đề thi giải tích 1 bách khoa hà nội

Preview text

Dành mang đến SV ngôi trường Đại học tập Bách khoa Hà Nội

Biên soạn: Tài liệu HUST

 • ĐỀ CK GIẢI TÍCH
  • BỘ ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1) ............................................................................ DANH SÁCH ĐỀ THI
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)............................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1) ............................................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1) ............................................................................
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2)
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 6 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 7 (Nhóm ngành 3)
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 7 (Nhóm ngành 3).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 8 (Nhóm ngành 3)
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20192 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20192 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20193 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20193 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20193 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1)
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1)
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2)
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 6 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 7 (Nhóm ngành 3)
 • ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 7 (Nhóm ngành 3).........................................................
 • ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20181 – ĐỀ 8 (Nhóm ngành 3)

ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)............................................................

Câu 1:

1 lnln(1 ) 0 0

ln(1 )

lim lim.

x x x x x x

Bạn đang xem: đề thi giải tích 1 bách khoa hà nội

x

L e

x

 +    → →

 + 

=   =

 

Xét giới hạn

0 0

ln(1 ) ln(1 )

ln ln 1 1

lim lim

x x

x x

x x

K

→ x → x

 +    + 

   +  − 

    

= =

0 ln(1 ) lim 1 1 1 0 x x → x  +   − = − =  

, nên

ln(1 ) 0 ln(

~

)

ln 1 1 1

x x x

x x

  +   → + 

 +  −    − 

     

.

0 0 2

ln(1 )

1

ln(1 )

lim ( ) lim

x x

x

x x x

K VCB

→ x → x

+

+ −

 = = =

( ) 2 2 0 2

1

lim 2

x

x o x

→ x

+

(Khai triển Maclaurin)

2 0 2

1

2 1

lim

x 2

x

→ x

= =

 Giới hạn tiếp tục mang đến bởi vì L = eK = e− 50%.

b)

3

( , ) 2 6 3 2 , ( , ) 0.

x y

f x nó x y

x y

=  

+

+) ChọnM 1 ( a a, 3 ). Khia → 0 thì M 1 ( a a, 3 )→ (0,0). Ta có: ( ) ( ) 3 3 3 1 6 1 , 2 3 5 a a f M f a a a a = = = + ( 1 ) 1 5  f M → khiM 1 → (0, 0) (1) +) ChọnM 2 ( −b b , 3 ). Khib → 0 thì M 2 ( −b b , 3 )→ (0,0). Ta có: ( ) ( ) 3 3 3 2 6

( ) 1

,

2( ) 3 5

b b

f M f b b

b b

− −

= − = =

− +

( 2 ) 1 5 f M −  → khiM 2 → (0,0)(2)

Từ (1) và (2)  f ( ,x nó )không nằm trong tiến thủ cho tới một độ quý hiếm khi ( ,x nó ) →(0, 0)

3

( x nó, lim) (0,0) 2 6

x y

→ x y

+

không tồn bên trên.

Câu 2. Xét hàm số f ( ,x nó ) = x 2 + nó 2 + 3. Ta có:

2 2 2 2

,

3 3

x ( , ) y( , )

x y

x nó x y

f  x nó = f  x nó =

+ + + +

. Chọn 0

0

2, 0, 02

3, 0, 04

x x

y y

 =  =

 =  =

.

Áp dụng công thức tính ngay sát đúng:

( ) ( ) ( ) ( )

2 2

2, 02 3, 04 3 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1 3

(2,3) (2,3) 0, 02 (2,3) 0, 04 4 0, 02 0, 04 4, 04

2 4

x y

x y

A f x x nó y f x nó f x nó x f x nó y

f f f

 

 

= + + = +  +   +   +  

= +  +  = +  +  =

Vậy A  4, 04.

Câu 3. Chứng minh:

2 2

cos 1 , 0 cos 1 0, 0

2 2

x x

x  − x   x + −  x  .

2

Xét ( ) cos 1 bên trên [0; ).

