đề thi toán giữa học kì 1 lớp 5

Đề thi đua thân thích kì 1 lớp 5

Đề thi đua Toán lớp 5 thân thích học tập kì 1 bao hàm 71 đề thi đua thân thích kì 1 Toán 5 là cỗ đề thi đua toán thân thích kì 1 lớp 5 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp. Các đề thi đua thân thích kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng và kiến thức nửa đầu học tập kì 1 môn Toán lớp 5 và rèn luyện tăng về những dạng bài bác tập dượt, ôn luyện sẵn sàng cho những bài bác thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 5.

Bạn đang xem: đề thi toán giữa học kì 1 lớp 5

Các đề thi đua thân thích kì 1 lớp 5 môn Toán sau đấy là đề ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng và kiến thức, gom những em học viên cầm được những kỹ năng và kiến thức Toán nửa đầu học tập kì 1, sẵn sàng cho những bài bác thi đua thân thích kì 1 hiệu suất cao.

Đề thi đua Toán thân thích kì 1 lớp 5 theo đuổi Thông tư 22

Ma trận đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kỹ năng và kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các quy tắc tính về phân số, dò thám x… Số thập phân và phân số, hỗ số, sánh sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: những đơn vị chức năng đo diện tích S, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích S, chu vi hình chữ nhật. Giải Việc tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Họ và tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC ............
BÀI THI MÔN TOÁN
Thời gian trá thực hiện bài bác : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết lách bên dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A. \frac{17}{5}
B. \frac{15}{5}
C. \frac{6}{5}
D. \frac{5}{17}

Bài 2: a) Phần nguyên vẹn của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54

B. 904254

C. 9042

D. 9042,54

b) Chữ số 5 nhập số thập phân 9042,54 có mức giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. Phần triệu

B. Phần mười

C. Phần trăm

D. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = ..............centimet số tương thích viết lách nhập khu vực chấm là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09

B. 7,9

C. 0,79

D. 0,790

b) Điền lốt < ; > ; = ; tương thích nhập dù trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ......... 56, 1

Bài 4: Chiều nhiều năm \frac{4}{5}m, chiều rộng lớn \frac{1}{2}m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A. \frac{5}{7}m
B. \frac{4}{10}m
C. \frac{13}{5}m
D. \frac{13}{10}m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a. \frac{3}{5}+\frac{1}{6}

b. 3\frac{4}{5}x\frac{1}{8}

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo đuổi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một người công nhân may 30 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục không còn 90 m vải vóc. Hỏi nếu như người công nhân bại may 60 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục như vậy thì nên cần từng nào mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 200 m. Chiều rộng lớn bởi vì chiều nhiều năm. Hỏi diện tích S khu đất nền bại bởi vì từng nào hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Đáp án đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 5

PHẦN I. (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A

1 điều

Câu 2. (1 điểm) Khoanh đích thị mỗi ý

0,5 điểm

a) Ý C ; b) Ý B

Câu 3. (1 điểm) Khoanh đích thị mỗi ý

0,5điểm

a) Ý B ; b) Điền đích thị dấu

Câu 4. (1 điểm) Khoanh đích thị Ý C

1 điều

PHẦN II. (6 điểm)

Câu 5. (1 điểm) Đặt tính và tính đích thị từng phần

0.5 điểm

Câu 6. (1 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm)

May một cỗ đồng phục không còn số mét vải vóc là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 cỗ đồng phục như vậy không còn số mét vải vóc là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải

0.25 điểm

Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng lớn khu đất nền là:

200 x \frac{3}{4} = 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất nền bại sở hữu số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 m2 = 3 ha

0.25 điểm

Đáp số: 3 ha

0.25 điểm

Câu 9 .(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề thi đua Toán thân thích kì 1 lớp 5 năm 2023

Câu 1.(1 điểm) a) Phân số nào là bên dưới đấy là phân số thập phân?

