trắc nghiệm hóa 10 học kì 2 có đáp án

24 bài xích tập dượt trắc nghiệm Hóa 10 Ôn tập dượt học tập kì 2 cực kỳ hoặc sở hữu đáp án

Câu 1: 31,84 gam láo lếu thích hợp NaX, NaY (X, Y là nhì halogen ở nhì chu kì tiếp tục nhau, MX < MY) ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 dư nhận được 57,34 gam kết tủa. Thành phần Phần Trăm lượng của NaX vô láo lếu thích hợp là

Bạn đang xem: trắc nghiệm hóa 10 học kì 2 có đáp án

A. 24,95%      B. 15,6%

C. 56,94%      D. 90,58%

Quảng cáo

Đáp án: A

Gọi CTTB của X, Y là

1 mol NaX → 1 mol AgX tăng: 85g

nNaX = 0,3 ⇒ M (NaX) = 106,13 ⇒ X = 83,13

⇒ X là Br (80); Y là I (127)

⇒ NaBr ( x mol); NaI ( hắn mol)

Ta có: x + hắn = 0,3;

188x + 235y = 57,34g

x = 0,28 ⇒ %m NaBr = 90,58%

Câu 2: Dẫn khí clo vô hỗn hợp FeCl2, đun rét thấy hỗn hợp kể từ lục nhạt nhẽo đem lịch sự gold color. Phản ứng bên trên nằm trong loại phản ứng

A. lão hóa – khử

B. phân hủy

C. thế

D. trung hòa

Đáp án: A

Câu 3: Hòa tan trọn vẹn láo lếu thích hợp bao gồm 0,2 mol FeO và 0,1 mol Fe2O3 vô H2SO3 loãng, dư nhận được hỗn hợp X. Cho X ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư, thanh lọc kết tủa, cọ sạch sẽ, nung vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi được hóa học rắn sở hữu lượng là

A. 2,3 gam    B. 3,2 gam    C. 23 gam    D. 32 gam

Đáp án: D

2FeO (0,2) → Fe2O3 (0,1 mol)

⇒ nFe2O3 = 0,1 + 0,1 = 0,2 Mol ⇒ mFe2O3 = 32g

Câu 4: Cho phản xạ sau: CrI3 + Cl2 + KOH → K2CrO3 + KIO3 + KCl +H2O

Sau Khi cân đối phản xạ, tổng thông số (các số yếu tắc nằm trong nhau) của những hóa học ban sơ bằng

A. 90    B. 93    C. 92    D. 94

Quảng cáo

Đáp án: B

CrI3 → Cr+6 + 3I+7 + 27e

Cl2 + 2e → 2Cl-

2CrI3 + 27Cl2 + 64KOH → 2K2CrO4 + 6KIO4 + 54KCl + 32H2O

Câu 5: Cho V lít khí oxi qua loa ống năng lượng điện phân êm ắng nhẹ nhõm, thì thấy thể tích khí rời 0,9 lít. Các khí đo ở nằm trong ĐK. Thể tích khí ozon được tạo nên trở nên là

A. 2,4 lít    B. 1,8 lít    C. 2 lít    D. 0,6 lít

Đáp án: B

Câu 6: Dùng hóa hóa học nào là (trong những hóa học mang đến sau đây) thực hiện dung dịch demo nhằm phân biệt nhì hỗn hợp Cu(NO3)2, Mg(NO3)2?

A. HCl B. H2SO3 C. H2SO3 D. H2S

Đáp án: D

Câu 7: Một bình kín chứa chấp láo lếu thích hợp H2, Cl2 với áp suất ban sơ là Phường. Đưaa bình đi ra ánh lịch sự nhằm phản xạ xẩy ra, tiếp sau đó đem về sức nóng phỏng ban sơ thì áp suất bình khi này đó là P1. Mối mối liên hệ thân thuộc P1 và Phường là

A. P1 = 2P

B. P1 > P

C. Phường = P1

D. P1 < P

Đáp án: C

Câu 8: Trong những đặc điểm sau, đặc điểm nào là ko cần của axit H2SO3 đặc, nguội?

