de kiem tra hoc ki 1 mon toan lop 4

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 4 với đáp án

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 là đề ganh đua ấn định kì cuối học tập kì 1 với đáp án chuẩn chỉnh theo đòi những cường độ Thông tư 22 cụ thể tất nhiên. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng và kiến thức, sẵn sàng mang đến bài bác ganh đua cuối học tập kì 1 đạt thành quả cao, mặt khác đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô đi ra đề ganh đua học tập kì 1 cho những em học viên.

Bạn đang xem: de kiem tra hoc ki 1 mon toan lop 4

100 Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải tức thì 100 đề ganh đua Toán học tập kì 1 được Review cao

 • Sở 100 đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Miễn phí
 • Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

Họ và tên: ……………………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2022 - 2023
Môn: Toán 4 - Thời gian: 40ph

Câu 1: Đọc, viết lách số.(M1)

a) Số 8 601 235 hiểu là:

....................................................................................................................................

b) Chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn,tư trăm nhì mươi nhì.:

....................................................................................................................................

Câu 2: Hãy khoanh nhập trước kết hợp trái ngược đúng:

Chữ số chín nhập số 29654837 nằm trong sản phẩm nào? (M1)

A. Hàng trăm

B. Hàng nghìn

C. Hàng chục nghìn

D. Hàng triệu

Câu 3: Tính nhẩm: 63 x 11= ……? (M1)

A. 693

B. 639

C. 963

D. 936

Câu 4:

a) Số lớn số 1 trong số số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725 (M2)

A. 684 257

B. 684 275

C. 684 750

D. 684 725

b) Trong những số sau số vừa phải phân chia không còn mang đến 2 vừa phải phân chia không còn mang đến 5 là:

A. 36572

B. 44835

C. 50110

D. 55552

Câu 5: Kết trái ngược của phép tắc tính: 682419 + 145637 (M2)

A.828056

B. 828456

C. 728056

D. 818056

Câu 6. Số phù hợp nhằm viết lách nhập điểm chấm là (M2)

a) Số phù hợp điền nhập điểm chấm: 5tấn 13kg = …………..kg?

A. 513 kg

B. 5130 kg

C. 5013 kg

D. 50013 kg

b) 3h 10 phút =................phút

A. 190

B. 910

C. 109

D. 1029

Câu 7:

a) Trong những góc tiếp sau đây góc bẹt là: (M2)

Toán lớp 4 kì 1

b) Diện tích hình vuông vắn với cạnh 7cm là: (M3)

A.28cm2

B.35cm2

C.21cm2

D.49cm2

Câu 8: Tìm khoảng nằm trong của những số: 35; 39 và 52: (M3)

Câu 9: (M3) Đặt tính rồi tính

A. 24753 + 49245

B. 864214 - 97065

C. 387 x 25

D. 8192 : 64

Câu 10 (M4): Khối lớp Bốn xếp trở nên 17 sản phẩm, từng sản phẩm với 11 học viên. Khối lớp Năm xếp trở nên 15 sản phẩm, từng sản phẩm cũng đều có 11 học viên. Hỏi cả nhì khối lớp với toàn bộ từng nào học tập sinh?

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: a) tám triệu sáu trăm linh một ngàn, nhì trăm thân phụ mươi lăm. (0,5 đ):

b) 96 175422 (0,5 đ)

Câu 2: ý D (0,5 đ)

Câu 3: ý A (0,5 đ)

Câu 4: a) ý C (0,5 đ)

b) ý C (0,5 đ)

Câu 5: ý A (1 đ)

Câu 6: a) ý C (0,5 đ)

b) ý A (0,5 đ)

Câu 7: a) ý D (0,5 đ)

b) ý D (0,5 đ)

Câu 8: (35 + 39 + 52) : 3 = 42 (1 điểm)

Câu 9: (2 điểm)

Toán lớp 4 kì 1

Câu 10: (1điểm)

Bài giải

Số học viên khối lớp 4 là: (0,1đ)

17 x 11 = 187 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên khối lớp 5 là: (0,1đ)

15x11 =165 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên cả hai khối lớp với toàn bộ là: (0,1đ)

187 + 165 = 352 (học sinh) (0,2đ)

Đáp số: 352 học viên (0,1đ)

Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Số câu
và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL


Số và phép tắc tính.


