de thi toan giua ki 2 lop 1

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 1

Bạn đang xem: de thi toan giua ki 2 lop 1

Bộ đề đánh giá thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 1 bao hàm những đề rèn luyện hùn những em học viên học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 1, cầm dĩ nhiên kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng, bịa chân móng vững chãi cho những lớp về sau. Mời những em học viên nằm trong xem thêm cụ thể những đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 1 không thiếu.

I. Sở đề ganh đua thân thuộc kì 2 lớp 1 môn Toán công tác mới

Đề ganh đua thân thuộc kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

1. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh tròn trĩnh vô đáp án bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số nhưng mà số ngay lập tức trước là số 24 là:

Câu 2: 10, đôi mươi, 30, …, 50. Số cần thiết điền vô điểm chấm là:

Câu 3: Số 29 được hiểu là:

A. Hai chín

B. Hai mươi chín

C. Hai trín

D. Hai mươi trín

Câu 4: Kết trái ngược của quy tắc tính 19 – 7 là:

Câu 5: Phép tính với thành phẩm vị 7 là:

A. 5 + 2

B. 7 – 1

C. 6 – 0

D. 3 + 3

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Hoàn thiện bảng bên dưới đây:

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 2 (2 điểm):

a) Tính:

b) Điền vết <, >, = tương thích vô điểm trống:

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 3 (1 điểm): Khoanh tròn trĩnh vô con xe cho tới được vạch đích:

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đáp án đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 1

1. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

B

B

A

A

Phần tự động luận

Bài 1:

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 2:

a)

15 – 3 = 12

7 + 2 = 9

11 + 6 = 17

19 – 3 = 16

b)

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 3:

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Ô tô số 2 sẽ tới vạch đích trước.

Đề ganh đua thân thuộc kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức

1. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh tròn trĩnh vô đáp án bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số ngay lập tức sau số lớn số 1 với cùng 1 chữ số là số:

Câu 2: Số ở thân thuộc nhị số 62 và 64 là số:

Câu 3: Từ 2 chữ số 4 và 6 rất có thể lập được từng nào số với nhị chữ số?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Số lớn số 1 với nhị chữ số tương đương nhau là:

Câu 5: Cho hình tiếp sau đây. Hãy điền số mến hợp

Đề đánh giá thân thuộc kì 2 lớp 1

A. 4

B. 3

C. 7

D. 10

2. Phần tự động luận (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm):

a) Sắp xếp những số 49, 13, 0, 4, 50, 22 theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

b) Điền số tương thích vô điểm chấm:

+) 12, 13, …., 15, 16, ….., ….., ……, 20

+) 10, đôi mươi, 30, ….., ….., ……, 70, 80, ….., 100

Bài 2 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

25 + 4

12 + 2

10 + 20

45 + 11

Bài 3 (1 điểm): Điền số tương thích vô dù trống rỗng sẽ được những quy tắc tính đúng:

8 + 1 =

3 + 6 =

5 + 5 =

4 + 5 =

10 - 6 =

10 - 4 =

Đáp án đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 1

1. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

B

A

B

B

2. Phần tự động luận

Bài 1:

a) Sắp xếp: 0, 4, 13, 22, 49, 50

b)

+) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

+) 10, đôi mươi, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Bài 2: Học sinh tự động bịa quy tắc tính rồi tính:

25 + 4 = 29

12 + 2 = 14

10 + đôi mươi = 30

45 + 11 = 56

Bài 3:

8 + 1 = 9

3 + 6 = 9

5 + 5 = 10

4 + 5 = 9

10 - 6 = 4

10 - 4 = 6

Đề ganh đua thân thuộc kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

Bài 1: Khoanh vô số mến hợp:

Đề ganh đua thân thuộc kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2:

a) Sắp xếp những số 4, 1, 7, 2 theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

b) Sắp xếp những số 3, 6, 2, 5 theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu.

