lam bai thi toan lop 5 giua hoc ki 1

Đề thi đua thân mật kì 1 lớp 5

Đề thi đua Toán lớp 5 thân mật học tập kì 1 bao hàm 71 đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 là cỗ đề thi đua toán thân mật kì 1 lớp 5 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp. Các đề thi đua thân mật kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn luyện, gia tăng kỹ năng nửa đầu học tập kì 1 môn Toán lớp 5 và rèn luyện thêm thắt về những dạng bài xích luyện, ôn luyện sẵn sàng cho những bài xích thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5.

Bạn đang xem: lam bai thi toan lop 5 giua hoc ki 1

Các đề thi đua thân mật kì 1 lớp 5 môn Toán sau đó là đề ôn luyện, gia tăng kỹ năng, gom những em học viên cầm được những kỹ năng Toán nửa đầu học tập kì 1, sẵn sàng cho những bài xích thi đua thân mật kì 1 hiệu suất cao.

Đề thi đua Toán thân mật kì 1 lớp 5 theo đòi Thông tư 22

Ma trận đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kỹ năng,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phép tắc tính về phân số, dò thám x… Số thập phân và phân số, hỗ số, ví sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: những đơn vị chức năng đo diện tích S, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích S, chu vi hình chữ nhật. Giải câu hỏi tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Họ và tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC ............
BÀI THI MÔN TOÁN
Thời lừa lọc thực hiện bài xích : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết lách bên dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A. \frac{17}{5}
B. \frac{15}{5}
C. \frac{6}{5}
D. \frac{5}{17}

Bài 2: a) Phần nguyên vẹn của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54

B. 904254

C. 9042

D. 9042,54

b) Chữ số 5 nhập số thập phân 9042,54 có mức giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. Phần triệu

B. Phần mười

C. Phần trăm

D. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = ..............centimet số tương thích viết lách nhập điểm chấm là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09

B. 7,9

C. 0,79

D. 0,790

b) Điền vết < ; > ; = ; tương thích nhập dù trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ......... 56, 1

Bài 4: Chiều lâu năm \frac{4}{5}m, chiều rộng lớn \frac{1}{2}m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A. \frac{5}{7}m
B. \frac{4}{10}m
C. \frac{13}{5}m
D. \frac{13}{10}m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a. \frac{3}{5}+\frac{1}{6}

b. 3\frac{4}{5}x\frac{1}{8}

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo đòi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một người thợ thuyền may 30 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục không còn 90 m vải vóc. Hỏi nếu như người thợ thuyền bại may 60 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục như vậy thì nên cần từng nào mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 200 m. Chiều rộng lớn tự chiều lâu năm. Hỏi diện tích S khu đất nền bại tự từng nào hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Đáp án đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

PHẦN I. (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A

một điểm

Câu 2. (1 điểm) Khoanh đích mỗi ý

0,5 điểm

a) Ý C ; b) Ý B

Câu 3. (1 điểm) Khoanh đích mỗi ý

0,5điểm

a) Ý B ; b) Điền đích dấu

Câu 4. (1 điểm) Khoanh đích Ý C

một điểm

PHẦN II. (6 điểm)

Câu 5. (1 điểm) Đặt tính và tính đích từng phần

0.5 điểm

Câu 6. (1 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm)

May một cỗ đồng phục không còn số mét vải vóc là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 cỗ đồng phục như vậy không còn số mét vải vóc là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải

0.25 điểm

Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng lớn khu đất nền là:

200 x \frac{3}{4} = 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất nền bại đem số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 m2 = 3 ha

0.25 điểm

Đáp số: 3 ha

0.25 điểm

Câu 9 .(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề thi đua Toán thân mật kì 1 lớp 5 năm 2023

Câu 1.(1 điểm) a) Phân số này bên dưới đó là phân số thập phân?