Số câu

2

3

1

6

1

Số điểm

2

2

3

4

3

Câu số


1,2,3

4,5

8,9


2. Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

6


3. Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

7


4. Giải toán với tiếng văn

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

Tổng

Số câu

3

4

2

1

8

2


Số điểm

2

4

3

1

6

4


Tỉ lệ những mức

Số câu: 3Tỉ lệ:20%

Số câu: 4Tỉ lệ:40%

Số câu: 2Tỉ lệ:30%

Số câu:1Tỉ lệ:10%

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 2

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Họ và tên:……………………………

Lớp: 4D

Thứ ........ ngày ..... mon ... năm ....

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học : 2022-2023

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời hạn kí thác đề)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh nhập vần âm đặt điều trước thành quả đích thị của những câu sau.

Câu 1: Trong những số 5 784; 6 874; 6 784; 6 487 số lớn số 1 là:

A. 5 784

B. 6 784

C. 6 874

D. 6 487

Câu 2: Số: Hai mươi thân phụ triệu chín trăm chục được viết lách là:

A. 23 910

B. 23 000 910

C. 23 0910 000

D. 230 910

Câu 3: Giá trị của chữ số 3 nhập số 653 297 là:

A. 30 000

B. 3 000

C. 300

D. 30

Câu 4: 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1 002 cm2

B. 102 cm2

C. 120 cm2

D. 1 200 cm2

Câu 5: 357 tạ + 482 tạ =…… ?

A. 839

B. 739 tạ

C. 839 tạ

D. 789 tạ

Câu 6: (0.5đ) Hình mặt mày với những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD và BC.

B. B. BA và BC; DB và DC.

C. C. AB và AD; BD và BA.

D. D. DA và DB; CD và CB

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán ngôi trường Tiểu học tập Lương Thế Vinh, Đắk Lắk

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 954 + 247 436

b. 839 084 – 246 937

c. 428 × 39

d. 4935 : 44

Bài 2: (2 điểm) Tính độ quý hiếm của biểu thức: 326 - (57 x hắn ) với hắn = 3

Bài 3: (2 điểm) Tuổi của u và tuổi hạc của con cái nằm trong lại là 57 tuổi hạc. Mẹ rộng lớn con cái 33 tuổi hạc. Hỏi u từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi?

Bài 4: (1 điểm) Tìm số lớn số 1 với 4 chữ số không giống nhau, chữ số hàng trăm ngàn là chữ số 5 tuy nhiên số tê liệt vừa phải phân chia không còn mang đến 2 và vừa phải phân chia không còn mang đến 5?

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 2: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 3: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 4: đáp án A (0.5 điểm)

Câu 5: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án A (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Bài 2: (2 điểm):

Y = 3 thì 326 - (57 x y) = 326 – (57 x 3) = 326 – 171 = 155

Bài 3: (2 điểm): Tóm tắt (0,25 điểm):

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán ngôi trường Tiểu học tập Lương Thế Vinh, Đắk Lắk năm học tập 2020 - 2021

Bài giải

Tuổi của u là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi).

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi).

Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (1 điểm).

Số tê liệt là: 9580

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 3

Câu 1. Hãy viết lách số hoặc chữ phù hợp nhập điểm chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu thân phụ trăm tư mươi nhì ngàn năm trăm sáu mươi nhì.

b)

38 632

c) Năm triệu thân phụ trăm chục nhì ngàn sáu trăm nhì mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vệt (>; <; =) phù hợp nhập điểm chấm:

a) 859 067 ……… 859 167

b) 492 037 ……… 482 037

c) 609 608 ……… 609 609

d) 264 309 ……… 264 309

Câu 3. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

a) 29576 : 24

b) 123 x 45

Câu 4. (1 điểm) Tìm x biết:

a) x – 345 094 = 123 357

b) x : 13 = 125

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống: (1 điểm)

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kilogam

b) Năm 2021 nằm trong thế kỉ 21

Câu 6. Xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh nhập chữ đặt điều trước thành quả đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích S tiếp tục là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy mang đến biết:

a) Số vừa phải phân chia không còn mang đến 2 vừa phải phân chia không còn mang đến 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân chia không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn theo thứ tự khối lượng là 24kg, 33kg, 42kg, 29kg. Hỏi khoảng từng em khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình nằm trong của tuổi hạc chị và tuổi hạc em là 18 tuổi hạc. Em tầm thường chị 8 tuổi hạc. Hỏi chị từng nào tuổi hạc, em từng nào tuổi?