A. hòa tan sắt kẽm kim loại Al, Fe

B. tan nội địa, lan nhiệt

C. thực hiện hóa phàn nàn vải vóc, giấy tờ, đường

D. háo nước

Đáp án: A

Câu 9: Phát biểu nào là ko đúng vào khi nói tới kỹ năng phản xạ của lưu huỳnh?

Quảng cáo

A. Lưu huỳnh một vừa hai phải thể hiện tại tính khử, một vừa hai phải thể hiện tại tính oxi hóa

B. Tại sức nóng phỏng cao sulfur ứng dụng với rất nhiều sắt kẽm kim loại thể hiện tại tính lão hóa.

C. Thủy ngân phản xạ với sulfur ở sức nóng phỏng thông thường.

D. Tại sức nóng phỏng tương thích, sulfur ứng dụng với đa số những phi kim mạnh rộng lớn sulfur, thể hiện tại tính lão hóa.

Đáp án: D

Câu 10: Trong những hóa học sau: Cl2, FeCl3, HCl, H2S, Na2SO3, những caahts rất có thể ứng dụng với KI tạo nên I2 là

A. FeCl3, Cl2 B. Na2SO3, H2S C. FeCl3, HCl D. HCl

Đáp án: A

Câu 11: Dung dịch X sở hữu những đặc điểm sau:

- Tác dụng với rất nhiều sắt kẽm kim loại tạo nên muối bột và chỉ giải tỏa H2

- Tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo nên muối bột và nước

- Tác dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 nhận được hỗn hợp ko màu

X rất có thể là hóa học nào là trong những hóa học sau đây?

A. H2SO3 B. NaOH C. HCl D. NaCl

Đáp án: C

Câu 12: Clo và axit HCl ứng dụng với sắt kẽm kim loại nào là tại đây thì nằm trong đưa đến một thích hợp chất?

A. Zn    B. Ag    C. Fe    D. Cu

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 13: Hấp thụ trọn vẹn 6,4 gam SO2 vô V ml hỗn hợp NaOH 1M, sau phản xạ nhận được 11,5 gam muối bột. Giá trị của V là

A. 200    B. 250    C. 150    D. 275

Đáp án: C

nSO2 = 0,1 mol ⇒ nNa2SO3 = 0,1 ⇒ mNa2SO3 = 12,6 > 11,5

⇒ tạo nên 2 muối bột Na2SO3 ( x mol) và NaHSO3 (y mol)

Bảo toàn S: x + hắn = nSO2 = 0,1

126x + 104y = 11,5

⇒ x = 0,05 mol; hắn = 0,05 mol

Bảo toàn Na: nNaOH = 2x + hắn = 0,15 mol ⇒ V = 150ml

Câu 14: Khí hidro sở hữu lẫn lộn tạp hóa học là khí hidro sunfua. Để sở hữu hidro vẹn toàn hóa học, cần thiết thổi láo lếu thích hợp khí thứu tự qua loa những dung dịch

A. BaCl2 và H2SO4 đặc

B. NaCl và H2SO4 đặc

C. H2SO4 đặc và KOH

D. Pb(NO3)2 và H2SO4 đặc

Đáp án: D

Câu 15: Cho 25 gam KMnO4 (có a% tạp chất) ứng dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được khí clo. Để khí clo sinh đi ra phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp 83 gam KI tạo nên I2, độ quý hiếm của a là

A. đôi mươi    B. 59,25    C. 36,8    D. 26

Đáp án: C

Xem thêm: đường trung bình hình thang

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2

nCl2 = một nửa. nKI = 0,25 mol

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 5Cl2 + 2MnCl2 + 8H2O

nKMnO4 = 2/5.nCl2 = 0,1 mol ⇒ mKMnO4 = 15,8g

a = 100% – 15,8/25.100% = 36,8%

Câu 16: Cho 6,4 gam Cu ứng dụng trọn vẹn với H2SO4 đặc, rét thì lượng hỗn hợp thu được

