nguyên hàm của e mũ căn x

 • Cho hình chóp S.ABCD với đ hắn ABCD là hình vuông vắn với cạnh bởi vì a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng ABCD, góc đằm thắm đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng ABCD bởi vì 45o. Tính theo đuổi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  giải chung e với ạ

  Bạn đang xem: nguyên hàm của e mũ căn x

  18/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hình chóp S.ABCD với đ hắn ABCD là hình vuông vắn với cạnh bởi vì a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng ABCD, góc đằm thắm đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng ABCD bởi vì 45o. Tính theo đuổi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  Cho hình chóp S.ABCD với đ hắn ABCD là hình vuông vắn với cạnh bởi vì a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng ABCD, góc đằm thắm đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng ABCD bởi vì 45o. Tính theo đuổi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm thể tích của khối cầu với 2 lần bán kính bởi vì 4.

  Tính thể tích

  21/12/2022 |   3 Trả lời

 • nguyên hàm

  nguyên hàm của x^2/căn(x^2+4)

  14/01/2023 |   1 Trả lời

 • toán tư duy

  điền 2 số không đủ nhập sản phẩm số

  5 16 36 72 120 180 ... ... 

  ai giải chung bản thân và lý giải cơ hội giải với ạ

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • Trong không khí Oxyz, phương trình của mặt mày bằng (P) trải qua điểm M(-2;3;1) và tuy vậy song với mặt mày bằng (Q): 4x-2y+3z-5=0 là

  A. 4x-2y-3z-11=0

  B. - 4x+2y-3z+11=0

  C. 4x-2y+3z+11=0

  D. 4x+2y+3z+11=0

  Mọi người chung bản thân với!!!

  07/03/2023 |   1 Trả lời

 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại điểm M (2; -1; -6) và hai tuyến đường trực tiếp \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\).

  Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại điểm M (2; -1; -6) và hai tuyến đường trực tiếp \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\). Đường trực tiếp trải qua điểm M và hạn chế cả hai tuyến đường trực tiếp \(d_1, d_2\) tại nhị điểm A, B. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB bằng

  A. \(\sqrt{38}\)

  B. \(2\sqrt{10}\)

  C. 8.

  D. 12.

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Lập phương trình đoạn trực tiếp d trải qua M(-3::1), N(0;1;3) và tuy vậy song d2 với ptts x=3+2t: y=-t: z=-1+3t

  1. Lập phương trình đoạn trực tiếp d trải qua M(-3::1), N(0;1;3) và tuy vậy song d2 với ptts x=3+2t: y=-t: z=-1+3t

  26/03/2023 |   0 Trả lời

 • Trong không khí với hệ tọa phỏng \(\text{O}xyz\), cho những điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\)

  Trong không khí với hệ tọa phỏng \(\text{O}xyz\), cho những điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\).Viết phương trình đường thẳng liền mạch \(\Delta \) trải qua trực tâm \(H\) của tam giác \(\Delta ABC\) và vuông góc với mặt mày bằng \(\left( ABC \right)\).

  A. \(\Delta :\,\frac{x-1}{-4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                            B. \(\Delta :\,\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}\).

  C. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                                 D. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{1}\).

  11/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tính tổng \(T\) toàn bộ những nghiệm thực của phương trình \({{4.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{9.4}^{x}}=0\)

  A. \(T=\frac{13}{4}\).    

  B. \(T=3\).                    

  C. \(T=\frac{1}{4}\).   

  D. \(T=2\).

  11/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm nhiều thức bậc phụ vương \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp, với đạo hàm bên trên \(\left[ -2;2 \right]\) và với trang bị thị như hình vẽ

  Cho hàm nhiều thức bậc phụ vương \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp, với đạo hàm bên trên \(\left[ -2;2 \right]\) và với trang bị thị như hình vẽ

  Số điểm rất rất tè của hàm số \(y=\sqrt[3]{{{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}}\) là

  A. 1.                               

  B. 2.                             

  C. 3.                             

  D. 5.

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và với \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\)

  Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và với \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\) Tính \(I=\int\limits_{-2}^{0}{\frac{{f}'\left( x \right)-f\left( x \right)}{{{e}^{x}}}dx}.\)

  A. \(I=1-2{{e}^{2}}\).     

  B. \(I=1-2{{e}^{-2}}\). 

  C. \(I=1+2{{e}^{2}}\). 

  D. \(I=1+2{{e}^{-2}}\).

  Xem thêm: hình chiếu vuông góc công nghệ 11

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tập thích hợp những điểm màn biểu diễn số phức \(z\) vừa lòng \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\)

