ôn tập về

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ôn tập về

Video chỉ dẫn giải

a) Tổng của nhị số là 80. Số loại nhất tự \( \dfrac {7}{9}\) số loại nhị. Tìm nhị số tê liệt.

b) Hiệu của nhị số là 55. Số loại nhất bằng \( \dfrac {9}{4}\) số loại nhị. Tìm nhị số tê liệt.

Phương pháp giải:

Tìm nhị số bám theo câu hỏi dò xét nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

a) Ta đem sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, tổng số phần cân nhau là:

                   7 + 9 = 16 (phần)

Số loại nhất là:             

                  80 : 16 × 7 = 35

Số loại nhị là:

                  80 – 35 = 45

                                 Đáp số : 35 và 45.

b) Ta đem sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần cân nhau là:

                   9 – 4 = 5 (phần)

Số loại nhị là :

                   55 : 5 × 4 = 44

Số loại nhất là:

                   44 + 55 = 99

                                   Đáp số : 99 và 44.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số lít nước mắm nam ngư loại I nhiều hơn thế số lít nước mắm nam ngư loại II là 12l. Hỏi từng loại đem từng nào lít nước mắm nam ngư, hiểu được số lít nước mắm nam ngư loại I hấp tấp 3 thứ tự số lít nước mắm nam ngư loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm nam ngư từng loại bám theo câu hỏi dò xét nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

 

Cách 1:

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần cân nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nam ngư loại II là

                  12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Số lít nước mắm nam ngư loại I là:

Xem thêm: đề minh họa anh 2021

                 6 + 12 = 18 (lít)

                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

                            Nước mắm loại II: 6 lít.

Cách 2:

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần cân nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nam ngư loại I là

                  12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm nam ngư loại II là:

                 18 - 12 = 6 (lít)

                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

                            Nước mắm loại II: 6 lít.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một rừng hoa hình chữ nhật đem chu vi là \(120m\). Chiều rộng lớn tự \(\displaystyle {5 \over 7}\) chiều lâu năm.

a) Tính chiều lâu năm, chiều rộng lớn rừng hoa tê liệt.

b) Người tao dùng \(\displaystyle {1 \over {25}}\) diện tích rừng hoa nhằm thực hiện lối cút. Hỏi diện tích S lối cút là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- Tìm nửa chu vi = chu vi \( :\,2\).

- Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn theo phương thức toán dò xét nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số tê liệt.

- Tìm diện tích S rừng hoa = chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Tìm diện tích S lối cút = diện tích S rừng hoa \(\times\)  \(\displaystyle {1 \over {25}}\).

Lời giải chi tiết:

a) Nửa chu vi hoặc tổng của chiều lâu năm và chiều rộng lớn là:

             \(120 : 2 = 60\;(m)\)

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, tổng số phần cân nhau là:

                    \(5 + 7 = 12\) (phần)

Chiều rộng lớn rừng hoa là: 

                    \(60 : 12 \times 5 = 25 \;(m)\)

Chiều lâu năm rừng hoa là:           

                    \(60 - 25 = 35 \;(m)\)

b) Diện tích rừng hoa là:       

                     \(35 \times 25 = 875 \;( m^2)\)

Diện tích lối cút là:                   

                     \(875 : 25 = 35\;( m^2)\)

Xem thêm: bài thi vào lớp 6

                            Đáp số: a) Chiều dài: \(35m\);

                                             Chiều rộng: \(25 m\);

                                         b) \(35  m^2\).