ôn toán lớp 4

Các dạng Toán lớp 4 cả năm

Trọn cỗ Toán cơ bạn dạng lớp 4 bao hàm không thiếu những dạng Toán và bài xích luyện Toán nhập toàn cỗ lịch trình học tập lớp 4 gom những em học viên dễ dàng và đơn giản thâu tóm lại kỹ năng, luyện đề hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn đang xem: ôn toán lớp 4

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Giải bài xích luyện SGK Toán lớp 4 bao hàm những nội dung tiếng giải hoặc bài xích luyện sách giáo khoa. Với Lời giải Toán lớp 4 của VnDoc cho tới SGK không thiếu cụ thể những bài xích luyện toán lớp 4 sẽ tiến hành giải quyết và xử lý nhanh gọn, dễ dàng nắm bắt.

>> Chi tiết: Giải bài xích luyện Toán 4

GIẢI VỞ BÀI TẬP LỚP 4

Giải vở bài xích luyện toán lớp 4 không thiếu những bài xích luyện nhập cả năm học tập 35 tuần. Các bài xích giải ứng với từng tiết học tập cho những em học viên xem thêm, sẵn sàng cho những bài học kinh nghiệm bên trên lớp.

>> Chi tiết: Giải Vở Bài Tập Toán 4

Ngoài rời khỏi những em tham lam khảo: Một số dạng Toán cơ bạn dạng và nâng lên lớp 4

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị chức năng bao gồm 3 hàng: mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, mặt hàng trăm

- Lớp ngàn bao gồm 3 hàng: mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn nghìn

- Lớp triệu gồm: Hàng triệu, hàng trăm triệu, mặt hàng tăm triệu

Bài 1: Đọc những số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..

1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...

234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tư mươi nhị ngàn tía trăm:………………………………………

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm ngàn và 9 đơn vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu và 3 đơn vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn trĩnh chục nhỏ nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn nhỏ nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ nhỏ bé nhất: ………………………………………………………………………..

Gợi ý giải

Bài 1: Đọc những số sau:

100000: Một trăm nghìn

1 000 000: Một triệu

30 000 000: Ba mươi triệu

45 234 345: Bốn năm triệu nhị trăm tía mươi tư ngàn tía trăm tư mươi lăm

234 445 098: Hai trăm tía mươi tư triệu tư trăm tư mươi lăm ngàn ko trăm chín mươi tám

123 000 209: Một trăm nhị mươi tía triệu ko ngàn nhị trăm linh chín

Bài 2. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn: 203 000

b/ Một triệu chín trăm tư mươi nhị ngàn tía trăm: 1 942 300

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai: 308 000 962

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm ngàn và 9 đơn vị: 4 600 009

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị: 34 700 008

d/ 2 trăm triệu và 3 đơn vị: 200 000 003

Bài 4. Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

300 484 098:  Ba trăm triệu

198 390 456: Ba trăm nghìn

568 403 021: Ba nghìn

873 049 764: Ba triệu

873 876 986:  Ba triệu

Bài 5. Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

a/ 123; 124; 125; 126; 127; 28

b/ 346; 348; 350; 352; 354; 356

c/ 450; 455; 460; 465; 470; 475

d/ 781; 783; 785; 787; 789; 791

e/ 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 10, 100, 1000

b/ Viết số lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 99, 999, 9999

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 10, 100, 1000

d/ Viết số chẵn lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 98, 998, 9998

e/ Viết số lẻ lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 99, 999, 999

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 11, 101, 1001

g/ Viết số tròn trĩnh chục nhỏ nhất: 10

h/ Viết số chẵn nhỏ nhất: 2

i/ Viết số lẻ nhỏ bé nhất: 1

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ nó × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính vày 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà chưng An thu hoạch được 12 487 kilogam cafe, căn nhà chưng Thành thu hoạch được thấp hơn căn nhà chưng An 563kg cafe. Hỏi cả nhị chưng thu hoạch được từng nào kilogam cà phê?

Bài 7. Kho thóc loại nhất chứa chấp 1243 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc gấp hai kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc với toàn bộ từng nào tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc loại nhất chứa chấp 3245 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc vày 50% kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc với toàn bộ từng nào tấn thóc?

