de thi hoc ki 1 lop 4 toanĐể học tập chất lượng Toán lớp 4, phần tiếp sau đây liệt kê những Đề đánh giá, đề ganh đua Học kì 1 Toán 4 vô cùng hoặc, đem đáp án. Hi vọng cỗ đề ganh đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn tập luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích ganh đua môn Toán lớp 4.

Bộ Đề ganh đua Toán lớp 4 Học kì một năm 2023 đem đáp án (40 đề)

Để mua sắm hoàn hảo cỗ Đề ganh đua Toán lớp 4 phiên bản word đem điều giải cụ thể, thích mắt, quý Thầy/Cô phấn chấn lòng coi thử:

Bạn đang xem: de thi hoc ki 1 lop 4 toan

Quảng cáo

Đề ganh đua Toán lớp 4 Học kì 1

  • Đề ganh đua Toán lớp 4 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  • Đề ganh đua Toán 4 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  • Đề ganh đua Toán lớp 4 Học kì một năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  • Đề ganh đua Toán lớp 4 Học kì 1 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1 (cơ bản)

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Viết số “Năm mươi bảy triệu sáu trăm ngàn ko trăm linh chín”

A. 57600900

B. 57600009

C. 57609000

D. 57060009

Câu 2: Trong những phép tắc thay đổi sau mang 1 phép tắc thay đổi trúng là:

A. 5 tấn 15kg = 515kg.

C. 75km 6m = 75 006m.

B. giờ = 12 phút.

D. 4 phút 25 giây = 255 giây.

Câu 3: Trung bình nằm trong số học viên của nhị lớp 4A là 38 em. Số học viên lớp 4A thấp hơn số học viên lớp 4B là 6 em. Số học viên của lớp 4A là:

A. 16 em    B. 35 em    C. 70 em    D. 41 em.

Câu 4: So sánh độ quý hiếm của biểu thức M và N, biết a,b không giống 0 và

M = (a:a +4018);N=(4020-b:b)

A.M <N     B.M >N     C.M=N     D. Không đối chiếu được.

Câu 5: Cho là những số không giống nhau và đều là số đem nhị chữ số. Giá trị lớn số 1 của biểu thức là:

A.187    B.98    C.197     D.99

Câu 6: Hình vẽ bên trên đem từng nào góc nhọn?

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 5)

A. 7 góc nhọn.

B. 8 góc nhọn.

C. 9 góc nhọn.

D. 10 góc nhọn.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Với m=6;n=1086;p=4 Hãy tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) p+m x n =     b) p + m:n =

Câu 2: Điền vệt đối chiếu ( ) tương thích nhập khu vực chấm:

7 phút 10 giây………. 420 giây

3 giờ 45 phút ………… 225 phút

2 kilogam 5hg……….. tạ

2 tạ 4 yến ……….. tấn

67km 5dam ………. 6705m

hm ………… 97km

Quảng cáo

Câu 3: Năm ni nhà của bạn Mai thu hoạch được 2 tạ 16kg đỗ và lạc, nhập tê liệt số ki-lô-gam đỗ thu hoạch được nhiều hơn thế số ki-lô-gam lạc là 48kg. Hỏi trong năm này nhà của bạn Mai thu hoạch được từng nào ki-lo-gam đỗ?

Câu 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất:

1282+2005-3546+4218-454+995

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C B C A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Với m=6;n=1086;p=4

a) p+m x n = 4+1086x6 = 6520

b) p + m:n = 4+6:1086=185

Câu 2 (2 điểm):

Điền vệt đối chiếu ( ) tương thích nhập khu vực chấm:

7 phút 10 giây > 420 giây

3 giờ 45 phút = 225 phút

2 kilogam 5hg < tạ

2 tạ 4 yến < tấn

67km 5dam > 6705m

hm > 97km

Câu 3 (2 điểm):

Đổi 2 tạ 16 kilogam = 216 kg

Nhà các bạn Mai thu hoạch được số kilogam đỗ là

(216 + 48) : 2 = 132 (kg)

Đáp số: 132 kg

Câu 4:(1 điểm)

1282+2005-3546+4218-454+995

=(1282+4218)+(2005+995)-(3456+454)

=5500+3000-4000

=4500

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

Bài 1. Viết nhập khu vực trống rỗng :

Viết số Đọc số
a) 543619 ………………………………………………………………………………
b) ………….. Một trăm chín mươi tư ngàn nhị trăm bảy mươi lăm.
c) 89207 ………………………………………………………………………………..
d) ………….. Bảy mươi ngàn bảy trăm linh năm.

