đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn toán

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 sở hữu đáp án

10 Đề ganh đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2023 - 2024 là đề ôn tập luyện khối hệ thống những kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập sở hữu không thiếu thốn tiếng giải cho những em học viên lớp 1 tìm hiểu thêm gom những em học viên nâng lên khả năng giải Toán 1.

Bạn đang xem: đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn toán

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 mới mẻ nhất

  • Bộ 30 đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Tải nhiều
  • 80+ đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2022 - 2023
  • Bộ đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều Tải nhiều
  • Bộ đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 Kết nối trí thức Tải nhiều
  • Bộ đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 sách Chân trời tạo nên Tải nhiều

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 môn Toán Cánh Diều

Trường Tiểu học……………..

Tên học tập sinh:…………………

Lớp: ……………………..…..…

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Toán – Lớp 1 Cánh diều
Thời gian: 40 phút

Bài 1. Nối dù rỗng với những số quí hợp:

Bài 1

Bài 2. Điền vệt ( > , < , = ) tương thích nhập khu vực chấm:

3 … 5

2 … 2

1 + 3 … 2 + 3

4 + 0 … 2 + 2

6 … 4

7 … 9

2 + 1 … 1 + 1

1 + 4 … 2 + 3

Bài 3. Nhìn hình, điền số và vệt ( > , < , = ) tương thích nhập dù trống:

Bài 3

Bài 4. Nối ghép tính với thành quả đúng:

Bài 4

Bài 5.Tính:

Bài 5

Bài 6. Viết quy tắc tính tương thích nhập dù rỗng mặt mũi phải:

Bài 6

Đáp án đề đánh giá thân ái kì 1 môn Toán 1

Bài 1.

Đáp án bài xích 1

Bài 2.

3 < 5

2 = 2

1 + 3 < 2 + 3

4 + 0 = 2 + 2

6 > 4

7 < 9

2 + 1 > 1 + 1

1 + 4 = 2 + 3

Bài 3.

Đáp án bài xích 3

Đáp án bài xích 4

Bài 5.

Đáp án bài xích 5

Bài 6.

Đáp án bài xích 6

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Họ và thương hiệu.............................

Lớp..........................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KÌ 1
Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán (Thời gian dối 50 phút)

Câu 1. Điền số tương thích nhập dù tròn trĩnh (2 điểm)

Câu 1

Câu 2. Điền số nhập dù trống? (2 điểm)

Câu 2

Câu 3. Quan sát tranh giành và điền vệt >, < hoặc = nhập khu vực (...) (1 điểm).

Câu 3

Câu 3

Câu 4. Số? (2 điểm)

Câu 5

Câu 5. Viết những số 3; 9; 8; 0; 5: (1 điểm)

a. Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ………; ………; ………; ………; ………

b. Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………; ………; ………; ………; ………

Câu 6. Số?

1 > ......... 3 = .........

2 < ........< 4 0 < .......< 2

6 >........ 4 < ........

9 > ........ > 7 8 > ........ > 6

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 1

Câu 1: Cho những số: 0, 5, 2, 10, 3, 9

a) Sắp xếp những số bên trên bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn.

b) Sắp xếp những số bên trên bám theo loại kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn.

Câu 2: Tính:

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 1 

Câu 3: Điền vệt >, <, = nhập khu vực chấm:

a) 2 ... 3

b) 4 + 1 ... 4

c) 2 + 0 ... 2

d) 2 ... 1 + 3

Câu 4: Viết quy tắc tính tương thích nhập dù trống:

Câu 5: Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên sở hữu ... hình tam giác.

Đề ganh đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 sở hữu đáp án

Đáp án Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 1

Câu 1:

a) Sắp xếp những số bên trên bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 10; 9; 5; 3; 2; 0

b) Sắp xếp những số bên trên bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: 0; 2; 3; 5; 9; 10

Câu 2:

Câu 3: Điền vệt >, <, = nhập khu vực chấm:

a) 2 < 3

b) 4 + 1 > 4

c) 2 + 0 = 2

d) 2 < 1 + 3

Câu 4:

Câu 5:

Hình vẽ bên trên sở hữu 3 hình tam giác.

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 2

Câu 1: Tính:

a. 2 + 3 = …

3 + 3=…

1 + 4 = …

2 + 4 =…

b. 1 + 4 + 3 = …

Câu 2: Điền số tương thích nhập khu vực chấm?

a. ……. + 4 = 6

…….. = 3 + 2

3 + …… = 7

8 = ….. + 3

b.

5 < ….. < 7

Câu 3: Điền vệt > ,< , =

2 + 3 … 4

4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3

3 + 3 ….. 4

Câu 4.

a. Khoanh nhập số nhỏ nhắn nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b. Khoanh nhập số rộng lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ………………………………………..

b. Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………………………………..

Câu 6.

a. Các số nhỏ hơn 10 là: ………….

b. Trong những số kể từ 0 cho tới 10:

- Số nhỏ nhắn nhất là: …….

- Số lớn số 1 là: …..

Câu 7: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp chính.

Hình mặt mũi có:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác.

Đáp án Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 2

Câu 1:

a. 2 + 3 = 5

3 + 3 = 6

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

b. 1 + 4 + 3 = 8

2 + 3 + 3 = 8

Câu 2:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 3:

2 + 3 > 4

4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3

3 + 3 > 4

Câu 4:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 5:

Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a.Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b.Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a. Các số nhỏ hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b. Trong những số kể từ 0 cho tới 10:

- Số nhỏ nhắn nhất là số 0

- Số lớn số 1 là số 10

Câu 7:

C. 6 hình tam giác

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 3

Câu 1: Viết số tương thích nhập dù trống

Xem thêm: lim x 2 x 3

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2: Nối dù rỗng với số quí hợp

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3: Điền số quí hợp?

