de thi lớp 5 cuối kì 2 2020

Đề thi đua lớp 5 cuối kì 2 môn Toán

Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022 - 2023 Có đáp án và chỉ dẫn chấm kèm bảng quái trận đề thi đua sẽ hỗ trợ những em học viên ôn luyện, gia tăng kỹ năng, sẵn sàng cho tới bài bác thi đua cuối kì 2, thời điểm cuối năm học tập đạt thành phẩm cao. Hơn nữa, đó cũng là tư liệu quality cho những thầy cô Lúc rời khỏi đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 cho những em học viên. Mời thầy cô, bố mẹ và những em nằm trong tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: de thi lớp 5 cuối kì 2 2020

Đề thi đua Toán lớp 5 kì 2 Số 1

A. Phần 1:Trắc nghiệm

Mỗi bài bác luyện sau đây với những câu vấn đáp A, B, C, D. Hãy khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích (câu 1- 6)

Câu 1:(0,5đ). Chữ số cửu nhập số thập phân 84,391 có mức giá trị là:

A. 9

B. \frac{9}{10}

C.\frac{9}{100}

D. \frac{9}{1000}

Câu 2:(0,5đ). 25% của 600kg là:

A. 120kg

B. 150kg

C. 180kg

D. 200kg

Câu 3: (0,5đ). Tìm Y:

Y x 4,8 = 16,08. Giá trị của Y là:

A. 3,35

B. 3,05

C. 3,5

D. 335

Câu 4: a,(0,5đ). Diện tích hình tam giác có tính lâu năm lòng 35dm,độ cao 15dm là:

A. 262,5dm2

B. 26,25dm2

C.2,625dm2

D. 2625dm2

b,(0,5đ). Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 7cm là:

A. 98cm3

B. 336cm

C. 336cm2

D. 336cm3

Câu 5: (1đ). Giá trị của biểu thức 165,5 : (4,25 + 5,75) – 10,5 là :

A. 6,5

B. 6,05

C. 7,05

D. 5,05

Câu 6: (1đ). Một người lên đường xe đạp điện kể từ A khi 6 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 13km/giờ và cho tới B khi 9h. Quãng đàng AB lâu năm là:

A. 33km

B. 36km

C. 39km

D. 42km

Câu 7: (1đ). Điền số phù hợp nhập vị trí chấm (...)

a. 3h 15 phút =....................phút

b. 5 m3 8 dm3 =....................dm3

c. 6 km 35m = ...................km

d. 2 tấn 450 kilogam =....................tấn

B. Phần 2: Tự luận

Bài 1. (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 384,49 + 35,35

b) 165,50 – 35,62

c) 235,05 x 4,2

d) 9,125 : 2,5

Bài 2 (2 điểm). Một thửa ruộng hình thang với lòng rộng lớn là 28m, lòng bé xíu 18m và độ cao rộng lớn lòng bé xíu 7m. Người tớ ghép lúa bên trên thửa ruộng bại, cứ 100m2 thu hoạch được 62 kilogam thóc. Tính số ki-lô-gam thóc nhận được bên trên thửa ruộng đó?

Bài 3 (0,5 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện

7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15

Đáp án Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Phần

Câu

(Bài)

Ý

Đáp án chi tiết

Điểm

T. phần

Phần trắc nghiệm

(5,5đ)

1

Khoanh nhập C

0,5 đ

2

Khoanh nhập B

0,5 đ

3

Khoanh nhập A

0,5 đ

4

a

Khoanh nhập A

0,5 đ

b

Khoanh nhập D

0,5đ

5

Khoanh nhập B

0,5 đ

6

Khoanh nhập C

0,5 đ

7

a. 195 phút

b. 5008 dm3

c. 6,035 km

d.2,450 tấn

(Mỗi ý đích được 0,25 điểm)

Phần tự động luận

(4,5đ)

1(2đ)

a

Đặt tính và tính đích quy tắc tính được 0,5đ

384,49 + 35,35 = 419,84

0,5đ

b

165,50 – 35,62 = 129,88

0,5đ

c

235,05 x 4,2 = 987,21

0,5đ

d

9,125 : 2,5 = 3,65

0,5đ

2(2đ)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

18 + 7 = 25 (m)

0,25đ

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(28 + 18 ) x 25 : 2 = 575 (m2)

0,75đ

Số ki-lô-gam thóc nhận được bên trên thửa ruộng..