Gợi ý giải

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

x  =  9867655 - 456788

x   =  9410867

b/ x – 23345 = 9886

x  =  9886 + 23345

x = 33231

c/ 283476 + x = 986352

x  = 986352 - 283476

x  = 702876

d/ nó × 123 = 44772

y = 44772 : 123

y  = 364

e/ X : 637 = 2345

x  = 2345 x 637

x  = 1493765

g/ 212 552 : x = 326

x  = 212552 : 326

x  = 652

h/ 40000 – x = 3876

x  = 40000 - 3876

x  = 36124

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

x + 1233 = 9876 – 1978

x + 1233 = 7898

x = 7898 -1233

x = 6665

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự động bịa đặt tính

Kết trái ngược như sau:

224454 + 98808 =323262

200000 – 9876 = 190124

5454 x 43 = 234522

654 x 508 = 332232

39212 : 43 = 911 (dư 39)

10988 : 123 = 89 (dư 41)

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

12347 + (23455 + 76545) = 12347+ 100000 = 1123447

b/ 123 x 4 x 25 = 123 x (4 x 25) = 123 x 100  = 12300

c/ 2 x 4 x 25 x 50 = (2 x 50) x (25 x 4) = 100 x 100 = 10000

d/ (450 x 27) : 50 = 12150 : 50 = 243

Bài 4. Tính vày 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345 = 425730

b/ 398 x 367 = 146066

c/ 398 x 405 = 161190

d/ 324 x 34 = 11016

e/ 4762 x 567 = 2700054

g/ 12323 : 343 = 35 (dư 318)

h/ 34579 : 456 = 75 (dư 379)

i/ 23971 : 24 = 998 (dư 19)

k/ 30987 : 397 = 78 (dư 21)

m/ 12908 : 546 = 23 (dư 350)

Bài 6. Nhà chưng An thu hoạch được 12 487 kilogam cafe, căn nhà chưng Thành thu hoạch được thấp hơn căn nhà chưng An 563kg cafe. Hỏi cả nhị chưng thu hoạch được từng nào kilogam cà phê?

Đáp án: 24411(kg)

Bài 7. Kho thóc loại nhất chứa chấp 1243 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc gấp hai kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc với toàn bộ từng nào tấn thóc?

Đáp án: 3729

Bài 8. Kho thóc loại nhất chứa chấp 3245 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc vày 50% kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc với toàn bộ từng nào tấn thóc?

Đáp án: 4867,5 tấn

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kilogam, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, centimet, mm

DIỆN TÍCH: m2, dm2, cm2

Bài 1. Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12T 5 kilogam = ……..kg

m/ \frac{1}{2}tấn = …….kg;

n/ \frac{1}{5}tạ = …….kg;

p/ \frac{1}{5}kg = …….g;

q/ \frac{1}{5}tạ = …….g;

Bài 2. Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

a/ 20000 kilogam = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kilogam = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kilogam ….. g;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ 50% km = …….m;

h/ 1/5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số tương thích nhập vị trí chấm

a/ 5m2 = …….dm2;

b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………hm2

Bài 5. Viết số tương thích nhập vị trí chấm

a/ 2 tiếng đồng hồ 5 phút = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ 50% giờ = …….phút;

g/ 1/3 phút = ……giây;

h/ 1/5 phút =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 thế kỉ = ………năm;

n/ 1/5 thế kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 mon … 60 tháng

h) 7T 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5T 7kg x trăng tròn kilogam = ? kg

Bài 8: Một tuần với 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì với từng nào ngày?

b) 623 ngày thì với từng nào tuần?

Bài 9: Một con xe xe hơi chở từng phen chở được 516kg cam. Hỏi 30 phen thì chở được từng nào kilogam cam?

Bài 10: Tính thời hạn Minh triển khai những hoạt động và sinh hoạt buổi sáng?

Minh thức dậy khi 6 giờ 15 phút luyện thể thao và lau chùi cho tới 6 giờ 35 phút. Sau cơ đi dạo cho tới ngôi trường là khi 7 giờ

a) Hỏi thời hạn Minh luyện thể thao và lau chùi là bao lâu?

b) Thời gian ngoan Minh đi dạo cho tới ngôi trường mất mặt từng nào phút?

Gợi ý giải

Bài 1. Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

a/ 1 tấn = 10 tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = 23 tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = 1006 kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam = 517kg

e/ 4 hg = 400 g;

g/ 7 dag = 70 g;

i/ 23 tạ = 230 yến;

k/ 12T 5 kilogam = 12005 kg

m/ \frac{1}{2}tấn = 500 kg;

n/ \frac{1}{5}tạ = trăng tròn kg;

p/ \frac{1}{5}kg = 200g;

q/ \frac{1}{5}tạ =  200000 g;

Bài 2. Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

a/ 20000 kilogam = 200 tạ;

b/ 12000 tạ = 1200 tấn;

c/ 45000 g = 45 kg;

d/ 23000kg = 23 tấn

e/ 3456 kilogam = 3 tấn 456 kg;

g/ 1929 g = 1 kilogam 929 g;

h/ 349 kilogam = 3 tạ 49 kg

Bài 3. Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

a/ 3 km = 1000 m;

b/ 3km 54m =3054 m;

c/ 12 m = 12000 dm;

d/ 7m 4cm = 704 cm

g/ 50% km = 500 m;

h/ 1/5 m = trăng tròn cm;

i/ 2600dm = 260 m;

k/ 4200cm = 420m;

