ôn tập toán kì 2 lớp 3

Bài tập luyện ôn tập luyện học tập kì 2 môn Toán 3

Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 3 bao hàm những dạng bài bác tập luyện trọng tâm gom những em học viên ôn luyện ôn đua sẵn sàng cho những bài bác đua cuối học tập kì 2 lớp 3. Đồng thời đó cũng là tư liệu cho những thầy cô Lúc chỉ dẫn ôn tập luyện môn Toán cuối học tập kì 2 cho những em học viên. Mời chúng ta nằm trong xem thêm và chuyển vận về cụ thể.

Bạn đang xem: ôn tập toán kì 2 lớp 3

Xem thêm:

 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 lớp 3
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 Global Success
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 3

Chủ đề: So sánh những số nhập phạm vi 100 000

Bài 1. Viết tiếp số phù hợp nhập bên dưới từng vạch:

Đề cương ôn tập luyện môn Toán lớp 3 học tập kì 2

Bài 2. Viết những số sau theo đuổi mẫu:

Viết số

Đọc số

65 097

Sáu mươi lăm ngàn ko trăm chín mươi bảy

…………

Chín mươi nhị ngàn bảy trăm linh ba

24 787

54 645

……….

Hai mươi kiểu mẫu ngàn chín trăm sáu mươi tư

87 235

………..

Tám mươi bảy ngàn sáu trăm tía mươi chín

65 898

98 587

Bài 3. A, Viết những số sau theo đuổi mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

4 985 =…………………………………..

4 091 =…………………………………..

7 945 =…………………………………..

2 986 = ………………………………….

3 098 =…………………………………..

9 086 =…………………………………..

2 980 =…………………………………..

4 920 =…………………………………..

7 888 =…………………………………..

1 753 =…………………………………..

3 765 =…………………………………..

8 050 =…………………………………..

65 999 =…………………………………..

43 909 =………………………………..

12 000 =…………………………………..

24 091 =………………………………..

B, Viết những tổng theo đuổi mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348

5 000 + 400 + 90 + 2 = …………..

6 000 + 90 + 9 = ……………..

9 000 + 6 = …………..

5 000 + 800 + 3 = ……………..

5 000 + 800 + 6 = …………..

3 000 + 30 = ……………..

7 000 + 400 = …………..

7 000 + 1 = ……………..

6 000 + 200 + 90 = …………..

9 000 + 50 + 7 = ……………..

2 000 + 90 + 2 = …………..

1 000 + 500 = ……………..

60 000 + 70 + 3 = …………….

80 000 + 8 = ………………

90 000 + 9 000 = …………….

60 000 + 40 = ………………..

Bài 4. Viết số phù hợp nhập điểm chấm

A, 3005; 3010; 3015;................;................. .

B, 91 100; 91 200; 91 300; .................; ..................... .

C, 58 000; 58 010; 58 020; ....................; ..................... .

D, 7108; ..............; 7010; 7011; ................; ..................... .

E, ...............; 14 300; 14 350; ..................; ................... .

Bài 5. Điền vệt > < = nhập điểm chấm

65 255 ……… 65 255

12 092 ……… 13 000

90 258 ……… 90 285

75 242 ……… 75 243

20 549 ………… 30 041 - 430

60 679 ………… 65 908 - 2542

53 652 + 3215 …………….. 54 245

462 + 54 254 …………….. 60 000

70 000 + 30 000…………… 100 000

90 000 - 3000…………… 80 000

Bài 6. Tìm số lớn số 1 trong những số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 7. Tìm số bé nhỏ nhất trong những số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 8. Viết những số sau theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

.........................................................................................................

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

.........................................................................................................

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

.........................................................................................................

Bài 9. Viết những số sau theo đuổi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

.........................................................................................................

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

.........................................................................................................

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

.........................................................................................................

Bài 10. Viết số phù hợp nhập điểm chấm:

A, Số ngay lập tức sau của 9999 là:…………..

F, Số ngay lập tức sau của 65 975 là:…………..

B, Số ngay lập tức sau của 8999 là:…………..

G, Số ngay lập tức sau của đôi mươi 099 là:…………..