A. \frac{100}{57}
B. \frac{25}{100}
C. \frac{15}{20}
D. \frac{10}{55}

b) Hỗn số 5\frac{7}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,70

Câu 2. (1 điểm)

a) Số thập phân bao gồm sáu mươi tám đơn vị chức năng, tía Xác Suất được viết lách là :

A. 68, 3

B. 6,83

C. 68, 03

D. 608,03

b) Giá trị của chữ số 5 nhập số 87,052 là:

A. \frac{5}{10}
B. \frac{5}{100}
C. \frac{5}{1000}
D. 5 đơn vị

Câu 3. (1 điểm)

a) Số bé bỏng nhất trong những số : 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345

A. 57,843

B. 56,834

C. 57,354

D. 56,345

b) Số đương nhiên x biết: 15,89 < x < 16,02 là :

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Câu 4. (1 điểm) Một group trồng rừng tầm cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi nhập 5 ngày group bại trồng được từng nào cây thông?

A. 3000 cây

B. 750 cây

C. 300 cây

D. 7500 cây

Câu 5. (1 điểm): Viết số tương thích nhập khu vực chấm.

a) 4,35m2 = …………….dm2

b) 8T 35kg = ………….tấn

c) 5 km 50m = …………..km

d) \frac{1}{4}ha =…..………...m2

Câu 6. (1 điểm): Điền lốt > ; < ; = tương thích nhập khu vực rỗng .

38,2 ……. 38,19

45,08 …… 45,080

62,123 ……. 62,13

90,9……89, 9

Câu 7. (1 điểm).Tính

a) \frac{1}{14}+\frac{3}{8}

b) 1-1\frac{1}{5}:1\frac{1}{2}=

Câu 8. (2 điểm) Giải Việc sau:

Một căn chống hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9 m. Người tao lát nền căn chống bại bởi vì loại gạch men vuông cạnh 3dm. Hỏi nhằm lát kín căn chống bại cần thiết từng nào viên gạch? (diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 9.(1 điểm) Hiện ni u rộng lớn con cái 30 tuổi hạc, thạo rằng sau 3 năm nữa tuổi hạc u vội vã 3 đợt tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc lúc bấy giờ của từng người.

Đáp án: Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mỗi câu vấn đáp đúng: 1 điều. từng ý đích thị 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

a- B ; b- C

a- C ; b- B

a- D ; b- C

B

Câu 5. (1 điểm): Viết đích thị từng ý 0,25 điểm

Câu 6. (1 điểm): Điền đích thị từng ý 0,25 điểm.

Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý đích thị 0,5 điểm

Câu 8 (2 điểm)

Diện tích nền căn chống là: 6 x 15 = 90 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích của một viên gạch: 3 x 3= 9 (dm2) (0,5 điểm)

Đổi 90 m2 = 9000 dm2 (0,25 điểm)

Để lát kín nền căn chống cần thiết số viên gạch men là :

9000 : 9 = 1000 (viên) (0,5 điểm)

Đáp số : 1000 viên (0,25 điểm)

Câu 9. (1 điểm)

Lí luận, Vẽ sơ vật dụng, tìm kiếm ra hiệu số phần bởi vì nhau: 0,25 điểm.

Tìm tuổi hạc u, tuổi hạc con cái lúc bấy giờ 0,5 điểm.

Đáp số: 0,25 điểm

Đáp án:

Vì từng năm, từng người gia tăng một tuổi hạc nên 3 năm nữa u cũng rộng lớn con cái 30 tuổi hạc.

Ta sở hữu sơ đồ:

Giải:

Hiệu số phần đều nhau thân thích số tuổi hạc của u và số tuổi hạc của con cái 3 năm nữa là :

3-1 = 2 ( phần )

Tuổi u 3 năm nữa là :

30 :2 * 3 = 45 ( tuổi hạc )

Số tuổi hạc của u lúc bấy giờ là

45-3 = 42 ( tuổi hạc )

Vậy tuổi hạc con cái lúc bấy giờ là :

42-30 = 12 ( tuổi hạc )

Đáp số: tuổi hạc mẹ: 42 tuổi; tuổi hạc con: 12 tuổi hạc.

Lưu ý: Câu vấn đáp ko phù phù hợp với quy tắc tính thì ko cho tới điểm.

Danh số sai: ko cho tới điểm

Câu vấn đáp đích thị, quy tắc tính đích thị, thành phẩm sai cho tới 50% số điểm của câu bại.