Bài 4. Viết số tương thích nhập vị trí chấm

a/ 5m2 = 500 dm2;

b/ 12 dm2 = 1200 cm2;

c/ 3m2 = 300 00 cm2;

d/23m2 = 230000 cm2

e/ 4500dm2= 45 m2;

g/ 30000cm2= 300 dm2;

h/ 1200000m2=  120 hm2

Bài 5. Viết số tương thích nhập vị trí chấm

a/ 2 tiếng đồng hồ 5 phút = 125 phút;

b/ 4 phút 23 giây = 263 giây;

c/ 7 phút 12 giây = 432 giây

d/ 50% giờ = 30 phút;

g/ 1/3 phút = trăng tròn giây;

h/ 1/5 phút = 12 giây

i/ 123 giây = 2 phút 3 giây;

k/ 189 phút = 3h 9 phút

m/ 3 thế kỉ = 300 năm;

n/ 1/5 thế kỉ = trăng tròn năm;

p/ 3 ngày = 72 giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kg 50g = 3050g

b) 4 giờ 36 phút  > 5425 giây

c) 8km 7dam > 2484 m

d) 3 năm < 48 tháng

e) 875m < 46hm

f) 12km 750dam = 12750m

g) 3 năm 18 mon < 60 tháng

h) 7T 6 tạ 54 yến < 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5T 7kg x trăng tròn kilogam = ? kg

Bài 8: Một tuần với 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì với từng nào ngày?

b) 623 ngày thì với từng nào tuần?

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số tầm nằm trong = tổng những số hạng : số những số hạng

Tổng những số hạng = số tầm nằm trong x số những số hạng

Bài 1. Tìm số tầm nằm trong của những số sau:

a/ 35 và 45;

b/ 37, 42 và 56;

c/ trăng tròn, 32, 24 và 36;

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Bài 2. Một tổ phát hành muối bột thu hoạch nhập năm mùa như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Hỏi tầm các mùa tổ cơ thu hoạch được từng nào tạ muối?

Bài 3. Sự tăng số lượng dân sinh của một xã nhập tía năm theo thứ tự là: 90 người, 86 người, 70 người. Hỏi tầm hàng năm số lượng dân sinh của xã cơ gia tăng từng nào người?

Bài 4. Một cửa hàng gửi máy vày xe hơi. Lần đầu với 3 xe hơi, từng xe hơi gửi được 16 máy. Lần sau với 5 xe hơi không giống, từng xe hơi gửi được 24 máy. Hỏi tầm từng xe hơi gửi được từng nào máy?

Xem thêm: bình minh 1

Bài 5. Một công ti gửi thức ăn nhập thành phố Hồ Chí Minh. Có 5 xe hơi, từng xe hơi gửi được 36 tạ và 4 xe hơi, từng xe hơi gửi được 45 tạ. Hỏi tầm từng xe hơi gửi được từng nào tấn thực phẩm?

Bài 6. Một xe hơi giờ loại nhất chạy được 39 km, giờ loại nhị chạy được 60 km, giờ loại tía chạy được vày quãng đàng của nhị giờ đầu. Hỏi tầm từng giờ xe hơi chạy được từng nào ki-lô-mét?

Bài 7.

a/ Số tầm nằm trong của nhị số vày 8. thạo một trong các nhị số vày 9, dò thám số kia?

b/ Số tầm nằm trong của nhị số vày trăng tròn. thạo một trong các nhị số vày 30, dò thám số kia?

Bài 8. Với độ quý hiếm nào là của a thì:

a/ a x 5 < 1

b/ a x 6 < 20

c/ 250 : a < 5

Gợi ý giải

Bài 1. Tìm số tầm nằm trong của những số sau:

a/ 35 và 45;

Đáp án: 40

b/ 37, 42 và 56;

Đáp án: 45

c/ trăng tròn, 32, 24 và 36;

Đáp án: 28

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Đáp án: 46

Bài 2.

Trung bình các mùa chiếm được số tạ muối bột là ;

(45 + 60 + 75 + 72 + 98 ) : 5 = 70 ( tạ )

Đáp số : 70 tạ muối

Bài 3.

Trung bình hàng năm xã cơ gia tăng số người là:

(90 + 86 + 70) : 3 = 82 (người)

Đáp số: 82 người

Bài 4.

Số máy 3 xe hơi chở lần thứ nhất được là:

16 × 3 = 48 (máy)

Số máy 5 xe hơi phen sau chở được là:

24 × 5 = 120 (máy)

Trung bình từng xe pháo chở được số máy là:

(48 + 120) : ( 3 + 8 ) = 21 (máy)

Đáp số: 21 máy

Bài 5.

5 xe hơi đầu chở được là:

36 x 5 = 180 (tạ)

4 xe hơi sau chở được là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Trung bình từng xe hơi chở được là:

(180 + 180):5 = 40 (tạ)

Đổi 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn thực phẩm

Bài 6.

Giờ loại tía chạy được số km là

39 + 60 = 99 (km)

Trung bình từng giờ chạy được số km là

(39 + 60 + 99) = 66 (km)

Đ/S : 66 km

Bài 7.

a/ Số tầm nằm trong của nhị số vày 8. thạo một trong các nhị số vày 9, dò thám số kia?

