điều kiện để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Bài ghi chép Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai.

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: điều kiện để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Phương pháp:

Bước 1: Tìm ĐK của m nhằm hệ đem nghiệm có một không hai tiếp sau đó giải hệ phương trình dò thám nghiệm (x;y) theo đòi thông số m.

Bước 2: Thế x và hắn vừa vặn tìm ra nhập biểu thức ĐK, tiếp sau đó giải dò thám m.

Bước 3: Kết luận.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hệ phương trình Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay (m là tham ô số).

Tìm m nhằm hệ phương trình đem nghiệm (x;y) vừa lòng x2 + y2 = 5.

Hướng dẫn:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay nên hệ phương trình luôn luôn đem nghiệm có một không hai (x;y).

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Vậy m = 1 hoặc m = –2 thì phương trình đem nghiệm vừa lòng đề bài bác.

Ví dụ 2: Cho hệ phương trình Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay (a là tham ô số).

Tìm a nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay là số nguyên vẹn.

Hướng dẫn:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Hệ phương trình luôn luôn đem nghiệm có một không hai (x;y) = (a;2).

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Ví dụ 3: Cho hệ phương trình: Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay(I) (m là tham ô số).

Quảng cáo

Tìm m đề hệ phương trình đem nghiệm có một không hai sao cho tới 2x – 3y = 1.

Hướng dẫn:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

C. Bài tập dượt trắc nghiệm

Sử dụng hệ sau vấn đáp câu 1, câu 2, câu 3.

Cho hệ phương trình sau (I): Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Câu 1: Với độ quý hiếm này của m thì hệ đem nghiệm có một không hai vừa lòng x = hắn + 1.

 A. m = 0

 B. m = 1

 C. m = 0 hoặc m = –1

 D. m = 0 hoặc m = 1

Lời giải:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Vậy với m = 0 hoặc m = –1 vừa lòng ĐK đề bài bác.

Chọn đáp án C.

Câu 2: Với độ quý hiếm này của m thì hệ đem nghiệm có một không hai vừa lòng x < 0, hắn > 0.

Quảng cáo

 A. m > 0

 B. m < 0

 C. m < 1

 D. m > 1

Lời giải:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

• 1 – m2 < 0 ⇒ (1 – m)(1 + m) < 0 ⇒ m < –1 hoặc m > 1.(*)

• 2m > 0 ⇒ m > 0.(**)

Kết ăn ý ĐK nhị trương ăn ý bên trên, suy rời khỏi m > 1.

Vậy m > 1 thì vừa lòng x < 0, y> 0.

Chọn đáp án D.

Câu 3: Với độ quý hiếm này của m thì hệ đem nghiệm có một không hai vừa lòng x < 1.

 A. m > 0

 B. với từng m không giống 0

 C. không tồn tại độ quý hiếm của m

 D. m < 1

Lời giải:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Vậy với từng m không giống 0 thì vừa lòng ĐK đề bài: x < 1.

Chọn đáp án B.

Sử dụng hệ sau vấn đáp câu 4, câu 5.

Cho hệ phương trình: Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay.(m là tham ô số).

Câu 4: Với độ quý hiếm này của m nhằm hệ đem nghiệm có một không hai sao cho tới x – 1 > 0. Khẳng lăm le này sau đấy là đích ?

Quảng cáo

 A. với từng m thì hệ đem nghiệm có một không hai.

 B. với m > 2 thì hệ đem nghiệm vừa lòng x – 1 > 0.

 C. với m > –2 thì hệ đem nghiệm vừa lòng x – 1 > 0.

 D. Cả A, B, C đều sai.

Lời giải:

Để hệ phương trình đem nghiệm có một không hai Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay.

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Vậy m > – 4 thì vừa lòng ĐK x – 1 > 0.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Với độ quý hiếm này của m nhằm hệ đem nghiệm có một không hai sao cho tới Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay. Khẳng lăm le này sau đấy là đích ?

 A. với m = 0 hoặc m = 1 thì hệ vừa lòng ĐK câu hỏi.

 B. với m = 0 thì hệ vừa lòng ĐK câu hỏi.

 C. với m = 1 thì hệ vừa lòng ĐK câu hỏi.

 D. Cả A, B, C đều đích.

Lời giải:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Chọn đáp án A.

Sử dụng hệ sau vấn đáp câu 6.

Cho hệ phương trình: Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay.(m là tham ô số).