2

x

f x = x+ − + Ta có:f ( )x sin x x,

= − + f ( )x cos x 1 0, x 0



= − +   

f ( )x

 đồng trở nên bên trên [0; ) f ( )x f (0) 0, x 0

 

+   =  

f ( )x

 đồng trở nên bên trên [0; +) f ( )x  f (0) = 0, x  0

Từ bại tao đã có được điều nên chứng tỏ. Dấu bởi vì xẩy ra khi x = 0

Câu 4. Quay miền D là hình bằng phẳng số lượng giới hạn bởi vì các

đường

2

y = x − 3 ,x nó = 0, x = 0, x= 3 xoay quanh trục

Oy thì chiếm được vật thể hoàn toàn có thể tích là:

( ) ( )

3 2

0

V = 2  x x − 3 x d x = 2   x 3 x −x dx(vì

2

x − 3 x  0,  x [0,3] )

= ( )

4 3

3 2 3

0

0

2 3 d 2

4

x

 x x x  x

 

− =  − 

 

27

2

= (đvtt)

Câu 5. Điều kiện: 2 2 2

3

2 3 0 1 0 1 1

2

x −   x   − x   − x = x − , tự đó:

( )

( )

1 1

2 22

3 2

2

2 3 1 d 2 3 1 d

1 1

2 3 d d (2 3) ln 1

1 3

I x x x x x x

x x x x x x C

x

 −   − 

=  − + −  =  − + − 

   

= − + = − + + − +

 

 

Đặtt = sin x − cos x  d t = (cos x + sin x)d x.

2 2 2 1 (sin cos ) 1 2sin cos sin cos. 2 t t x x x x x x − = − = −  =

Đổi cận: - Khi x → 0 +thìt → − 1 ; Khi thì 1

2 x t

→ → 1 0 1 1 2 1 2 0 2 d 2 2 d d 1 1 1 2 t L t t t t t − − = = + − − −    0 ( 1) 2 2 2 lim d lim d 1 1 B A A B t t t t = → − + + → − − −   0 ( 1) 1 lim ( 2 arcsin ) lim ( 2 arcsin ) B A A B

 • t − t → − → = + ( 1) 1 lim ( 2 arcsin ) lim ( 2 arcsin ) 2 2 2 A B 2 2 A B

 

+ − 

→ − → − = − + = −  +  =

Giờ xét

/ 0 cot x dx   , với f x ( ) = cot x 0 liên tiếp bên trên 0, 2.       0 0 1/

cos 1 1 1

cot ~ ~ ,

sin sin

x x x

x

x x x x

→ + →+

= =

/ 2 0 1/ 2 1 dx x   quy tụ (vì / 0 1 (0,1) cot d 2 x x    =     quy tụ.

Đổi biến

2 2 t x x t

 

= −  = − , tao có:

/2 0 /2 / 0 /2 0 0 cot d cot ( d ) tan d tan d. 2 x x t t t t x x        =  − − = =       /2 / 0 0 1 1 cot d ( tan cot )d. 2 2 x x x x x L      =  + = =

ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1) ............................................................................

Câu 1 (2 điểm). Tìm những số lượng giới hạn sau:

a)

1 0

1

lim

x x x

e

→ x

 − 

 

 

.

b)

4

( , lim) (0,0) 2

x nó 4 3

xy

→ x + y

Câu 2 (1 điểm). Tính sấp xỉ nhờ vi phân A = 4,03 2 + 2,02 2 + 5.

Câu 3 (1 điểm). Chứng minh rằng

2 1 , 0 2 x x e  + x + x  .

Câu 4 (1 điểm). Tính thể tích khối tròn trĩnh xoay khi cù hình số lượng giới hạn bởi vì những đàng nó = x 2 − 4 x

và nó = 0 xung quanh trục Oy một vòng.

Câu 5 (1 điểm). Tính

1 4 3 x 1 x 2 2 dx  −   − − + −    .

Câu 6 (1 điểm). Hàm số f ( )x = x 5 + xcó hàm ngược là nó = g x ( ). Tínhg (2).

