đề kiểm tra giữa kì 1 toán 5

Đề thi đua thân thiết kì 1 lớp 5

Đề thi đua Toán lớp 5 thân thiết học tập kì 1 bao hàm 71 đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 là cỗ đề thi đua toán thân thiết kì 1 lớp 5 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp. Các đề thi đua thân thiết kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng nửa đầu học tập kì 1 môn Toán lớp 5 và rèn luyện tăng về những dạng bài xích luyện, ôn luyện sẵn sàng cho những bài xích thi đua thân thiết học tập kì 1 lớp 5.

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 1 toán 5

Các đề thi đua thân thiết kì 1 lớp 5 môn Toán sau đấy là đề ôn luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng, chung những em học viên bắt được những kiến thức và kỹ năng Toán nửa đầu học tập kì 1, sẵn sàng cho những bài xích thi đua thân thiết kì 1 hiệu suất cao.

Đề thi đua Toán thân thiết kì 1 lớp 5 theo gót Thông tư 22

Ma trận đề thi đua thân thiết học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các luật lệ tính về phân số, thám thính x… Số thập phân và phân số, hỗ số, so sánh sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: những đơn vị chức năng đo diện tích S, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích S, chu vi hình chữ nhật. Giải Việc tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6

Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Họ và tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC ............
BÀI THI MÔN TOÁN
Thời gian giảo thực hiện bài xích : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết lách bên dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A. \frac{17}{5}
B. \frac{15}{5}
C. \frac{6}{5}
D. \frac{5}{17}

Bài 2: a) Phần vẹn toàn của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54

B. 904254

C. 9042

D. 9042,54

b) Chữ số 5 vô số thập phân 9042,54 có mức giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. Phần triệu

B. Phần mười

C. Phần trăm

D. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = ..............centimet số phù hợp viết lách vô khu vực chấm là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09

B. 7,9

C. 0,79

D. 0,790

b) Điền vệt < ; > ; = ; phù hợp vô dù trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ......... 56, 1

Bài 4: Chiều lâu năm \frac{4}{5}m, chiều rộng lớn \frac{1}{2}m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A. \frac{5}{7}m
B. \frac{4}{10}m
C. \frac{13}{5}m
D. \frac{13}{10}m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a. \frac{3}{5}+\frac{1}{6}

b. 3\frac{4}{5}x\frac{1}{8}

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo gót trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một người công nhân may 30 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục không còn 90 m vải vóc. Hỏi nếu như người công nhân cơ may 60 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục như vậy thì nên cần từng nào mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 200 m. Chiều rộng lớn bởi vì chiều lâu năm. Hỏi diện tích S khu đất nền cơ bởi vì từng nào hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Đáp án đề thi đua thân thiết học tập kì 1 môn Toán lớp 5

PHẦN I. (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A

1 điều

Câu 2. (1 điểm) Khoanh chính mỗi ý

0,5 điểm

a) Ý C ; b) Ý B

Câu 3. (1 điểm) Khoanh chính mỗi ý

0,5điểm

a) Ý B ; b) Điền chính dấu

Câu 4. (1 điểm) Khoanh chính Ý C

1 điều

PHẦN II. (6 điểm)

Câu 5. (1 điểm) Đặt tính và tính chính từng phần

0.5 điểm

Câu 6. (1 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm)

May một cỗ đồng phục không còn số mét vải vóc là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 cỗ đồng phục như vậy không còn số mét vải vóc là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải

0.25 điểm

Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng lớn khu đất nền là:

200 x \frac{3}{4} = 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất nền cơ sở hữu số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 m2 = 3 ha

0.25 điểm

Đáp số: 3 ha

0.25 điểm

Câu 9 .(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề thi đua Toán thân thiết kì 1 lớp 5 năm 2023

Câu 1.(1 điểm) a) Phân số nào là bên dưới đấy là phân số thập phân?

