đề thi toán lớp 1 hk1

42 Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán khối hệ thống những kỹ năng và kiến thức đang được học tập giành riêng cho những em học viên xem thêm canh ty những em học viên nâng lên kĩ năng giải Toán 1, ôn luyện và tập luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những kì đua đạt sản phẩm cao, bên cạnh đó sẽ hỗ trợ những em tự động học tập, tự động nâng lên kỹ năng và kiến thức môn Toán lớp 1.

1. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 1 hk1

Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn trị đề )

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số không đủ vô dù trống: (1 điểm) (M1)

47

Câu 3: Khoanh vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

A. 6

B. 4

C. 8

b. 4 … 8

A. >

B. <

C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 ☐

9 - 2 - 3 = 4 ☐

3 + 6 - 3 = 6 ☐

8 - 5 + 0 = 3 ☐

Câu 5: Hình bên dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối vỏ hộp chữ nhật

B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

B. 5

C. 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình phù hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối thương hiệu những dụng cụ sau phù phù hợp với khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3+1=

Câu 9

5-2=

Câu 10. Xem tranh giành rồi ghi chép phép tắc tính mến hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đáp án đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số không đủ vô dù trống: (1 điểm) (M1)

456789

Câu 3: Khoanh vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

C. 8

b. 4 … 8

B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 Đ

9 - 2 - 3 = 4 S

3 + 6 - 3 = 6 S

8 - 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình bên dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình phù hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối thương hiệu những dụng cụ sau phù phù hợp với khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3+1=4

Câu 9

5-2=3

Câu 10. Xem tranh giành rồi ghi chép phép tắc tính mến hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học tập

Số câu

3

1

2

1

5

2

Câu số

1,2,3

9

4, 6

10

Số điểm

3,0

1,0

2,0

1,0

5,0

2,0

Hình học tập

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

7

5

8

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

3

2

6

4

Số điểm

3,0

2,0

3,0

2,0

6,0

4,0

  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 1
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 2
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 3
  • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023

2. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Ma trận Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:Đọc, ghi chép, đối chiếu những số vô phạm vi 10

Số câu

1

2

1

2

2

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0


Cộng, trừ vô phạm vi 10

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

Xem thêm: 2cosx 1

1,0

2,0

1,0


Viết phép tắc tính mến phù hợp với hình vẽ.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

2. Hình học:Nhận dạng những hình, khối hình đang được học tập.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0


Tổng

Số câu

1

2

3

1

1

2

5

5

Số điểm

1,0

2,0

3,0

1,0

1,0

2,0

5,0

5,0

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

Câu 1: Các số bé thêm hơn 8: (1 điểm) - M1

A. 4, 9, 6

B. 0, 4, 7

C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết trái ngược phép tắc tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2

B. 4

C. 6

Câu 3: Sắp xếp những số 3, 7, 2, 10 theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10

B. 7, 10, 2, 3

C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần thiết điền vô phép tắc tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 5: Hình nào là là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vô số mến hợp? (1 điểm) - M1

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) - M1

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tắc tính phù hợp vô dù trống: (1 điểm) – M3

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

A

B

C

Điểm

1

1

1

1

1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vô số mến hợp? (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: (1 điểm): Điền trúng từng số ghi 0,25 điểm

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: (1 điểm) Tính trúng sản phẩm từng phép tắc tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 5

Câu 9: Viết phép tắc tính phù hợp vô dù trống: (1 điểm)

Viết trúng phép tắc tính phù hợp 4 + 3 = 7 (3 + 4 =7)

Viết trúng phép tắc tính, tính sai sản phẩm (0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Xem thêm:

  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức - Đề 1
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức - Đề 2
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức - Đề 3
  • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức

3. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp trúng nhất.

Câu 1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong những số sau: 5, 3, 9, 2:

A. 3

B. 5

C. 9

Câu 2: (1 điểm) Nối

Đề đua Toán lớp 1 học tập kì 1

Câu 3: (1 điểm) Tính nhẩm:

2 + 3 = …..

1 + 8 = ….

9 + 0 = …..

8 – 4 = ….

5 – 2 = ….

7 – 6 = …..

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 =

10 – 2 – 5 – 3 =

Câu 2 (1 điểm): Tính

10 – 3 =.......

4 + 2 =.......

Câu 3 (1 điểm): Số?

...... + 2 = 2 + 0

6 – ....... = 6

Câu 4 (1 điểm): Viết những số theo gót loại tự: 8, 1, 7, 3

a. Viết những số theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn.

b. Viết những số theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Câu 5 (1 điểm): Viết phép tắc tính phù hợp vô dù trống?

Đề Toán lớp 1

Câu 6 (1 điểm): Điền số phù hợp vô địa điểm chấm:

+ Số 33 bao gồm … chục và ….đơn vị.

+ Số ….bao gồm 7 chục và 2 đơn vị chức năng.

+ Số …là số ngay lập tức trước của số 21.

Câu 7 (1 điểm): Hình vẽ sau đây đem từng nào hình tròn trụ, hình vuông vắn và hình chữ nhật?

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

C. 9

Câu 2: (1 điểm) Nối

HS tự động nối

Câu 3: (1 điểm) Tính nhẩm:

2 + 3 = 5

1 + 8 = 9

9 + 0 = 9

8 – 4 = 4

5 – 2 = 3

7 – 6 = 1

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 = 10

10 – 2 – 5 – 3 = 0

Câu 2 (1 điểm): Tính

10 – 3 = 7

4 + 2 = 6

Câu 3 (1 điểm): Số?

0 + 2 = 2 + 0

6 – 0 = 6

Câu 4 (1 điểm): Viết những số theo gót loại tự: 8, 1, 7, 3

a. 1, 3. 7, 8

b. 8, 7, 3, 1

Câu 5 (1 điểm):

3 + 4 = 7 hoặc 4 + 3 = 7

Câu 6 (1 điểm): Điền số phù hợp vô địa điểm chấm:

+ Số 33 bao gồm 3 chục và 3 đơn vị chức năng.

+ Số 72 bao gồm 7 chục và 2 đơn vị chức năng.

Xem thêm: các công thức hình học lớp 9

+ Số đôi mươi là số ngay lập tức trước của số 21.

Câu 7:

Hình vẽ đem 4 hình tròn trụ, 5 hình vuông vắn và 2 hình chữ nhật.