Câu 7 (1 điểm). Tính

2 2 2 2

z z 5 z

P

x nó y y

  

= + + 

  

với

( ) 2 2 5

1

z

x y

=

+

.

Câu 8 (1 điểm). Không khí được bơm vào một trong những trái khoáy bóng cất cánh hình cầu với tốe chừng 200 centimet / s 3.

Tính vận tốc tạo thêm của nửa đường kính trái khoáy bóng khi nửa đường kính trái khoáy bóng bởi vì 60 centimet.

Câu 9 (1 diểm). Tính 2

0 tan x dx  .

Cách giải xem thêm đề số 1

ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1) ............................................................................

Câu 1.

1 1 lim lim 1 x sin x cos cos x  x  x  → →  −

= = = −. (dạng vô toan nên tao người sử dụng L’Hospital)

Vậy lim 1

x sin x  x

→ −

= −.

b) Đặt

2 2 2

2 ln

( , )

( 1)

y x

f x y

x y

=

− +

+) Nếu x = 1 và nó → 0 thì 2 2 2

2 ln

( , ) 0 0

0

y

f x y

y

= = →

+

khi nó → 0. (1)

+) Nếu x  1 và ( ,x nó ) → (1, 0)thì: 2 2 ( , ) (1,0) 2 2 ( , ) (1,0) ( , ) (1,0) 2 1 1 1 2 ln ln 2 ( 1) lim lim lim x nó ( 1) x nó 1 x nó ( 1) x x x y x x nó x → x nó → x → x y      − =   − +  −  − +

Ta có:

VCB ( , ) (1,0) 1 1 ln ln 1 lim lim lim 1 x nó 1 x 1 x 1 x x x → x → x → x − = = = − − − 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( 1) 2 | ( 1) | ( 1) 0 | | | | | | ( 1) ( 1) ( 1) y x x nó x y y nó y x nó x nó x y − − − +  =  = − + − + − +

, mà

( , ) (1,0) lim | | 0 x y y → = 2 ( , ) (1,0) 2 1

2 ( 1)

lim 0

x nó ( 1)

x

y x

→ x y

 =

− +

theo nguyên tắc kẹp

2 ( , ) (1,0) 2 1 2 ( 1) lim 0 xx nó ( 1) y x  → x y −  =  + 2 ( , ) (1,0) 2 2 ln lim 1 0 xx nó ( 1) y x  → x y  = = − +

(2)

Tù̀ (1) và (2)

2 ( , ) (1,0) 2

2 ln

lim 0

x nó ( 1)

y x

→ x y

 =

− +

Câu 2.

+) Với x = 1 thì

5 5 1 + 3 nó + nó − 5 = 0  nó + 3 nó = 4  nó = 1  y(1) = 1.

Theo bài xích ra:

3 2 5 x + 3 x nó x( ) + [ ( )]y x − 5 = 0 +) Lấy đạo hàm nhì vế theo đòi x , tao có: 2 2 4 3 x 6 xy x( ) 3 x nó ( )x 5 nó ( )[ ( )]x nó x 0  

   • =

Thay x = 1 , tao có: 4 3 6 (1)y 3 nó (1) 5 nó (1)[ (1)]y 0 3 6 3 nó (1) 5 nó (1) 0 ( tự y(1) 1)    

   • =  + + + = = (1) 9 8 y −  =

Vậy

9 (1) 8 y − =

Cách giải khác: Đặt

3 2 5 F x nó ( , ) = x + 3 x nó + nó − 5.

Ta có:

( ) 2 2 4 ( , ) 3 ( ). ( , ) 3 5 x y F x nó x xy y x F x nó x y    − − + = = +

(*)

Với x = 1 thì 5 5 1 + 3 nó + nó − 5 = 0  nó + 3 nó = 4  nó = 1  y(1) = 1.

Thayx = 1, y= 1 nhập (*), tao có:

(3 6) 9 (1) 3 5 8 y − + − = = +

.