8 < …..                       9 < …..                       6 < ….. < 8

….. > 7                      10 > …..                      8 < ….. < 10

Câu 4: Viết số tương thích nhập dù trống:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5: Tính:

a.

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

b. 5 + 0 + 2 = ….

6 + 1 + 2 = …..

1 + 2 + 3 = …..

4 + 3 + 2 = …..

Câu 6: Nối dù rỗng với số quí hợp:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7: Chọn câu vấn đáp đúng

Hình mặt mũi sở hữu từng nào hình vuông?

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

A. 1 hình vuông

B. 3 hình vuông

C. 4 hình vuông

D. 5 hình vuông

Đáp án Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 3

Câu 1:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 4:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 6:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7:

D. 5 hình vuông vắn.

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 4

Câu 1: Điền số tương thích nhập dù trống

1 + … = 3

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = …

4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = …

3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối dù rỗng với số quí hợp

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4: Điền số tương thích nhập khu vực chấm

5 > … > … > 2                                          7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6: Viết quy tắc tính quí hợp

Toàn sở hữu 3 viên bi, Lâm sở hữu 2 viên bi. Hỏi nhị các bạn sở hữu từng nào viên bi?

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Hình mặt mũi có:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 8: Viết quy tắc tính quí hợp

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đáp án Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 4

Câu 1:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 2:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 3:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 5:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7:

- S

- Đ

Câu 8:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 nâng cao

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính.

Câu 1: Số nhỏ nhắn nhất sở hữu một chữ số là:

A. 1

B. 0

C . 2

Câu 2: Số lớn số 1 trong những số: 1 , 9 , 4 , 7 là:

A. 7

B. 4

C . 9

Câu 3: Phép tính nào là sai?

A. 5 – 3 = 2

B. 3 + 2 = 6

C . 5 – 4 = 1

Câu 4: Viết quy tắc tính quí hợp:

Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 nâng cao

Câu 5: Số không đủ nhập sản phẩm số: 1, ….. ,3 , ….. , 5, …, 7 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C. 6 , 4

Câu 6: Kết trái ngược của quy tắc tính: 5 – 1 + 1 = …..?

A. 5

B. 3

C. 2

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số tương thích nhập dù rỗng.

Toán lớp 1

Câu 8: Viết những số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Câu 9: Điền vệt >, <, = nhập khu vực chấm:

0 … 4

9 … 2 + 3

7 … 7

3 + 1 … 2

4 … 4 + 0

Câu 10: Tính

4 + 0 = …

1 + 2 + 1 = ...

2 + 0 + 3 = …

Câu 11: Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên sở hữu từng nào hình tam giác?

Đề ganh đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 sở hữu đáp án

Câu 12: Tìm nhị số không giống nhau nằm trong lại sở hữu thành quả là 5.

Đáp án đề nâng cao

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: 3 + 2 = 5

Câu 5: B

Câu 6: A

Phần II. Tự luận

Câu 7:

Toán lớp 1

Câu 8:

a) Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: 2; 4; 6; 7; 8

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 8; 7; 6; 4; 2

Câu 9:

0 < 4

9 > 2 + 3

7 = 7

3 + 1 > 2

4 = 4 + 0

Câu 10:

4 + 0 = 4

1 + 2 + 1 = 4

2 + 0 + 3 = 5

Câu 11:

Hình vẽ bên trên sở hữu 6 hình tam giác.

Câu 12: Có: 5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 5 + 0

.................................

Bộ Đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 sở hữu đáp án là phần biên soạn sở hữu tệp tin vận chuyển Word, PDF không tính phí tương hỗ những em ôn luyện phản chiếu hiệu suất cao nhất. Đây đơn giản đề đánh giá những thầy cô rời khỏi đề khiến cho những em tự động luyện tận nơi. Sở đề này gom những em demo mức độ phiên bản thân ái, thích nghi với cấu tạo đề và vạc hiện nay những lỗ hổng kỹ năng và kiến thức cần thiết bù phủ, sẵn sàng chất lượng cho tới kì ganh đua học tập kì 1 đạt được thành quả rộng lớn ước muốn.

Xem thêm: công thức tính thời gian vận tốc quãng đường

Tham khảo thêm: 

  • Bộ đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường được vận chuyển nhiều nhất
  • Bộ đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo ra vận chuyển nhiều nhất
  • Bộ đề ganh đua thân ái kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều được vận chuyển nhiều nhất

Trên phía trên VnDoc.com tiếp tục ra mắt cho tới độc giả tài liệu: Đề ganh đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2023 - 2024. Để sở hữu thành quả cao hơn nữa nhập học hành, VnDoc xin xỏ ra mắt tăng cho tới chúng ta học viên tư liệu về Tiếng Việt 1 với mọi phân mục lớp 1 không giống cần thiết như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 1, Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập luyện vào cuối tuần lớp 1, Đề ganh đua tham khảo quality đầu xuân năm mới lớp 1,....

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy dỗ và học hành những môn học tập lớp 1, VnDoc chào những thầy gia sư, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng rẽ dành riêng cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 1. Rất hòng sẽ có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.