de thi tiếng anh lớp 3 pdf

Kì thi đua cuối học tập kì 2 sắp cho tới, nhu yếu lần kiếm mối cung cấp tư liệu ôn thi đua chủ yếu thống đem tiếng giải cụ thể của những em học viên là vô nằm trong rộng lớn. Thấu hiểu vấn đề này, công ty chúng tôi van nài trình làng cho tới những em đọc 3 cỗ đề thi đua Tiếng Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 phần 2 có tiếng giải cụ thể. Nội dung bám sát theo gót công tác học tập vô căn nhà ngôi trường. Giúp những em học tập sinh ôn tập luyện và rèn luyện thích nghi với nhiều hình thức đề, đôi khi cũng sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho tới kì thi đua sắp tới đây của tớ. Mời những em xem thêm nội dung bài viết tiếp sau đây.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 1

Hãy bố trí những kể từ theo như đúng trật tự sẽ tạo trở nên câu đem nghĩa

Bạn đang xem: de thi tiếng anh lớp 3 pdf

1. have/Do/toys/you/any/?

------------------------------------------------------------------

2. playing/guitar/am/I/the/.

-----------------------------------------------------------------

3.far/HoChiMinhcity/from/is/HaNoi/very/./

-----------------------------------------------------------------

4.weather/What/is/in/DaNangCity/like/the?

-----------------------------------------------------------------

5.The/are/behind/the/dogs/chair.

----------------------------------------------------------------

Đọc đoạn văn và điền True hoặc False.

You can see bầm in the classroom at school. Children want bầm when they have their lessons. You can find bầm on their desks. They put bầm with their pens, rubbers, and rulers. They use bầm to tát write in a book. I can draw Đen and white pictures, too. When I am old I am very small.

What am I? I am a pencil.

1. You can find bầm on their desks.

2. They put bầm with their mirror.

3. They use bầm to tát write in a book.

4. I can draw Đen and white pictures.

5. When I am young, I am very big.

Match the questions with the answers. 

1. What's your name?

a. My name's Linda.

2. Where are you cycling?

b. It's cloudy and windy.

3. What's the weather lượt thích in Hanoi?

c. In the park.

4. What are they doing?

d. Yes, it is.

5. Is it sunny today?

e. They are flying kites.

Choose the odd one out.

1. living room

bedroom

school

2. five parrots

five kittens

fifth dogs

3. spring

learning

playing

4. robot

doll

English

5. photo

take

map

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 2021 (Đề số 1)

Hãy bố trí những kể từ theo như đúng trật tự sẽ tạo trở nên câu đem nghĩa

1 - Do you have any toys?

2 - I am playing the guitar.

3 - Ho Chi Minh đô thị is very far from Ha Noi.

4 - What is the weather lượt thích in Da Nang city?

5 -The dogs are behind the chair

Đọc đoạn văn và điền True hoặc False.

1 - True;      2 - False;     3 - True;      4 - True;     5 - False;

Match the questions with the answers.

1 - A          2 - C        3 - C       4 - E           5 - D

Choose the odd one out.

1 - school;        2 - fifth dogs;       3 - spring;      4 - English;     5 - take;

Đề đánh giá giờ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 2

I. Multiple choices: (4pts)

1.Circle the odd one out (2pts):

1. A. mother

B. bear

C. father

2. A. green

B. small

C. red

3. A. happy

B. rainy

C. windy

4. A. twenty

B. thirsty

C. fifteen

2. Look and match (2 pts):

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

II. Write:(6pts)

1. Reorder the words to tát make the sentences(2pts):

1. colour/ they/ are/ What/?

→ ……………………………………………………………..…?

2. Tom / three tortoises/ has/ got / and two cats/.

→……………………………………………………………..…..

3. Hai Phong/ Is /it / in/ and hot/ sunny/?

→…………………………………………………………….…..?

4. Hanoi/ like/ in / today/ what /is/ the/ weather?

→………………………………………………………………...?

2. Look, read and complete the text (2pts)

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Paper boats; six; flying kites; skipping;

There are (1)………….children in the picture.

Two boys are (2)……………….

Two boys are playing with (3)…………………

What about the girls? What are they doing?

One girl is cycling. And one girl is (4)………….

