrs. Hill: It’s nice to lớn meet you, (8)……………….

Xem đáp án

1.home page 2. Who 3. is 4. your 5. My 6. This 7. meet 8. too

Read and write the numbers into the little boxes :

1. This is a square

2.How many pencil cases?

3.This is my brother.

4.They’re cell phones.

5. sit down.

6. I can reach the bookshelf.

7. He’s tall and thin.

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học tập 2019 - 2020

Xem đáp án

B- 6 C - 1 D - 4 E - 3 F - 2 G - 7

Odd one out (Chọn kể từ không giống loại):

1. fifteen twenty eleven an apple

2. pen purple red brown

3. Andy Kate I Jenny

4. square circle yellow triangle

5. map seventeen globe table

6. pink red market blue

7. one six seven crayon

8. Kate Andy Scott you

Xem đáp án

2. pen 3. I 4. yellow 5. seventeen 6. market 7. crayon 8. you

Look and circle the sentence that matches the pictures

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm học tập 2021

Xem đáp án

1. A 2. A 3. B 4. A

Reorder the words to lớn make sentences

1. is/ What/ name/your/?

=>.............................................................

2. wastebasket / a / Is / this ?

=>........................................................

3. your / This / map / is .

=>.................................................................

4. my / is / crayon / This

=>..............................................................

5. name/ is / My / Kate.

=>..................................................................

6. this/ a/ Is/ poster?

=>......................................................................

7. brother/ is/ He/my

=>....................................................................

8. nice/ to/meet/It’s/you/too

=>...........................................................

9. She/ baby/ is/sister/my

=>............................................................

Xem thêm: sach canh dieu com

10. My/ mother/This/is

=>.......................................................…

Xem đáp án

1. What is your name?

2. Is this a wastebasket?

3. This is your map.

4. This is my crayon.

5. My name is Kate.

6. Is this a poster?

7. He is my brother.

8. It’s nice to lớn meet you, too.

9. She is my baby sister.

10. This is my mother

Read an circle

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021

Odd one out (Chọn kể từ không giống loại):

1. Short, ugly, tall, brown

2. Young , old, thin , mother.

3. Friend, mother , father, grandfather.

4. Marker , crayon , fish , cassette

Xem đáp án

1. brown 2. mother 3. friend 4. fish

Read and Check the correct answers.

1.What are these?......... are cassettes

A. They

B. This

2. How many pencil cases? ……… pencil cases.

A. Three

B. one
3. How many ……………? One boy.

A. boy

B. boys
4. Who’s she? She’s my ………………………

A. grandfather

B. grandmother

5. A, B, C, .................

A. D, E, H, G

B. D, E, F, G

6. This is my father. …………… is tall and thin.

A. She

B. He

Xem đáp án

1.A 2. A 3.B 4. B 5. B 6. B

Read and Check the correct sentences.

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021

Xem đáp án

1. What are these? 2. Five makers 3. I can see the board 4. She’s short and old

5.They’re rectangles 6. I can read a book. 7. She’s my grandmother. 8. cảm ứng your feet.

Answer the questions: (2 points)

Answer the questions: (2 points)

Xem đáp án

1. They are disks 2. Yes, he is. 3. Yes it is/ No, it isn’t 4. There are three crayons.

Complete the sentences (Hoàn trở thành câu):

Complete the sentences (Hoàn trở thành câu):