HS tuân theo cách thứ hai đích thị thì cho tới điểm tối nhiều.

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 5 Số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp hoặc thành phẩm đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số \frac{3457}{1000}được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

a. 34,57
b. 3,457
c. 345,7
d. 0,3457

Câu 2: (0,5 điểm) Số bao gồm sở hữu 6 phần chục, 4 Xác Suất và 7 phần ngàn là:

a. 0,647
b. 0,467
c. 647
d. 0,746

Câu 3: (0,5 điểm) 2\frac{1}{4} vội vã từng nào đợt \frac{1}{8}?

a. 24 lần
b. 18 lần
c. 12 lần
d. 9 lần

Câu 4: (0,5 điểm) 23 m2 = …… ha?

a. 0,23
b. 0,023
c. 0,0023
d. 0,00023

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm chừng nhiều năm tuy nhiên 50% của chính nó bởi vì 80 cm?

a. 40 m
b. 1,2 m
c. 1,6 m
d. 60 cm

Câu 6: (0,5 điểm) Phân số nào là hoàn toàn có thể viết lách trở thành phân số thập phân?

a. \frac{2}{3}
b. \frac{19}{25}
c. \frac{5}{7}
d. \frac{1}{6}

Câu 7: (0,5 điểm) Mua 15 vỏ hộp vật dụng học tập toán cần trả 900 000 đồng. Hỏi mua sắm 45 vỏ hộp vật dụng học tập toán như vậy cần trả từng nào tiền?

a. 2 700 000 đồng
b. 270 000 đồng
c. 27 000 đồng
d. 300 000 đồng

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm nhị số đương nhiên X và Y sao cho tới X < 50,67 < Y

a. X = 49 và Y = 50
b. X = 49 và Y = 51
c. X = 50 và Y = 51
d. Không dò thám được

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm) Sắp xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

……………………………………………………………………………………………..........................

Bài 2: (1 điểm) Điền số tương thích nhập khu vực chấm

a. 3kg 5g = ............................kg

4 km 75 m =............................m

b. 3456 kilogam = ............................tấn

7,6256 ha = ............................m2

Bài 3: (2 điểm): Tính:

\text { a) } 6 \frac{2}{7}+5 \frac{3}{7}=

\text { b) } 3 \frac{1}{5}: 1 \frac{1}{3}=

Bài 4: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 240m, chiều rộng lớn bởi vì 3/4 chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng bại.

b. thạo rằng tầm cứ 100m2 thì thu hoạch được 50% tạ thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng bại người tao chiếm được từng nào tạ thóc?

Bài 5: (0,5 điểm): Hãy đối chiếu 2 phân số sau bằng phương pháp thích hợp lí: \frac{27}{26}\frac{38}{37}

Đáp án đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 5

PHẦN I: (4 điểm) Khoanh đích thị từng ý : 0,5 điểm

Câu 1: Khoanh nhập ý b

Câu 2: Khoanh nhập ý a

Câu 3: Khoanh nhập ý b

Câu 4: Khoanh nhập ý c

Câu 5: Khoanh nhập ý c

Câu 6: Khoanh nhập ý b

Câu 7: Khoanh nhập ý a

Câu 8: Khoanh nhập ý c

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Xếp đích thị trật tự những số kể từ rộng lớn cho tới bé: 0,5 điểm

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

Sắp xếp kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng như sau: 9,8 ; 9,31 ; 9,13 ; 9,08 ; 8,89 ; 8,09

Bài 2: Điền đích thị từng khu vực chấm: 0,25 điểm

a. 3kg 5g = 3, 005 kg

4 km 75 m = 4075 m

b. 3456 kilogam = 3,456 tấn

7,6256 ha = 76256 m2

Bài 3: Mỗi phần tính đúng: 1 điểm

Bài 4: Tìm đích thị chiều rộng lớn của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm đích thị diện tích S của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm đích thị số tạ thóc thu hoạch của thửa ruộng (1 điểm)

Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm

Chi tiết điều giải

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng này đó là :

240\times\frac{3}{4} = 180 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật bại là:

Xem thêm: sở giáo dục nghệ an

240 x 180 = 43200 (m2)

b) Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được \frac{1}{2} tạ thóc  là 50 kg

