đề thi chuyên hoá lê hồng phong

Bạn đang được coi tư liệu "Đề ganh đua vô lớp 10 trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Hồng Phong - Môn: Hóa", nhằm vận chuyển tư liệu gốc về máy các bạn click vô nút DOWNLOAD ở trên

Nội dung text: Đề ganh đua vô lớp 10 trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Hồng Phong - Môn: Hóa

  1. Sở dạy dỗ và huấn luyện Kè THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYấN Lấ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH năm học: 2010 – 2011 Đề đầu tiên Môn: Hóa học tập (Dành mang đến sỹ tử ganh đua vô lớp chuyên nghiệp Hóa) Đề ganh đua bao gồm có: 02 trang Thời lừa lọc thực hiện bài: 120 phút (không kể thời hạn kí thác đề) Ngày thi: trăng tròn mon 6 năm 2010 Cõu I: (3,0 điểm) 1. Cho theo thứ tự từng chất: Fe, BaO, Al2O3 và KOH vô theo thứ tự cỏc dung dịch: NaHSO4, CuSO4. Hóy viết lách cỏc phương trỡnh phản xạ xẩy ra. 2. Một láo lếu hợp ý bao gồm Al, Fe, Cu và Ag. bằng phẳng phương phỏp hoỏ học tập hóy tỏch tách trọn vẹn cỏc sắt kẽm kim loại thoát khỏi láo lếu hợp ý trờn. 3. Cú 5 lọ tổn thất nhón đựng 5 dung dịch: NaOH, KCl, MgCl 2, CuCl2, AlCl3. Hóy phân biệt từng hỗn hợp trờn nhưng mà khụng dựng thờm hoỏ hóa học khỏc. Viết cỏc phương trỡnh phản xạ xẩy ra. Cõu II: (2,0 điểm) 1. Hiđrocacbon X là hóa học khớ (ở nhiệt độ chừng phũng, 250C). Nhiệt phõn trọn vẹn X (trong ĐK khụng cú oxi) chiếm được thành phầm C và H 2, vô đú thể tớch khớ H 2 chiếm được vội vàng đụi thể tớch khớ X (đo ở cựng điều kiện). Xỏc toan cỏc cụng thức phõn tử thỏa khoản X. 2. Ba hóa học cơ học mạch hở A, B, C cú cụng thức phõn tử ứng là: C3H6O, C3H4O2, C6H8O2. Chỳng cú những tớnh hóa học sau: - Chỉ A và B tỏc dụng với Na giải phúng khớ H2. - Chỉ B và C tỏc dụng được với hỗn hợp NaOH. - A tỏc dụng với B (trong ĐK xỳc tỏc, nhiệt độ chừng thớch hợp) chiếm được thành phầm là hóa học C. Hóy cho thấy thêm cụng thức cấu trúc của A, B, C. Viết cỏc phương trỡnh phản xạ xẩy ra. 3. Metan bị lộn một ớt tạp hóa học là CO 2, C2H4, C2H2. Trỡnh bày phương phỏp hoỏ học tập nhằm loại không còn tạp hóa học ngoài metan. Cõu III: (3,0 điểm) 1. Hũa tan trọn vẹn 0,297 gam láo lếu hợp ý Natri và một sắt kẽm kim loại nằm trong nhúm IIA vô bảng tuần trả cỏc nguyờn tố húa học tập vô nước. Ta được hỗn hợp X và 56 ml khớ Y (đktc). Xỏc toan sắt kẽm kim loại nằm trong nhúm IIA và lượng của từng sắt kẽm kim loại vô láo lếu hợp ý. 2. Hỗn hợp ý X bao gồm phụ vương sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cu. Cho m gam láo lếu hợp ý X vô hỗn hợp CuSO4 (dư) sau khoản thời gian phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được 35,2 gam sắt kẽm kim loại. Nếu cũng hũa tan m gam láo lếu hợp ý X vô 500 ml dung dịch
