pt đoạn chắnBài viết lách Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch.

Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: pt đoạn chắn

+ Cho điểm A(a; 0) và điểm B(0; b) với a.b≠0. Phương trình đường thẳng liền mạch AB theo gót đoạn chắn là: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết =1

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Phương trình đường thẳng liền mạch hạn chế nhì trục tọa chừng bên trên A( -2 ;0) và B( 0 ; 5) là:

A. 5x - 2y - 10 = 0    B. 5x - 2y + 10 = 0    C. 2x - 5y - 10 = 0    D. 2x + 5y + 4 = 0

Lời giải

Đường trực tiếp AB hạn chế nhì trục tọa chừng bên trên A( -2 ; 0) và B( 0 ; 5) nên phương trình đường thẳng liền mạch AB theo gót đoạn chắn là :

Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

⇔ 5x - 2y + 10 = 0

Chọn B.

Ví dụ 2 : Lập phương trình đường thẳng liền mạch trải qua điểm M( 5; -3) và hạn chế nhì trục tọa chừng bên trên nhì điểm A và B sao cho tới M là trung điểm của AB.

A. 3x - 5y - 30 = 0    B. 3x + 5y - 30 = 0    C. 5x - 3y - 34 = 0    D. 5x - 3y + 34 = 0

Lời giải

Gọi A ∈ Ox ⇒ A(xA; 0); B ∈ Oy ⇒ B(0; yB)

Ta đem M là trung điểm AB ⇒ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

Suy rời khỏi (AB): Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 ⇔ 3x - 5y - 30 = 0.

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 3 : Có bao nhiêu đường thẳng liền mạch trải qua điểm M( 2; -3) và hạn chế nhì trục tọa chừng bên trên nhì điểm A và B sao cho tới tam giác OAB vuông cân nặng.

A. 2    B. 3    C. 1    D. Không đem.

Lời giải

Gọi tọa chừng điểm A( a; 0) và B( 0; b).

Phương trình đoạn chắn (AB): Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết =1

Do tam giác OAB vuông cân nặng bên trên O ⇔ |a| = |b| ⇔ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

TH1: b = a ⇒ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 ⇔ x + nó = a

mà M(2; -3) ∈ (AB) ⇒ 2 - 3 = a ⇔ a = -1 ⇒ b = -1

Vậy phương trình (AB) : x + nó + 1= 0 .

TH2: b = - a ⇒ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 ⇔ x - nó = a

mà M(2; -3) ∈ (AB) ⇒ 2 + 3 = a ⇔ a = 5 ⇒ b = - 5

Vậy phương trình ( AB) : x - nó - 5= 0 .

Vậy đem hai tuyến đường trực tiếp vừa lòng đầu bài bác.

Chọn A.

Ví du 4: Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua nhì điểm A(0; -3) và B(-2; 0).

A. 2x + 3y - 6 = 0    B. 3x + 2y - 6 = 0    C. 3x + 2y + 6 = 0    D. 2x - 3y - 6 = 0

Lời giải

+ Đường trực tiếp AB: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

=> Phương trình đoạn chắn đường thẳng liền mạch AB: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Hay (AB) : 3x + 2y + 6 = 0

Chọn C.

Quảng cáo

Ví dụ 5: Cho đường thẳng liền mạch d: x - nó + 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng liền mạch d bên dưới dạng đoạn chắn.

A. - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    B. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    C. - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    D. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Lời giải

Đường trực tiếp d hạn chế trục Ox bên trên A(- 3; 0) và hạn chế trục Oy bên trên B(0; 3).

=> Phương trình đoạn chắn đường thẳng liền mạch d:

- Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Chọn A.

Ví dụ 6: Cho đường thẳng liền mạch d: x + nó - 6 = 0. Viết phương trình đường thẳng liền mạch d bên dưới dạng phương trình đoạn chắn?

A. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    B. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    C. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    D. - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Lời giải

Đường trực tiếp d hạn chế trục Ox bên trên điểm A(6;0) .

Đường trực tiếp d hạn chế trục Oy bên trên điểm B(0;6).

Đường trực tiếp d trải qua nhì điểm A(6;0) và B(0; 6) nên phương trình đường thẳng liền mạch d dạng đoạn chắn là: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Chọn C.