Tổng của nhị số là:

8 x 2 = 16

Số cơ là:

16 - 9 = 7

b/ Số tầm nằm trong của nhị số vày trăng tròn. thạo một trong các nhị số vày 30, dò thám số kia?

Tổng của nhị số là:

20 x 2 = 40

Số cơ là:

40 - 30 = 10

Bài 8.

a. a x 5 < 1

⇒ a = 0

b. a x 6 < 20

⇒ a = 1; 2; 3

c. 250 : a < 5

⇒ a = 250; 125

DẠNG 5: BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Tổng của nhị số là: Hai số cơ nằm trong lại; cả nhị.

Hiệu của nhị số là: nhiều hơn thế, thấp hơn, thông thường, rộng lớn.

Cách giải:

Cách 1: Số nhỏ bé = (tổng – hiệu) : 2

Số rộng lớn = tổng – số nhỏ bé Hoặc

Số rộng lớn = Số nhỏ bé + hiệu

Cách 2: Số rộng lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số nhỏ bé = Tổng – Số rộng lớn Hoặc

Số nhỏ bé = Số rộng lớn – hiệu

Bài 1. Tổng của nhị số là 48. Hiệu của nhị số là 12. Tìm nhị số cơ.

Bài 2. Tổng của nhị số là 36. Hiệu của nhị số là 18. Tìm nhị số cơ.

Bài 3. Tuổi tía và tuổi tác con cái nằm trong lại được 50. Cha rộng lớn con cái 28 tuổi tác. Tính tuổi tác của từng người.

Bài 4. Một lớp học tập với 36 học viên. Số học viên phái nam thấp hơn số học viên phái đẹp 4 các bạn. Hỏi lớp cơ với từng nào học viên phái nam, từng nào học viên phái đẹp.

Bài 5. Cả nhị lớp 4A và 4B trồng được 485 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B 45 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây.

Bài 6. Tuổi chị và tuổi tác em nằm trong lại được 32. Em thông thường chị 8 tuổi tác. Hỏi chị từng nào tuổi tác, em từng nào tuổi?

Bài 7. Một tủ sách mới tậu thêm thắt 45 cuốn sách bao gồm nhị loại: sách văn học tập và sách khoa học tập. Số sách văn học tập nhiều hơn thế số sách khoa học tập 11 quyển. Hỏi từng loại với từng nào quyển ?

Bài 8. Hai team thực hiện đàng nằm trong phủ một phần đường nhiều năm 800m. Đội loại nhất phủ được thấp hơn team loại nhị 136m đàng. Hỏi từng team phủ được từng nào mét đường?

Bài 9. Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa loại nhất thu hoạch được nhiều hơn thế thửa loại nhị 6 tạ. Hỏi từng thửa thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một và lớp Hai nằm trong thu nhặt được 127 kilogam giấy má. Lớp Hai thu nhặt được nhiều hơn thế lớp Một 9 kilogam giấy má. Hỏi từng lớp thu nhặt được từng nào ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Hai tấm vài ba nhiều năm toàn bộ 114m. Tấm vải vóc loại nhất dài ra hơn tấm vải vóc loại nhị 6m. Hỏi từng tấm vải vóc mềm từng nào mét?

Gợi ý giải

Bài 1

Số nhỏ bé là:

(48 - 12) : 2 = 18

Số rộng lớn là:

48 - 18 = 30

Đáp số : Số lớn: 30.

Số bé: 18.

Bài 2

Số nhỏ bé là :

(36 − 18) : 2 = 9

Số rộng lớn là:

9 + 18 = 27

Vậy 2 số nên dò thám là: 9; 27

Bài 3

Tuổi tía là:

(50 + 28) : 2 = 39 (tuổi)

Tuổi con cái là:

50 - 39 = 11 (tuổi)

Đáp số: Tuổi bố: 39 tuổi

Tuổi con: 11 tuổi

Bài 4

Số học viên phái nam là:

(36 - 6) : 2 = 15 (học sinh)

Số học viên phái đẹp là :

15 + 6 = 21 (học sinh)

Đáp số: nữ: 21 bạn; nam: 15 bạn

Bài 5

Lớp 4A trồng được số lượng kilomet là:

(485 - 45) : 2 = 220 (cây)

Lớp 4B trồng được số lượng kilomet là:

485 - 220=265 (cây)

Đáp số: 4A: 220 cây

4B: 265 cây

Bài 6

Tuổi chị là:

(36 + 8) : 2 = 22 (tuổi)

Tuổi em là:

36 - 22 = 14 (tuổi)

Đáp số: Chị: 22 tuổi

Em: 14 tuổi

Bài 7

Số sách văn học tập tủ sách tiếp tục mua sắm là (45 + 11) : 2 = 28 (quyển sách)

Số sách khoa học tập tủ sách tiếp tục mua sắm là 28 - 11 = 17 (quyển sách)

Đáp số: Sách văn học: 28 quyển sách

Sách khoa học: 17 quyển sách

Bài 8

Đội thứ hai phủ được số mét đàng là:

(800 + 136) : 2 = 468 (m)

Đội loại nhất phủ được số mét đàng là:

800 - 468 = 332 (m)

Đáp án: Đội 1 phủ 332m đàng,

Đội 2 phủ 468m đàng.