  2. HCl 2M cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được 8,96 lớt khớ H2 (đktc), hỗn hợp Y và a gam hóa học rắn. a. Viết cỏc phương trỡnh phản xạ xẩy ra và tỡm giỏ trị của a. b. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH 2M vô hỗn hợp Y và khuấy đều cho tới thấy lúc chính thức xuất hiện tại kết tủa thỡ dựng không còn V1 lớt hỗn hợp NaOH 2M, nối tiếp mang đến tiếp hỗn hợp NaOH vô cho tới khi số lượng kết tủa khụng cú sự thay cho thay đổi nữa thỡ lượng hỗn hợp NaOH 2M cơ dựng không còn 600 ml. Tỡm cỏc giỏ trị m và V1. Cõu IV: (2,0 điểm) 1. Từ tinh ma bột, cỏc húa hóa học vụ cơ và ĐK quan trọng khỏc cú đầy đủ. Viết phương trỡnh húa học tập pha chế Etyl axetat ( ghi rừ ĐK nếu như cú). 2. Cú a gam láo lếu hợp ý X bao gồm một axit no đơn chức A và một este B. B đưa đến vày một axit no đơn chức A 1 và một rượu no đơn chức C (A một là đồng đẳng sau đó của A). Cho a gam láo lếu hợp ý X tỏc dụng với lượng một vừa hai phải đầy đủ NaHCO 3, thu được một,92 gam muối hạt. Nếu mang đến a gam láo lếu hợp ý X tỏc dụng với 1 lượng một vừa hai phải đầy đủ NaOH đun núng chiếm được 4,38 gam láo lếu hợp ý nhì muối hạt của 2 axit A, A 1 và 1,38 gam rượu C, tỷ khối khá của C đối với hiđro là 23. Đốt chỏy trọn vẹn 4,38 gam láo lếu hợp ý nhì muối hạt của A, A 1 vày một lượng oxi dư thỡ chiếm được Na 2CO3, khá nước và 2,128 lit CO 2 (đktc). Giả thiết phản xạ xẩy ra trọn vẹn. a. Tỡm cụng thức phõn tử, cụng thức cấu trúc của A, A1, C, B. b. Tớnh a. Hết Cho biết: H = 1, C = 12, O = 16, S = 32, Na = 23, Fe = 56; Cu = 64; Ca = 40; N = 14; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Sr = 87,6; Ba = 137 ( Giám thị ko phân tích và lý giải gì tăng, sỹ tử ko được dùng Bảng tuần trả )
  3. Họ và thương hiệu thí sinh: Chữ ký của giám thị 1: Số báo danh : Chữ ký của giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYấN NAM ĐỊNH Lấ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2010 - 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI MễN HOÁ HỌC (Hướng dẫn bao gồm 04 trang) Cõu í NỘI DUNG Điểm I 1 * Với NaHSO4 : Fe + 2NaHSO4 → FeSO4 + Na2SO4 + H2  1,0 BaO + 2NaHSO4 → BaSO4  + Na2SO4 + H2O Al2O3 + 6NaHSO4 → Al2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 3H2O 2KOH + 2NaHSO4 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O * Với CuSO4 : Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu BaO + CuSO4 + H2O → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓ Al2O3 + CuSO4 → khụng phản xạ 2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2↓ 2 Cho láo lếu hợp ý tan vô NaOH dư, Fe , Cu và Ag khụng tan: 1,0 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ Thổi CO2 vô hỗn hợp nước lọc: NaAlO2 + CO2 + 4H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓ Lọc tỏch kết tủa rồi nung ở nhiệt độ chừng cao: t 0 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O dfnc Điện phõn Al2O3 núng chảy: 2Al2O3  4Al + 3O2↑ Cho láo lếu hợp ý Fe , Cu và Ag khụng tan ở trờn vô hỗn hợp HCl dư. Cu và Ag khụng tan. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2  Lấy hỗn hợp chiếm được mang đến tỏc dụng với NaOH dư, thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi, dẫn luồng khớ CO dư trải qua HCl + NaOH → NaCl + H2O FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓ t 0 2Fe(OH)2 + 1/2O2  Fe2O3 + 2H2O t 0 Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 Hỗn hợp ý Cu, Ag nung vô oxi cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được láo lếu hợp ý rắn CuO và Ag. Hũa tan vô hỗn hợp HCl dư, thanh lọc lấy Ag khụng tan, hỗn hợp thu đem năng lượng điện phõn lấy Cu, hoặc mang đến tỏc dụng với NaOH dư, thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi, dẫn luồng khớ CO dư trải qua HCl + NaOH → NaCl + H2O CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2↓ t 0 Cu(OH)2  CuO + H2O t 0 CuO + CO Cu + CO2 3 - Dung dịch cú màu xanh da trời lam là CuCl2. 1,0 - Lấy hỗn hợp CuCl 2 mang đến tỏc dụng với 4 hỗn hợp cũn lại, hỗn hợp này tạo ra kết tủa xanh lơ lam là NaOH: CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2↓. - Lấy hỗn hợp NaOH, mang đến tỏc dụng với 3 hỗn hợp cũn lại: + hỗn hợp này khụng cú kết tủa là KCl + hỗn hợp này cú kết tủa white là MgCl2 MgCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Mg(OH)2↓. + hỗn hợp này cú kết tủa white, kết tủa tan vô kiềm dư là AlCl3 AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3↓. Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
  4. II 1 Gọi cụng thức phõn tử của X : CxHy ( x ≤ 4) 0,5 t 0 CxHy  xC + y/2 H2 Theo bài bác rời khỏi tớ cú y/2 = 2 y= 4. Vậy X cú dạng CxH4. cỏc cụng thức phõn tử thỏa khoản ĐK X là: CH4, C2H4, C3H4, C4H4. 2 A, B, C cú cụng thức phõn tử ứng là: C3H6O, C3H4O2, C6H8O2. 1,0 - A tỏc dụng với Na giải phúng khớ H2. Vậy A là rượu, Cụng thức cấu trúc của A là: CH2=CH-CH2-OH. - B tỏc dụng với Na giải phúng khớ H2, B tỏc dụng được với hỗn hợp NaOH. Vậy B là axit cú cụng thức cấu trúc là: : CH2=CH-COOH - C tỏc dụng được với hỗn hợp NaOH, khụng tỏc dụng với Na và là thành phầm phản xạ thân thiện A và B. Vậy C là este cú cụng thức cấu trúc là: CH2=CH-COOCH2-CH=CH2 Cỏc phương trỡnh phản xạ xẩy ra là: CH2=CH-CH2-OH + Na → CH2=CH-CH2-ONa + 1/2H2  CH2=CH-COOH + Na → CH2=CH-COONa + 1/2H2  CH2=CH-COOH + NaOH → CH2=CH-COONa + H2O CH2=CH-COOCH2-CH=CH2 + NaOH→CH2=CH-COONa + CH2=CH-CH2-OH xt,t0 CH2=CH-COOH + CH2=CH-CH2-OH  CH2=CH-COOCH2-CH=CH2+ H2O 3 Cho láo lếu hợp ý khớ theo thứ tự trải qua bỡnh nước Brụm dư, lỳc đú loại không còn C 2H4, C2H2 nhờ 0,5 phản ứng: C2H4 + Br2 C2H4Br2 C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 Sau đú mang đến khớ cũn lại qua quýt bỡnh đựng hỗn hợp kiềm dư (NaOH, Ca(OH) 2, v.v), lỳc đú CO2 bị hít vào không còn tự phản ứng: 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O Khớ cũn lại là CH4 nguyờn hóa học.