A. \frac{100}{57}
B. \frac{25}{100}
C. \frac{15}{20}
D. \frac{10}{55}

b) Hỗn số 5\frac{7}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,70

Câu 2. (1 điểm)

a) Số thập phân bao gồm sáu mươi tám đơn vị chức năng, tía tỷ lệ được viết lách là :

A. 68, 3

B. 6,83

C. 68, 03

D. 608,03

b) Giá trị của chữ số 5 nhập số 87,052 là:

A. \frac{5}{10}
B. \frac{5}{100}
C. \frac{5}{1000}
D. 5 đơn vị

Câu 3. (1 điểm)

a) Số bé nhỏ nhất trong những số : 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345

A. 57,843

B. 56,834

C. 57,354

D. 56,345

b) Số bất ngờ x biết: 15,89 < x < 16,02 là :

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Câu 4. (1 điểm) Một group trồng rừng tầm cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi nhập 5 ngày group bại trồng được từng nào cây thông?

A. 3000 cây

B. 750 cây

C. 300 cây

D. 7500 cây

Câu 5. (1 điểm): Viết số tương thích nhập điểm chấm.

a) 4,35m2 = …………….dm2

b) 8T 35kg = ………….tấn

c) 5 km 50m = …………..km

d) \frac{1}{4}ha =…..………...m2

Câu 6. (1 điểm): Điền vết > ; < ; = tương thích nhập điểm trống không .

38,2 ……. 38,19

45,08 …… 45,080

62,123 ……. 62,13

90,9……89, 9

Câu 7. (1 điểm).Tính

a) \frac{1}{14}+\frac{3}{8}

b) 1-1\frac{1}{5}:1\frac{1}{2}=

Câu 8. (2 điểm) Giải câu hỏi sau:

Một căn chống hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 6m, chiều lâu năm 9 m. Người tao lát nền căn chống bại tự loại gạch men vuông cạnh 3dm. Hỏi nhằm lát kín căn chống bại cần thiết từng nào viên gạch? (diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 9.(1 điểm) Hiện ni u rộng lớn con cái 30 tuổi tác, lõi rằng sau 3 năm nữa tuổi tác u cấp 3 chuyến tuổi tác con cái. Tính tuổi tác lúc bấy giờ của từng người.

Đáp án: Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mỗi câu vấn đáp đúng: một điểm. từng ý đích 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

a- B ; b- C

a- C ; b- B

a- D ; b- C

B

Câu 5. (1 điểm): Viết đích từng ý 0,25 điểm

Câu 6. (1 điểm): Điền đích từng ý 0,25 điểm.

Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý đích 0,5 điểm

Câu 8 (2 điểm)

Diện tích nền căn chống là: 6 x 15 = 90 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích của một viên gạch: 3 x 3= 9 (dm2) (0,5 điểm)

Đổi 90 m2 = 9000 dm2 (0,25 điểm)

Để lát kín nền căn chống cần thiết số viên gạch men là :

9000 : 9 = 1000 (viên) (0,5 điểm)

Đáp số : 1000 viên (0,25 điểm)

Câu 9. (1 điểm)

Lí luận, Vẽ sơ vật, tìm kiếm ra hiệu số phần tự nhau: 0,25 điểm.

Tìm tuổi tác u, tuổi tác con cái lúc bấy giờ 0,5 điểm.

Đáp số: 0,25 điểm

Đáp án:

Vì hàng năm, từng người gia tăng một tuổi tác nên 3 năm nữa u cũng rộng lớn con cái 30 tuổi tác.

Ta đem sơ đồ:

Giải:

Hiệu số phần cân nhau thân mật số tuổi tác của u và số tuổi tác của con cái 3 năm nữa là :

3-1 = 2 ( phần )

Tuổi u 3 năm nữa là :

30 :2 * 3 = 45 ( tuổi tác )

Số tuổi tác của u lúc bấy giờ là

45-3 = 42 ( tuổi tác )

Vậy tuổi tác con cái lúc bấy giờ là :

42-30 = 12 ( tuổi tác )

Đáp số: tuổi tác mẹ: 42 tuổi; tuổi tác con: 12 tuổi tác.

Lưu ý: Câu vấn đáp ko phù phù hợp với phép tắc tính thì ko mang đến điểm.

Danh số sai: ko mang đến điểm

Câu vấn đáp đích, phép tắc tính đích, thành quả sai mang đến một nửa số điểm của câu bại.