Bài 3: Tính nhẩm:

10 + 0 = …

3 + 6 = …

8 + 1 = …

9 – 2 = …

7 – 3 = …

5 – 1 = …

Xem thêm: tìm số nguyên

Bài 4: Điền vết <, >, = tương thích vô điểm chấm:

6 … 3

2 … 4

7 … 7

3 – 1 … 2

6 – 0 … 4 + 1

1 + 2 … 9 - 8

Bài 5: Làm theo đuổi mẫu:

Mẫu:

Số

Phép tính

4, 2, 6

2 + 4 = 6

6 – 4 = 2

a) Số: 7, 3, 4

b) Số: 1, 2, 3

c) Số: 2, 9, 7

II. Sở đề ôn tập luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề ôn tập luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp một số 1

Họ và thương hiệu học tập sinh: ……………………………………………………………

Lớp: ……………........................................................................................

Bài 1. (1 điểm)

a. Viết theo đuổi mẫu:

25: nhị mươi lăm 62: …………………………………

36: ………………………………. 45: …………………………………

91: ………………………………. 84: …………………………………

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô điểm chấm:

Số 76 bao gồm 7 chục và 6 đơn vị chức năng ………

Số 76 bao gồm 7 và 6 ………

Số 76 bao gồm 70 và 6 ………

Số 92 là số với nhị chữ số ………

Số 92 bao gồm 2 chục và 9 đơn vị chức năng ………

Bài 2. (3 điểm)

a. Tính:

15 + 4 =….

4 + 13 =….

9 +7 =….

6 + 6 =….

19 - 9 = ….

b. Tính:

15 + 2 = ………20 + 30 = ………17 – 3 + 2 = …………
19 – 6 = ………40 + 40 = ………16 – 2 + 4 = …………
17 – 3 = ………80 – 50 = ………80 – 40 + 30 = ………

Bài 3.

a) Điền vết ( >; <; = ) vô điểm chấm (2 điểm)

18 …… 1526 …… 3277 …… đôi mươi + 50
30 …… 2047 …… 7480 …… 60 + 30
90 …… 7058 …… 5218 …… 12 + 6

b) Điền số (1 điểm)

20 + …… = 7090 - …… = 20
17 - …… = 15…… - 6 = 12

Bài 4. (2 điểm) Giải vấn đề sau:

Lan với 30 nhãn vở, Mai với đôi mươi nhãn vở. Hỏi cả nhị chúng ta với từng nào nhãn vở?

Giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5. (1 điểm)

a) Vẽ đoạn trực tiếp lâu năm 8 centimet.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) - Vẽ và viết lách thương hiệu 3 điểm ở vô hình vuông vắn.

- Vẽ và viết lách thương hiệu 4 điểm ở ngoài hình vuông vắn.

Đề đánh giá môn Toán số 1

Đề ôn tập luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp một số 2

Bài 1: Điền số tương thích vô điểm chấm (1đ)

20;.....;......; 23;.....;......;......;.....; 28;......;......;

31;.....;......;......;35;......;.......;......;.......;.......;......; 42

Bài 2: Viết số (theo hình mẫu ) (1 đ)

a) Hai mươi lăm: 25b) 49: tứ chín
Năm mươi:......55................
Ba mươi nhị :....21.................
Sáu mươi sáu:......73.................

Bài 3: Đặt tính rồi tính (2đ)

20 + 30

40 + 50

80 – 40

17 – 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4: Tính (2đ)

20 + 50 =70 – 30 =
10 + đôi mươi + 30 =90 – 30 + đôi mươi =
40 centimet + 40 centimet =80 centimet – 60cm =

Bài 5: Điền vết >,<,= ? (2đ)

80......6070 – đôi mươi.......40
50 – đôi mươi ....3060.......30 + 20

Bài 6: Vẽ 3 điểm ở vô hình vuông vắn, vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông vắn. (0,5đ)

Bộ đề đánh giá thân thuộc học tập kì 2 lớp 1

Bài 7: Tổ Một thực hiện được đôi mươi lá cờ, tổ Hai thực hiện được 10 lá cờ. Hỏi cả nhị tổ thực hiện được toàn bộ từng nào lá cờ? (1,5đ)

