tìm số số hạng của dãy số

Dưới đó là công thức tính số số hạng, tính tổng số số hạng, tính số cuối cơ hội đều, số đầu cơ hội đều nhập sản phẩm số bất ngờ bám theo quy luật, chào chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: tìm số số hạng của dãy số

Công thức tính tổng số số hạng

Công thức tính tổng số số hạng cơ hội đều

\frac{(số\;hạng\;đầu\;+\hspace{0.278em}số\;hạng\;cuối)\hspace{0.278em}\times số\;số\;hạng\;có\;trong\;dãy}2

Tính số cuối cơ hội đều

= số hạng đầu + (số số hạng - 1) x đơn vị chức năng khoảng tầm cách

Tính số đầu cơ hội đều 

= số hạng cuối - (số số hạng nhập sản phẩm - 1) x đơn vị chức năng khoảng tầm cách

Tính số số hạng nhập dãy

=  (số hạng cuối - số hạng đầu) : đơn vị chức năng khoảng cách +1

Tính tầm cộng

= tầm nằm trong của số hạng đầu và số hạng cuối nhập dãy

Ví dụ

Ví dụ 1: Cho sản phẩm số 2, 5, 8, 11, 14, 17, trăng tròn, 23, 26. tường sản phẩm số cơ hội đều nhau 3 đơn vị chức năng, đem 9 số hạng, số hạng đầu là 2 và số hạng cuối vị 26.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính tổng sản phẩm số cơ hội đều phía trên tao có:

Tổng = (2 + 26) x 9 : 2 = 126

Số cuối = 2 + 3 x (9 – 1) = 26

Số đầu = 26 – 3 x (9 – 1) = 2

Số số hạng = (26 – 2) : 3 + 1 = 9

TB nằm trong = (2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + trăng tròn + 23 + 26) : 9 = ( 2 + 26) : 2 = 14 hoặc = số ở thân thiết là 14

Ví dụ 2: Tính tổng số số hạng của sản phẩm số sau:

A = 1 + 2 + 3 + 4 + ........................... + năm trước.

Bài giải

Số số hạng của sản phẩm số bên trên là:

Xem thêm: học phí thpt phan đình phùng

(2014 – 1) : 1 + 1 = năm trước (số hạng)

Vậy tổng số số hạng của sản phẩm số là:

(2014 + 1) x năm trước : 2 = 2029105

Đáp số: 2029105

Công thức thám thính số hạng loại n của sản phẩm số bám theo quy luật

Để thám thính số hạng loại n của sản phẩm số bám theo quy luật, tao đem công thức như sau

  • Cuối dãy: n= số đầu + khoảng cách x (n-1)
  • Đầu dãy: n= số cuối - khoảng cách x (n-1)

Ví dụ 1: Cho sản phẩm số: 1, 3, 5, 7, …

Hỏi số hạng loại trăng tròn của sản phẩm là số nào?

Giải:

Dãy đang được nghĩ rằng sản phẩm số lẻ nên những số tiếp tục nhập sản phẩm cách nhau chừng 1 khoảng cách là 2 đơn vị chức năng.

20 số hạng thì đem số khoảng cách là : trăng tròn – 1 = 19 (khoảng cách)

19 số đem số đơn vị chức năng là:

19 x 2 = 38 (đơn vị)

Số ở đầu cuối là:

1 + 38 = 39

Đáp số: Số hạng loại trăng tròn của sản phẩm là 39

Ví dụ 2. Tìm số hạng trước tiên của sản phẩm số: …, 24, 27, 30

Biết rằng sản phẩm số đem 10 số hạng.

Giải

10 số hạng thì đem số khoảng cách là:

10 – 1 = 9 (khoảng cách)

Tổng khoảng cách là:

Xem thêm: tham khao hau giang

3 x 9 = 27

Số hạng trước tiên của sản phẩm là:

30 – 27 = 3