toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là vấn đề học viên áp dụng nhiều kỹ năng của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường và tính toán độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức thời điểm hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kỹ năng chú ý và những dạng bài xích tập luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện nay luật lệ tính theo đòi trật tự kể từ cần qua quýt trái ngược tớ có:

 • 1 nằm trong 7 vị 8, ghi chép 8

 • 5 nằm trong 4 vị 9, ghi chép 9

 • 9 nằm trong 7 vị 16, ghi chép 6 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 4 vị 6 thêm một vị 7, ghi chép 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay luật lệ tính theo đòi quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân chia hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tớ triển khai đo lường và tính toán kể từ trái ngược qua quýt cần.

 • Nếu vô biểu thức, đem cả luật lệ nhân, luật lệ phân chia, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tớ triển khai nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, đem vết ngoặc, tớ triển khai luật lệ tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện nay biểu thức đem luật lệ cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức đang được cho tới trở thành group đem tổng là những số tròn xoe chục/ tròn xoe trăm/ tròn xoe ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối kết hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi vị trí những số hạng vô một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của luật lệ tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú đem 76 viên bi, số bi của An vội vã 7 phen số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo đòi quy tắc của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo đòi quy tắc của biểu thức đem chứa chấp luật lệ nằm trong, trừ tớ có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số đặt điều trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện nay luật lệ tính kể từ cần qua quýt trái ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vị 12, ghi chép 2 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 4 vị 7 thêm một vị 8, ghi chép 8

 • 8 nằm trong 2 vị 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 1 vị 3 thêm một vị 4, ghi chép 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: bài thi vào lớp 6

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vị 16, ghi chép 6 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 1 vị 6 thêm một được 7, ghi chép 7

 • 8 nằm trong 0 vị 8, ghi chép 8

 • 4 nằm trong 2 vị 6, ghi chép 6

 • Hạ 19 xuống được thành quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vị 1, ghi chép 1

 • 7 trừ 3 vị 4, ghi chép 4

 • 4 ko trừ được cho tới 7 mượn 1, 14 trừ 7 vị 7, ghi chép 7 lưu giữ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vị 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vị 3, 9 trừ 3 vị 6, ghi chép 6

 • 1 trừ 0 vị 1, ghi chép 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vị 1, ghi chép 1

 • 4 trừ 3 vị 1, ghi chép 1

 • 6 ko trừ cho tới 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vị 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vị 3, 7 trừ 3 vị 4, ghi chép 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân thiết 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích rời khỏi tớ đem số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên đem 18 số hạng

b) Các tính tổng vô mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài xích rời khỏi tớ đem tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

Xem thêm: lượng giác lớp 9

a) đem 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn bố mẹ rất có thể tìm hiểu thêm những khóa huấn luyện và đào tạo toán online bên trên kiemdinhthienha.vn nhé!