Xem thêm: bài điểm ô vuông

Câu 6: Với độ quý hiếm này của m nhằm hệ đem nghiệm có một không hai sao cho tới 3x – hắn = 5.

 A. m = 2,

 B. m = – 2

 C. m = 0,5

 D. m = - 0,5

Lời giải:

Để hệ phương trình đem nghiệm duy nhất:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Vậy với m = ½ vừa lòng ĐK đề bài bác.

Chọn đáp án C.

Câu 7: Cho hệ phương trình: Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay.(m là tham ô số).

Với độ quý hiếm này của m nhằm hệ đem nghiệm có một không hai sao cho tới x2 – 2y2 = –2.

 A. m = 0

 B. m = 2

 C. m = 0 hoặc m = –2

 D. m = 0 hoặc m = 2

Lời giải:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Trừ vế theo đòi vế của pt (1) với pt (2) tao được: 3y = 3m – 3 ⇔ hắn = m - 1

Thế hắn = m - 1 nhập pt: x – 2y = 2 ⇔ x – 2(m – 1) = 2 ⇔ x = 2m

Vậy hệ phương trình đem nghiệm là: x = 2m; hắn = m – 1

Theo đề bài bác tao có: x2 – 2y2 = –2 ⇒ (2m)2 – 2 (m – 1)2 = –2

⇔ 4m2 – 2m2 + 4m – 2 = –2 ⇔ m2 + 2m = 0 Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Vậy với m = 0 hoặc m = –2 thì hệ vừa lòng điều kiện: x2 – 2y2 = –2.

Chọn đáp án C.

Câu 8: Cho hệ phương trình: Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay. (m là tham ô số), đem nghiệm (x;y). Với độ quý hiếm này của m nhằm A = xy + x – 1 đạt độ quý hiếm lớn số 1.

 A. m = 1

 B. m = 2

 C. m = –1

 D. m = 3

Lời giải:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Trừ vế theo đòi vế của pt (1) với pt (2) tao được: 2x = 2m + 4 ⇔ x = m + 2

Thế x = m + 2 nhập pt: x + hắn = 5 ⇔ m + 2 + hắn = 5 ⇔ hắn = 3 – m

Vậy hệ phương trình đem nghiệm là: x = m + 2; hắn = 3 – m

Theo đề bài bác tao có:

A = xy + x – 1

= (m + 2)(3 – m) + m + 2 – 1

= – m2 + 2m – 1 + 8

= 8 – (m – 1)2 8

Vậy Amax = 8 ⇔ m = 1

Vậy với m = 1 thì A đạt độ quý hiếm lớn số 1.

Chọn đáp án A.

Câu 9: Cho hệ phương trình: Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay. (m là tham ô số), đem nghiệm (x;y). Tìm m nguyên vẹn nhằm T = y/x nguyên vẹn.

 A. m = 1

 B. m = –2 hoặc m = 0

 C. m = -2 và m = 1

 D. m = 3

Lời giải:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

Để T nguyên vẹn thì (m + 1) là ước của một.⇒ (m + 1)

• m + 1 = –1 ⇒ m = –2.

• m + 1 = 1 ⇒ m = 0.

Vậy với m = –2 hoặc m = 0 thì T nguyên vẹn.

Chọn đáp án B.

Câu 10: Tìm số nguyên vẹn m nhằm hệ phương trình: Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay. (m là tham ô số), đem nghiệm (x;y) vừa lòng x > 0, hắn < 0.

 A. m ∈ Z

 B. m ∈ {-3;-2;-1;0}

 C. vô số.

 D. ko có

Lời giải:

hệ phương trình đem nghiệm duy nhất:

Tìm ĐK của m nhằm hệ phương trình đem nghiệm có một không hai rất rất hay

vậy m ∈ {-3;-2;-1;0} thì hệ vừa lòng x > 0, hắn < 0.

Chọn đáp án B.

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 9 tinh lọc, đem đáp án cụ thể hoặc khác:

  • Giải HPT bởi vì cách thức thế.

  • Giải HPT bởi vì phương pháp nằm trong đại số.

  • Giải HPT bởi vì phương pháp đặt điều ẩn phụ.

  • HPT số 1 nhị chứa đựng thông số.

  • Tìm ĐK của m nhằm HPT đem nghiệm duy nhất, dò thám hệ thức contact thân mật x và hắn – ko tùy theo m

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập đem đáp án đem không thiếu thốn Lý thuyết và những dạng bài bác được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số chín và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.