C, Số ngay lập tức sau của 90 099 là:…………..

H, Số ngay lập tức sau của 16 001 là:…………..

D, Số ngay lập tức trước của 60 000 là:…………..

I, Số ngay lập tức trước của 76 090 là:…………..

E, Số ngay lập tức trước của 78 090 là:…………..

K, Số ngay lập tức trước của 54 985 là:…………..

Bài 11. Ba số ở loại nào là được viết lách theo đuổi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn?

A, 76 888; 76 889; 76 900

C, 25 099; 31 084; 27 099

B, 54 900; 54 899; 54 888

D, 98 000; 99 000; 98 999

Bài 12. Ba số ở loại nào là được viết lách theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé?

A, 76 888; 76 889; 76 900

C, 25 099; 31 084; 27 099

B, 54 900; 54 899; 54 888

D, 98 000; 99 000; 98 999

Bài 13. Khoanh nhập số lớn số 1 trong những số sau?

A, 76 888; 76 889; 76 900

C, 25 099; 31 084; 27 099

B, 54 900; 54 899; 54 888

D, 98 000; 99 000; 98 999

Bài 14. Khoanh nhập số bé nhỏ nhất trong những số sau?

A, 76 888; 76 889; 76 900

C, 25 099; 31 084; 27 099

B, 54 900; 54 899; 54 888

D, 98 000; 99 000; 98 999

Chủ đề: Ôn tập luyện tứ luật lệ tính nhập phạm vi 100 0000

Bài 1. Tính nhẩm:

60 000 + 30 000 = ………………

52 000 + 4 000 = ………………

90 000 – 40 000 = ………………

76 000 – 3 000 = ………………

35 000 + 5 000 = ………….

31 000 + 900 = ………….

30 000 x 2 = …………….

12 000 x 2 = …………….

80 000 : 2 = ……………

30 000 : 2 = ……………

52 000 – 2 000 = ………….

72 000 : 8 = ………….

Bài 2. Tính những luật lệ tính sau:

Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 3. Một siêu thị với 90 000 kilogam gạo, lần thứ nhất bán tốt 28 000 kilogam gạo, phen sau bán tốt 30 000 kilogam gạo. Hỏi siêu thị còn từng nào kilogam gạo? (giải bởi 2 cách)

Bài giải cơ hội 1:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài giải cơ hội 2:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4. Tính nhẩm:

40 000 + 50 000 – 30 000 =

90 000 - 50 000 – 30 000 =

(40 000 + 50 000) – 30 000 =

90 000 - 50 000 + 30 000 =

40 000 + (50 000 – 30 000) =

90 000 – (50 000 + 30 000) =

80 000 - (50 000 – 30 000) =

70 000 + đôi mươi 000 – 60 000 =

80 000 - (50 000 + 30 000) =

90 000 - 50 000 + 10 000 =

3000 x 2 : 3 =

9000 – 2000 x 2 =

4900 : 7 x 3 =

2000 x 3 + 4000 =

4000 : 8 x 2 =

8000 : 4 : 2 =

5000 x 2 : 5 =

8000 – 2000 : 2 =

8000 : 2 + 3000 =

4000 + 2000 x 2 =

Bài 5. Tìm X

X + 5425 = 7985

6523 + X = 9426

2 x X = 76490

X : 3 = 6534

X x 4 = 9632

6522 - X = 2174

X + 10984 = 90632

65362 - X = 10009

Bài 6. Mua 6 hình mẫu cây bút nằm trong loại cần trả 36 600 đồng. Hỏi mua sắm 9 hình mẫu cây bút như vậy cần trả từng nào tiền?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 7. Một siêu thị với 6906l dầu, tiếp tục bán tốt 1/3 số dầu cơ. Hỏi siêu thị cơ còn sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 8. Một hình vuông vắn với chu vi là 880 centimet, tính diện tích S hình vuông vắn đó?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 9. Một hình chữ nhật với chiều rộng lớn là 13 dm. Chiều nhiều năm cấp gấp đôi chiều rộng lớn. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bộ đề ôn đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Kết nối học thức Số 1
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Kết nối học thức Số 2
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Kết nối học thức Số 3

