toán luyện tập trang 54

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán luyện tập trang 54

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính: 

a) \(68,72 - 29,91\;;\)                                    b) \(52,37 -  8,64\;;\)

c) \(75,5 - 30,26\;;\)                                      d) \(60 - 12,45.\)

Phương pháp giải:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng đặt điều trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện nay phép tắc trừ như trừ những số bất ngờ.

- Viết lốt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những lốt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm x:  

\(a) \;x + 4,32 = 8,67\) ;                                \(b) \;6,85 + x = 10,29\) ;

\(c) \;x - 3,64 = 5,86\) ;                                \(d) \;7,9 - x = 2,5\).

Phương pháp giải:

Xác quyết định tầm quan trọng của \(x\) vô phép tắc tính rồi tìm hiểu \(x\) theo dõi những quy tắc sau:

- Muốn tìm hiểu số hạng chưa chắc chắn tao lấy tổng trừ cút số hạng tiếp tục biết.

- Muốn tìm hiểu số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn tìm hiểu số trừ tao lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 4,32 = 8,67\)

    \(x = 8,67 - 4,32\)

    \(x = 4,35\)

b) \(6,85 + x = 10,29\) 

    \(x = 10,29 - 6,85\) 

    \(x = 3,44\)

c) \(x - 3,64 = 5,86\)

    \(x = 5,86 + 3,64\)

    \(x = 9,5\)

d) \(7,9 - x = 2,5\)

    \(x = 7,9 - 2,5\)

    \(x = 5,4\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Ba trái ngược dưa trọng lượng \(14,5 kg\). Quả loại nhất trọng lượng \(4,8 kg\), trái ngược loại nhì nhẹ nhàng rộng lớn trái ngược loại nhất \(1,2kg\). Hỏi trái ngược loại tía trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Cân nặng nề trái ngược loại nhì \(=\) trọng lượng trái ngược loại nhất \(-\, 1,2kg\).

- Cân nặng nề của nhì trái ngược đầu \(=\) cân nặng nề trái ngược loại nhất \(+\) trọng lượng trái ngược loại nhì.

- Cân nặng nề trái ngược loại tía \(=\) trọng lượng cả tía trái ngược \(-\) trọng lượng của nhì trái ngược đầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt: 

Giải:

Quả loại nhì trọng lượng số ki-lô-gam là:

              \(4,8 - 1,2 = 3,6\;(kg)\)

Quả loại nhất và trái ngược loại nhì trọng lượng số ki-lô-gam là:

              \(4,8 + 3,6 = 8,4\;(kg)\)

Quả loại tía trọng lượng số ki-lô-gam là:

             \(14,5 - 8,4 = 6,1\;(kg)\)

                                    Đáp số: \(6,1kg\).

Xem thêm: cách bấm máy tính bất phương trình

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Tính rồi đối chiếu độ quý hiếm của \(a-b-c\) và \(a- (b+c)\)

a

b

c

a  – b – c

a – (b + c)

8,9

2,3

3,5

12,38

4,3

2,08

16,72

8,4

3,6

b) Tính vị nhì cách:

\(8,3 - 1,4 - 3,6\);                              \(18,64 - ( 6,24 + 10,5)\)

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ mất phép tắc trừ thì tao tính thứu tự kể từ trái ngược quý phái cần.

- Biểu thức với lốt ngoặc thì tao tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

a) 

a

b

c

a  – b – c

a – (b + c)

8,9

2,3

3,5

8,9 – 2,3 – 3,5 = 3,1

8,9 – (2,3 + 3,5) = 3,1

12,38

4,3

2,08

12,38 – 4,3 – 2,08 = 6

12,38 – (4,3 + 2,08) = 6

16,72

8,4

3,6

16,72 – 8,4 – 3,6 = 4,72

16,72 – (8,4 + 3,6) = 4,72

Nhận xét:             \(a-b-c \;=\; a-(b+c) \) .

b)

8,3 - 1,4 - 3,6                                                18,64 - ( 6,24 + 10,5)                  

Cách 1: 8,3 - 1,4 - 3,6                                   Cách 1: 18,64 - (6,24 + 10,5)                                               

           = 6,9 - 3,6                                                    = 18,64 - 16,74               

           = 3,3                                                            = 1,9 

Cách 2:  8,3 - 1,4 - 3,6                                   Cách 2:  18,64 - (6,24 + 10,5)

Xem thêm: đồng quan phú xuyên

          = 8,3 - (1,4 + 3,6)                                            =  18,64 - 6,24 - 10,5

          = 8,3 - 5 = 3,3                                                 = 12,4 - 10,5

                                                                                 = 1,9