Bài 9.

Hai thửa với : 3 tấn 2 tạ thóc=3200 kilogam thóc

Thửa 1 nhiều hơn thế thửa 2 là 6 tạ = 600 kilogam thóc

Giải:

Hai phen số thóc thửa loại nhất với là: 3200 + 600 = 3800 kg

Số thóc thửa loại nhất thu hoạch được là:

3800 : 2 = 1900 kilogam thóc

Số thóc thửa loại nhị thu hoạch được là:

1900 - 600 = 1300 kilogam thóc

Đáp số: thửa 1: 1900 kg

Thửa 2: 1300kg

Bài 10

Lớp Một thu nhặt được số ki-lô-gam giấy má là:

(127 - 9) : 2 = 59 (kg)

Lớp Hai thu nhặt được số ki-lô-gam giấy má là:

59 + 9 = 68 (kg)

Đáp số: Lớp Một: 59kg giấy;

Lớp Hai: 68kg giấy má.

Bài 11

Tấm vải vóc loại nhất nhiều năm số m là:

(114 + 6) : 2 = 60 (m)

Tấm vải vóc loại nhị nhiều năm số m là:

114 - 60 = 54 (m)

Đáp số: Tấm vải vóc loại nhất: 60 m

Tấm vải vóc loại hai: 54 m

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P = a x 4 a = P.. : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) Diện tích hình bình hành: S

Độ nhiều năm đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = P.. : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ nhiều năm hai tuyến phố chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật với chiều nhiều năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

Bài 2. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật với chiều nhiều năm 4dm và chiều rộng lớn 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật với chiều nhiều năm 18cm và chiều rộng lớn thông thường chiều nhiều năm 2cm.

Bài 4. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật với chiều rộng lớn 26m và chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 4m.

Bài 5. Tính chu vi và mặc tich hình chữ nhật với chiều rộng lớn 12m và chiều nhiều năm gấp hai chiều rộng lớn.

Bài 6. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật với chiều nhiều năm 18m và chiều rộng lớn vày 1/3 chiều nhiều năm.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật với diện tích S 36cm2 và chiều rộng lớn 6cm.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật với diện tích S 64cm2 và chiều nhiều năm 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và diện tích S hình vuông vắn với cạnh nhiều năm 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và diện tích S hình vuông vắn với cạnh nhiều năm 24m.

Bài 11. Tính diện tích S hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn này là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích S hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn này là 56m.

Bài 13. Tính diện tích S hình bình hành có tính nhiều năm lòng 18cm và độ cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích S hình bình hành có tính nhiều năm lòng 18cm và độ cao vày 1/3 phỏng nhiều năm lòng.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành với độ cao 12m và phỏng nhiều năm lòng vội vã 3 phen độ cao.

Bài 16. Tính diện tích S hình thoi biết phỏng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh theo thứ tự là 12cm và 24 centimet.

Bài 17. Tính diện tích S hình thoi biết phỏng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh theo thứ tự là 12dm và 40 centimet.

Bài 18: Một hình chữ nhật với chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 8cm và vày \frac53 chiều rộng lớn.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích S hình chữ nhật.

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật với chu vi 200m. Chiều nhiều năm hình chữ nhật rộng lớn nhị phen chiều rộng lớn là 10m. Tính diện tích S hình chữ nhật cơ.

Bài 20: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm vội vã 4 phen chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều nhiều năm 5m và hạn chế chiều rộng lớn 5m thì được một miếng vườn mới nhất với diện tích S nhỏ rộng lớn diện tích S miếng vườn lúc đầu là 250 m2. Tính diện tích S miếng vườn lúc đầu.

Bài 21: Sân ngôi trường em hình vuông vắn. Để gia tăng diện tích S căn nhà ngôi trường không ngừng mở rộng về từng phía 3m thì diện tích S gia tăng 192m2. Hỏi trước đó sảnh ngôi trường em với diện tích S là từng nào m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính vày nhị cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một thị trấn có được 215 vỏ hộp cây bút chì color, từng vỏ hộp với 24 cây bút chì. Huyện cơ chia đều cả hai bên số cây bút chì color cơ cho tới 86 lớp. Hỏi từng lớp có được từng nào cây bút chì color.

Bài 4. Một xe pháo xe hơi chở 27 bao gạo, từng bao nặng nề 50kg và chở 25 bao mì, từng bao nặng nề 30 kilogam. Hỏi xe pháo cơ chở toàn bộ từng nào ki –lô-gam gạo và mì.