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Kết nối học thức Số 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được hiểu là:

A. Mười lăm

B. Một năm

C. Bốn

D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trĩnh cho tới chữ số hàng trăm tớ được số:

A. 3 050

B. 3 040

C. 3 000

D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích S hình chữ nhật có tính nhiều năm những cạnh được mang lại nhập hình vẽ bên dưới đây:

Đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

A. 9 cm

B. 18 cm

C. 9 cm2

D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 5 m, chiều nhiều năm cấp 9 phen chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật cơ là:

A. 14 m2

B. 50 m2

C. 225 m2

D. 100 m2

Câu 5. Tháng nào là tại đây với 31 ngày?

A. Tháng 2

B. Tháng 4

C. Tháng 9

D. Tháng 12

Câu 6. Khả năng nào là tại đây không thể xẩy ra Lúc gieo một con cái xúc xắc một lần

Đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

A. Mặt 1 chấm xuất hiện

B. Mặt 7 chấm xuất hiện

C. Mặt 3 chấm xuất hiện

D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhị tờ chi phí với mệnh giá chỉ 10 000 đồng chuồn mua sắm cây bút chì. quý khách hàng mua sắm không còn 15 000. quý khách hàng Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 2 000 đồng

D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong những luật lệ tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Dưới đó là giá chỉ được niêm yết ở một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu tổng hợp và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm nào là có mức giá giắt nhất? Sản phẩm nào là có mức giá rẻ rúng nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa từng nào hình mẫu cây bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trĩnh đôi mươi 000 đồng. Những kỹ năng rất có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác bỏ Hòa với 4 quần thể nuôi gà, từng quần thể có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau thời điểm chào bán chuồn một số trong những gà thì nông trại của bác bỏ còn sót lại 2800 con cái. Hỏi bác bỏ Hòa tiếp tục chào bán chuồn từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ sau đây nhằm rất có thể mua sắm được rất nhiều loại nhất.

Đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án Đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá giắt nhất.

Bút chì có mức giá rẻ rúng nhất.

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trĩnh đôi mươi 000 đồng. Những kỹ năng rất có thể xẩy ra là:

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây bút mực, 1 cái cây bút chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai tiếp tục mua sắm 2 cái cây bút mực, 1 hình mẫu thước kẻ.

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây bút chì, 2 hình mẫu thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác bỏ Hòa với số con kê là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa tiếp tục chào bán chuồn số con kê là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

- Em rất có thể tìm hiều để mua 1 xe hơi thiết bị nghịch tặc, 1 khối rubik và một hộp sáp color. Tổng số chi phí mua sắm tía loại dụng cụ cơ là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số với 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trĩnh số. Làm quen thuộc với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu một điểm riêng rẽ câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền VN.

Số câu

1

1

1

Xem thêm: nhẩm nghiệm phương trình bậc 3

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nguyên tố tổng hợp và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Kết nối học thức Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh với 5 tờ chi phí mệnh giá chỉ đôi mươi 000 đồng. Số chi phí Minh với là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. Trong vỏ hộp có một trái ngược bóng xanh lơ, 1 trái ngược bóng cơ, 1 trái ngược bóng vàng. Khi lấy một trái ngược bóng kể từ nhập cái vỏ hộp thì với bao nhiêu kỹ năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3. “2 giờ = .... phút”. Số phù hợp điền nhập điểm chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120

Câu 4. Phép phân tách nào là sau đây với số dư là 1

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 mon 6 năm 2022 là Thứ Hai. Vậy Thứ Hai tiếp sau của mon 6 vào trong ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số bao gồm 2 chục ngàn, 3 ngàn, 8 trăm, 5 chục và nhị đơn vị chức năng viết lách là:

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852

Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho số cây cỏ được của một quận nhập trong những năm 2019; 2020; 2021 theo thứ tự là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số phù hợp nhập điểm trống trải nhằm hoàn mỹ bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số kilomet của quận cơ trồng được nhập 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền vệt >, <, = phù hợp nhập điểm trống:

5 257 ...... 52 657

78 382 .............. 9 991

8 712 ............. 60 995

7 271 ........... 2 612

7 875 ...........7 890

Câu 12. Giải toán

Hôm qua loa bác bỏ Tâm thu hoạch được 13 500 kilogam nhãn, ngày hôm nay thu hoạch được thấp hơn ngày qua 700 kilogam. Hỏi cả nhị ngày bác bỏ Tâm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam nhãn?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13.

