giải toán lớp 5 trang 48 49

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: giải toán lớp 5 trang 48 49

Video chỉ dẫn giải

Chuyển những phân số thập phân sau trở nên số thập phân, rồi gọi những số thập phân đó:

a) \(\dfrac{127}{10}\);                             b) \(\dfrac{65}{100}\);

c) \(\dfrac{2005}{1000}\);                          d) \(\dfrac{8}{1000}\).

Phương pháp giải:

Áo dụng cơ hội viết: 

\(\)\(\frac{1}{{10}} = 0,1\)       ; \(\)      \(\frac{1}{{100}} = 0,01\)      ;      \(\frac{1}{{1000}} = 0,001\)

Muốn gọi một vài thập phân, tao gọi thứu tự kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp: trước không còn gọi phần vẹn toàn, gọi vệt "phẩy", tiếp sau đó gọi phần thập phân. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{{127}}{{10}} = 12\dfrac{7}{{10}} = 12,7;\)

     \(12,7\) gọi là mươi nhì phẩy bảy.

b) \(\dfrac{{65}}{{100}} = 0,65\)

    \(0,65\) gọi là ko phẩy sáu mươi lăm.

c) \(\dfrac{{2005}}{{1000}} = 2\dfrac{5}{{1000}} = 2,005\)

   \(2,005\) gọi là nhì phẩy ko cóc năm.

d) \(\dfrac{8}{1000}=0,008\).

    \(0,008\) gọi là ko phẩy ko cóc tám.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Trong những số đo phỏng nhiều năm sau đây, những số này bởi vì \(11,02km\)?

a) \(11,20km\)                        b) \(11,020km\);

c) \(11km\; 20m\);                    d) \(11 020m\)

Phương pháp giải:

Đổi những số đo phỏng nhiều năm tiếp tục mang lại bên dưới dạng số thập phân rồi đối chiếu với \(11,02km\).

Lời giải chi tiết:

• \(11,20km > 11, 02km\)

• \(11,02km= 11,020km\)         

• \(\displaystyle 11km \;20m =11{{20} \over {1000}}km  \)\(= 11,020km= 11,02km\)           

• \(11020m=11000m + 20m \)\(\displaystyle = 11km\; 20m = 11{{20} \over {1000}}km \)\(=11,020km= 11,02km\). 

Chọn b, c, d.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: bài điểm ô vuông

Viết số thập phân phù hợp vô vị trí chấm:

a) \(4m \;85cm =...m\);                                b) \(72 ha = ....km^2.\)

Phương pháp giải:

Xác ấn định nguyệt lão contact Một trong những đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm nhằm viết lách những số đo bên dưới dạng phân số hoặc láo số phù hợp, tiếp sau đó viết lách bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(4m \; 85cm = 4 \dfrac {85}{100}m = 4,85m\;;\)

b) \(72ha = \dfrac{{72}}{{100}}k{m^2} = 0,72k{m^2}\;.\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Mua \(12\) vỏ hộp vật dụng học tập toán không còn \(180 \;000\) đồng. Hỏi mua sắm \(36\) vỏ hộp vật dụng học tập toán như vậy không còn từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Cách 1: Rút về đơn vị chức năng.

- Tìm số chi phí lúc mua 1 hộp vật dụng = Số chi phí lúc mua 12 hộp vật dụng học tập toán : 12.

- Tìm số chi phí lúc mua 36 vỏ hộp vật dụng = Số chi phí lúc mua 1 hộp vật dụng học tập toán x 36.

Cách 2: Tìm tỉ số.

- Tìm tỉ số của 36 vỏ hộp và 12 vỏ hộp là 36 : 12 = 3.

- Tìm số chi phí lúc mua 36 vỏ hộp vật dụng = Số chi phí lúc mua 12 vỏ hộp vật dụng học tập toán x 3.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

12 hộp: 180 000 đồng

36 hộp: ? đồng?

Cách 1:

Mua \(1\) vỏ hộp vật dụng học tập toán không còn số chi phí là:

              \(180 \;000 : 12 = 15\; 000\) (đồng)

Mua \(36\) hộp đồ người sử dụng học tập toán không còn số chi phí là:

              \(15 \;000 \times 36 = 540 \;000\) (đồng)

                               Đáp số : \( 540\;000\) đồng.

Cách 2:

\(36\) vỏ hộp cấp \(12\) vỏ hộp số phen là :

              \(36: 12 = 3\) (lần)

Mua \(36\) vỏ hộp vật dụng học tập toán không còn số chi phí là:

              \(180\; 000 \times 3 = 540 \;000\) (đồng)

                                Đáp số : \( 540000\) đồng.

Xem thêm: kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5

Lưu ý: Ta hoàn toàn có thể thực hiện "gộp" như sau:

Mua \(36\) vỏ hộp vật dụng học tập toán không còn số chi phí là :

\(\dfrac{180 \;000 \times  36}{12}= 540\; 000\) (đồng)