Bài 5. Một lớp học tập với 12 lớp học tập, từng lớp học tập với 45 học viên và 6 lớp học tập không giống, từng lớp với 42 học viên. Hỏi ngôi trường cơ với từng nào học viên.

Bài 6. Một người chuồn xe đạp điện tính rời khỏi nhập 5 phút chuồn được 975m. Cứ giẫm đều như thế thì sau 45 phút tiếp tục chuồn được từng nào mét.

Bài 7. Phòng họp A với 12 mặt hàng ghế, từng mặt hàng ghế với 11 người ngồi. Phòng họp B với 14 mặt hàng ghế, từng mặt hàng ghế với 9 người ngồi. Hỏi số đứa ở chống nào là nhiều hơn thế và nhiều hơn thế từng nào người.

Bài 8. Một cửa hàng thức ăn với 340 kilogam cá. Người tớ vừa phải mang tới cửa hàng này 11 sọt cá, từng sọt 25 kilogam cá. Hỏi cửa hàng cơ với toàn bộ từng nào ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một người chuồn xe đạp điện nhập 125 phút đầu, từng phút chuồn được 198m và nhập 112 phút sau, từng phút chuồn được 168m. Hỏi người này đã chuồn quãng đàng nhiều năm từng nào mét?

Bài 10. Trung bình từng gà mẹ đẻ cần được với 104g thóc ăn nhập một ngày. Trong kho của trại chăn nuôi với trăng tròn kilogam thực phẩm. Với số thực phẩm cơ với đầy đủ nhằm 375 gà mẹ đẻ ăn nhập một ngày không?

Bài 11. Có 2436 học viên nhập cuộc đồng trình diễn thể thao. Trong số đó 50% số học viên đem ăn mặc quần áo đỏ ửng, 1/3 số học viên cơ đem ăn mặc quần áo vàng, số học viên sót lại đem ăn mặc quần áo xanh lơ. Hỏi với từng nào học viên đem ăn mặc quần áo xanh?

Bài 12. Một người đi dạo chuồn được 8524m nhập 2 tiếng đồng hồ. Hỏi nếu như người cơ đi dạo nhập 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng thì được phần đường từng nào mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền ship hàng rời khỏi bến cảng. 5 chuyến đầu gửi được 25T ; 10 chuyến sau gửi được 38 tấn; 5 chuyến cuối gửi được 17T. Hỏi tầm từng chuyến xe pháo gửi được từng nào tấn hàng?

Bài 14. Hai cửa hàng nằm trong nhận 7420m vải vóc. Cửa mặt hàng loại nhất tầm thường ngày bán tốt 265m vải vóc, cửa hàng loại nhị tầm thường ngày bán tốt 371m vải vóc. Hỏi cửa hàng nào là buôn bán không còn số vải vóc sớm rộng lớn và sớm rộng lớn từng nào ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ Các số phân tách không còn cho tới 2:

b/ Các số phân tách không còn cho tới 5:

c/ Các số phân tách không còn cho tới 2 và 5:

d/ Các số phân tách không còn cho tới 3:

e/ Các số phân tách không còn 9:

g/ Các số phân tách không còn cho tới 3 tuy nhiên ko phân tách không còn cho tới 9:

h/ Các số phân tách không còn cho tất cả 2, 3, 5 và 9:

Bài 2. Tìm chữ số tương thích điền nhập dù trống trải nhằm được:

a/ 13... phân tách không còn cho tới 3;

b/ 4...0 phân tách không còn 9;

c/ 24... phân tách không còn cho tất cả 3 và 5;

d/ 47... phân tách không còn cho tất cả 2 và 3;

Bài 3

a/ Viết tía số với 4 chữ số phân tách không còn cho tới 2:

b/ Viết tía số với 3 chữ số phân tách không còn cho tới 3:

c/ Viết tía số với 4 chữ số phân tách không còn cho tới 5:

d/ Viết tía số với 4 chữ số phân tách không còn cho tới 9:

e/ Viết tía số với 4 chữ số phân tách không còn cho tới 2 và 5:

h/ Viết tía số với 3 chữ số phân tách không còn cho tới 2 và 3:

i/ Viết tía số với 3 chữ số phân tách không còn cho tới 2; 3; 5 và 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần tiếp tục lớn color cho từng hình sau:

Trọn cỗ Toán cơ bạn dạng lớp 4

Bài 2. Viết bên dưới dạng phân số những thương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết từng phân số tiếp sau đây bên dưới dạng thương và tính thương theo dõi mẫu:

Trọn cỗ Toán cơ bạn dạng lớp 4

Bài 4. Viết từng số sau bên dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. So sánh phân số với 1:

Phân số với tử số to hơn kiểu số thì phân số to hơn 1

Phân số với tử số nhỏ nhiều hơn kiểu số thì phân số nhỏ nhiều hơn 1

Phân số với tử số vày kiểu số thì phân số vày 1

Trọn cỗ Toán cơ bạn dạng lớp 4

Bài 6. Rút gọn gàng những phân số sau:

Vận dụng tín hiệu phân tách không còn cho tới 2, 3, 5, 9 nhằm rút gọn gàng những phân số

Trọn cỗ Toán cơ bạn dạng lớp 4

Trọn cỗ Toán cơ bạn dạng lớp 4

Bài 8. Rút gọn gàng những phân số:

Trọn cỗ Toán cơ bạn dạng lớp 4

Bài 9. Rút gọn gàng những phân số:

Trọn cỗ Toán cơ bạn dạng lớp 4

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. Một lớp học tập với 35 học viên, nhập cơ số 3/5 học tập xếp loại khá. Tính số học viên xếp loại khá của lớp cơ.

Bài 2. Một sảnh ngôi trường hình chữ nhật với chiều nhiều năm 120m, chiều rộng lớn vày 5/6 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của sảnh ngôi trường cơ.

Bài 3. Lớp 4A với 16 học viên phái nam và số học viên phái đẹp vày 9/8 số học viên phái nam. Hỏi lớp cơ với từng nào học tập sinh?

Bài 4. Một sảnh ngôi trường hình chữ nhật với chiều nhiều năm 60m, chiều rộng lớn vày 3/5 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của sảnh ngôi trường cơ.

Bài 5. Một cửa hàng với 50 kilogam đàng. Buổi sáng sủa buôn bán 10 kilogam đàng, giờ chiều buôn bán 3/8 số đàng sót lại. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng buôn bán từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng đàng kể từ căn nhà anh Hải cho tới thị xã nhiều năm 15km. Anh Hải chuồn kể từ căn nhà rời khỏi thị xã, khi chuồn được 2/5 quãng đàng thì tạm dừng nghỉ ngơi một khi. Hỏi anh Hải còn nên chuồn tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì cho tới thị xã?

Bài 7. Có một kho chứa chấp xăng. Lần đầu người tớ kéo ra 32 850 lít xăng, phen sau kéo ra vày 1/3 lần thứ nhất. Hỏi khi đầu nhập kho với từng nào lít xăng?

DẠNG 11: BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ

Tỉ số của a và b là a : b hoặc (b không giống 0)

Bài 1. Viết tỉ số của a và b, biết:

a/ a = 2, b = 3;

b/ a = 7, b = 4;

c/ a = 6, c = 2;

d/ a = 4, b = 10;

e/ a = 5, b = 7

Bài 2. Trong vỏ hộp với 2 cây bút đỏ ửng và 8 cây bút xanh lơ.

a/ Viết tỉ sô của số cây bút đỏ ửng và sô cây bút xanh

b/ Viết tỉ số của sô cây bút xanh lơ và số cây bút đỏ

c/ Viết tỉ số của số cây bút đỏ ửng và số cây bút nhập hộp

d/ Viết tỉ số của số cây bút xanh lơ và số cây bút nhập hộp

Bài 3. Trong một đội nhóm với 5 các bạn trai và 6 bạn nữ.

a/ Viết tỉ số các bạn trai và số các bạn cả tổ

b/ Viết tỉ số bạn nữ và số các bạn cả tổ

Bài 4. Trên kho bãi cỏ với trăng tròn con cái trườn và số trâu vày 1/4 số trườn. Hỏi bên trên kho bãi cỏ với bao nhiêu con cái trâu ?

DẠNG 12: BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài xích toán:

- Cách 1: Vẽ sơ đồ

- Cách 2: Tìm tổng sô phần vày nhau

- Cách 3: Tìm số rộng lớn, số bé

Bài 1. Tổng của nhị số là 96. Tỉ số của nhị số là 3/5 . Tìm nhị số cơ.

Bài 2. An và Bình với 25 quyển vở. Số vở của An vày 2/3 số vở của Bình. Hỏi từng các bạn với từng nào quyển vở?

Bài 3. Tổng của nhị số là 333. Tỉ số của nhị số là 2/7 . Tìm nhị số cơ.

Bài 4. Hai kho chứa chấp 125 tấn thóc, nhập cơ số thóc ở kho loại nhất vày 3/2 số thóc ở kho loại nhị. Hỏi từng kho với từng nào tấn thóc ?

Bài 5. Tổng của nhị số là số lớn số 1 với nhị chữ số. Tỉ số của nhị số là 4/5. Tìm nhị số cơ.

Bài 6. Tổng của nhị số là 198. Tỉ số của nhị số là 3/8 . Tìm nhị số cơ.

Bài 7. Một người tiếp tục bán tốt 280 trái ngược cam và quýt, nhập cơ số cam vày 2/5 số quýt. Tìm số cam, số quýt tiếp tục buôn bán.

Bài 8. Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A với 34 học viên, lớp 4B với 32 học viên. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng được số lượng kilomet như nhau.