Thửa ruộng bại thu hoạch được số kilogam thóc là:

50 x (43200 : 100) = 21600 ( kg)

Đổi 216 00 kilogam = 216 tạ

Đáp số: a) 43200 m2

b) 216 tạ

Bài 5: (0,5 điểm): Ta có

\begin{array}{l}
\frac{27}{26}=1+\frac{1}{26} \\
\frac{38}{37}=1+\frac{1}{37}
\end{array}

\frac{1}{26}>\frac{1}{27}

nên \frac{27}{26}>\frac{38}{37}

Chi tiết cỗ đề: Sở đề thi đua thân thích kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đề Toán lớp 5 thân thích kì 1 bên trên bao hàm vừa đủ đáp án và chỉ dẫn giải. Để ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng và kiến thức, những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm những đề ôn tập dượt tại đây.

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 5 Số 2

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 1

Môn: Toán Lớp 5

(Thời gian trá thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đích thị.

1) Số tương thích viết lách nhập khu vực chấm (…) để: 3kg 3g = … kilogam là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

2) Phân số thập phân \frac{834}{10}được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) Trong những số thập phân 42,538; 41,83; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn số chi phí là:

A. 600000 đ

B. 60000 đ

C. 6000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng.

1) 3 \frac{5}{9}>2 \frac{7}{9}

2) 5 \frac{2}{5}<5 \frac{4}{10}

3) 0,9 < 0,1 < 1,2

4) 96,4 > 96,38

5) 5m2 25dm2 = 525 dm2

6) 1kg 1g = 1001g

Phần II. Phần tự động luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 5

2) Viết số tương thích nhập dù rỗng.

\frac{7}{2}=\frac{7\ \times\ .....}{2\times.....}=\frac{35}{10}

Bài 2: Tìm x?

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 3:

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tao sử dụng loại gạch men men hình vuông vắn sở hữu cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch men nhằm lát kín nền căn chống bại, hiểu được căn chống sở hữu chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

>> Tham khảo đề thi đua mới nhất nhất: Sở đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 5  theo đuổi Thông tư 22

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 5 Số 3

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian trá thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị nhất:

Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy tứ mươi tám” viết lách như sau:

A. 47,480

B. 47,0480

C. 47,48

D. 47,048

Câu 2: thạo 12,... 4 < 12,14

Chữ số điền nhập dù rỗng là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Chữ số cửu nhập số thập phân 17,209 nằm trong sản phẩm số nào?

A. Hàng nghìn

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết 1/10 bên dưới dạng số thập phân được

A. 10,0

B. 1,0

C. 0,01

D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân tương thích nhập khu vực chấm:

16m 75mm = …………..m

28ha = ………..km2

Câu 2: Tính:

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 80m và gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn. thạo rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng bại người tao thu hoạch được bao nhiều kilogam thóc?

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 5 Số 4

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian trá thực hiện bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 8 nhập số 30,584 có giá trị là:

A. 80

B.\frac{8}{10}

C. \frac{8}{100}

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A. \frac{235}{100}

B. 2\frac{35}{100}

C. 23\frac{5}{100}

c) Số lớn nhất nhập các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963

B. 4,693

C. 4,639

d) Số 0,08 phát âm là:

A. Không phẩy tám.

B. Không, ko tám.

Không phẩy ko tám

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

4\frac{7}{10}= ……………………………

21\frac{8}{100} = ……………………………

Bài 3 : Điền dấu < , > , = vào dù trống :

17,5 .... 17,500

\frac{145}{10} .... 14,5

Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 m2= ……………………………cm2

b) 2 km2= ………………………ha

c) 2608 m2= …………dam2……………m2

d) 30000hm2= ……………… ha

Bài 5: Tính kết quả :

a/ \frac{6}{7}+\frac{5}{8}

b/ 10\frac{7}{10}-4\frac{3}{10}

Bài 6: 8 người đắp xong xuôi một đoạn đường nhập 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong xuôi đoạn đường đó nhập 4 ngày thì phải cần từng nào người ?

