tìm x giá trị tuyệt đối

Bài ghi chép Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt.

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

A. Phương pháp giải

- Loại 1: |x| = a

Bạn đang xem: tìm x giá trị tuyệt đối

+) Nếu a < 0, thì không tồn tại x thỏa mãn nhu cầu |x| = a, vì thế |x| ≥ 0

+) Nếu a = 0, thì |x| = 0 ⇒ x = 0

+) Nếu a > 0, thì |x| = a ⇒ Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

⇒ Tổng quát: |A| = a, với a là hằng số dương và A là biểu thức chứa chấp x

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

- Loại 2: |A| = B. với A và B là những biểu thức chứa chấp x

Các bước giải

+) Tìm điều kiện: B ≥ 0

+) Chia nhì ngôi trường hợp

TH1: A = B

TH2: A = - B

+) Giải rời khỏi x ở từng TH, so sánh ĐK và tóm lại.

- Loại 3: |A| = |B| hoặc |A| - |B| = 0 với A, B là những biểu thức chứa chấp x

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

- Loại 4: |A| + |B| = 0 với A, B là những biểu thức chứa chấp x

Ta dò xét x thỏa mãn nhu cầu cả nhì ĐK

A = 0 và B = 0

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm x, biết

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Lời giải:

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Ví dụ 2: Tìm x, biết

a) |9 – 7x| = 5x – 3

b) 8x - |4x + 1| = x + 2

Lời giải:

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

b) 8x - |4x + 1| = x + 2  (1)

Nhận xét: bài bác này chưa xuất hiện dạng |A| = B. tớ gửi vế trả về dạng quen thuộc.

(1) ⇒ |4x + 1| = 8x – (x + 2)

  ⇒ |4x + 1| = 7x – 2

Điều kiện: Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Ví dụ 3: Tìm x, biết

a) |17x – 5| - |17x + 5| = 0

b) 2|2x – 9| = |3x + 4|

Lời giải:

a) |17x – 5| - |17x + 5| = 0

⇒ |17x – 5| = |17x + 5|

TH1: 17x – 5 = 17x + 5

   17x – 17x = 5 + 5

   0 = 10 vô lý

Suy rời khỏi ko tồn bên trên x thỏa mãn

TH2: 17x – 5 = -(17x + 5)

   17x – 5 = -17x – 5

   17x + 17x = - 5 + 5

   34x = 0

   x = 0

Vậy x = 0.

b) 2|2x – 9| = |3x + 4|

Nhận xét: bài bác này còn có dạng 2|A| = |B|, nhận thêm quá số 2 ở phía bên ngoài lốt trị vô cùng, tớ vẫn thực hiện một cơ hội thông thường theo dõi lý thuyết, phân tách nhì tình huống.

TH1: 2(2x – 9) = 3x + 4

   4x – 18 = 3x + 4

   4x – 3x = 4 + 18

   x = 22

TH2: 2(2x – 9) = -(3x + 4)

   4x – 18 = -3x – 4

   4x + 3x = -4 + 18

   7x = 14

   x = 14 : 7

   x = 2

Vậy x = 22 và x = 2.

Ví dụ 4: Tìm x thỏa mãn: |x + 3,5| + |x – 4,5| = 0

Lời giải:

Ta có: |x + 3,5| + |x – 4,5| = 0

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết điều này sẽ không thể xẩy ra đôi khi.

Vậy ko tồn bên trên x thỏa mãn nhu cầu Việc.

C. Bài luyện vận dụng

Câu 1. Số hữu tỉ x thỏa mãn nhu cầu |x| = Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết và x < 0 là:

A. x = Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết ; x = - Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

B. x = - Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

C. x = Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

D. không tồn tại x

Lời giải:

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Đáp án B

Câu 2. Tìm x, biết |2,5 – x| = 1,5

A. x = 1 và x = 4

C. x = -1 và x = 4

B. x = 1 và x = -4

D. x = 1

Lời giải:

Ta có: |2,5 – x| = 1,5

Vì 1,5 > 0 nên tớ phân tách 2 tình huống

Xem thêm: bai viet so 2 lop 9 de 1

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Đáp án A

Câu 3. Tìm được từng nào số x thỏa mãn nhu cầu |1 – x| + |x – 1000| = 0

A. Một số

B. Hai số

C. Ba số

D. Không với số này

Lời giải:

Ta có: |1 – x| + |x – 1000| = 0

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết. Điều này sẽ không thể đôi khi xảy ra

Vậy không tồn tại x thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi Việc.

Đáp án D

Câu 4. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của x thỏa mãn nhu cầu |2x + 8| = |10 – 5x|

A. x = - 6

B. x = Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

C. cả A và B trúng

D. không tồn tại x

Lời giải:

Ta có: |2x + 8| = |10 – 5x|

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Đáp án C

Câu 5. Khẳng lăm le này tại đây trúng về số độ quý hiếm của x thỏa mãn:

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

A. Có 1 độ quý hiếm của x

B. Có 2 độ quý hiếm của x

C. Không có mức giá trị này của x

D. Có 3 độ quý hiếm của x

Lời giải:

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Đáp án B

Câu 6. Tìm x, biết: Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Lời giải:

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Vậy không tồn tại x thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi.

Đáp án D

Câu 7. Số độ quý hiếm của x thỏa mãn: |x(x – 4)| = x là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Ta có: |x(x – 4)| = x

Điều kiện: x ≥ 0

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Vậy x = 0; x = 3 và x = 5 thì thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi.

Đáp án C

Câu 8. Tìm x, biết: |x2 – 3x| + |(x + 1)(x – 3)| = 0

A. x = 3

B. x = 3; x = -1

C. x = 0

D. x = - 1

Lời giải:

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Đáp án A

Câu 9. Tìm cặp số (x; y) thỏa mãn: |x – hắn – 5| + |y + 3| = 0

A. (-3; 2)

B. (3; -2)

C. (2; -3)

D. (-2; 3)

Lời giải:

Ta có: |x – hắn – 5| + |y + 3| = 0

Suy rời khỏi Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Thay hắn = - 3 nhập x – hắn – 5 = 0 tớ được: x – (-3) – 5 = 0

Suy rời khỏi x + 3 = 5 x = 5 – 3 = 2

Vậy (x; y) = (2; - 3).

Đáp án C

Câu 10. Tìm x, biết: |7 – 2x| + 7 = 2x

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Lời giải:

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm vô cùng của số tê liệt vô cùng hoặc, chi tiết

Đáp án D

Xem tăng những dạng bài bác luyện Toán lớp 7 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Cách tính độ quý hiếm biểu thức số hữu tỉ lớp 7 vô cùng hoặc, chi tiết
 • Cách giải Việc dò xét x lớp 7 vô cùng hoặc, chi tiết
 • Cách tính tổng sản phẩm số hữu tỉ với quy luật vô cùng hoặc, chi tiết
 • Cách tính độ quý hiếm vô cùng của một vài hữu tỉ vô cùng hoặc, chi tiết
 • Cách dò xét độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng vô cùng hay

Đã với điều giải bài bác luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cac cong thuc trong toan hoc

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài luyện Toán lớp 7 với khá đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài bác với điều giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 7 và Hình học tập 7.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 7 sách mới nhất những môn học