Hôm ni Mai và chúng ta vào một trong những siêu thị chào bán kem. Mỗi người nhập group của Mai gọi một ly kem. Dưới đó là bảng tổng hợp những loại kem tuy nhiên group chúng ta của Mai tiếp tục gọi:

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi ly kem giá chỉ 15 000 đồng, ngày hôm nay siêu thị với công tác khuyến mại “mua 5 tặng 1”. Tổng số chi phí group chúng ta của Mai cần thiết trả là ................... đồng.

Mai gọi kem vị vani tuy nhiên tiếp tục lấy sai sót ly kem vị không giống. Khả năng xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án Đề đánh giá Toán lớp 3 học tập kì 2 Kết nối tri thức

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

D

D

C

D

D

A

Câu 1.

Đáp án đích thị là: C

Số chi phí Minh với là:

20 000 × 5 = 100 000 (đồng)

Đáp số: 100 000 đồng

Câu 2.

Đáp án đích thị là: D

Khi lấy một trái ngược bóng kể từ nhập cái vỏ hộp thì với 3 kỹ năng rất có thể xảy ra:

- cũng có thể lấy được trái ngược bóng xanh lơ.

- cũng có thể lấy được trái ngược bóng đỏ gay.

- cũng có thể lấy được trái ngược bóng vàng.

Câu 3.

Đáp án đích thị là: D

1 giờ = 60 phút

Vậy 2 tiếng đồng hồ = 60 phút × 2 = 120 phút.

Câu 4.

Đáp án đích thị là: C

Câu 5.

Đáp án đích thị là: D

Một tuần với 7 ngày, Thứ Hai tiếp sau của mon 6 là ngày 13 (vì 6 + 7 = 13).

Câu 6.

Đáp án đích thị là: D

Số bao gồm 2 chục ngàn, 3 ngàn, 8 trăm, 5 chục và nhị đơn vị chức năng viết lách là: 23 852.

Câu 7.

Đáp án đích thị là: A

Chu vi tam giác ABC là:

4 + 5 + 6 = 15 (cm)

Đáp số: 15 centimet.

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) Điền số phù hợp nhập điểm trống trải nhằm hoàn mỹ bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

1 234

2 134

2 132

b)

Bài giải

Tổng số kilomet của quận cơ trồng được nhập 3 năm là:

1 234 + 2 134 + 2 132 = 5 500 (cây)

Đáp số: 5 500 cây.

Câu 9.

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 10.

a) 24 368 + 15 336 : 3

= 24 368 + 5 112

= 29 480

b) 2 × 45 000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

5 257 < 52 657

78 382 > 9 991

8 712 < 60 995

7 271 > 2 612

7 875 < 7 890

Câu 12.

Bài giải

Hôm ni bác bỏ Tâm nhận được số ki-lô-gam nhãn là:

13 500 – 700 = 12 800 (kg)

Cả nhị ngày bác bỏ Tâm thu hoạch được số ki-lô-gam nhãn là:

13 500 + 12 800 = 26 300 (kg)

Đáp số: 26 300 kg

Câu 13.

Mỗi ly kem giá chỉ 15 000 đồng, ngày hôm nay siêu thị với công tác khuyến mại “mua 5 tặng 1”. Tổng số chi phí group chúng ta của Mai cần thiết trả là 75 000 đồng.

Mai gọi kem vị vani tuy nhiên tiếp tục lấy sai sót ly kem vị không giống. Khả năng xẩy ra là:

- Mai rất có thể lấy được ly kem vị dâu.

- Mai rất có thể lấy được ly kem vị socola.

