đề kiểm tra toán lớp 1 giữa kì 1

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 đem đáp án

10 Đề thi đua đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2023 - 2024 là đề ôn tập dượt khối hệ thống những kỹ năng vẫn học tập đem tương đối đầy đủ lời nói giải cho những em học viên lớp 1 xem thêm canh ty những em học viên nâng lên kĩ năng giải Toán 1.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán lớp 1 giữa kì 1

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 mới nhất nhất

  • Bộ 30 đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Tải nhiều
  • 80+ đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều Tải nhiều
  • Bộ đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 Kết nối học thức Tải nhiều
  • Bộ đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 sách Chân trời tạo nên Tải nhiều

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 môn Toán Cánh Diều

Trường Tiểu học……………..

Tên học tập sinh:…………………

Lớp: ……………………..…..…

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Toán – Lớp 1 Cánh diều
Thời gian: 40 phút

Bài 1. Nối dù trống trải với những số quí hợp:

Bài 1

Bài 2. Điền vết ( > , < , = ) phù hợp vô khu vực chấm:

3 … 5

2 … 2

1 + 3 … 2 + 3

4 + 0 … 2 + 2

6 … 4

7 … 9

2 + 1 … 1 + 1

1 + 4 … 2 + 3

Bài 3. Nhìn hình, điền số và vết ( > , < , = ) phù hợp vô dù trống:

Bài 3

Bài 4. Nối ghép tính với thành phẩm đúng:

Bài 4

Bài 5.Tính:

Bài 5

Bài 6. Viết luật lệ tính phù hợp vô dù trống trải mặt mũi phải:

Bài 6

Đáp án đề đánh giá đằm thắm kì 1 môn Toán 1

Bài 1.

Đáp án bài xích 1

Bài 2.

3 < 5

2 = 2

1 + 3 < 2 + 3

4 + 0 = 2 + 2

6 > 4

7 < 9

2 + 1 > 1 + 1

1 + 4 = 2 + 3

Bài 3.

Đáp án bài xích 3

Đáp án bài xích 4

Bài 5.

Đáp án bài xích 5

Bài 6.

Đáp án bài xích 6

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Họ và thương hiệu.............................

Lớp..........................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KÌ 1
Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán (Thời lừa lọc 50 phút)

Câu 1. Điền số phù hợp vô dù tròn trĩnh (2 điểm)

Câu 1

Câu 2. Điền số vô dù trống? (2 điểm)

Câu 2

Câu 3. Quan sát tranh giành và điền vết >, < hoặc = vô khu vực (...) (1 điểm).

Câu 3

Câu 3

Câu 4. Số? (2 điểm)

Câu 5

Câu 5. Viết những số 3; 9; 8; 0; 5: (1 điểm)

a. Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: ………; ………; ………; ………; ………

b. Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………; ………; ………; ………; ………

Câu 6. Số?

1 > ......... 3 = .........

2 < ........< 4 0 < .......< 2

6 >........ 4 < ........

9 > ........ > 7 8 > ........ > 6

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 - Đề 1

Câu 1: Cho những số: 0, 5, 2, 10, 3, 9

a) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ.

b) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi loại kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

Câu 2: Tính:

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 - Đề 1 

Câu 3: Điền vết >, <, = vô khu vực chấm:

a) 2 ... 3

b) 4 + 1 ... 4

c) 2 + 0 ... 2

d) 2 ... 1 + 3

Câu 4: Viết luật lệ tính phù hợp vô dù trống:

Câu 5: Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên đem ... hình tam giác.

Đề thi đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 đem đáp án

Đáp án Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 - Đề 1

Câu 1:

a) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 10; 9; 5; 3; 2; 0

b) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 0; 2; 3; 5; 9; 10

Câu 2:

Câu 3: Điền vết >, <, = vô khu vực chấm:

a) 2 < 3

b) 4 + 1 > 4

c) 2 + 0 = 2

d) 2 < 1 + 3

Câu 4:

Câu 5:

Hình vẽ bên trên đem 3 hình tam giác.

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 - Đề 2

Câu 1: Tính:

a. 2 + 3 = …

3 + 3=…

1 + 4 = …

2 + 4 =…

b. 1 + 4 + 3 = …

Câu 2: Điền số phù hợp vô khu vực chấm?

a. ……. + 4 = 6

…….. = 3 + 2

3 + …… = 7

8 = ….. + 3

b.

5 < ….. < 7

Câu 3: Điền vết > ,< , =

2 + 3 … 4

4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3

3 + 3 ….. 4

Câu 4.

a. Khoanh vô số bé nhỏ nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b. Khoanh vô số rộng lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: ………………………………………..

b. Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………………………………..

Câu 6.

a. Các số bé nhiều hơn 10 là: ………….

b. Trong những số kể từ 0 cho tới 10:

- Số bé nhỏ nhất là: …….

- Số lớn số 1 là: …..

Câu 7: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp chính.

Hình mặt mũi có:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác.

Đáp án Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 - Đề 2

Câu 1:

a. 2 + 3 = 5

3 + 3 = 6

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

b. 1 + 4 + 3 = 8

2 + 3 + 3 = 8

Câu 2:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 3:

2 + 3 > 4

4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3

3 + 3 > 4

Câu 4:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 5:

Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a.Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b.Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a. Các số bé nhiều hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b. Trong những số kể từ 0 cho tới 10:

- Số bé nhỏ nhất là số 0

- Số lớn số 1 là số 10

Câu 7:

C. 6 hình tam giác

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 - Đề 3

Câu 1: Viết số phù hợp vô dù trống

Xem thêm: trường nguyễn hữu tiến

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2: Nối dù trống trải với số quí hợp

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3: Điền số quí hợp?