A. gia tăng 6,4 gam

B. ko thay cho đổi

C. sụt giảm 6,4 gam

D. ko xác lập được

Đáp án: B

Cu (0,1) + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 (0,1 mol) + 2H2O

mSO2 = 0,1.64 = 6,4 = mCu ⇒ lượng hỗn hợp ko thay cho đổi

Câu 17: Hòa tan trọn vẹn 1,53 gam láo lếu thích hợp Mg, Al, Zn vô hỗn hợp HCl dư nhận được 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp, nhận được hóa học rắn sở hữu lượng là

A. 2,95 gam    B. 2,14 gam    C. 3,9 gam    D. 1,85 gam

Đáp án: A

nH2 = một nửa.nHCl = 0,02 mol ⇒ nHCl = 0,04

Áp dụng lăm le luật bảo toàn khối lượng:

mc/r = mkim loại + mHCl – mH2 = 1,53 + 0,04.36,5 – 0,02.2 = 2,95g

Câu 18: Từ 800 tấn quặng pirit Fe chứa chấp 25% tạp hóa học trơ rất có thể phát hành được a m3 hỗn hợp H2SO4 93% (D = 1,83 g/cm3), hiệu suất quy trình là 95%. Giá trị của a là

A. 547    B. 800   C. 1200    D. 547000

Đáp án: A

mpirit sắt = 600 tấn

FeS2 (120) -H = 95%→ 2H2SO4 (196 tấn)

600 -H = 95%→ 600. (196/120). 95% = 931 tấn

1,83g/cm3 = 1,83 tấn/m3

mdd H2SO4 = 931 : 93% = 1001 tấn ⇒ a = 1001 : 1,83 = 547 m3

Câu 19: Cho 12,6 gam láo lếu thích hợp Al và Mg phản xạ với 100 ml hỗn hợp láo lếu thích hợp nhì axit HNO3 4M và H2SO4 7M (đậm đặc) nhận được 0,2 mol từng khí SO2, NO, NO¬2 (không tạo nên thành phầm khử không giống của N+5).

Số mol của Al và Mg thứu tự là

A. 0,15 và 0,35625

B. 0,2 và 0,3

C. 0,1 và 0,2

D. 0,1 và 0,3

Đáp án: B

Gọi nAl = x mol; nMg = hắn mol ⇒ 27x + 24y = 12,6g (1)

ne cho = 3x + 2y

ne nhận = 2nSO2 + 3nNO + nNO2 = 1,2 mol

⇒ 3x + 2y = 1,2 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,2; hắn = 0,3

Câu 20: Cho 7,2 gam láo lếu thích hợp X bao gồm S và Fe vào một trong những bình kím không tồn tại oxi. Nung bình cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hóa học rắn A. Cho A ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư nhận được 2,24 lít láo lếu thích hợp khí Y (đktc). Tỉ khối của Y đối với H2

A. 17    B. 9    C. 8,5    D. 10

Đáp án: D

A + H2SO4 → Hỗn thích hợp khí ⇒ Fe dư; khí Y gồm: H2 ( x mol) và H2S (y mol)

⇒ x + hắn = 0,1 mol (1)

Bảo toàn S: nH2S = nFeS = nS = hắn mol

nFe dư = nH2 = x

Bảo toàn Fe: nFe = nFeS + nFe dư = x + hắn

mX = 56(x + hắn ) + 32y = 7,2g (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,05 mol; hắn = 0,05 mol