Đề ôn tập luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp một số 3

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống rỗng 3 điểm

a) Số ngay lập tức trước số 13 là 12

b) Số ngay lập tức sau số 21 là 20

c) 87 bao gồm với 8 chục và 7 đơn vị

d) 16 < 10 + 5

e) Số 25 hiểu là “Hai mươi lăm”

g) 23 centimet + 12 centimet = 35 cm

Bài 2. Đặt tính rồi tính 2 điểm

24 + 15

10 + 9

12 – 2

90 – 40

Bài 3. Tính nhẩm 1,5 điểm

11 + 3 – 4 = …….           15 – 2 + 3 = ………

17 – 5 – 1 = …….           19 – 6 + 6 = ………

30 centimet – đôi mươi centimet = ……..   12 centimet + 6 centimet = ……..

Bài 4. Hồng với 16 que tính, Hồng được chúng ta cho thêm nữa 2 que tính. Hỏi Hồng với từng nào que tính? 1,5 điểm

Bài 5. Hãy vẽ một quãng trực tiếp lâu năm 4 centimet rồi mệnh danh mang lại đoạn trực tiếp bại. 1 điểm

Bài 6. Hãy viết lách một số trong những với nhị chữ số sao mang lại chữ số hàng trăm to hơn chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 9. 1 điểm

Đề ôn tập luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp một số 4

Bài 1. (3 điểm)

a) Viết theo đuổi mẫu:

viết số

đọc số

đọc số

viết số

20

hai mươi

Sáu mươi

60

50

...........................

Chín mươi

......................

80

..........................

Sáu chục

.......................

b) Điền vết < ; > ; = vô điểm chấm :

25 – 5 ........ 10 +10

90 – 30 ...... 10 + 30

Bài 2. (3 điểm) Đặt tính rồi tính:

80 - 30 đôi mươi + 30 14 + 3 19 - 6

Bài 3. (2 điểm) Tính:

80 – 40 + 30 = ............

60 centimet – 30 centimet = .....................................

50 + 30 – đôi mươi = ............

30 loài cá – đôi mươi loài cá = .......................

Bài 4. (1 điểm) Lan bộp chộp được một chục cái thuyền, Hùng bộp chộp được 30 loại. Hỏi cả nhị chúng ta bộp chộp được từng nào cái thuyền?

Bài 5. (1 điểm) Hình vẽ mặt mũi có:

Đề ganh đua lớp 1 môn Toán

  • Có ........ hình tam giác
  • Có ........vuông

Đề ôn tập luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp một số 5

Câu 1. Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

A. Số ngay lập tức trước của 18 là 19

B. Số ngay lập tức trước của 18 là 17

Câu 2. Đúng ghi Đ sai ghi S:

a) Số 76 bao gồm 7 và 6

b) Số 76 bao gồm 70 chục và 6

c) Số 76 bao gồm 7 chục và 6 đơn vị

d) Số 76 là số với nhị chữ số

Câu 3. Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

a) Số 52 bé thêm hơn số: A. 25                     B. 62                   C. 42

b) Số 76 to hơn số: A. 87                    B. 92                   C. 67

Câu 4. Điền vết (>; <; = ) tương thích vô điểm chấm:

20 + 30 ......... 60                                           70 + 10 ............ 10 + 70

80 - 10 ......... 69                                            45 ............. 50 - 40

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

14 + 5                        18 - 7                   90 - 50                          đôi mươi + 40

Câu 6. Hà có một chục nhãn vở, u mua sắm mang lại Hà tăng đôi mươi nhãn vở nữa. Hỏi Hà với toàn bộ từng nào nhãn vở?

Câu 7. Viết tiếp vô điểm chấm mang lại mến hợp:

Bộ đề đánh giá môn Toán thân thuộc học tập kì 2 lớp 1

a) Các điểm ........................ ở vô hình vuông

b) Các điểm ........................ ở ngoài hình vuông

Xem thêm: 36 đề ôn luyện toán lớp 4

III. Đề ganh đua thân thuộc kì 2 lớp 1 môn khác

  • Bộ đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp một năm 2022 - 2023 - Tất cả những cuốn sách mới
  • Bộ đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp một năm 2022 - 2023 công tác mới
  • Bộ đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 công tác mới