Quảng cáo

Xem thêm: một vật chuyển động thẳng đều thì

Ví dụ 7. Phương trình tổng quát tháo của đường thẳng liền mạch hạn chế nhì trục tọa chừng bên trên A( 3 ; 0) và       B(0 ; -2) là:

A. 3x - 2y + 1 = 0    B. -2x + 3y + 6 = 0    C. 2x - 3y + 6 = 0    D. 2x - 3y + 4 = 0

Lời giải

Đường trực tiếp AB hạn chế nhì trục tọa chừng bên trên A(3 ; 0) và B( 0 ; -2) nên phương trình đường thẳng liền mạch AB theo gót đoạn chắn là :

Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

⇔ -2x + 3y + 6 = 0

Chọn B.

Ví dụ 8: Lập phương trình đường thẳng liền mạch trải qua điểm M( 1;-2) và hạn chế nhì trục tọa chừng bên trên nhì điểm A và B sao cho tới M là trung điểm của AB.

A. – 4x + 2y + 8 = 0    B. 4x + 2y + 8 = 0    C. 2x - nó + 1 = 0    D. 2x + nó = 0

Lời giải

Gọi A (a ; 0) ∈ Ox; B(0; b) ∈ Oy

Ta đem M là trung điểm AB nên :

Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết ⇔ a = 2 và b = - 4

Suy rời khỏi phương trình AB : Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 hoặc – 4x + 2y + 8 = 0

Chọn A.

Ví dụ 9 : Có bao nhiêu đường thẳng liền mạch trải qua điểm M(3;3) và hạn chế nhì trục tọa chừng bên trên nhì điểm A và B sao cho tới tam giác OAB vuông cân nặng.

A. 2    B. 3    C. 1    D. Không đem.

Lời giải

Gọi tọa chừng điểm A( a; 0) và B( 0; b).

Phương trình đoạn chắn đường thẳng liền mạch AB: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết =1

Do tam giác OAB vuông cân nặng bên trên O ⇔ |a| = |b| ⇔ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

TH1: b = a ⇒ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 ⇔ x + nó = a

Mà M(3;3) nằm trong AB nên 3 + 3 = a ⇔ a= 6 ⇒ b= 6

Vậy phương trình (AB) : x + nó - 6 = 0 .

TH2: b = - a ⇒ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 ⇔ x - nó = a

Mà M( 3; 3) nằm trong AB nên 3 - 3= a ⇔ a= 0 ⇒ b= 0 ( loại vì như thế Lúc cơ 3 điểm A; B và O trùng nhau)

Vậy mang 1 đường thẳng liền mạch vừa lòng đầu bài bác.

Chọn C.

Ví dụ 10: Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua nhì điểm A( 0; 4) và B( -3;0).

A. 4x + 3y - 6 = 0    B. 4x - 3y - 6 = 0    C. 4x - 3y + 12 = 0    D. 4x - 3y + 6 = 0

Lời giải

+ Đường trực tiếp AB: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

=> Phương trình đoạn chắn đường thẳng liền mạch AB: - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Hay (AB) : 4x - 3y + 12 = 0

Chọn C.

Ví dụ 11: Cho đường thẳng liền mạch d: 2x - nó + 4 = 0. Viết phương trình đường thẳng liền mạch d bên dưới dạng đoạn chắn.

A. - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    B. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + (- Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết ) = 1    C. - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    D. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Lời giải

Đường trực tiếp d hạn chế trục Ox bên trên A(-2;0) và hạn chế trục Oy bên trên B(0; 4).

=> Phương trình đoạn chắn đường thẳng liền mạch d:

- Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Chọn A

Xem tăng những dạng bài bác luyện Toán 10 đem đáp án hoặc khác:

 • Các công thức về phương trình đàng thẳng
 • Cách dò la vecto pháp tuyến của đàng thẳng
 • Viết phương trình tổng quát tháo của đàng thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng liền mạch lúc biết thông số góc
 • Xác xác định trí kha khá của hai tuyến đường thẳng
 • Viết phương trình đàng trung trực của đoạn thẳng
 • Tìm hình chiếu vuông góc của điểm lên đàng thẳng
 • Tìm điểm đối xứng của một điểm qua chuyện đàng thẳng

Đã đem tiếng giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí cho tới teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: thpt chuyên phan bội châu

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jspGiải bài bác luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học