MY = mY : nY = (0,05.2 + 0,05.34) : 0,1 = 18 ⇒ dY/H2 = 9

Câu 21: Thả một viên bi Fe vẹn toàn hóa học hình cầu nặng nề 5,6 gam vô 200 ml hỗn hợp HCl độ đậm đặc x mol/l. Khi khí ngừng bay đi ra thì 2 lần bán kính viên bi còn sót lại vày một nửa 2 lần bán kính ban sơ (giả sử viên bi bị bào mòn đều về từng phía). Giá trị của x là

A. 1,000    B. 0,125    C. 0,500    D. 0,875

Đáp án: D

mtrước : msau = Vtrước : Vsau = (Rtrước/Rsau)3 = 8

⇒ msau = 0,7 ⇒ mFe pư = 4,9g

nHCl = 2nFe pư = 0,175mol ⇒ x = 0,875

Câu 22: Hòa tan trọn vẹn 24 gam láo lếu thích hợp X bao gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là sắt kẽm kim loại sở hữu hóa trị ko đổi) vô 100 gam hỗn hợp H2SO4 39,2% thu được một,12 lít khí (đktc) và hỗn hợp Y chỉ có một hóa học tan độc nhất sở hữu độ đậm đặc 39,41%. M là kim loại

A. Mg    B. Ca    C. Zn    D. Ba

Đáp án: A

nH2SO4 = 0,4 mol;

Dung dịch Y chỉ có một hóa học tan độc nhất là MSO4 ⇒ nMSO4 = 0,4 mol

1,12l khí là CO2; nCO2 = 0,05 mol

mdd sau pư = mX + mdd H2SO4 – mkhí = 24 + 100 – 0,05.44 = 121,8g

mMSO4 = 48 ⇒ M = 24 ⇒ M là Mg

Câu 23: Cho 3 sắt kẽm kim loại Na, Al, Fe phản xạ với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư nhận được V lít H2 (đktc). Nếu thay cho Na và Fe vày một sắt kẽm kim loại M sở hữu hóa trị II tuy nhiên lượng chỉ vày một nửa tổng lượng của Na và Fe, rồi mang đến ứng dụng với H2SO4 loãng, dư thì thể tích khí cất cánh đi ra chính vày V lít (đktc). M là kim loại

A. Mg    B. Ca    C. Zn    D. Ba

Đáp án: A

Câu 24: Hỗn thích hợp X bao gồm những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn. Lấy m gam láo lếu thích hợp X ứng dụng không còn với hỗn hợp HCl dư nhận được 6,72 lít khí (đktc). Cũng lấy m gam X ứng dụng không còn với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét, dư nhận được V lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc) và (m+a) gam muối bột. Giá trị của V và a thứu tự là

A. 3,36 và 28,8

B. 6,72 và 28,8

C. 6,72 và 57,6

D. 3,36 và 14,4

Đáp án: B

nH2 = 0,3

2H+ + 2e → H2 ⇒ ne cho = 2nH2 = 0,6 mol

⇒ nSO2 = một nửa. ne cho = 0,3 mol ⇒ V = 6,72 l

Bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg + 3nAl + 2nZn = 2nSO42-trong muối

⇒ nSO42-trong muối = một nửa. ne cho = 0,3 mol

a = mSO42-trong muối = 28,8g

Xem tăng Bài tập dượt & Câu căn vặn trắc nghiệm Hóa học tập 10 cực kỳ hoặc sở hữu đáp án khác:

 • 15 câu trắc nghiệm Tốc phỏng phản xạ chất hóa học cực kỳ hoặc sở hữu đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Bài thực hành thực tế số 6. Tốc phỏng phản xạ chất hóa học cực kỳ hoặc sở hữu đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Cân vày chất hóa học cực kỳ hoặc sở hữu đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Luyện tập: Tốc phỏng phản xạ và cân đối chất hóa học cực kỳ hoặc sở hữu đáp án
 • Đề đánh giá Học kì 2 Hóa học tập 10 cực kỳ hoặc sở hữu đáp án

Đã sở hữu điều giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: dao ham cap hai

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới mẻ những môn học