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Kết nối học thức Số 3

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng)

Câu 1. Số với chữ số mặt hàng ngàn là 6 là:

A. 29 601

B. 56 380

C. 61 792

D. 33 861

Câu 2. Trong những số sau đây, số bé nhỏ nhất là:

A. 85 723

B. 78 529

C. 72 587

D. 87 525

Câu 3. Một hình vuông vắn với chu vi bởi 36 centimet. Diện tích của hình vuông vắn cơ là:

A. 24 cm2

B. 81 cm2

C. 60 cm2

D. 72 cm2

Câu 4. Làm tròn trĩnh số 64 719 cho tới hàng trăm ngàn tớ được:

A. 60 000

B. 70 000

C. 64 000

D. 65 000

Câu 5. Hôm ni là ngày 28 mon 5. Còn 5 ngày nữa An tiếp tục tham gia trại hè bởi TP.HCM tổ chức triển khai. Hỏi An tiếp tục tham gia trại hè vào trong ngày nào?

A. Ngày 1 mon 6

B. Ngày 2 mon 6

C. Ngày 3 mon 6

D. Ngày 4 mon 6

Câu 6. Xưởng phát hành của bác bỏ Nam cần thiết lắp ráp 3 000 cái ghế. Mỗi cái ghế nhớ dùng 8 cái đinh vít tuy nhiên xưởng của bác bỏ mới mẻ chỉ mất 15 700 cái đinh vít. Vậy số đinh vít xưởng phát hành của bác bỏ Nam không đủ là:

A. 8 300 chiếc

B. 2 400 chiếc

C. 7 500 chiếc

D. 9 200 chiếc

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Điền nhập điểm trống:

- Số 54 625 hiểu là ………………………………………………………………………………..

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức

- Đồng hồ nước mặt mày chỉ ………… giờ …………. phút

- 8m 15mm = ………… mm

Câu 2. Đặt tính rồi tính

a) 21 607 x 4

b) 40 096 : 7

Câu 3. Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 81 025 – 12 071 x 6

b) (4 320 – 2112) x 7

Câu 4. Hoa nhập siêu thị tiện lợi mua sắm 1 gói bánh không còn 29 000 đồng và một hộp sữa với dung tích 1 giá chỉ 33 000 đồng. Hoa trả mang lại cô bán sản phẩm một số trong những chi phí và được trả lại 8 000 đồng. Hỏi Hoa đã mang mang lại cô bán sản phẩm từng nào tiền?

Câu 5. Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm 18 m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 5 m. Tính chu vi và diện tích S miếng vườn cơ.

Đáp án Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Phương pháp

Xác tấp tểnh chữ số mặt hàng ngàn của từng số rồi lựa chọn đáp án phù hợp.

Cách giải

Số với chữ số mặt hàng ngàn là 6 là 56 380.

Chọn B.

Câu 2.

Phương pháp

So sánh những số tiếp tục mang lại nhằm xác lập số bé nhỏ nhất.

Cách giải

Ta với 72 587 < 78 529 < 85 723 < 87 525

Chọn C.

Câu 3.

Phương pháp

- Tìm chừng nhiều năm cạnh hình vuông vắn = Chu vi hình vuông vắn : 4

- Diện tích hình vuông vắn = cạnh x cạnh

Cách giải

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích của hình vuông vắn cơ là

9 x 9 = 81 (cm2)

Đáp số: 81 cm2

Câu 4.

Phương pháp

Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng ngàn với 5. Nếu chữ số mặt hàng ngàn nhỏ hơn 5 tớ thực hiện tròn trĩnh xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Cách giải

Làm tròn trĩnh số 64 719 cho tới hàng trăm ngàn tớ được số 60 000 (Vì chữ số mặt hàng ngàn là 4 < 5)

Chọn A.

Câu 5.

Phương pháp

Tháng 5 với 31 ngày.

Dựa nhập cơ em xác lập ngày An chính thức tham gia trại hè.

Cách giải

Tháng 5 với 31 ngày.

Hôm ni là ngày 28 mon 5. Còn 5 ngày nữa An tiếp tục tham gia trại hè bởi TP.HCM tổ chức triển khai. Vậy An tiếp tục tham gia trại hè vào trong ngày 2 mon 6.

Chọn B.