Câu 3.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2

2 1 2 ( 2 ) 2

1 1 2 1

, 1

2 2 1 1 1

1

1

x x x x

x x x

y x

x x x x x

x x

− −  − +

− − +

= = = =   

  + + + +

+  

 −  −

.

Vậy 2

2 , 1 1 y x x  =    +

.

Câu 4. Ta sở hữu khai triển Maclaurin: ( ) 2 3 3 ln(1 ) 2 3 x x

 • x = x − + + o x. Khi x → 0 thì 2 x → 0 , thay cho x bởi vì 2 x , tao sở hữu khai triển Maclaurin của nó cho tới cung cấp 3 là: ( ) ( ) 2 3 (2 ) (2 ) 3 2 83 ln(1 2 ) 2 (2 ) 2 2 2 3 3 x x y = + x = x − + + o x = x − x + x +o x

Vậy khai triển cần thiết dò la là 2 3 ( 3 )

8 2 2 3

y = x − x + x + o x.

Câu 5.

+) Tập xác lập D=

Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng.

+) Khix → + : L Hospital 1 lim lim lim 0 x x x 1 x x x y e e  →+ →+ →+ = = = +

(Dạng vô định)

 y= 0 là tiệm cận ngang phía bên phải của vật dụng thị hàm số.

2 2

1 | 1| 7 2 1 ln 3 7

lim ln arctan

A 26 1 13 3 3 1378

A A

A A

→+

 + − 

=  + − + 

 − + 

 

1 7 ln 3 7 14 ln 3 ln 26 13 3 2 13 78 3 39 3 13    = +  − + = −

Vậy tích phân suy rộng lớn cần thiết tính bằng

14 ln 3. 39 3 13  −

Xem thêm: đề thi môn xác suất thống kê

Câu 7.

3 2 3 2

3 2 3 24

2 2

x y

x y

   

+ =    +   =

   

   

Tham số hoá đàng cong:

3 3 ( ) 8cos (0 2 ) ( ) 8sin x t t t y t t

 =     = Do tính đối xứng qua loa trục Ox và trục Oy , diện tích S vật thể cần thiết tính bởi vì gấp đôi diện tích S vật

thể chiếm được, khi cù phần ứng với 0

2 t

  xung quanh trục Ox.

Diện tícch cần thiết tính là:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /2 2 2 /2 3 2 2 2 2 0 0 /2 3 2 2 2 2 /2 4 0 0 / /2 4 0 0 '

2 2 | ( ) | ( ) ( ) d 4 8sin 24sin cos 24 cos sin d

768 sin sin cos cos sin d 768 sin cos d

768 768

768 sin d(cos ) sin (dvdt)

5 5

y t x t nó t t t t t t t t

t t t t t t t t t

t t t

              

=  + = − +

= + =

= = =

    

Vậy diện tích S cần thiết tính là

768 5

(dvdt).

Câu 8.

Tập xác định: D = 2

Tìm điểm dừng:

2 2 2 2 2 2 { 0 3 2( ) 0 3 0 4 3 2( ) 0 3 2 2 { 3 3 4 0 x y x y x y z x x nó nó x x z nó x nó x x nó x nó x y x x      = −     = =  = − + =  = =         = − + =  − − =  =  = =      − =    hàm số sở hữu 2 trạm dừng là 1 4 4 , 3 3 M       vàM 2 (0, 0).

+) Ta có: A z xx 6 x 2, B zxy 2, C z yy 6 nó 2 =  = − =  = − =  = − 2   = B − AC = 4 − (6 x − 2)(6 y−2).

- Tại điểm 1

4 4 , 3 3 M       , tao sở hữu  = − 32  0 và A = 6  0  z x nó ( , )đạt rất rất đái bên trên 1 CT ( 1 ) 64 (1,1), 27

M z z M

= =.

 • Tại điểmM 2 (0, 0).