Bài 2. Tìm x biết:

a)x – 51375 = 39274

b) x + 16359 = 74184

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống rỗng :

a) 2 tiếng 12 phút < 120 phút▭

b) 1/5 thế kỉ > đôi mươi năm▭

c) 6T = 6060 kg▭

d) 1kg 15g = 115 g▭

Bài 4. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp trúng :

a) Giá trị chữ số 7 nhập số 1479865 là :

A. 70865     B. 7     C. 70000     D. 70

b) Năm 2299 nằm trong thế kỉ :

A. XXII     B. XXIII     C. XXI     D. XIX

c) Trung bình nằm trong của tứ số 56, 72, 84, 92 là :

A. 74     B. 76     C. 78    D. 80

d) Cho m = 144, n = 32, p = 8, độ quý hiếm biểu thức m – n : p là :

A. 14     B. 18     C. 78     D. 148

Bài 5. Trung bình nằm trong số sách của nhị ngăn là 105 quyển. lõi số sách ở ngăn bên trên thấp hơn số sách ở ngăn bên dưới là đôi mươi quyển. Tìm số sách ở từng ngăn.

Bài 6.

a) Vẽ hình vuông vắn ABCD cạnh 3cm

b) Vẽ tiếp hình chữ nhật BCMN đem chiều nhiều năm 5 centimet.

c) Tính diện tích S hình chữ nhật BCMN.

Quảng cáo

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Viết số Đọc số
a) 543619 Năm trăm tứ mươi tía ngàn sáu trăm mươi chín
b) 194275 Một trăm chín mươi tứ ngàn nhị trăm bảy mươi lăm
c) 89207 Tám mươi chín ngàn nhị trăm linh bảy
d) 70705 Bảy mươi ngàn bảy trăm linh năm.

Bài 2.

a) x – 51375 = 39274

x     = 39274 + 51375

x     = 90549

b)x + 16359 = 74184

x     = 74184 - 16359

x   = 57825

Bài 3.

a) 2 tiếng 12 phút < 120 phút

b) 1/5 thế kỉ > hai mươi năm

c) 6T 60 kilogam = 6060 kg

d) 1 kilogam 15g = 115 g

Bài 4.

a) C     b) B     c) B     d) C

Bài 5.

Tổng số sách ở nhị ngăn đem là :

    105 x 2 = 210 (quyển)

Số sách ở ngăn bên dưới đem là :

    ( 210 + đôi mươi ) : 2 = 115 (quyển)

Số sách ở ngăn bên trên đem là :

115 – đôi mươi = 95 (quyển)

    Đáp số : Ngăn trên: 95 quyển; Ngăn bên dưới : 115 quyển

Bài 6.

a)b)

Đề ganh đua Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 tinh lọc, đem đáp án

c) Diện tích hình chữ nhật BCMN là :

5 x 3 = 15 ( cm2)

Đáp số : 15 cm2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1 (nâng cao)

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số Năm mươi triệu sáu trăm linh sáu ngàn chín trăm nhị mươi lăm viết lách là:

A: 5 606 925

B: 50 606 925

C: 506 606 925

D: 56 069 205

Câu 2: Số lớn số 1 trong những số 8 460 524; 8 549 999; 7 587 542; 8 460 542

A: 8 460 542

B: 8 460 524

C: 8 459 999

D: 7 587 542

Câu 3: Trong những số tiếp sau đây, số này đem chữ số 5 biểu thị 5000?

A: 550 000

B: 23 025 356

C: 5 278 855

D: 2 556 505

Câu 4: Số tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm của 10T 10kg = ..............kilogam là:

A:1010    B: 100 010    C: 10 010    D: 101 000

Câu 5: Số đương nhiên bé nhỏ nhất đem năm chữ số được viết lách kể từ tía chữ số không giống nhau là:

A: 10234    B: 10002    C: 10000    D: 10001

Câu 6: Trung bình nằm trong của nhị số lẻ thường xuyên là 78. Số nhỏ là:

A: 156    B: 77    C: 154    D: 80

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

2 tấn 200kg = 2020kg
1 tấn thóc nặng nề rộng lớn 1 tấn bông
4 tấn đôi mươi kilogam > 4020kg
1 tấn 3 kilogam = 1003kg

Câu 2: Tìm số.