Câu 6

Phương pháp

- Tìm số cái đinh vít nhớ dùng = Số cái đinh vít cần thiết cho từng cái ghế x số cái ghế

- Tìm số cái đinh vít không đủ = Số cái đinh vít nhớ dùng – số cái đinh vít tiếp tục có

Cách giải

Số cái đinh vít cần thiết dùng để làm lắp ráp 3000 hình mẫu ghế là

3000 x 8 = 24 000 (chiếc)

Số đinh vít xưởng phát hành của bác bỏ Nam không đủ là

24 000 – 15 700 = 8 300 (chiếc)

Đáp số: 8 300 chiếc

Chọn A.

II. TỰ LUẬN

Câu 1

Phương pháp

- Để hiểu số tớ hiểu theo thứ tự kể từ hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm, mặt hàng đơn vị

- Quan sát giờ bên trên đồng hồ thời trang rồi điền số mến hợp

- kề dụng cơ hội đổi: 1 m = 1 000 mm

Cách giải

- Số 54 625 hiểu là Năm mươi tư ngàn sáu trăm nhị mươi lăm.

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức

- Đồng hồ nước mặt mày chỉ 4 giờ 13 phút

- 8m 15mm = 8 015 mm

Câu 2

Phương pháp

- Đặt tính theo đuổi quy tắc tiếp tục học

- Nhân theo thứ tự quá số loại nhị với từng chữ số của quá số loại nhất, theo thứ tự kể từ cần thanh lịch trái ngược.

- Chia theo thứ tự kể từ trái ngược thanh lịch phải

HS tự động tính

Câu 3

Phương pháp

- Với biểu thức với chứa chấp luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách, tớ tiến hành luật lệ tính nhân, phân tách trước, tiến hành luật lệ tính nằm trong, trừ sau.

- Với biểu thức với chứa chấp vệt ngoặc, tớ tiến hành luật lệ tính nhập ngoặc trước.

Cách giải

a) 81 025 – 12 071 x 6 = 81 025 – 72 426

= 8 599

b) (4 320 – 2112) x 7 = 2 208 x 7

= 15 456

Câu 4

Phương pháp

- Tìm tổng số chi phí Hoa tiếp tục mua sắm = Số chi phí 1 gói bánh + Số chi phí một hộp sữa

- Tìm số chi phí Hoa trả mang lại cô bán sản phẩm = Tổng số chi phí Hoa tiếp tục mua sắm + Số chi phí được trả lại

Cách giải

Số chi phí Hoa mua sắm 1 gói bánh và một hộp sữa là

29 000 + 33 000 = 62 000 (đồng)

Số chi phí Hoa trả mang lại cô bán sản phẩm là

62 000 + 8 000 = 70 000 (đồng)

Đáp số: 70 000 đồng

Câu 5.

Phương pháp

- Tìm chiều rộng lớn của miếng vườn = Chiều nhiều năm – 5 m

- Chu vi của miếng vườn = (chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2

- Diện tích miếng vườn = Chiều nhiều năm x chiều rộng

Cách giải

a) Chiều rộng lớn của miếng vườn là

18 – 5 = 13 (m)

Chu vi của miếng vườn là

(18 + 13) x 2 = 62 (m)

b) Diện tích của miếng vườn là

18 x 13 = 234 (m2)

Đáp số: a) 62m

Xem thêm: các dạng toán tìm x nâng cao lớp 7

b) 234 m2

------------------

Ngoài Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 3, mời mọc chúng ta học viên xem thêm tăng những đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt 3, ...như các tư liệu môn học tập không giống tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Với Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 môn Toán này sẽ hỗ trợ chúng ta tập luyện tăng kĩ năng giải đề và thực hiện bài bác chất lượng rộng lớn.

Đề đua học tập kì 2 lớp 3 Các môn

 • 15 Đề đua Toán lớp 3 học tập kì hai năm 2022 - 2023
 • 31 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì hai năm 2022 - 2023
 • Bộ đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2023
 • Bộ 10 đề đua Tin học tập lớp 3 học tập kì hai năm học tập 2022 - 2023
 • 12 đề đua học tập kì 2 lớp 3 năm 2022 - 2023 theo đuổi Thông tư 27