tinh gia tri bieu thuc

Như thế nào là là phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức? Khi tính độ quý hiếm biểu thức, tớ rất cần phải chú ý những điều gì? Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bọn chúng bản thân mò mẫm nắm rõ rộng lớn về kiểu cách tính độ quý hiếm biểu thức trong những tình huống rõ ràng, đôi khi thích nghi với một vài dạng bài xích tập luyện về biểu thức nhé!

Bạn đang xem: tinh gia tri bieu thuc

Như tất cả chúng ta đang được biết, biểu thức đó là sự phối hợp Một trong những chữ, số vày những luật lệ toán như nằm trong – trừ – nhân – chia… Đối với những biểu thức bao hàm những luật lệ tính cơ bạn dạng, thổi lên lũy quá không chỉ là bên trên những số lượng mà còn phải rất có thể tiến hành bên trên những vần âm (đại diện cho tới những số lượng bất kỳ) thì được gọi là biểu thức đại số. 

Như vậy, hiểu một cơ hội đơn giản và giản dị thì tính độ quý hiếm biểu thức đó là người học tập cần áp dụng hoạt bát, phối hợp Một trong những luật lệ tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách cơ bạn dạng nhằm đo lường và tính toán rời khỏi độ quý hiếm ở đầu cuối của biểu thức được cho tới. Thông thông thường, học viên Tiểu học tập sẽ tiến hành thích nghi với dạng Toán này từ thời điểm năm lớp 4.

Tính độ quý hiếm biểu thức là gì?

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Trong phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, tớ phải ghi nhận áp dụng hoạt bát Một trong những luật lệ tính cơ bạn dạng sao cho tới tìm ra thành quả đúng chuẩn nhất. Ngoài ra, Khi giải những luật lệ toán, học viên cũng rất cần phải ghi ghi nhớ một vài chú ý, quy tắc cần thiết nhằm vận dụng vô điều giải. 

Những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức nhưng mà tất cả chúng ta thông thường bắt gặp ê là:

 • Trong một biểu thức, nếu như chỉ tồn bên trên luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, hoặc luật lệ nhân và luật lệ phân tách, tớ tiếp tục tiến hành luật lệ tính kể từ trái khoáy lịch sự cần.
 • Nếu một biểu thức với không hề thiếu những luật lệ tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 • Nếu vô một biểu thức với vết ngoặc đơn, tớ cần tiến hành những luật lệ tính vô vết ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Khi tiến hành luật lệ tính nằm trong, học viên cần thiết chú ý một vài điều sau đây:
 • Nên group những số hạng với vô biểu thức sao cho tới trở thành group với tổng là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh nghìn… nhằm dễ dàng tính nhẩm.
 • Áp dụng đặc điểm uỷ thác hoán: Khi thay đổi khu vực của những số hạng vô một tổng thì thành quả của tổng vẫn bất biến.
 • Luôn ghi ghi nhớ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Một số bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức minh họa với đáp án

Bài tập luyện 1: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài tập luyện 2: Tính nhanh chóng độ quý hiếm biểu thức sau: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài tập luyện 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài tập luyện 4: Tìm hắn, biết:

 1. a) hắn x 5 = 1948 + 247
 2. b) hắn : 3 = 190 – 90
 3. c) hắn – 8357 = 3829 x 2
 4. d) hắn x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) hắn : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) hắn – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357 

y = 16015

 1. d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài tập luyện 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu. Ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi siêu thị thường ngày bán tốt từng nào lít dầu?

Đáp án:

Xem thêm: định lý viet bậc 2

Mỗi ngày siêu thị bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày loại nhất bán tốt 2624 lít dầu, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu.

Bài tập luyện 6: Tú với 76 viên bi. Số bi của An cấp 5 lượt số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Đáp án:

Số bi của An là:

76 x 5 = 380 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là:

76 + 380 = 456 (viên bi)

Bài tập luyện 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính con số những số hạng với vô mặt hàng số.
 2. b) Tính tổng của mặt hàng số.

Đáp án:

 1. a) Công thức tính con số những số hạng vô mặt hàng số: (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách thân thích 2 số hạng liên tục + 1

Áp dụng công thức bên trên, con số những số hạng vô mặt hàng số là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của mặt hàng số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x con số số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của mặt hàng số bên trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630 

Bài tập luyện 8: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính con số những số hạng với vô mặt hàng số.
 2. b) Tính tổng của mặt hàng số.

Đáp án:

 1. a) Số lượng những số hạng vô mặt hàng số là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của mặt hàng số bên trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài tập luyện 9: Phát biểu nào là bên dưới đó là sai?

 1. Biểu thức bao gồm những luật lệ tính cơ bạn dạng không chỉ là bên trên những số lượng mà còn phải bên trên những vần âm (đại diện cho tới những số lượng bất kỳ) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức với không hề thiếu những luật lệ tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ tiến hành luật lệ tính kể từ trái khoáy lịch sự cần.
 3. Nếu một biểu thức với không hề thiếu những luật lệ tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 4. Nếu vô biểu thức với vết ngoặc đơn, tớ tiến hành những luật lệ tính vô vết ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án: B

Bài tập luyện 10: Giá trị của hắn vô biểu thức bên dưới đó là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, phương pháp tính láo số và bài xích tập luyện ví dụ minh họa
 • Cách tính tầm nằm trong và những việc tầm nằm trong cơ bạn dạng và nâng cao
 • Cách học tập bảng cửu chương hiệu suất cao, ghi nhớ nhanh chóng, ghi nhớ lâu, đơn giản và giản dị nhất

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững rộng lớn những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, rưa rứa thích nghi với một vài dạng bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức. Chúc các bạn đạt được thành quả cao vô môn Toán.

Xem thêm: giáo án sinh 11 bài 12