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3: Số khoảng nằm trong của 5 số là 162. Số loại năm gấp hai số loại tư, số loại tư vị khoảng nằm trong của tía số trước tiên. Tìm số loại tư và số loại năm.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C B B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

2 tấn 200kg = 2020kg S
1 tấn thóc nặng nề rộng lớn 1 tấn bông S
4 tấn đôi mươi kilogam > 4020kg S
1 tấn 3 kilogam = 1003kg Đ

Câu 2 (2 điểm):

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3 (3 điểm):

Số loại tư là : 135

Số loại năm là: 270

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 1 (cơ bản)

Năm học tập 2023 - 2024

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi sử 8

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Trong những số 71; 20155; 5668; 460, số phân chia không còn cho tất cả 2 và 5 là:

A. 71 B. 20155 C. 5668 D. 460

Câu 2: Chọn đáp án đúng?

A. 3dm25cm2 = 350 cm2

B. 9000kg = 9T

C. 600dm2 = 60 m2

D. 4 phút 15 giây = 415 giây

Câu 3: Nối biểu thức ở cột A với thành phẩm ở cột B sao cho tới tương ứng:

1. 240 : 40     A. 36

2. x x 48 = 1728     B. 23400

3. 34 x 11     C. 6

4. 234 x 25 x4     D. 374

Câu 4: Chọn đáp án đúng

Tuổi ông và tuổi tác con cháu là 79 tuổi tác, ông rộng lớn con cháu 47 tuổi tác.

A. Tuổi ông là 126 tuổi tác

B. Tuổi con cháu là 47 tuổi tác

C. Tuổi ông là 64 tuổi tác

D. Tuổi con cháu là 16 tuổi tác

Câu 5: Một quần thể vườn hình chữ nhật đem diện tích S 468 m2, chiều rộng lớn 18m. Tính chiều nhiều năm của quần thể vườn.

A. 16m     B. 25 m     C. 26 m     D. 27 m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 42761 + 29873

b) 85632 - 37238

c) 3587 x 58

d) 66178 : 203

Câu 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

324 x 127 : 36 + 876

Câu 3: Lan đem 12500 đồng, Huệ đem nhiều hơn thế Lan 2900 đồng. Hồng đem thấp hơn Huệ 2500 đồng. Hỏi khoảng từng các bạn đem từng nào tiền?

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất.

165 x 59 + 165 + 165 x 40

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D B 1C,2A,3D,4B D C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Đặt tính và tính trúng thành phẩm cho từng phép tắc tính: 0,5 điểm.

a) 72643

b) 48394

c) 208046

d) 326

Câu 2: (2,0 điểm) Tính trúng thành phẩm theo dõi trật tự tiến hành phép tắc tính: 2019.

324 x 127 : 36 + 876

= 41148 : 36 + 876

= 1143 + 876

= 2019

Câu 3: (2,0 điểm)

Số chi phí Huệ đem là: (0,5 điểm)

12500 + 2900 = 15400 (đồng) (0,25 điểm)

Số gia sản Hồng là: (0,25 điểm)

15400 - 2500 = 12900 (đồng) (0,25 điểm)

Trung bình từng các bạn đem số chi phí là: (0,25 điểm)

(12500 + 15400 + 12900) : 3 = 13600 (đồng) (0,25 điểm)

Đáp số: 13600 đồng (0,25 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm)

Kết ngược đúng: 16500 (nếu HS tính Theo phong cách thường thì cho tới 0,5 điểm)

165 x 59 + 165 + 165 x 40

= 165 x (59 + 1 + 40)

= 165 x 100

= 16500

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

Bài 1. Nối dù ghi với số ghi cơ hội gọi trúng :

A. 976311) Chín trăm bảy mươi sáu ngàn tía trăm tía mươi kiểu mẫu
B. 9763312) Chín mươi bảy ngàn sáu trăm tía mươi mốt
C. 762153) Bảy trăm sáu mươi nhị ngàn một trăm mươi lăm
D. 7621154) Bảy mươi sáu ngàn nhị trăm mươi lăm

Bài 2. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp trúng :

a) Trong những số : 55987; 444321; 123456; 237985 số bé nhỏ nhất là :

A. 123456     B. 237985     C. 4444321     D. 55987

b) Số tương thích viết lách nhập khu vực chấm nhằm 12T 12kg = ….. kilogam là :

A. 1212     B. 12012     C. 120012   D. 121200

c) Giá trị của biểu thức 75 : 15 + 10 x 15 là :

A. 225   B. 115    C. 45     D. 150

d) Số tương thích viết lách nhập khu vực chấm nhằm :