  Tập thích hợp những điểm màn biểu diễn số phức \(z\) vừa lòng \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\) là đường thẳng liền mạch với phương trình

  A. \(8x-6y-25=0\).          

  B. \(8x-6y+25=0\).       

  C. \(8x+6y+25=0\).      

  D. \(8x-6y=0\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Có từng nào số nguyên vẹn \(x\) vừa lòng \(\left[ {{3}^{2x}}-{{4.3}^{x+1}}+27 \right]\left[ {{\log }_{3}}\left( x+1 \right)+x-3 \right]\le 0\)

  A. \(2\).                           

  B. \(4\).                         

  C. \(1\).                        

  D. \(3\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) với \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân nặng bên trên \({A}\) với \({BC=2a}\).

  Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) với \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân nặng bên trên \({A}\) với \({BC=2a}\). Khoảng cơ hội kể từ \({A}'\) cho tới mặt mày bằng \(\left( BC{C}'{B}' \right)\) là \(\frac{a\sqrt{3}}{3}\). Tính thể tích khối lăng trụ tiếp tục mang lại.

  A. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{2}}\).                           B. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{6}}\).           C. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}\).                       D. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và với bảng trở nên thiên như sau:

  Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số \(m\) sao mang lại phương trình \(2f\left( \sin x-\cos x \right)=m-1\) với nhị nghiệm phân biệt bên trên khoảng chừng \(\left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\)?

  A. \(13\).                          B. \(12\).                        C. \(11\).                       D. \(21\).

  15/05/2023 |   1 Trả lời

 • Xét những số phức \(\text{w}\), \(z\) vừa lòng \(\left| \text{w}+i \right|=\frac{3\sqrt{5}}{5}\) và \(5w=\left( 2+i \right)\left( z-4 \right)\). Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức \(P=\left| z-2i \right|+\left| z-6-2i \right|\).

  A. \(7\).                           

  B. \(2\sqrt{53}\).          

  C. \(2\sqrt{58}\).          

  D. \(4\sqrt{13}\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số \(m\) nhằm phương trình \(x{{\log }_{3}}\left( x+1 \right)={{\log }_{9}}\left[ 9{{\left( x+1 \right)}^{2m}} \right]\) với nhị nghiệm phân biệt.

  A. \(m\in \left( -1\,;\,0 \right)\).                           

  B. \(m\in \left( -2\,;\,0 \right)\).           

  C. \(m\in \left( -1\,;\,+\infty  \right)\).                                 

  D. \(m\in \left[ -1\,;\,0 \right)\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Số phó điểm của trang bị thị hàm số với trục hoành

  y = x4 - x2 -22020 với trục hoành 

  18/05/2023 |   0 Trả lời

 • y=1/3(m+1)x^3 + (2m-1)x^2 -(3m+2)x +m. mò mẫm m nhằm hàm số nghịch tặc trở nên bên trên đoạn có tính nhiều năm bởi vì 4

  y=1/3(m+1)x^3 + (2m-1)x^2 -(3m+2)x +m. mò mẫm m nhằm hàm số nghịch tặc trở nên bên trên đoạn có tính nhiều năm bởi vì 4

  24/05/2023 |   0 Trả lời

 • tìm toàn bộ những hàm thỏa mãn: f(x^2+y+f(y))=(f(x))^2+2y , từng x,hắn nằm trong R giải hộ bản thân đề hsg này với ạ

  tìm toàn bộ những hàm f(x2+y+f(y))=(f(x))2+2y , từng x,hắn nằm trong R

  31/05/2023 |   0 Trả lời

 • Bài 4 làm thế nào giải mn

  Cứu câu 4

  09/06/2023 |   0 Trả lời

 • tìm những độ quý hiếm của m nhằm hàm số: y=x^3-(m+2)x+m rất rất tè bên trên x=1

  giúp em giải câu hỏi này với ạ:
  tìm những độ quý hiếm của m nhằm hàm số: y=x^3-(m+2)x+m rất rất tè bên trên x=1

  09/06/2023 |   1 Trả lời

 • Giải:

  ảnh phía trên ạ absfiinwanfandajngaibgierabai

  01/08/2023 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: 3 mũ 3 bằng bao nhiêu

  Tìm rất rất trị của hàm số: (y={x}^{6}{(1-x)}^{5})?

  1) \(y={x}^{6}{(1-x)}^{5}\)   (định lý 1,2)

  2) \(y=2cos2x+1\)   (định lý 2)

  13/09/2023 |   0 Trả lời