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 5 Số 5

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian trá thực hiện bài  40 phút)

I- Trắc nghiệm:

Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số thập phân bao gồm có:năm trăm; nhị đơn vị; sáu phần mười; tám Xác Suất viết lách là:

A. 502,608

B. 52,608

C. 52,68

D. 502,68

Câu 2. Chữ số 6 nhập số thập phân 82,561 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. 6

Câu 3. 5\frac{6}{100}viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,06

B. 5,600

C. 5,6

D. 5,60

Câu 4. Số lớn số 1 trong những số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:

A. 6,235

B. 5,325

C.6,325

D.4,235

Câu 5. Số thập phân 25,18 thông qua số thập phân nào là sau đây:

A. 25,018

B. 25,180

C. 25,108

D. 250,18

Câu 6. 0,05 viết lách bên dưới dạng phân số thập phân là:

A. \frac{5}{100}

B. \frac{5}{10}

C. \frac{5}{1000}

D. 5

II. Tự luận:

Bài 1: Viết số thập phân tương thích nhập khu vực chấm:

a. 8m 5dm = ……….m

b. 2km 65m=………..km

c. 5T 562 kilogam = ……tấn

d. 12m25dm2 =……. m2

Bài 2. Bài toán

Mua 9 quyển vở không còn 36000 đồng. Hỏi mua sắm 27 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 5 Số 6

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian trá thực hiện bài bác : 40 phút)

Bài 1. Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước thành phẩm đúng:

Em hoặc khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị nhất cho từng thắc mắc sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tứ chục, nhị đơn vị chức năng và tám phần chục viết lách là:

A. 6,428

B. 64,28

C. 642,8

D. 0,6428

2) Số bao gồm năm ngàn, sáu trăm và nhị phần chục viết lách là:

A. 5600,2

B. 5060,2

C. 5006,2

D. 56000,2

3) Chữ số 7 nhập số thập phân 12,576 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết lách bên dưới dạng lếu láo số là:

A. 9\frac{5}{100}

B. 9\frac{5}{1000}

C. \frac{905}{1000}

D. \frac{9050}{1000}

5) Hai số đương nhiên thường xuyên tương thích viết lách nhập khu vực chấm (… < 5,7 < …) là:

A. 3 và 4

B. 4 và 5

C. 5 và 6

D. 6 và 8

Bài 2. So sánh nhị số thập phân:

a) 3,71 và 3,685

b) 95,2 và 95,12

Bài 3. Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

a) 7m2= ……..dm2

b) 6dm24cm2 = ……..cm2

c) 23dm2=…...m2

d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 5. Mua 15 cuốn sách Toán không còn 135000 đồng. Hỏi mua sắm 45 cuốn sách Toán không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 5 Số 7

Phần 1: Khoanh nhập thành phẩm đích thị.

Bài 1: Cho số thập phân 34,567 . Giá trị của chữ số 5 là:

a, 50

b, \frac{5}{10}

c, \frac{5}{100}

d, \frac{5}{1000}

Bài 2: Chuyển phân số thập phân trở thành số thập phân là:

a, 61,5

b, 6,15

c, 0,615

d, 615

Bài 3: 3m25dm2 = ………..m2

a, 3,5

b, 3,05

c, 30,5

d, 305

Bài 4: Số thập phân nào là rất khác với những số thập phân còn lại?

a, 3,4

b, 3,04

c, 3,400

d, 3,40

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Chuyển những phân số thập phân sau trở thành số thập phân rồi hiểu những số thập phân bại.

\frac{135}{10} = ………………………………………………………….

\frac{2009}{1000}=………………………………………………………….

Bài 2: So sánh những số thập phân sau:

a, 7,899 và 7,9

b, 90,6 và 89,7

Bài 3: Xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn

7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7

…………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thập phân tương thích nhập khu vực chấm

a, 42dm 4cm = …………………….dm

b, 2cm2 5mm2= ……………………cm2

c, 6,5ha = …………………….m2

d, 300g = ……………………..kg

Bài 5: Mua 15 cỗ vật dụng học tập toán không còn 450 000 đồng . Hỏi mua sắm 30 cỗ vật dụng học tập toán như vậy không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 5 Số 8

Phần I: Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị nhất:

Câu 1. Hỗn số 4\frac{3}{5} được viết lách trở thành phân số:

A. \frac{9}{5}

B. \frac{12}{5}

C. \frac{27}{5}

D. \frac{23}{5}

Câu 2. Viết số thập phân bao gồm có: Sáu mươi nhị đơn vị chức năng, sáu phần chục, bảy Xác Suất và tám phần ngàn là:

A. 6,768

B. 62,768

C. 62,678

D. 62,867

Câu 3. Chữ số 6 nhập số thập phân 8,962 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. \frac{6}{1000}

Câu 4. Phân số \frac{9}{100} thập phân viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

Câu 5. Hỗn số 58\frac{27}{1000} được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 58,27

B. 58,270

C. 58,0027

D. 58,027

Phần II: Tự luận:

1. Điền lốt (>; <; =) tương thích nhập dù trống:

a. 83,2 ... 83,19

b. 48,5 ... 48,500

c. 7,843 .... 7,85

d. 90,7.... 89,7

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 60m, chiều nhiều năm bởi vì \frac{5}{3} chiều rộng lớn.

a.Tính diện tích S thửa ruộng bại.

b. thạo rằng, tầm cứ 100m2 thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng bại, người tao thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 5 số 9

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm trước câu vấn đáp đích thị nhất.

Câu 1: (0.5 điểm) 5\frac{7}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,0007

Câu 2: (0.5 điểm) Viết số thập phân tương thích nhập khu vực chấm 5km 302m= ……..km:

A. 5, 302

B. 53,02

C. 5,0302

D. 530,2

Câu 3: (0.5 điểm) Số lớn số 1 trong những số 5,798; 5,897; 5,789; 5,879 là:

A. 5,798

B. 5,897

C. 5,789

D. 5,879

Câu 4: (0.5 điểm) Viết số tương thích nhập khu vực chấm: 7m2 2 dm2 = …………dm2

A. 72

B. 720

C. 702

D. 7002

Câu 5: (1 điểm) Mỗi xe pháo đổ 2 lít xăng thì vừa đủ số xăng cho tới 12 xe pháo. Vậy mỗi xe pháo đổ 3 lít thì số xăng đó đủ cho tới từng nào xe?

A. 18 xe

B. 8 xe

C. 6 xe

D. 10 xe

Câu 7: Một quần thể vườn hình chữ nhật có kích thước được ghi phía trên hình vẽ mặt mày. Diện tích của quần thể vườn là:

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 Toán lớp 5

A. 18 km2

B. 18 ha

C. 18 dam2

D. 180 m2

Phần II: Tự Luận

Câu 1: Tìm x

a) 1 \frac{5}{7} \times x=2 \frac{3}{6}

b) \frac{29}{7}-x=\frac{3}{2}

Câu 2: Viết số tương thích nhập khu vực chấm: (1 điểm)

a. 6m 25 centimet = ................m

b. 25ha =..................km2

Câu 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu nửa chu vi là 64m, chiều nhiều năm bởi vì \frac{5}{3}chiều rộng lớn. Người tao tiếp tục dùng \frac{1}{12}diện tích mảnh đất nền nhằm thực hiện mái ấm.

a. Tính chiều nhiều năm chiều rộng?

b. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện nhà?

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 5 môn khác

  • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 những lớp Tiểu học 
  • Bộ đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 Có đáp án
  • 10 đề thi đua Toán lớp 5 thân thích học tập kì một năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 - 2023
  • Bộ 11 đề thi đua thân thích kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 5 vừa đủ những môn năm 2022-2023

Tham khảo cụ thể toàn cỗ đề thi đua bên trên tệp tin vận chuyển về.

Xem thêm: sở gddt tp hcm

71 đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 5 với những dạng kỹ năng và kiến thức nhập tâm, cụ thể cho tới từng bài học kinh nghiệm, tập luyện tài năng giải Toán về phân số, lếu láo số, bảng đơn vị chức năng đo lượng, chừng nhiều năm, diện tích S.

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 và đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Tham khảo những đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 5 khác:

  • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt ngôi trường tè học tập Trần Hưng Đạo
  • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 5 môn Toán ngôi trường tè học tập Phương Trung 2, Hà Nội