Xét

3 3 2 z = z (0 + x ,0 + y ) − f (0,0) = ( x ) + ( nó ) −  + ( x y) Khix = −y → 0 tao có: =z 0 , điều này triệu chứng tỏz M ( 2 ) = z M( 3 ), với M 3 ( x , −y )thuộc phụ cận của M 2  hàm số ko đạt rất rất trị bên trên M 2

Vậy hàm số đạt rất rất trị độc nhất bên trên một điểm là 1

4 4 , 3 3 M      

(cực tiểu), độ quý hiếm rất rất đái là

CT ( 1 ) 64 27 z z M −

= =.

ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1).........................................................

Câu 1 (1 điểm). Tìm số lượng giới hạn 2

0 2 1 lim x → e x 1 x    −   − 

.

Câu 2 (1 điểm). Cho hàm số nó = f ( )x xác lập bởi

3 2 2 34 x t t y t t  = +   = +

. Tính f  ( ),x f  ( )x.

Câu 3 (1 điểm). Tìm rất rất trị của hàm số nó = 3 x x( − 3) 2.

Câu 4 (1 điểm). Chứng minh rằng vói từng x  0 , tao có 2 2 ln 1 x 2 x    +     +

.

Câu 5 (1 điểm). Tìm giới hạn

6 6 6 7 1 2 lim n n → n  + ++     

.

Câu 6 (2 điểm). Tính những tích phân sau:

a)

sin 3 sin cos xdx x + x .

b)

3 2  arccot 3 −x dx.

Câu 7 (1 điểm). Tính tích phân suy rộng

( ) 1 4 d 3 2 x x x + − .

Câu 8 (1 điểm). Tính diện tích S mặt mày tròn trĩnh xoay tạo nên bởi vì đàng tròn trĩnh x 2 + ( y− 2) 2 = 1 xung quanh trục Ox

.

Câu 9 (1 điểm). Cho hàm số:

3 arctan 3 , 0 ( ) x sin , 0 x x x f x ae b x x   =   +  Tìm a và b nhằm hàm số f ( )x khả vi bên trên x = 0.

ĐỀ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1 20191 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1)

Câu 1.

( ) 2 0 2 0 2 2 1 2 1 lim lim 1 x x x x x x e L → e x → e x   − + =  − =  −  − Dùng VCB: ( ) 2 0 1 ~ 2 x x e x →

− mang đến khuôn mẫu số, tao có:

VCB 2 0 2 1 lim 2 x x x e L → x x − + = 

(dạng

0 0

)

2 0 2 2 lim 4 L Hospital x x e x  → − = (dạng 0 0

)

Hospital 2 0 4 4 lim 1. 4 4 L x x e e  → − − = = = − Vậy số lượng giới hạn cần thiết tính bằng− 1.

Cách giải 2: Dùng khai triển Maclaurin:

( ) ( ) 2 0 2

2 1

lim

1

x x x

x e

L

→ e x

− −

=

=

( ) 2 2 0

(2 )

2 2

2!

lim

x 2

x

x x o x

→ x x

 

−  + + 

 

(Khai triển Maclaurin)

( ) 2 2 0 2 0 2

2

lim lim 1.

x 2 x 2

x o x x

→ x → x

− − −

= = = −

Câu 2.

Ta sở hữu công thức: Với

( ) ( ) x x t y nó t = =

Xác toan hàm nó = f ( )x

3

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) và ( ).

( ) ( )

y t nó t x t nó t x t

f x f x

x t x t

        

= =

 

 

Áp dụng công thức bên trên tao có:

3 2

d ( ) 4 12

( ) 4.

d ( ) 1 3

y nó t t t

f x t

x x t t

  

+

= = = =

+

2 2 2 2

d d d d 1 d 1 4

( ) (4 ) (4 ) 4.

d d d ( )d ( ) d 1 3 1 3

y y

f x t t

x x x x t t x t t t t

  

 

= =   = =  =  =

  + +

Câu 3.

+) Tập xác định: D=.