Bài 9. Một hình chữ nhật với chu vi là 350 m, chiều rộng lớn vày 3/4 chiều nhiều năm. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ.

Bài 10. Một sợ hãi dây tương đối dài 28m được hạn chế trở nên nhị đoạn, đoạn loại nhất nhiều năm vội vã 3 phen đoạn loại nhị. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào mét?

Bài 11. Một group học viên với 12 các bạn, nhập cơ số các bạn trai vày 50% số bạn nữ. Hỏi group cơ với bao nhiêu các bạn trai, bao nhiêu các bạn gái?

Bài 12. Tổng của nhị số là 72. Tìm nhị số cơ, hiểu được nếu như số rộng lớn hạn chế 5 phen thì được số nhỏ bé.

Bài 13. Hai số với tổng vày 1080. Tìm nhị số cơ, hiểu được vội vã 7 phen số loại nhất thì được số loại nhị.

Bài 14. Một hình chữ nhật với chu vi là 250m, chiều rộng lớn vày 2/3 chiều nhiều năm. Tìm diện tích S của hình cơ.

DẠNG 13: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài xích toán:

- Cách 1: vẽ sơ đồ

- Cách 2: Tìm hiệu sô phần vày nhau

- Cách 3: Tìm số rộng lớn, số bé

Bài 1. Hiệu của nhị số là 24. Tỉ số của nhị số là 3/5 . Tìm nhị số đó

Bài 2. Một hình chữ nhật với chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 12m. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ, hiểu được chiều nhiều năm vày 4/7 chiều rộng lớn.

Bài 3. Số loại nhất thông thường số loại nhị là 123. Tỉ số của nhị số là 2/5 . Tìm nhị số cơ.

Bài 4. Mẹ rộng lớn con cái 25 tuổi tác. Tuổi con cái vày 2/7 tuổi tác u. Tính tuổi tác của từng người.

Bài 5. Hiệu của nhị số thông qua số nhỏ bé nhất với tía chữ số. Tỉ số của nhị số là 9/5. Tìm nhị số đó

Bài 6. Hiệu của nhị số là 85. Tỉ số của nhị số này là 3/8. Tìm nhị số cơ.

Bài 7. Người tớ người sử dụng số đèn điện color nhiều hơn thế số đèn điện White là 250 đèn điện. Tìm số đèn điện từng loại, hiểu được số đèn điện color vày 5/3 số đèn điện White.

Bài 8. Lớp 4A với 35 học viên và lớp 4B với 33 học viên nằm trong nhập cuộc trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn thế lớp 4B là 10 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng số lượng kilomet như nhau.

Bài 9. Hiệu của nhị số là 30. Số loại nhất vội vã 3 phen số loại nhị. Tìm nhị số cơ.

Bài 10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhị là 60. Nếu số loại nhất vội vã lên 5 phen thì được số loại nhị. Tìm nhị số cơ.

Bài 11. Một cửa hàng với số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ là 540 kilogam. Tính số gạo từng loại, hiểu được số gạo nếp vày 1/4 số gạo tẻ.

Bài 12. Hiệu của nhị số 738. Tìm nhị số cơ, hiểu được số loại nhất hạn chế 10 phen thì được số loại nhị.

Bài 13. Năm ni tuổi tác con cái thấp hơn tuổi tác tía 35 tuổi tác và vày 2/9 tuổi tác tía. Hỏi trong năm này con cái từng nào tuổi tác.

Bài 14. Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ trọng lượng toàn bộ là 220 kilogam. thạo rằng số gạo trong những túi đều trọng lượng đều bằng nhau. Hỏi với từng nào ki-ô-gam từng loại?

Bài 15. Một quầy hàng với 63 đồ dùng đùa bao gồm xe hơi và búp bê, số búp bê vày 2/5 số xe hơi. Hỏi quầy hàng cơ với từng nào cái xe hơi.

Bài 16. Hai kho thóc chứa chấp 1350 tấn thóc. Tính số thóc từng kho, hiểu được số thóc của kho loại nhất vày 4/5 số thóc của kho loại nhị.

Bài 17. Cha rộng lớn con cái 30 tuổi tác. Tuổi con cái vày 1/6 tuổi tác tía. Tính tuổi tác của từng người.

Xem thêm: đề minh họa anh 2021

Bài 18. Một lớp học tập với 35 học viên, nhập cơ số học viên trai vày 3/4 số học viên gái. Hỏi lớp học tập cơ với bai nhiêu học viên gái.

Các thầy cô và những em học viên xem thêm cụ thể bên trên tệp tin vận tải về.

Trọn cỗ Toán cơ bạn dạng lớp 4 bao hàm không thiếu những dạng Toán nhập lịch trình học tập lớp 4 Số học tập và hình học tập cho những em học viên ôn luyện, những thầy cô xem thêm thực hiện bài xích luyện ôn trong nhà cho những em học viên nhập thời hạn nghỉ ngơi hè tách mất mặt kỹ năng lúc học lại.