(575 : 100 ) x 62 = 356,5 (kg)

0,75đ

Đáp số: 356,5 kilogam thóc

0,25đ

3 (0,5đ)

7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15

= 7,15 x 2 + 7,15 x 9 – 7,15 x1

0,25đ

= 7,15 x ( 2 + 9 – 1)

= 7,15 x 10

= 71,5

0,25đ

Đề thi đua Toán lớp 5 kì 2 Số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Bài 1: (1 điểm) Hãy ghi Đ nhập dù trống trải sau thành phẩm đích , ghi S nhập dù trống trải sau thành phẩm sai trong những tình huống sau đây: M1

a)14m2 7 dm2 = 14,7 dm2

b)3 giờ 45 phút =3,75 giờ

c)5m3 6dm3 = 5,006 m3

d)1 giờ 18 phút = 1,8 giờ

Bài 2: (0,5 điểm) Khoanh tròn trặn nhập vần âm (A ,B, C, D) trước thành phẩm đúng: M3

Tìm X : 10,2 : X = 0,6 + 11,4

A. X = 0,085

B. X = 0,85

C. X = 8,05

D. X = 80,50

Bài 3: (0,5 điểm) Số phù hợp điền nhập vị trí trống trải của 0,9 = ..... % là M1

A. 0,9

B. 9

C. 90

D. 0,90

Bài 4: (0,5 điểm) 75 % của 360 là: M2

A. 27

B. 270

C. 234

D. 368

Bài 5: (0,5 điểm) Diện tích hình tam giác với lòng 27 centimet, độ cao 16 centimet là: M2

A. 234 cm2

B. 216 cm2

C. 321 cm2

D. 345 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Bài 6: (2 điểm) Đặt tính và tính: M1

14,8 x 6,5

46, 78 + 6,9

28,7 – 12

21 : 5,6

Bài 7: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: M4

3,6 x 56 – 3,6 x 12 – 3,6 x 34

Bài 8: (1 điểm) Tính diện tích S hình thang có tính lâu năm 2 cạnh lòng theo thứ tự là 4,2cm và 3,4cm, độ cao bởi vì tầm nằm trong 2 cạnh lòng. M3

Bài 9: (1 điểm) Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn bởi vì 3/4 chiều lâu năm. Chiều cao 7m. Tính thể tích của bể nước? M3

Bài 10: (2 điểm) Một người lên đường xe pháo máy lên đường kể từ A khi 9h nửa tiếng và cho tới B khi 10 giờ 45 phút. Quãng đàng AB lâu năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời tầm của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? M2

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 5 kì 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Bài 1: (1 điểm) Mỗi ý đích 0,25 điểm

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Bài 2: (0,5 điểm)

B. X = 0,85

Bài 3: (0,5 điểm) C. 90

Bài 4: (0,5 điểm) B. 270

Bài 5: (0,5 điểm) B. 216 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN 7 điểm

Bài 6: (2 điểm) Mỗi ý đích 0,5 điểm

a) 96,2

b) 53,68

c) 16,7

d) 3,75

Bài 7: (1 điểm) 3,6 x 56 – 3,6 x 12 – 3,6 x 34

= 3,6 x (56 – 12 – 34)

Xem thêm: x 3y 2

= 3,6 x 10 = 36

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải

Chiều cao hình thang là:

(4,2 + 3,4) : 2 = 3,8 (cm)

Diện tích hình thang là:

(4,2+ 3,4) x 3,8 : 2 = 14,44 (cm2)

Đáp số: 14,44 cm2

Bài 9: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng lớn bể nước là:

8 x \frac34= 6 (m)

Thể tích bể nước là:

8 x 6 x 7 = 336 m3

Đáp số: 336 m3

Bài 10: (2 điểm)

Thời gian dối người bại lên đường kể từ A cho tới B là:

10 giờ 45 phút – 9h nửa tiếng = 1 giờ 15 phút

Đổi 1 giờ 5 phút = 1,25 giờ

Vận tốc tầm của xe pháo máy là:

60 : 1,25 = 48 (km/giờ)

Đáp số: 48 km/giờ

Đề thi đua Toán lớp 5 kì 2 Số 3

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp (kết quả) đích nhất hoặc triển khai xong những bài bác luyện sau theo dõi đòi hỏi.

Câu 1. (0,25 điểm) Số thập phân bao gồm 5 đơn vị; 7 phần trăm; 2 phần ngàn được ghi chép là:

A. 5,720

B. 5,072

C. 5,027

D. 5,702

Câu 2. (0,25 điểm) Chữ số 5 nhập số thập phân 23,156 có mức giá trị là:

A. 50

B. 5

C.  \frac{5}{10}

D.\frac{5}{100}

Câu 3. (0,5 điểm) Để thành phẩm đối chiếu những số thập phân 1,278 < 1,2a5 < 1,287 là đích thì chữ số phù hợp thay cho nhập chữ a là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 4. (0,5 điểm) Số lớn số 1 trong những số: 23,7; 23,67; 23,321; 23,76 là:

A. 23,76

B. 23,321

C. 23,67

D. 23,7

Câu 5. (0,5 điểm) Phép trừ: 14 giờ 25 phút - 8 giờ 36 phút với thành phẩm là:

A. 5 giờ 49 phút

B. 6 giờ 49 phút

C. 5 giờ 39 phút

D. 6 giờ 11 phút

Câu 6. (0,5 điểm) 15% của số x là 30. Vậy số x là:

A. 200

B. 150

C. 50

D. 20

Câu 7. (0,5 điểm) Một group thợ thuyền gặt lúa, buổi sớm group thợ thuyền bại gặt được 1/4 diện tích S thửa ruộng. Buổi chiều group thợ thuyền bại gặt được1/6 diện tích S thửa ruộng. Hỏi một ngày dài hôm bại bọn họ gặt được số phần diện tích S thửa ruộng là:

A. \frac{3}{10}diện tích thửa ruộng

B. \frac{7}{12} diện tích S thửa ruộng

C. \frac{8}{12}diện tích thửa ruộng

D. \frac{5}{12} diện tích S thửa ruộng

Câu 8. (1 điểm) Cho hình vỏ hộp chữ nhật A và hình lập phương B (hình dưới):

Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5

a. Diện tích toàn phần hình A là: ............................

b. Diện tích xung xung quanh hình B là: ........................

c. Thể tích hình A là: .................................................

d. Thể tích hình B là: .................................................

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9. (1 điểm): Viết số phù hợp nhập vị trí chấm.

a) 5,68 km = ................. m

b) 2 tạ 5kg = .................... tạ

c) 4,25 m2 = ................ dm2

d) 6m3 80dm3 = .................... dm3

Câu 10. (2 điểm): Đặt tính rồi tính.

a) 149,8 + 23,44

b) 52,8 - 23,495

c) 40,25 x 3,7

d) 85,75 : 3,5

Câu 11. (2,5 điểm): Trên quãng đàng AB lâu năm 116,4km, khi 7 giờ nhì xe pháo xuất vạc và một khi và lên đường trái hướng nhau. Xe xe hơi lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 55km/giờ, xe pháo máy lên đường kể từ B với véc tơ vận tốc tức thời 42km/giờ. Hỏi:

a) Hai xe pháo bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ?

b) Chỗ nhì xe pháo bắt gặp nhau cơ hội B từng nào ki-lô-mét?

Câu 12. (0,5 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất.

1 giờ 45 phút + 105 phút + 1,75 giờ x 8

Đáp án Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

B

D

C

A

A

A

D

Điểm

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 8 (1 điểm) Điền đích từng ý được 0,25 điểm

Câu 9 (1 điểm) Điền đích từng vị trí chấm được 0,25 điểm

Câu 10 (2 điểm) Thực hiện nay đích từng quy tắc tính được 0,5 điểm

Câu 11 (2,5 điểm)

Trả câu nói. và lần đích tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe: 0,25 điểm

55 + 42 = 97 (km/giờ)

Trả câu nói. và lần đích thời hạn nhằm nhì xe pháo bắt gặp nhau: 0,75 điểm

116,4 : 97 = 1,2 (giờ)

Đổi đích đơn vị chức năng 1,2 tiếng đồng hồ = 1giờ 12 phút: 0,25 điểm

Trả câu nói. và lần đích nhì xe pháo bắt gặp nhau lúc: 0,5 điểm

7 giờ + 1 giờ 12 phút = 8 giờ 12 phút

Trả câu nói. và lần đích vị trí nhì xe pháo bắt gặp nhau cơ hội B: 0,5 điểm

42 x 1,2 = 50,4 (km)

Đáp số đích và đủ: 0,25 điểm

Câu 12 (0,5 điểm)

1 giờ 45 phút + 105 phút + 1,75 giờ x 8 = 1,75 giờ + 1,75 giờ + 1,75 giờ x 8

= 1,75 giờ x 1+ 1,75 giờ x 1 + 1,75 giờ x 8

= 1,75 giờ x (1 + 1 + 8)

= 1,75 giờ x 10

= 17,5 giờ

(HS tính đích tuy nhiên ko thuận tiện trừ 0,25 điểm; nếu như thực hiện cách tiếp theo đích thì cho tới điểm tương đương).

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số thập phân, những quy tắc tính với số thập phân, số đo thời gian

Câu số

1; 2;

3; 4;

5; 6

10

12

Số điểm

0,5

2

2

0,5

Đại lượng

Câu số

9

Số điểm

1

Hình học

Câu số

8

Số điểm

1

Giải toán với câu nói. văn

Câu số

7

11

Số điểm

0,5

2,5

Tổng

Số câu

2

5

3

1

1

12

Số điểm

0,5

2,5

4

2,5

Xem thêm: lũy thừa của một số hữu tỉ

0,5

10

Trên đấy là Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán Có đáp án. Để sẵn sàng cho tới kì thi đua học tập kì 2 lớp 5 tới đây được đảm bảo chất lượng rộng lớn, những em học viên cần thiết ôn luyện theo dõi đề cương, không những thế cần thiết thực hành thực tế luyện đề nhằm thích nghi với nhiều loại đề không giống nhau hao hao bắt được cấu tạo đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán.

Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 5

 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Số 1
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Số 2
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Số 3

Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

 • 55 Đề thi đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
 • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
 • 50 Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
 • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
 • 16 đề thi đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5
 • Đề thi đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
 • Đề thi đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
 • Đề thi đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5