8 < …..                       9 < …..                       6 < ….. < 8

….. > 7                      10 > …..                      8 < ….. < 10

Câu 4: Viết số phù hợp vô dù trống:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5: Tính:

a.

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

b. 5 + 0 + 2 = ….

6 + 1 + 2 = …..

1 + 2 + 3 = …..

4 + 3 + 2 = …..

Câu 6: Nối dù trống trải với số quí hợp:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7: Chọn câu vấn đáp đúng

Hình mặt mũi đem từng nào hình vuông?

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

A. 1 hình vuông

B. 3 hình vuông

C. 4 hình vuông

D. 5 hình vuông

Đáp án Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 - Đề 3

Câu 1:

Đáp án Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2:

Đáp án Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3:

Đáp án Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 4:

Đáp án Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5:

Đáp án Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 6:

Đáp án Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7:

D. 5 hình vuông vắn.

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 - Đề 4

Câu 1: Điền số phù hợp vô dù trống

1 + … = 3

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = …

4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = …

3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối dù trống trải với số quí hợp

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4: Điền số phù hợp vô khu vực chấm

5 > … > … > 2                                          7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6: Viết luật lệ tính quí hợp

Toàn đem 3 viên bi, Lâm đem 2 viên bi. Hỏi nhị chúng ta đem từng nào viên bi?

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Hình mặt mũi có:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 8: Viết luật lệ tính quí hợp

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đáp án Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 - Đề 4

Câu 1:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 2:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 3:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 5:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7:

- S

- Đ

Câu 8:

Đề đánh giá đằm thắm học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 nâng cao

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính.

Câu 1: Số bé nhỏ nhất mang trong mình một chữ số là:

A. 1

B. 0

C . 2

Câu 2: Số lớn số 1 trong những số: 1 , 9 , 4 , 7 là:

A. 7

B. 4

C . 9

Câu 3: Phép tính nào là sai?

A. 5 – 3 = 2

B. 3 + 2 = 6

C . 5 – 4 = 1

Câu 4: Viết luật lệ tính quí hợp:

Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 nâng cao

Câu 5: Số không đủ vô sản phẩm số: 1, ….. ,3 , ….. , 5, …, 7 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C. 6 , 4

Câu 6: Kết ngược của luật lệ tính: 5 – 1 + 1 = …..?

A. 5

B. 3

C. 2

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số phù hợp vô dù trống trải.

Toán lớp 1

Câu 8: Viết những số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Câu 9: Điền vết >, <, = vô khu vực chấm:

0 … 4

9 … 2 + 3

7 … 7

3 + 1 … 2

4 … 4 + 0

Câu 10: Tính

4 + 0 = …

1 + 2 + 1 = ...

2 + 0 + 3 = …

Câu 11: Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên đem từng nào hình tam giác?

Đề thi đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 đem đáp án

Câu 12: Tìm nhị số không giống nhau nằm trong lại sở hữu thành phẩm là 5.

Đáp án đề nâng cao

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: 3 + 2 = 5

Câu 5: B

Câu 6: A

Phần II. Tự luận

Câu 7:

Toán lớp 1

Câu 8:

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 2; 4; 6; 7; 8

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 8; 7; 6; 4; 2

Câu 9:

0 < 4

9 > 2 + 3

7 = 7

3 + 1 > 2

4 = 4 + 0

Câu 10:

4 + 0 = 4

1 + 2 + 1 = 4

2 + 0 + 3 = 5

Câu 11:

Hình vẽ bên trên đem 6 hình tam giác.

Câu 12: Có: 5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 5 + 0

.................................

Bộ Đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 đem đáp án là phần biên soạn đem tệp tin vận tải Word, PDF không tính tiền tương hỗ những em ôn luyện phản ánh hiệu suất cao nhất. Đây đơn giản đề đánh giá những thầy cô rời khỏi đề khiến cho những em tự động luyện tận nhà. Sở đề này canh ty những em test mức độ bạn dạng đằm thắm, thích nghi với cấu hình đề và vạc hiện nay những lỗ hổng kỹ năng cần thiết bù đậy, sẵn sàng chất lượng tốt mang lại kì thi đua học tập kì 1 đạt được thành phẩm rộng lớn mong ước.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 102 103

Tham khảo thêm: 

  • Bộ đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường được vận tải nhiều nhất
  • Bộ đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo ra vận tải nhiều nhất
  • Bộ đề thi đua đằm thắm kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều được vận tải nhiều nhất

Trên trên đây VnDoc.com vẫn trình làng cho tới độc giả tài liệu: Đề thi đua đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2023 - 2024. Để đem thành phẩm cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, VnDoc nài trình làng tăng cho tới chúng ta học viên tư liệu về Tiếng Việt 1 với mọi phân mục lớp 1 không giống cần thiết như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 1, Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập dượt vào cuối tuần lớp 1, Đề thi đua tham khảo quality đầu năm mới lớp 1,....

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức những môn học tập lớp 1, VnDoc chào những thầy gia sư, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng biệt dành riêng cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 1. Rất khao khát có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.