A. \frac{100}{57}
B. \frac{25}{100}
C. \frac{15}{20}
D. \frac{10}{55}

b) Hỗn số 5\frac{7}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,70

Câu 2. (1 điểm)

a) Số thập phân bao gồm sáu mươi tám đơn vị chức năng, tía tỷ lệ được viết lách là :

A. 68, 3

B. 6,83

C. 68, 03

D. 608,03

b) Giá trị của chữ số 5 vô số 87,052 là:

A. \frac{5}{10}
B. \frac{5}{100}
C. \frac{5}{1000}
D. 5 đơn vị

Câu 3. (1 điểm)

a) Số bé nhỏ nhất trong số số : 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345

A. 57,843

B. 56,834

C. 57,354

D. 56,345

b) Số đương nhiên x biết: 15,89 < x < 16,02 là :

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Câu 4. (1 điểm) Một team trồng rừng khoảng cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi vô 5 ngày team cơ trồng được từng nào cây thông?

A. 3000 cây

B. 750 cây

C. 300 cây

D. 7500 cây

Câu 5. (1 điểm): Viết số phù hợp vô khu vực chấm.

a) 4,35m2 = …………….dm2

b) 8T 35kg = ………….tấn

c) 5 km 50m = …………..km

d) \frac{1}{4}ha =…..………...m2

Câu 6. (1 điểm): Điền vệt > ; < ; = phù hợp vô khu vực trống trải .

38,2 ……. 38,19

45,08 …… 45,080

62,123 ……. 62,13

90,9……89, 9

Câu 7. (1 điểm).Tính

a) \frac{1}{14}+\frac{3}{8}

b) 1-1\frac{1}{5}:1\frac{1}{2}=

Câu 8. (2 điểm) Giải Việc sau:

Một căn chống hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 6m, chiều lâu năm 9 m. Người tớ lát nền căn chống cơ bởi vì loại gạch ốp vuông cạnh 3dm. Hỏi nhằm lát kín căn chống cơ cần thiết từng nào viên gạch? (diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 9.(1 điểm) Hiện ni u rộng lớn con cái 30 tuổi tác, sành rằng sau 3 năm nữa tuổi tác u cấp 3 phen tuổi tác con cái. Tính tuổi tác lúc này của từng người.

Đáp án: Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mỗi câu vấn đáp đúng: 1 điều. từng ý chính 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

a- B ; b- C

a- C ; b- B

a- D ; b- C

B

Câu 5. (1 điểm): Viết chính từng ý 0,25 điểm

Câu 6. (1 điểm): Điền chính từng ý 0,25 điểm.

Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý chính 0,5 điểm

Câu 8 (2 điểm)

Diện tích nền căn chống là: 6 x 15 = 90 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích của một viên gạch: 3 x 3= 9 (dm2) (0,5 điểm)

Đổi 90 m2 = 9000 dm2 (0,25 điểm)

Để lát kín nền căn chống cần thiết số viên gạch ốp là :

9000 : 9 = 1000 (viên) (0,5 điểm)

Đáp số : 1000 viên (0,25 điểm)

Câu 9. (1 điểm)

Lí luận, Vẽ sơ vật, tìm kiếm ra hiệu số phần bởi vì nhau: 0,25 điểm.

Tìm tuổi tác u, tuổi tác con cái lúc này 0,5 điểm.

Đáp số: 0,25 điểm

Đáp án:

Vì từng năm, từng người gia tăng một tuổi tác nên 3 năm nữa u cũng rộng lớn con cái 30 tuổi tác.

Ta sở hữu sơ đồ:

Giải:

Hiệu số phần đều bằng nhau thân thiết số tuổi tác của u và số tuổi tác của con cái 3 năm nữa là :

3-1 = 2 ( phần )

Tuổi u 3 năm nữa là :

30 :2 * 3 = 45 ( tuổi tác )

Số tuổi tác của u lúc này là

45-3 = 42 ( tuổi tác )

Vậy tuổi tác con cái lúc này là :

42-30 = 12 ( tuổi tác )

Đáp số: tuổi tác mẹ: 42 tuổi; tuổi tác con: 12 tuổi tác.

Lưu ý: Câu vấn đáp ko phù phù hợp với luật lệ tính thì ko mang lại điểm.

Danh số sai: ko mang lại điểm

Câu vấn đáp chính, luật lệ tính chính, thành phẩm sai mang lại một nửa số điểm của câu cơ.

HS tuân theo cách thứ hai chính thì mang lại điểm tối nhiều.