3. Look and complete the sentences (2 pts)

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 giờ Anh lớp 3  2021 (Đề số 2)

I. Multiple choices: 

1. Circle the odd one out

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

A

B

2. Look and match

Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

B

Xem thêm: thong ke phu yen

A

C

II. Write:

1. Reorder the words to tát make the sentences 

1. What are they colour?

2. Tom has got three tortoises and two cats.

3. Is it sunny and hot in Hai Phong?

4. What is the weather lượt thích in Hanoi today?

2. Look, read and complete the text

There are (1)……six…….children in the picture. Two boys are (2)……flying kikes…………. Two boys are playing with (3)……paper boats…………… What about the girls? What are they doing? One girl is cycling. And one girl is (4)…skipping……….

3. Look and complete the sentences

1. It is windy.

2. They are playing football.

3. I have two dolls.

4. Lan has a parrot.

Đề thi đua môn giờ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 3

I/ Choose the odd one out

1. A. dance

B. draw

C. song

D. sing

2. A. plane

B. pet

C. doll

D. kite

3. A. parrot

B. flower

C. dog

D. cat

4. A. in

B. in front of

C. like

B. next to

5. A. hungry

B. poster

C. picture

D. photo

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 5

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 5

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 5

1. U _ b r e _ _ a

2. _ a _ _ i t

3. B _ l l _ _ n

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 5

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 5

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề 5

4. _ e a d _ _ g

5. _ l _ _ d y

6. F _ s h _ a n _

III/ Choose the correct answer A, B, C, or D

1. Ngoc Son Temple is _____________ the theatre

A. next          B. front of           C. near            D. from

2. Those __________ are small.

A. books             B. book          C. your book          D. you book

3. My father is __________ engineer.

A. an            B. a             C. the               D. x

4. How many floors __________ Anna’s school have?

A. does        B. do           C. is          D. are

5. They ___________ now

A. dance            B. are dance         C. are dancing       D. bởi dance

6. ___________ is your teacher? - He is in the classroom.

A. What       B. Where          C. When           D. Who

IV/ Read and answer these questions

Linda, Peter, Mai, and Nam are having a summer holiday. Linda is in Hue. It is sunny today. She is skating in the park. Peter is in Da Nang. It is sunny too. He is cycling in the playground. Mai is in Ho Chi Minh đô thị. It is rainy. She is listening to tát music in the room. Nam is in Sa Pa. It is cloudy and windy. He is flying a kite in the garden.

1. Where is Linda now?

_______________________________________

2. What is the weather lượt thích in Hue?

_______________________________________

3. What is Peter doing in Da Nang?

_______________________________________

4. What is the weather lượt thích in Sa Pa?

_______________________________________

5. What is Nam doing in Sa Pa?

_______________________________________

V/ Reorder these words to tát have correct sentences

1. homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_______________________________________

2. rabbit/ She/ a/ small/ has/ ./

_______________________________________

3. the/ cats/ Are/ the/ garden/ in/ ?/

_______________________________________

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Peter is in his room .

_______________________________________

2. Linh and Nam are listening to tát music .

_______________________________________

Đáp án đề thi đua giờ Anh kì 2 lớp 3 2021 (Đề số 3)

I/ Choose the odd one out

II/ Look at the picture and write

1. Umbrella

2. Rabbit

3. Balloon

4. Reading

5. Cloudy

6. Fishtank

III/ Choose the correct answer A, B, C, or D

1. C

2. A

3. A

4. A

5. C

6. B

IV/ Read and answer these questions

1. She is in Hue

2. It is sunny

3. He is cycling in the playground

4. It is cloudy and windy

5. He is flying a kite in the garden

V/ Reorder these words to tát have correct sentences

1. He is doing his homework.

2. She has a small rabbit.

3. Are the cats in the garden?

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Where is Peter?

2. What are Linh and Nam doing?

Xem thêm: ơ cơ lít

Tham khảo tăng một số trong những đề thi đua học tập kì 2 lớp 3 khác:

  • 4 Sở đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kỳ 2 2021 - Phần 1
  • 3 Sở đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kỳ 2 2021 - Phần 1
  • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kỳ 2 2021 - Đề số 4

Ngoài đi ra những em học viên và thầy cô rất có thể xem thêm tăng nhiều tư liệu hữu ích tương hỗ ôn luyện thi đua môn ngữ văn khác được update liên tiếp bên trên chuyên nghiệp trang của công ty chúng tôi.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để vận tải về 3 cỗ đề thi đua giờ anh lớp 3 cuối học tập kì hai năm 2021 phần 2, tệp tin word, pdf trọn vẹn không lấy phí, hỗ trợ những em ôn luyện giải phản ánh hiệu suất cao nhất.