HS tuân theo cách thứ hai đích thì mang đến điểm tối nhiều.

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp hoặc thành quả đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số \frac{3457}{1000}được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

a. 34,57
b. 3,457
c. 345,7
d. 0,3457

Câu 2: (0,5 điểm) Số bao gồm đem 6 phần chục, 4 tỷ lệ và 7 phần ngàn là:

a. 0,647
b. 0,467
c. 647
d. 0,746

Câu 3: (0,5 điểm) 2\frac{1}{4} cấp từng nào chuyến \frac{1}{8}?

a. 24 lần
b. 18 lần
c. 12 lần
d. 9 lần

Câu 4: (0,5 điểm) 23 m2 = …… ha?

a. 0,23
b. 0,023
c. 0,0023
d. 0,00023

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm chừng lâu năm nhưng mà 50% của chính nó tự 80 cm?

a. 40 m
b. 1,2 m
c. 1,6 m
d. 60 cm

Câu 6: (0,5 điểm) Phân số này hoàn toàn có thể viết lách trở nên phân số thập phân?

a. \frac{2}{3}
b. \frac{19}{25}
c. \frac{5}{7}
d. \frac{1}{6}

Câu 7: (0,5 điểm) Mua 15 vỏ hộp vật dụng học tập toán cần trả 900 000 đồng. Hỏi mua sắm 45 vỏ hộp vật dụng học tập toán như vậy cần trả từng nào tiền?

a. 2 700 000 đồng
b. 270 000 đồng
c. 27 000 đồng
d. 300 000 đồng

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm nhì số bất ngờ X và Y sao mang đến X < 50,67 < Y

a. X = 49 và Y = 50
b. X = 49 và Y = 51
c. X = 50 và Y = 51
d. Không dò thám được

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm) Sắp xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

……………………………………………………………………………………………..........................

Bài 2: (1 điểm) Điền số tương thích nhập điểm chấm

a. 3kg 5g = ............................kg

4 km 75 m =............................m

b. 3456 kilogam = ............................tấn

7,6256 ha = ............................m2

Bài 3: (2 điểm): Tính:

\text { a) } 6 \frac{2}{7}+5 \frac{3}{7}=

\text { b) } 3 \frac{1}{5}: 1 \frac{1}{3}=

Bài 4: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều lâu năm 240m, chiều rộng lớn tự 3/4 chiều lâu năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng bại.

b. lõi rằng tầm cứ 100m2 thì thu hoạch được một nửa tạ thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng bại người tao chiếm được từng nào tạ thóc?

Bài 5: (0,5 điểm): Hãy đối chiếu 2 phân số sau bằng phương pháp thích hợp lí: \frac{27}{26}\frac{38}{37}

Đáp án đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5

PHẦN I: (4 điểm) Khoanh đích từng ý : 0,5 điểm

Câu 1: Khoanh nhập ý b

Câu 2: Khoanh nhập ý a

Câu 3: Khoanh nhập ý b

Câu 4: Khoanh nhập ý c

Câu 5: Khoanh nhập ý c

Câu 6: Khoanh nhập ý b

Câu 7: Khoanh nhập ý a

Câu 8: Khoanh nhập ý c

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Xếp đích trật tự những số kể từ rộng lớn cho tới bé: 0,5 điểm

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

Sắp xếp kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ như sau: 9,8 ; 9,31 ; 9,13 ; 9,08 ; 8,89 ; 8,09

Bài 2: Điền đích từng điểm chấm: 0,25 điểm

a. 3kg 5g = 3, 005 kg

4 km 75 m = 4075 m

b. 3456 kilogam = 3,456 tấn

7,6256 ha = 76256 m2

Bài 3: Mỗi phần tính đúng: 1 điểm

Bài 4: Tìm đích chiều rộng lớn của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm đích diện tích S của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm đích số tạ thóc thu hoạch của thửa ruộng (1 điểm)

Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm

Chi tiết lời nói giải

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng này đó là :

240\times\frac{3}{4} = 180 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật bại là:

Xem thêm: đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 4

240 x 180 = 43200 (m2)

b) Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được \frac{1}{2} tạ thóc  là 50 kg