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp hoặc thành phẩm đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số \frac{3457}{1000}được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

a. 34,57
b. 3,457
c. 345,7
d. 0,3457

Câu 2: (0,5 điểm) Số bao gồm sở hữu 6 phần mươi, 4 tỷ lệ và 7 phần ngàn là:

a. 0,647
b. 0,467
c. 647
d. 0,746

Câu 3: (0,5 điểm) 2\frac{1}{4} cấp từng nào phen \frac{1}{8}?

a. 24 lần
b. 18 lần
c. 12 lần
d. 9 lần

Câu 4: (0,5 điểm) 23 m2 = …… ha?

a. 0,23
b. 0,023
c. 0,0023
d. 0,00023

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm chừng lâu năm nhưng mà 1/2 của chính nó bởi vì 80 cm?

a. 40 m
b. 1,2 m
c. 1,6 m
d. 60 cm

Câu 6: (0,5 điểm) Phân số nào là hoàn toàn có thể viết lách trở thành phân số thập phân?

a. \frac{2}{3}
b. \frac{19}{25}
c. \frac{5}{7}
d. \frac{1}{6}

Câu 7: (0,5 điểm) Mua 15 vỏ hộp vật dụng học tập toán cần trả 900 000 đồng. Hỏi mua sắm 45 vỏ hộp vật dụng học tập toán như vậy cần trả từng nào tiền?

a. 2 700 000 đồng
b. 270 000 đồng
c. 27 000 đồng
d. 300 000 đồng

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm nhị số đương nhiên X và Y sao mang lại X < 50,67 < Y

a. X = 49 và Y = 50
b. X = 49 và Y = 51
c. X = 50 và Y = 51
d. Không thám thính được

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm) Sắp xếp những số sau theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

……………………………………………………………………………………………..........................

Bài 2: (1 điểm) Điền số phù hợp vô khu vực chấm

a. 3kg 5g = ............................kg

4 km 75 m =............................m

b. 3456 kilogam = ............................tấn

7,6256 ha = ............................m2

Bài 3: (2 điểm): Tính:

\text { a) } 6 \frac{2}{7}+5 \frac{3}{7}=

\text { b) } 3 \frac{1}{5}: 1 \frac{1}{3}=

Bài 4: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 240m, chiều rộng lớn bởi vì 3/4 chiều lâu năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng cơ.

b. sành rằng khoảng cứ 100m2 thì thu hoạch được một nửa tạ thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng cơ người tớ nhận được từng nào tạ thóc?

Bài 5: (0,5 điểm): Hãy đối chiếu 2 phân số sau bằng phương pháp phù hợp lí: \frac{27}{26}\frac{38}{37}

Đáp án đề thi đua thân thiết học tập kì 1 lớp 5

PHẦN I: (4 điểm) Khoanh chính từng ý : 0,5 điểm

Câu 1: Khoanh vô ý b

Câu 2: Khoanh vô ý a

Câu 3: Khoanh vô ý b

Câu 4: Khoanh vô ý c

Câu 5: Khoanh vô ý c

Câu 6: Khoanh vô ý b

Câu 7: Khoanh vô ý a

Câu 8: Khoanh vô ý c

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Xếp chính trật tự những số kể từ rộng lớn cho tới bé: 0,5 điểm

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

Sắp xếp kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ như sau: 9,8 ; 9,31 ; 9,13 ; 9,08 ; 8,89 ; 8,09

Bài 2: Điền chính từng khu vực chấm: 0,25 điểm

a. 3kg 5g = 3, 005 kg

4 km 75 m = 4075 m

b. 3456 kilogam = 3,456 tấn

7,6256 ha = 76256 m2

Bài 3: Mỗi phần tính đúng: 1 điểm

Bài 4: Tìm chính chiều rộng lớn của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm chính diện tích S của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm chính số tạ thóc thu hoạch của thửa ruộng (1 điểm)

Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm

Chi tiết câu nói. giải

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng này là :

240\times\frac{3}{4} = 180 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

Xem thêm: trường dịch vọng a

240 x 180 = 43200 (m2)

b) Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được \frac{1}{2} tạ thóc  là 50 kg

Thửa ruộng cơ thu hoạch được số kilogam thóc là:

50 x (43200 : 100) = 21600 ( kg)

Đổi 216 00 kilogam = 216 tạ

Đáp số: a) 43200 m2

b) 216 tạ

Bài 5: (0,5 điểm): Ta có

\begin{array}{l}
\frac{27}{26}=1+\frac{1}{26} \\
\frac{38}{37}=1+\frac{1}{37}
\end{array}

\frac{1}{26}>\frac{1}{27}

nên \frac{27}{26}>\frac{38}{37}

Chi tiết cỗ đề: Sở đề thi đua thân thiết kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đề Toán lớp 5 thân thiết kì 1 bên trên bao hàm không thiếu thốn đáp án và chỉ dẫn giải. Để ôn luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng, những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm những đề ôn luyện tại đây.

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 2

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 1

Môn: Toán Lớp 5

(Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp chính.

1) Số phù hợp viết lách vô khu vực chấm (…) để: 3kg 3g = … kilogam là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

2) Phân số thập phân \frac{834}{10}được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) Trong những số thập phân 42,538; 41,83; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn số chi phí là:

A. 600000 đ

B. 60000 đ

C. 6000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống trải.

1) 3 \frac{5}{9}>2 \frac{7}{9}

2) 5 \frac{2}{5}<5 \frac{4}{10}

3) 0,9 < 0,1 < 1,2

4) 96,4 > 96,38

5) 5m2 25dm2 = 525 dm2

6) 1kg 1g = 1001g

Phần II. Phần tự động luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 môn Toán lớp 5

2) Viết số phù hợp vô dù trống trải.

\frac{7}{2}=\frac{7\ \times\ .....}{2\times.....}=\frac{35}{10}

Bài 2: Tìm x?

Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 3:

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn sở hữu cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống cơ, hiểu được căn chống sở hữu chiều rộng lớn 6m, chiều lâu năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

>> Tham khảo đề thi đua mới nhất nhất: Sở đề thi đua thân thiết học tập kì 1 lớp 5  theo gót Thông tư 22

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 3

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy tư mươi tám” viết lách như sau:

A. 47,480

B. 47,0480

C. 47,48

D. 47,048

Câu 2: sành 12,... 4 < 12,14

Chữ số điền vô dù trống trải là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Chữ số chín vô số thập phân 17,209 nằm trong mặt hàng số nào?

A. Hàng nghìn

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết 1/10 bên dưới dạng số thập phân được

A. 10,0

B. 1,0

C. 0,01

D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân phù hợp vô khu vực chấm:

16m 75mm = …………..m

28ha = ………..km2

Câu 2: Tính:

Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 80m và gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn. sành rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng cơ người tớ thu hoạch được bao nhiều kilogam thóc?

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 4

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 8 vô số 30,584 có giá trị là:

A. 80

B.\frac{8}{10}

C. \frac{8}{100}

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A. \frac{235}{100}

B. 2\frac{35}{100}

C. 23\frac{5}{100}

c) Số lớn nhất vô các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963

B. 4,693

C. 4,639

d) Số 0,08 gọi là:

A. Không phẩy tám.

B. Không, ko tám.

Không phẩy ko tám

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

4\frac{7}{10}= ……………………………

21\frac{8}{100} = ……………………………

Bài 3 : Điền dấu < , > , = vào dù trống :

17,5 .... 17,500

\frac{145}{10} .... 14,5

Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 m2= ……………………………cm2

b) 2 km2= ………………………ha

c) 2608 m2= …………dam2……………m2

d) 30000hm2= ……………… ha

Bài 5: Tính kết quả :

a/ \frac{6}{7}+\frac{5}{8}

b/ 10\frac{7}{10}-4\frac{3}{10}

Bài 6: 8 người đắp hoàn thành một đoạn đường vô 6 ngày. Hỏi muốn đắp hoàn thành đoạn đường đó vô 4 ngày thì phải cần từng nào người ?

