toán lớp 5 trang 154

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 154

Video chỉ dẫn giải

a) Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

Chú ý: Khi đo diện tích S ruộng khu đất người tao còn sử dụng đơn vị chức năng héc-ta (ha)

                        \(1ha = ... m^2\)

b) Trong bảng đơn vị chức năng đo diện tích:

- Đơn vị vội vã từng nào phen đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn tiếp ngay lập tức ?

- Đơn vị bé bỏng vày 1 phần bao nhiêu đơn vị chức năng to hơn tiếp ngay lập tức ?

Phương pháp giải:

Dựa vô lý thuyết đang được học tập về những đơn vị chức năng đo diện tích S.

Lời giải chi tiết:

a)

Chú ý: Khi đo diện tích S ruộng khu đất người tao còn sử dụng đơn vị chức năng héc-ta (ha).

                  \(1ha=10\; 000m^2\)

b)  Trong bảng đơn vị chức năng đo diện tích:

- Đơn vị vội vã \(100\) phen đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn tiếp ngay lập tức.

- Đơn vị bé bỏng vày \(\dfrac{1}{100}\) đơn vị chức năng to hơn tiếp ngay lập tức.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

a) 1m= ... dm2 = ... cm2= ... mm2

    1ha = ... m2

    1km2 = ... ha = ... m2

Xem thêm: tìm số hạng thứ n của dãy số

b) 1m= ... dam                  1ha = ... km2 

1m= ... hm= ... ha             4ha = ... km2 

1m= ... km2 

Phương pháp giải:

Trong bảng đơn vị chức năng đo diện tích:

- Đơn vị vội vã \(100\) phen đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn tiếp ngay lập tức. 

- Đơn vị bé bỏng vày \(\dfrac{1}{100}\) đơn vị chức năng to hơn tiếp ngay lập tức.

Lời giải chi tiết:

a) 1m= 100dm2 = 10000cm= 1000000mm2

    1ha = 10000m2

    1km2 = 100ha = 1000000m2

b) 1m= 0,01dam                                             1ha = 0,01km2 

    1m= 0,0001hm= 0,0001ha                          4ha = 0,04km2 

    1m= 0,000001km2  

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những số đo tại đây bên dưới dạng số đo với đơn vị chức năng là héc-ta:

a) 65 000m2 ;            846 000m2 ;              5000m

b) 6km2;                   9,2km2  ;                   0,3km2

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội đổi:    1km2 = 100ha  ;      1ha = 10 000m2.

Lời giải chi tiết:

a) 65 000m = 6,5ha;                                      846 000m2 = 84,6ha

Xem thêm: phép tự vị

    5000m2 = 0,5ha.

b) 6km2 = 600ha.                                            9,2km2 = 920ha

    0,3km2 = 30ha.