Xem đáp án

1. Father/ Grandfather 2. Brother

Reorder these words to lớn have correct sentences

1. are/ Where/ friends/ your/ ?/

_________________________________________

2. She’s/ a hat/ wearing/ ./

_________________________________________

3. she/ Does/ like/ cakes/ ?/

_________________________________________

4. What/ like/ he/ does/ ?/

_________________________________________

5. I/ five/ cats/ have/ ./

_________________________________________

6. under/ They/ the/ are/ table/ ./

_________________________________________

7. Where/ your/ pets/ are/ ?/

_________________________________________

8. have/ you/ Do/ toys/ any/ ?/

_________________________________________

9. grandmother?/ is/ old/ How/ your/

_________________________________________

10. brother/ My and/ handsome./ is/ strong/

_________________________________________

11. is/ Her/ white./ and/ house/ blue/

_________________________________________

12. a/ your/ yard/ Is/ house?/ there/ in/

_________________________________________

13. are/ the/ playing/ The/ garden./ children/ in/

_________________________________________

14. on/ is/ the/ The/ table./ book/

_________________________________________

15. robots/ How/ they/ have/ do/ many/ ?/

_________________________________________

16. skipping/ she/ Is/ a/ rope/ now/ ?/

_________________________________________

17. there/ Are/ books/ the/ any/ table/ on/ ?/

_________________________________________

18. map/ their/ is/ This/ ./

_________________________________________

19. fans/ How/ are/ many/ there/ ?/

_________________________________________

20. is/ that/ Who/ man/ ?/

_________________________________________

21. My/ a/ big/ room/ has/ poster/ ./

_________________________________________

22. the/ goldfish/ Where/ are/ ?/

_________________________________________

23. have/ We/ a lot of/ in/ playroom/ fun/ the/ ./

_________________________________________

24. daddy/ My/ floor/ is/ cleaning/ the/ ./

_________________________________________

25. homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_________________________________________

Xem đáp án

1. Where are your friends?

2. She’s wearing a hat.

3. Does she lượt thích cakes?

4. What does he like?

5. I have five cats.

6. They are under the table.

7. Where are your pets?

8. Do you have any toys?

9. How old is your grandmother?

10. My brother is strong and handsome.

11. Her house is xanh rớt and white.

12. Is there a yard in your house?

13. The children are playing in the garden.

14. The book is on the table.

15. How many robots tự they have?

16. Is she skipping a rope now?

17. Are there any books on the table?

18. This is their map.

19. How many fans are there?

20. Who is that man?

21. My room has a big poster.

22. Where are the goldfish?

23. We have a lot of fun in the playroom.

24. My daddy is cleaning the floor.

He is doing his homework.

Read, circle and write the correct answer

Hi. My name is Gemma. These are my best friends. They are Kim, Kate and Jane. Kim is reading a book. Kate is singing and nhảy đầm. Jane is listening to lớn music. I’m drawing a picture.

1. Kim is reading a book/ drawing a picture.

2. Kate is singing/ sing and dance/ nhảy đầm.

3. Jane is listening to lớn music/ cleaning the floor.

4. Gemma/ Kim is drawing a picture.

Xem đáp án

1. Kim is reading a book.

2. Kate is singing/ nhảy đầm.

3. Jane is listening to lớn music.

4. Gemma is drawing a picture.

Read the text and answer the questions

His name’s Tuan. He is nine years old. He is a student in class 3A1 at Dich Vong A Primary School. This is his friend. Her name is Trang. They are close friends. This is his school and that is his English teacher, Miss Hoa.

1. What’s his name?

_________________________________________

2. How old is he?

_________________________________________

3. What’s his job?

_________________________________________

4. What’s their school’s name?

_________________________________________

5. Who is his English teacher?

_________________________________________

Xem đáp án

1. His name is Tuan

2. He is nine years old

3. He is a student

4. Their school’s name is Dich Vong A Primary School

5. Miss Hoa is his English teacher

Read the passage and tick True or False

Hi. My name is Phuong. I’m eight years old. I will tell about my family members’ jobs and their favourite daily activities.

My dad is a doctor. He likes running in the park. My mother is a teacher. She likes cooking. My brother is twelve years old, and he likes skating. And me? I’m a student, too. I lượt thích playing badminton with my friends. We lượt thích sports because they are good for health.

1. There are five people in Phuong’s family.

2. Her father is a nurse

3. Her mother is a teacher

Xem thêm: mã trường thpt tphcm

4. Phuong likes cooking

5. Her brother likes skating

Tải hoàn toàn cỗ nội dung tư liệu bên trên đây: Đề cương ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 đem đáp án.