A. 115    B. 25   C. 65     D.75

Bài 3. Tìm nó :

a) nó – 17892 = 46053

b) nó x 63 = 15435

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 19375 + 36584

b) 472938 – 154364

c) 2547 x 271

d) 20563 : 39

Bài 5. Đúng ghi Đ; sai ghi S nhập dù trống rỗng :

a) Số 113 phân chia không còn cho tới 3 ▭

b) Số 230 vừa phải phân chia không còn cho tới 2 vừa phải phân chia không còn cho tới 5 ▭

c) Số 127980 phân chia không còn cho tới 2, 3, 5, 9 ▭

d) Số 4545 phân chia không còn cho tới 5 tuy nhiên ko phân chia không còn cho tới 9 ▭

Bài 6. Tổng số tuổi tác của nhị bà con cháu là 71 tuổi tác. Tính tuổi tác của từng người, biết trong năm này bà rộng lớn con cháu 53 tuổi tác.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

A -> 2     B -> 1     C-> 4     D-> 3

Bài 2.

a) D     b) B     c) B     d) D

Bài 3.

a) nó – 17892 = 46053

nó = 46053 + 17892

nó = 63945

b) nó x 63 = 15435

nó = 15435 : 63

nó = 245

Bài 4.

Đề ganh đua Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 tinh lọc, đem đáp án

Bài 5.

a) Số 115 phân chia không còn cho tới 3     S

b) Số vừa phải phân chia không còn cho tới 2 vừa phải phân chia không còn cho tới 5     Đ

c) Số 127890 phân chia không còn cho tới 2, 3, 5, 9     Đ

d) Số 4545 phân chia không còn cho tới 5 tuy nhiên ko phân chia không còn cho tới 9     S

Bài 6.

Số tuổi tác của bà là : (71 + 53) : 2 = 62 (tuổi)

Số tuổi tác của con cháu là : 62 – 53 = 9 (tuổi)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 1 (nâng cao)

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 nhập số 35840 là:

A. 50000

B. 500

C. 5000

D. 500000

Câu 2: Trung bình nằm trong của những số 24, 30, 45 là:

A. 31     B. 33     C. 32    D. 31

Câu 3: Số tương thích nhập khu vực trống: 6m7cm = …

A. 607 centimet     B. 6700 centimet     C. 6007 centimet     D. 670 cm

Câu 4: Chọn số tương thích điền nhập khu vực trống: 4 giờ nửa tiếng = …phút

A. 240     B. 312     C. 720     D. 270

Câu 5: Trong hình kề bên AD vuông với những cạnh là:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. AB và DC

B. AB và BC

C. BD và BC

D. AC và CD

Câu 6: Trong những góc sau góc nhọn là:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. Góc A     B. Góc B     C. Góc C     D. Góc D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x

a) x + 132 = 4615

b) x:15 = 627

Câu 2: Một hình chữ nhật đem nửa chu vi 134 , chiều rộng lớn ngắn lại chiều nhiều năm 16m . Tính diện tích S hình chữ nhật tê liệt.

Câu 3: Cho biết số người của một đơn vị chức năng binh nếu như xếp mặt hàng 2, mặt hàng 3, mặt hàng 5 hoặc mặt hàng 9 đều vừa phải không còn. Hỏi đơn vị chức năng binh đem từng nào người? lõi số người nhiều hơn thế 425 và thấp hơn 465

Câu 4: cũng có thể tìm kiếm được 2 số đương nhiên sao cho tới hiệu của bọn chúng nhân với 18 được 1989 không?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A C A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) Mỗi câu trúng được 0.5 điểm.:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 4 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2. (2 điểm):

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(134-16):2=59(m)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

134-59=75(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

59x75=4425(m2)

Đáp số: 4425(m2)

Câu 3. (2 điểm):

Theo fake thiết tao đem số người của đơn vị chức năng binh là 1 trong số phân chia không còn cho tới 2, 3, 5, 9.

+) Số người phân chia không còn cho tới 2 và 5 nên tận nằm trong là 0.

+) Giữa 425 và 465 đem những số 430, 440, 450, 460 tận nằm trong là 0.

+) Trong những số 430, 440, 450, 460 chỉ mất số 450 phân chia không còn cho tới 3 và 9.

Vậy số người của đơn vị chức năng là 450 người.

Câu 4. (1 điểm):

Ta thấy số này nhân với số chẵn tích là 1 trong số chẵn. 18 là số chẵn tuy nhiên 1989 là số lẻ.

Vậy không tồn tại số này thỏa mãn nhu cầu đề bài xích.

Xem thêm thắt những đề đánh giá, đề ganh đua, bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

  • Top 40 Đề ganh đua Toán lớp 4 Học kì 2 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: toan lop9

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán lớp 4 đem đáp án và thang điểm của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 khiến cho bạn học tập chất lượng và giành được điểm trên cao trong những bài xích ganh đua và bài xích đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học