Thửa ruộng bại thu hoạch được số kilogam thóc là:

50 x (43200 : 100) = 21600 ( kg)

Đổi 216 00 kilogam = 216 tạ

Đáp số: a) 43200 m2

b) 216 tạ

Bài 5: (0,5 điểm): Ta có

\begin{array}{l}
\frac{27}{26}=1+\frac{1}{26} \\
\frac{38}{37}=1+\frac{1}{37}
\end{array}

\frac{1}{26}>\frac{1}{27}

nên \frac{27}{26}>\frac{38}{37}

Chi tiết cỗ đề: Sở đề thi đua thân mật kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đề Toán lớp 5 thân mật kì 1 bên trên bao hàm khá đầy đủ đáp án và chỉ dẫn giải. Để ôn luyện, gia tăng kỹ năng, những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm những đề ôn luyện tại đây.

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 2

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 1

Môn: Toán Lớp 5

(Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đích.

1) Số tương thích viết lách nhập điểm chấm (…) để: 3kg 3g = … kilogam là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

2) Phân số thập phân \frac{834}{10}được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) Trong những số thập phân 42,538; 41,83; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn số chi phí là:

A. 600000 đ

B. 60000 đ

C. 6000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống không.

1) 3 \frac{5}{9}>2 \frac{7}{9}

2) 5 \frac{2}{5}<5 \frac{4}{10}

3) 0,9 < 0,1 < 1,2

4) 96,4 > 96,38

5) 5m2 25dm2 = 525 dm2

6) 1kg 1g = 1001g

Phần II. Phần tự động luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

2) Viết số tương thích nhập dù trống không.

\frac{7}{2}=\frac{7\ \times\ .....}{2\times.....}=\frac{35}{10}

Bài 2: Tìm x?

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 3:

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tao sử dụng loại gạch men men hình vuông vắn đem cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch men nhằm lát kín nền căn chống bại, hiểu được căn chống đem chiều rộng lớn 6m, chiều lâu năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

>> Tham khảo đề thi đua mới nhất nhất: Sở đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5  theo đòi Thông tư 22

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 3

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đích nhất:

Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy tư mươi tám” viết lách như sau:

A. 47,480

B. 47,0480

C. 47,48

D. 47,048

Câu 2: lõi 12,... 4 < 12,14

Chữ số điền nhập dù trống không là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Chữ số chín nhập số thập phân 17,209 nằm trong mặt hàng số nào?

A. Hàng nghìn

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết 1/10 bên dưới dạng số thập phân được

A. 10,0

B. 1,0

C. 0,01

D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân tương thích nhập điểm chấm:

16m 75mm = …………..m

28ha = ………..km2

Câu 2: Tính:

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều lâu năm 80m và gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn. lõi rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng bại người tao thu hoạch được bao nhiều kilogam thóc?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 4

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 8 nhập số 30,584 có giá trị là:

A. 80

B.\frac{8}{10}

C. \frac{8}{100}

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A. \frac{235}{100}

B. 2\frac{35}{100}

C. 23\frac{5}{100}

c) Số lớn nhất nhập các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963

B. 4,693

C. 4,639

d) Số 0,08 phát âm là:

A. Không phẩy tám.

B. Không, ko tám.

Không phẩy ko tám

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

4\frac{7}{10}= ……………………………

21\frac{8}{100} = ……………………………

Bài 3 : Điền dấu < , > , = vào dù trống :

17,5 .... 17,500

\frac{145}{10} .... 14,5

Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 m2= ……………………………cm2

b) 2 km2= ………………………ha

c) 2608 m2= …………dam2……………m2

d) 30000hm2= ……………… ha

Bài 5: Tính kết quả :

a/ \frac{6}{7}+\frac{5}{8}

b/ 10\frac{7}{10}-4\frac{3}{10}

Bài 6: 8 người đắp đoạn một đoạn đường nhập 6 ngày. Hỏi muốn đắp đoạn đoạn đường đó nhập 4 ngày thì phải cần từng nào người ?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 5

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời lừa lọc thực hiện bài  40 phút)

I- Trắc nghiệm:

Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số thập phân bao gồm có:năm trăm; nhì đơn vị; sáu phần mười; tám tỷ lệ viết lách là:

A. 502,608

B. 52,608

C. 52,68

D. 502,68

Câu 2. Chữ số 6 nhập số thập phân 82,561 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. 6

Câu 3. 5\frac{6}{100}viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,06

B. 5,600

C. 5,6

D. 5,60

Câu 4. Số lớn số 1 trong những số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:

A. 6,235

B. 5,325

C.6,325

D.4,235

Câu 5. Số thập phân 25,18 thông qua số thập phân này sau đây:

A. 25,018

B. 25,180

C. 25,108

D. 250,18

Câu 6. 0,05 viết lách bên dưới dạng phân số thập phân là:

A. \frac{5}{100}

B. \frac{5}{10}

C. \frac{5}{1000}

D. 5

II. Tự luận:

Bài 1: Viết số thập phân tương thích nhập điểm chấm:

a. 8m 5dm = ……….m

b. 2km 65m=………..km

c. 5T 562 kilogam = ……tấn

d. 12m25dm2 =……. m2

Bài 2. Bài toán

Mua 9 quyển vở không còn 36000 đồng. Hỏi mua sắm 27 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 6

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời lừa lọc thực hiện bài xích : 40 phút)

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước thành quả đúng:

Em hoặc khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đích nhất cho từng thắc mắc sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tư chục, nhì đơn vị chức năng và tám phần chục viết lách là:

A. 6,428

B. 64,28

C. 642,8

D. 0,6428

2) Số bao gồm năm ngàn, sáu trăm và nhì phần chục viết lách là:

A. 5600,2

B. 5060,2

C. 5006,2

D. 56000,2

3) Chữ số 7 nhập số thập phân 12,576 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết lách bên dưới dạng lếu số là:

A. 9\frac{5}{100}

B. 9\frac{5}{1000}

C. \frac{905}{1000}

D. \frac{9050}{1000}

5) Hai số bất ngờ thường xuyên tương thích viết lách nhập điểm chấm (… < 5,7 < …) là:

A. 3 và 4

B. 4 và 5

C. 5 và 6

D. 6 và 8

Bài 2. So sánh nhì số thập phân:

a) 3,71 và 3,685

b) 95,2 và 95,12

Bài 3. Viết số tương thích nhập điểm chấm:

a) 7m2= ……..dm2

b) 6dm24cm2 = ……..cm2

c) 23dm2=…...m2

d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 5. Mua 15 cuốn sách Toán không còn 135000 đồng. Hỏi mua sắm 45 cuốn sách Toán không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 7

Phần 1: Khoanh nhập thành quả đích.

Bài 1: Cho số thập phân 34,567 . Giá trị của chữ số 5 là:

a, 50

b, \frac{5}{10}

c, \frac{5}{100}

d, \frac{5}{1000}

Bài 2: Chuyển phân số thập phân trở nên số thập phân là:

a, 61,5

b, 6,15

c, 0,615

d, 615

Bài 3: 3m25dm2 = ………..m2

a, 3,5

b, 3,05

c, 30,5

d, 305

Bài 4: Số thập phân này rất khác với những số thập phân còn lại?

a, 3,4

b, 3,04

c, 3,400

d, 3,40

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Chuyển những phân số thập phân sau trở nên số thập phân rồi gọi những số thập phân bại.

\frac{135}{10} = ………………………………………………………….

\frac{2009}{1000}=………………………………………………………….

Bài 2: So sánh những số thập phân sau:

a, 7,899 và 7,9

b, 90,6 và 89,7

Bài 3: Xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn

7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7

…………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thập phân tương thích nhập điểm chấm

a, 42dm 4cm = …………………….dm

b, 2cm2 5mm2= ……………………cm2

c, 6,5ha = …………………….m2

d, 300g = ……………………..kg

Bài 5: Mua 15 cỗ vật dụng học tập toán không còn 450 000 đồng . Hỏi mua sắm 30 cỗ vật dụng học tập toán như vậy không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 8

Phần I: Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đích nhất:

Câu 1. Hỗn số 4\frac{3}{5} được viết lách trở nên phân số:

A. \frac{9}{5}

B. \frac{12}{5}

C. \frac{27}{5}

D. \frac{23}{5}

Câu 2. Viết số thập phân bao gồm có: Sáu mươi nhì đơn vị chức năng, sáu phần chục, bảy tỷ lệ và tám phần ngàn là:

A. 6,768

B. 62,768

C. 62,678

D. 62,867

Câu 3. Chữ số 6 nhập số thập phân 8,962 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. \frac{6}{1000}

Câu 4. Phân số \frac{9}{100} thập phân viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

Câu 5. Hỗn số 58\frac{27}{1000} được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 58,27

B. 58,270

C. 58,0027

D. 58,027

Phần II: Tự luận:

1. Điền vết (>; <; =) tương thích nhập dù trống:

a. 83,2 ... 83,19

b. 48,5 ... 48,500

c. 7,843 .... 7,85

d. 90,7.... 89,7

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 60m, chiều lâu năm tự \frac{5}{3} chiều rộng lớn.

a.Tính diện tích S thửa ruộng bại.

b. lõi rằng, tầm cứ 100m2 thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng bại, người tao thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 số 9

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước câu vấn đáp đích nhất.

Câu 1: (0.5 điểm) 5\frac{7}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,0007

Câu 2: (0.5 điểm) Viết số thập phân tương thích nhập điểm chấm 5km 302m= ……..km:

A. 5, 302

B. 53,02

C. 5,0302

D. 530,2

Câu 3: (0.5 điểm) Số lớn số 1 trong những số 5,798; 5,897; 5,789; 5,879 là:

A. 5,798

B. 5,897

C. 5,789

D. 5,879

Câu 4: (0.5 điểm) Viết số tương thích nhập điểm chấm: 7m2 2 dm2 = …………dm2

A. 72

B. 720

C. 702

D. 7002

Câu 5: (1 điểm) Mỗi xe cộ đổ 2 lít xăng thì vừa đủ số xăng mang đến 12 xe cộ. Vậy mỗi xe cộ đổ 3 lít thì số xăng đó đủ mang đến từng nào xe?

A. 18 xe

B. 8 xe

C. 6 xe

D. 10 xe

Câu 7: Một khu vực vườn hình chữ nhật có kích thước được ghi phía trên hình vẽ mặt mày. Diện tích của khu vực vườn là:

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 Toán lớp 5

A. 18 km2

B. 18 ha

C. 18 dam2

D. 180 m2

Phần II: Tự Luận

Câu 1: Tìm x

a) 1 \frac{5}{7} \times x=2 \frac{3}{6}

b) \frac{29}{7}-x=\frac{3}{2}

Câu 2: Viết số tương thích nhập điểm chấm: (1 điểm)

a. 6m 25 centimet = ................m

b. 25ha =..................km2

Câu 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem nửa chu vi là 64m, chiều lâu năm tự \frac{5}{3}chiều rộng lớn. Người tao đang được dùng \frac{1}{12}diện tích mảnh đất nền nhằm thực hiện căn nhà.

a. Tính chiều lâu năm chiều rộng?

b. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện nhà?

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn khác

  • Đề thi đua thân mật học tập kì 1 những lớp Tiểu học 
  • Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 Có đáp án
  • 10 đề thi đua Toán lớp 5 thân mật học tập kì một năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 - 2023
  • Bộ 11 đề thi đua thân mật kì 1 lớp 5 môn giờ Anh năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 khá đầy đủ những môn năm 2022-2023

Tham khảo cụ thể toàn cỗ đề thi đua bên trên tệp tin vận tải về.

Xem thêm: giới hạn hàm số toán cao cấp

71 đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5 với những dạng kỹ năng nhập tâm, cụ thể mang đến từng bài học kinh nghiệm, tập luyện kĩ năng giải Toán về phân số, lếu số, bảng đơn vị chức năng đo lượng, chừng lâu năm, diện tích S.

Ngoài rời khỏi, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 và đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo đòi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Tham khảo những đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 khác:

  • Đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt ngôi trường tè học tập Trần Hưng Đạo
  • Đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn Toán ngôi trường tè học tập Phương Trung 2, Hà Nội