tìm số lớn nhất

Bài toán: Nhập vô mảng một chiều. Hãy tìm số lớn nhất vô mảng, mò mẫm số nhỏ nhất vô mảng.

Bạn đang xem: tìm số lớn nhất

 • Input
 • 1 3 5 9 15

 • Output
 • Min : 1 Max : 15

Để tìm số lớn nhất vô mảng tớ triển khai công việc như sau

 • Khởi tạo nên độ quý hiếm max=a[0]
 • Duyệt theo thứ tự những thành phần của mảng. Nếu thành phần này có mức giá trị rộng lớn max thì tớ tổ chức gán độ quý hiếm ê mang lại max.
 • Sau Lúc duyệt không còn những thành phần của mảng thì tớ tổ chức trả về độ quý hiếm của max
 • Hàm max sẽ đem loại trả về là loại int (hoặc loại long cũng rất được ).
 • Cần đem nhị thông số truyền vô là: thương hiệu mảng và con số thành phần.

Code tìm hiểu thêm cơ hội viết lách hàm mò mẫm độ quý hiếm lớn số 1 vô mảng như sau

int max(int a[], int n) { int max = a[0]; for (int i = 1; i < n; i++) if (max < a[i]) max = a[i]; return max; }

Viết công tác mò mẫm số nhỏ nhất vô mảng

Tương tự động như bên trên tớ cũng thực hiện theo thứ tự những bước

 • Khởi tạo nên độ quý hiếm min=a[0]
 • Duyệt theo thứ tự những thành phần của mảng. Nếu thành phần này có mức giá trị nhỏ rộng lớn min thì tớ tổ chức gán độ quý hiếm ê mang lại min.
 • Sau Lúc duyệt không còn những thành phần của mảng thì tớ tổ chức trả về độ quý hiếm của min.
 • Hàm min sẽ đem loại trả về là loại int (hoặc loại long cũng rất được ).
 • Cần đem nhị thông số truyền vô là: thương hiệu mảng và con số thành phần.

Xem thêm: nón sơn 3 2

Code tìm hiểu thêm cơ hội viết lách hàm mò mẫm độ quý hiếm nhỏ nhất như sau

int min(int a[], int n) { int min = a[0]; for (int i = 1; i < n; i++) if (min > a[i]) min = a[i]; return min; }

Sau Lúc viết lách được nhị hàm tính min, max thì công tác của tất cả chúng ta đang được rất có thể giải quyết và xử lý được vấn đề phía trên.

#include <stdio.h> void nhap(int a[], int n) { for (int i = 0; i < n; i++) { printf("Nhap vao phan tu a[%d]: ", i); scanf("%d", &a[i]); } } int max(int a[], int n) { int max = a[0]; for (int i = 1; i < n; i++) if (max < a[i]) max = a[i]; return max; } int min(int a[], int n) { int min = a[0]; for (int i = 1; i < n; i++) if (min > a[i]) min = a[i]; return min; } int main() { int a[1000]; int n; printf("\nNhap n = "); scanf("%d", &n); nhap(a, n); printf("\nMax = %d", max(a, n)); printf("\nMin = %d", min(a, n)); return 0; }

Nhap n = 5 Nhap vao phan tu a[0]: 12 Nhap vao phan tu a[1]: 16 Nhap vao phan tu a[2]: 19 Nhap vao phan tu a[3]: 32 Nhap vao phan tu a[4]: 14 Max = 32 Min = 12

Bài viết lách của tôi cho tới đó là kết cổ động. Cám ơn chúng ta đang được theo đuổi dõi! Theo dõi xây dựng ko khó khăn tại:

Xem thêm: 36 đề ôn luyện toán lớp 4

 • Forum: https://www.facebook.com/groups/LapTrinhKhongKho/
 • Youtube: https://www.youtube.com/HieuNguyenVanOfficial