Từ bảng trở nên thiên, suy ra: f ( )x  0, x  0

2 2

ln 1 0, 0

2

x

x x

 

  +  −   

  +

2 2

ln 1 , 0

2

x

x x

 

  +    

  +

(đpcm)

Câu 5.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 1

1 2 1 1 2 1 1 2

lim lim lim

1

lim

n n n n n k

n n n

L

n n n n n n n

k

n n

→ → → → =

 + ++  + ++        

=   =  =     +   ++  

        

 

=  

 

 1 0 =  f ( )d ,x x nhập bại f ( )x = x 6 hàm liên tiếp, khả tích bên trên [0,1]. 71 1 0 0

1

d.

7 7

x

=  x x= =

Vậy số lượng giới hạn cần thiết tính bằng

1 7

.

Câu 6.

Giải: sin cos 2 sin

4

x x x

 

+ =  + 

 

. Đặt d d

4 4

t x x t x t

 

= +  = −  = . Tích phân cần thiết tính trở

thành:

3 3

1 1

sin sin cos

4 2

d d

2 sin 2 sin

t t t

I t t

t t

    

  −    − 

    

=  = 3 2 2 3 3

1 sin 3sin cos 3sin cos cos d 1 sin 2 3sin cos 3cos 2 cos d

4 sin 4 sin

t t t t t t t

t t t t t t

t t

− + −  

= =  − + − 

 

  ( )

1 1 1 cos 2 3 sin 2 3 3 cos 2 cos 1 sin 2 d

4 2 2 2 2 2 sin

t

t t t t t

t

     

=  −  − +  + −  − 

    

1 3 cos

2 cos 2 sin 2 cos sin d

4 2 sin

t

t t t t t

t

 

=  + − − + 

 

1 cos 1 1 1

2 cos 2 sin 2 d 2 sin 2 cos 2 ln | sin |

4 sin 2 2 2 2

t

t t t t t t t C

t

   

=  + − −  =  + + − +

   

4

Thay t x

= +

sin 3 1 1 2 sin 2 cos 2 ln sin sin cos 4 2 2 2 2 2 4 xdx x x x x C x x

       

=  + +  +  +  +  −  + +  +        1

cos(2 ) sin(2 ) 1 ln sin

2 8 4 4

x x x

x C

−  

= + −  + +

 

b) Xét vẹn toàn hàm

 arccot 3 − x d x =  arccot 3 − x d( x−4) = ( x − 4)arccot 3 − x − ( x − 4) d(arccot 3 −x) 2 1 1 ( 4) arccot 3 ( 4) d 1 ( 3 ) 2 3 x x x x x x − − = − − − −   + − −  1 ( 4) arccot 3 d ( 4) arccot 3 3. 2 3 x x x x x x C x − = − − − = − − − − + −  3 3 2 arccot 3 d [( 4) arccot 3 3 ] 1 1 2 2 x x x x x −   −   − = − − − − = −  − =   

Câu 7.

( ) 4 1 ( ) 3 2 f x x x = −

là hàm dương và liên tiếp bên trên [1, +).

( ) 1 4 d 3 2 x x x +  −  là tích phần suy rộng lớn loại 1 với điểm không bình thường + ( ) 4 4 5 1 1 1 ~ 3 2 3 3 x x x x x x →+ = − 

, tuy nhiên 5

1 1 d 3 x x +  quy tụ (do  = 5 1) ( ) 1 4 d 3 2 x x x +   −

hội tụ theo đòi chi chuẩn chỉnh đối chiếu.

Câu 8. Tham số hoá đàng tròn

2 2 x + ( y− 2) =1:

Xem thêm: đường trung bình hình thang

cos

(0 2 )

2 sin

x t

t

y t

 =

  

 = +

.

Diện tích mặt mày tròn trĩnh xoay tạo nên bởi vì đàng tròn

2 2 x + ( y− 2) = 1 xung quanh trục Ox là: ( ) ( ) 2 2 2 22 0 0

2 | ( ) |y t x t( ) nó t( ) d t 2 |2 sin t | ( sin )t (cos ) dt t

   =   +  =  + − +