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết lách số hoặc chữ phù hợp nhập điểm chấm (1 điểm):

Mỗi ý đích thị (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu thân phụ trăm tư mươi nhì ngàn năm trăm sáu mươi nhì.

86 342 562

b) Ba mươi tám ngàn sáu trăm thân phụ mươi hai

38 632

c) Năm triệu thân phụ trăm chục nhì ngàn sáu trăm nhì mươi chín.

5 312 629

d)  Ba triệu sáu trăm năm mươi nhì ngàn tư trăm sáu mươi

3 652 460

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đích thị (0,25 điểm):

a) 859 067 < 859 167

b) 492 037 > 482 037

c) 609 608 < 609 609

d) 264 309 = 264 309

Câu 3: Đặt tính rồi tính:(1 điểm) Đặt tính, và tiến hành đích thị (a, b) từng câu (0,5 điểm):

a) 1234

b) 5 535

Câu 4: (1 điểm) Tìm x biết: Mỗi câu (a,b) đích thị (0,5 điểm)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đích thị (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kilogam S

b) Năm 2021 nằm trong thế kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Chọn B

Chu vi của hình vuông vắn là 16m

Vậy cạnh hình vuông vắn là: 16 : 4 = 4 (m)

Vậy diện tích S hình vuông vắn tiếp tục là: 4 x 4 = 16 (m2)

Vậy lựa chọn đáp án B

Câu 8: (1 điểm)

a) Số vừa phải phân chia không còn mang đến 2 vừa phải phân chia không còn mang đến 5 là: 270

b) Số phân chia không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 2 là: 45

Mỗi câu đích thị (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình từng em khối lượng là: (0,25đ)

(24 + 33 + 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số: 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải - đáp số đích thị (0,25đ)

* Lưu ý: học viên rất có thể giải bằng phương pháp khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi hạc của nhì bà mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi hạc của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi hạc của chị ấy là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi hạc (0,25đ)

* Lưu ý: học viên rất có thể giải bằng phương pháp khác

Tổng số tuổi hạc của cả hai bà mẹ là:

Xem thêm: bài điểm ô vuông

18 x 2 = 36 (tuổi)

Số tuổi hạc của chị ấy là:

(36 + 8) : 2 = 22(tuổi)

Số tuổi hạc của em là:

36 - 22 = 14(tuổi)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 số 4

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước ý vấn đáp đích thị.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 ngàn, 4 trăm và 1 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo thứ tự khối lượng là 37 kilogam, 41 kilogam, 45kg, và 49 kilogam. Trung bình từng bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ giác ABCD có:

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy nhiên song với BC

D. AB tuy nhiên song với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phải phân chia không còn mang đến 2; 3 và 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật với diện tích S vì chưng 4080 cm², chiều rộng lớn vì chưng 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật tê liệt là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật với chu vi 228m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích S hình chữ nhật tê liệt.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng. Hiệu của phép tắc trừ này vì chưng bao nhiêu?

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án đích thị 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần tự động luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phép tắc tính đích thị được 0.5 điểm.

365 x 103

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

11 890 : 58

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đích thị được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ từng nào đơn vị chức năng thì tê liệt đó là hiệu. Theo đề bài bác số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của phép tắc trừ này là 375.

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 5

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích thị nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong số số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm tư mươi thân phụ triệu ko ngàn năm trăm thân phụ mươi được viết lách là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số phù hợp nhập điểm chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b. \frac{1}{2}m2 =................dm2

Câu 6. Câu nào là đích thị ghi Đ câu nào là sai ghi S nhập dù trống rỗng sau: (1đ)

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC

C. Cạnh BC vuông góc với CD

D. Cạnh AB tuy nhiên song với DC

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn với 192 học viên chia thành những group, từng group với 8 học viên. Khối lớp Năm với 207 học viên chia thành những group, từng group với 9 học viên. Hỏi cả nhì khối với toàn bộ từng nào nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng và Minh với tổng số 64 viên bi, hiểu được nếu như Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của nhì chúng ta đều bằng nhau. Hỏi từng chúng ta với từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

Câu 4: 320 675 401: thân phụ trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tư trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đích thị từng câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B. \frac{1}{2}m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đích thị từng câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy nhiên song với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đích thị từng phép tắc tính (0,5 đ). Nếu đặt điều ko trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự động đặt điều tính. Kết trái ngược như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đích thị công việc và thật sạch sẽ (2đ)

Giải

Số group của học viên khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số group của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số group của tất cả nhì khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 group (0,25 đ).