  5. III 1 Đặt ký hiệu và nguyờn tử khối sắt kẽm kim loại nhúm II A không biết là M và a, b theo thứ tự là số mol Na và M vô láo lếu hợp ý. Cỏc phương trỡnh phản ứng: 1 Na H O NaOH H  (1) 2 2 2 a(mol) 0,5a(mol) M 2H2O M (OH )2 H2  (2) b(mol) b(mol) Theo bài bác mang đến tớ cú hệ phương trỡnh toỏn học: m m m 23a M b 0,297 I hh Na M 56 0,5 n 0,5a b 0,0025mol II H 2 22400 Từ (II) a 0,005 2b thế vô (I) rồi rỳt gọn gàng tớ được: 0,182 b(M 46) 0,182 hoặc b (III) M 46 Điều kiện: 0 b 0,0025 và M 46 nằm trong nhúm II A M 87,6 137 b 0,0044 0,002 Sai (Ba) Vậy M là bari (Ba). Vỡ b 0,002 mBa 0,002.137 0,274g am Và m Na = 0,297 – 0,274 = 0,023 gam 0,5
  6. 2 a. Đặt x, nó là số mol Al và Fe vô láo lếu hợp ý X: PTHH : 2Al + 3 CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3 Cu (1) x 3x/2 (mol) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2) nó y (mol) Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2 (3) x 3x x 3x/2 (mol) 0,5 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (4) nó 2y nó y (mol) Biện luận : Ta nhận biết số mol của HCl thuở đầu là 1mol, lượng khớ H 2 chiếm được là 0,4 mol. Vậy HCl dư, Al, Fe hũa tan không còn vô hỗn hợp HCl. Từ (3) và (4) tớ cú : 3x/2 + nó = n = 0,4 mol (*) H2 Từ (1) và (2) tớ cú : 3x/2 + nó = nCu = 0,4 mol suy rời khỏi lượng của Cu vô láo lếu 0,5 hợp ý X thuở đầu : a = 35,2 – 64. 0,4 = 9,6 gam b. Từ sản phẩm cõu a. Trong hỗn hợp Y chứa chấp 0,2 mol HCl dư, x mol AlCl 3, nó mol FeCl2. Khi mang đến kể từ từ hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp Y. Ban đầu xẩy ra phản xạ trung hũa HCl + NaOH → NaCl + H O (5) 2 0,25 0,2mol 0,2mol Khi phản xạ (5) kết thỳc, kết tủa chính thức xuất hiện tại. Lượng NaOH cơ dựng vô 0,2 phản xạ (5) là: 0,2 mol. Suy rời khỏi V1 = = 0,1 lớt. 2 AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3↓ (6) x 3x x mol 0,25 FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓ (7) nó 2y nó mol Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (8) x x mol Sau khi kết thỳc cỏc phản xạ (6), (7), (8) lượng kết tủa khụng cú sự thay cho thay đổi nữa. Số mol NaOH cơ tiến hành ở cỏc phản xạ (5), (6), (7), (8) là: 0,2 + 3x + 2y + x = 1,2 mol 4x + 2y = 1 mol 2x + nó = 0,5 ( ) Từ (*), ( ) tớ cú: x = 0,2 mol, nó = 0,1 mol. Khối lượng của láo lếu hợp ý X thuở đầu là: m = 0,2. 27 + 0,1. 56 + 9,6 = trăng tròn,6 gam. 0,5 IV 1 Phương trỡnh phản xạ xẩy ra là: H , t0 (C6H10O5)n + nH2O  n C6H12O6 men C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 men 0,5 C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O xt,t0 CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O
  7. 2. Đặt A là RCOOH (x mol), A1 : R COOH , C : R1OH Este B : R COOR1 (y mol) X NaHCO3 : * RCOOH NaHCO3 RCOONa CO2  H2O x x (R+67)x = 1,92 (1) * X NaOH : 0,25 RCOOH NaOH RCOONa H2O x x R COOR1 NaOH R COONa R1OH nó y nó *Ta cú: (R 67)x +(R 67)y 4,38 (R 67)y 2,46 (2)  1,92 * M 23.2 46(C H OH ) nó 0,03 R1OH 2 5 Từ (2) tớ được: (R 67)0,03 2,46 R 15(CH ) 3 0,25 * Khi nung láo lếu hợp ý 2 muối: 4n m 1 0 2C H COONa ( )O t Na CO (2n 1)CO mH O n m 2 2 2 3 2 2 (2n 1)x x(mol) mol 2 t0 2CH3COONa 4O2  Na2CO3 3CO2  3H2O 0,03mol 0,015mol Ta cú: (2n 1)x 2,128 0,045 2 22,4 Hay: 0,5 0,1 (2n 1)x 0,1 x (3) 2n 1 Từ (1) và (3): (R 67)0,1 1,92 R 38,4n 47,8 (4) 2n 1 Từ (4): n = 0 (HCOOH) R<0 (loại) n = 2 R = 29 (C2 H5 ) ; x = 0,02 Vậy: a. X gồm: A: C2H5COOH, A1: CH3COOH, C: C2H5OH, B:CH3COOC2 H5 0,5 b. a = (74 . 0,02) + (88 . 0,03) = 4,12 (gam) Ghi chỳ: Học sinh thực hiện cỏch khỏc đỳng vẫn mang đến điểm tối nhiều.