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 5

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian giảo thực hiện bài  40 phút)

I- Trắc nghiệm:

Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số thập phân bao gồm có:năm trăm; nhị đơn vị; sáu phần mười; tám tỷ lệ viết lách là:

A. 502,608

B. 52,608

C. 52,68

D. 502,68

Câu 2. Chữ số 6 vô số thập phân 82,561 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. 6

Câu 3. 5\frac{6}{100}viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,06

B. 5,600

C. 5,6

D. 5,60

Câu 4. Số lớn số 1 trong số số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:

A. 6,235

B. 5,325

C.6,325

D.4,235

Câu 5. Số thập phân 25,18 thông qua số thập phân nào là sau đây:

A. 25,018

B. 25,180

C. 25,108

D. 250,18

Câu 6. 0,05 viết lách bên dưới dạng phân số thập phân là:

A. \frac{5}{100}

B. \frac{5}{10}

C. \frac{5}{1000}

D. 5

II. Tự luận:

Bài 1: Viết số thập phân phù hợp vô khu vực chấm:

a. 8m 5dm = ……….m

b. 2km 65m=………..km

c. 5T 562 kilogam = ……tấn

d. 12m25dm2 =……. m2

Bài 2. Bài toán

Mua 9 quyển vở không còn 36000 đồng. Hỏi mua sắm 27 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 6

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian giảo thực hiện bài xích : 40 phút)

Bài 1. Khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước thành phẩm đúng:

Em hoặc khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính nhất cho từng thắc mắc sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tư chục, nhị đơn vị chức năng và tám phần mươi viết lách là:

A. 6,428

B. 64,28

C. 642,8

D. 0,6428

2) Số bao gồm năm ngàn, sáu trăm và nhị phần mươi viết lách là:

A. 5600,2

B. 5060,2

C. 5006,2

D. 56000,2

3) Chữ số 7 vô số thập phân 12,576 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết lách bên dưới dạng lếu số là:

A. 9\frac{5}{100}

B. 9\frac{5}{1000}

C. \frac{905}{1000}

D. \frac{9050}{1000}

5) Hai số đương nhiên thường xuyên phù hợp viết lách vô khu vực chấm (… < 5,7 < …) là:

A. 3 và 4

B. 4 và 5

C. 5 và 6

D. 6 và 8

Bài 2. So sánh nhị số thập phân:

a) 3,71 và 3,685

b) 95,2 và 95,12

Bài 3. Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

a) 7m2= ……..dm2

b) 6dm24cm2 = ……..cm2

c) 23dm2=…...m2

d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 5. Mua 15 cuốn sách Toán không còn 135000 đồng. Hỏi mua sắm 45 cuốn sách Toán không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7

Phần 1: Khoanh vô thành phẩm chính.

Bài 1: Cho số thập phân 34,567 . Giá trị của chữ số 5 là:

a, 50

b, \frac{5}{10}

c, \frac{5}{100}

d, \frac{5}{1000}

Bài 2: Chuyển phân số thập phân trở thành số thập phân là:

a, 61,5

b, 6,15

c, 0,615

d, 615

Bài 3: 3m25dm2 = ………..m2

a, 3,5

b, 3,05

c, 30,5

d, 305

Bài 4: Số thập phân nào là rất khác với những số thập phân còn lại?

a, 3,4

b, 3,04

c, 3,400

d, 3,40

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Chuyển những phân số thập phân sau trở thành số thập phân rồi phát âm những số thập phân cơ.

\frac{135}{10} = ………………………………………………………….

\frac{2009}{1000}=………………………………………………………….

Bài 2: So sánh những số thập phân sau:

a, 7,899 và 7,9

b, 90,6 và 89,7

Bài 3: Xếp những số sau theo gót trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn

7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7

…………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thập phân phù hợp vô khu vực chấm

a, 42dm 4cm = …………………….dm

b, 2cm2 5mm2= ……………………cm2

c, 6,5ha = …………………….m2

d, 300g = ……………………..kg

Bài 5: Mua 15 cỗ vật dụng học tập toán không còn 450 000 đồng . Hỏi mua sắm 30 cỗ vật dụng học tập toán như vậy không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 8

Phần I: Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1. Hỗn số 4\frac{3}{5} được viết lách trở thành phân số:

A. \frac{9}{5}

B. \frac{12}{5}

C. \frac{27}{5}

D. \frac{23}{5}

Câu 2. Viết số thập phân bao gồm có: Sáu mươi nhị đơn vị chức năng, sáu phần mươi, bảy tỷ lệ và tám phần ngàn là:

A. 6,768

B. 62,768

C. 62,678

D. 62,867

Câu 3. Chữ số 6 vô số thập phân 8,962 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. \frac{6}{1000}

Câu 4. Phân số \frac{9}{100} thập phân viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

Câu 5. Hỗn số 58\frac{27}{1000} được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 58,27

B. 58,270

C. 58,0027

D. 58,027

Phần II: Tự luận:

1. Điền vệt (>; <; =) phù hợp vô dù trống:

a. 83,2 ... 83,19

b. 48,5 ... 48,500

c. 7,843 .... 7,85

d. 90,7.... 89,7

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 60m, chiều lâu năm bởi vì \frac{5}{3} chiều rộng lớn.

a.Tính diện tích S thửa ruộng cơ.

b. sành rằng, khoảng cứ 100m2 thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng cơ, người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 9

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm trước câu vấn đáp chính nhất.

Câu 1: (0.5 điểm) 5\frac{7}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,0007

Câu 2: (0.5 điểm) Viết số thập phân phù hợp vô khu vực chấm 5km 302m= ……..km:

A. 5, 302

B. 53,02

C. 5,0302

D. 530,2

Câu 3: (0.5 điểm) Số lớn số 1 trong số số 5,798; 5,897; 5,789; 5,879 là:

A. 5,798

B. 5,897

C. 5,789

D. 5,879

Câu 4: (0.5 điểm) Viết số phù hợp vô khu vực chấm: 7m2 2 dm2 = …………dm2

A. 72

B. 720

C. 702

D. 7002

Câu 5: (1 điểm) Mỗi xe pháo đổ 2 lít xăng thì vừa đủ số xăng mang lại 12 xe pháo. Vậy mỗi xe pháo đổ 3 lít thì số xăng đó đủ mang lại từng nào xe?

A. 18 xe

B. 8 xe

C. 6 xe

D. 10 xe

Câu 7: Một khu vực vườn hình chữ nhật có kích thước được ghi phía trên hình vẽ mặt mày. Diện tích của khu vực vườn là:

Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 Toán lớp 5

A. 18 km2

B. 18 ha

C. 18 dam2

D. 180 m2

Phần II: Tự Luận

Câu 1: Tìm x

a) 1 \frac{5}{7} \times x=2 \frac{3}{6}

b) \frac{29}{7}-x=\frac{3}{2}

Câu 2: Viết số phù hợp vô khu vực chấm: (1 điểm)

a. 6m 25 centimet = ................m

b. 25ha =..................km2

Câu 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu nửa chu vi là 64m, chiều lâu năm bởi vì \frac{5}{3}chiều rộng lớn. Người tớ vẫn dùng \frac{1}{12}diện tích mảnh đất nền nhằm thực hiện ngôi nhà.

a. Tính chiều lâu năm chiều rộng?

b. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện nhà?

Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 lớp 5 môn khác

  • Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 những lớp Tiểu học 
  • Bộ đề thi đua thân thiết học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 Có đáp án
  • 10 đề thi đua Toán lớp 5 thân thiết học tập kì một năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua thân thiết học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 - 2023
  • Bộ 11 đề thi đua thân thiết kì 1 lớp 5 môn giờ Anh năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua thân thiết học tập kì 1 lớp 5 không thiếu thốn những môn năm 2022-2023

Tham khảo cụ thể toàn cỗ đề thi đua bên trên tệp tin chuyển vận về.

Xem thêm: sách giáo khoa anh lớp 10

71 đề thi đua thân thiết học tập kì 1 môn Toán lớp 5 với những dạng kiến thức và kỹ năng vô tâm, cụ thể mang lại từng bài học kinh nghiệm, tập luyện khả năng giải Toán về phân số, lếu số, bảng đơn vị chức năng đo lượng, chừng lâu năm, diện tích S.

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 và đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo gót chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Tham khảo những đề thi đua thân thiết học tập kì 1 lớp 5 khác:

  • Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt ngôi trường đái học tập Trần Hưng Đạo
  • Đề thi đua thân thiết học tập kì 1 lớp 5 môn Toán ngôi trường đái học tập Phương Trung 2, Hà Nội