Câu 3. Giải đích thị toàn bài bác 2đ

Giải

Vì Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của nhì chúng ta đều bằng nhau nên số bi của Dũng nhiều hơn thế số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng với là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh với là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 6

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn và ghi lại thành quả đích thị.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào là trong số số tiếp sau đây với chữ số 8 biểu thị mang đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số nào là phân chia không còn mang đến 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số phù hợp nhập điểm chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình vẽ mặt mày có:

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 thế kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật với nửa chu vi 48 centimet, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật tê liệt.

Bài 9: (1 điểm). Một group xe cộ với 5 xe cộ lớn, từng xe cộ chở 27 tạ gạo và với 4 xe cộ nhỏ, từng xe cộ chở 18 tạ gạo. Hỏi khoảng từng xe cộ chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi hạc của nhì bà con cháu từ thời điểm cách đây 5 năm là 70 tuổi hạc, con cháu tầm thường bà 66 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc từng người hiện nay nay?

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài bác 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: 1 điều (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89m2 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều nhiều năm HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)

- Lưu ý: HS rất có thể giải cơ hội khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe cộ xe hơi chở được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe cộ nhỏ chở được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe cộ chở được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi hạc của nhì bà con cháu lúc bấy giờ là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của con cháu lúc bấy giờ là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà lúc bấy giờ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 7

Bài 1: (2 điểm) Khoanh nhập vần âm trước ý đích thị trong những câu sau: (Từ câu 1 cho tới câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết trái ngược của phép tắc nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số phù hợp điền nhập điểm chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư nhập phép tắc phân chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số phù hợp nhằm viết lách nhập điểm chấm 9m2 5dm2 =…. dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, hắn biết:

a) 7875 : x = 45

b) hắn : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số phù hợp nhập điểm chấm

4 tấn 75 kilogam = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một siêu thị phân phối vải vóc, tuần lễ đầu bán tốt 1042 mét vải vóc, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải vóc. Hỏi khoảng thường ngày siêu thị bán tốt từng nào mét vải? (Biết hàng tuần với 7 ngày và siêu thị phân phối vải vóc trong cả tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là 2782m2. Nếu cấp chiều rộng lớn lên gấp đôi và chiều nhiều năm lên 3 chuyến thì diện tích S mảnh đất nền mới mẻ là bao nhiêu?

Đáp án: Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh nhập B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh nhập A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh nhập C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh nhập D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng từng câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) hắn : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dm2 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải vóc phân phối nhập 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày phân phối nhập 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình thường ngày bán tốt số mét vải vóc là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài dành riêng cho HS khá, giỏi; chấm sinh động theo đòi phương án thực hiện bài bác của HS. khích lệ sự tạo nên khi thực hiện bài bác.

Nếu cấp chiều rộng lớn lên gấp đôi và chiều nhiều năm lên 3 chuyến thì diện tích S cấp lên số chuyến là:

2 x 3 = 6 (lần)

Xem thêm: hàm đa thức là gì

Diện tích mảnh đất nền mới mẻ là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 4 mới mẻ nhất

 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 4 năm không thiếu thốn những môn
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Lịch sử lớp 4
 • Đề cương ôn ganh đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 4

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn khác

 • Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2022 - 2023
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • 8 Đề ganh đua học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 với tệp tin nghe năm 2022
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 năm 2022 - 2023 Có đáp án
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 4 kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Khoa học tập năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Ngoài đi ra những chúng ta có thể theo đòi dõi cụ thể đề ganh đua những môn học tập kì 1 lớp 4 rèn luyện những dạng bài bác tập dượt SGK Toán 4 và SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng mang đến bài bác ganh đua cuối học tập kì 1 đạt thành quả cao. Mời những em với mọi thầy cô tìm hiểu thêm, update đề ganh đua, bài bác tập dượt tiên tiến nhất bên trên VnDoc.com. Chúc những em học tập chất lượng tốt.