tích các nghiệm của phương trình

Phương trình tích với dạng A(x)B(x) = 0.

Ví dụ 1. (2x + 3)(1 – x) là phương trình tích.

Bạn đang xem: tích các nghiệm của phương trình

Cách giải phương trình tích A(x)B(x) = 0A(x)=0B(x)=0

Cách bước giải phương trình tích

Bước 1: Đưa phương trình tiếp tục mang đến về dạng tổng quát lác A(x)B(x) = 0 bởi vì cách:

+ Chuyển toàn bộ những hạng tử của phương trình về vế trái ngược. Khi cơ vế cần bởi vì 0.

+ Phân tích nhiều thức ở vế cần trở thành nhân tử.

Bước 2: Giải phương trình và tóm lại.

Ví dụ 2. Giải phương trình: (x + 1)(2x – 3) = 0.

Lời giải:

(x + 1)(2x – 3) = 0

 x + 1 = 0 hoặc 2x – 3 = 0.

+ x + 1 = 0  x = –1;

Xem thêm: hình lăng trụ đều

+ 2x – 3 = 0  2x = 3 .

Vậy luyện nghiệm của phương trình tiếp tục mang đến là S=1;  32 .

Ví dụ 3. Giải phương trình: 2x3 + 3x2 = 4x2 + 6x.

Lời giải:

2x3 + 3x2 = 4x2 + 6x

 2x2(2x + 3)  4x(2x + 3) = 0

 (2x2  4x) (2x + 3) = 0

 2x(x – 2) (2x + 3) = 0

 2x = 0 hoặc x – 2 = 0 hoặc 2x + 3 = 0.

+ 2x = 0  x = 0;

Xem thêm: luyện thi 123 toán lớp 3

+ x – 2 = 0  x = 2;

+ 2x + 3 = 0  2x = – 3 x=32.

Vậy luyện nghiệm của phương trình là S=0;  2;  32 .