trắc nghiệm toán 9 chương 2 đại số

Với Bài tập luyện trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 9 với điều giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện Bài tập luyện trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 9.

Bạn đang xem: trắc nghiệm toán 9 chương 2 đại số

Bài tập luyện trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 9 tinh lọc, với đáp án

Câu 1: Cho hàm số hắn = f(x) xác lập bên trên D . Với x1, x2 ∈ D; x1 < x2 xác minh nào là sau đó là đúng?

Quảng cáo

A. f(x1) < f(x2) thì hàm số đồng biến chuyển trên

B. f(x1) < f(x2) thì hàm số nghịch tặc biến chuyển trên

C. f(x1) > f(x2) thì hàm số đồng biến chuyển trên

D. f(x1) = f(x2) thì hàm số đồng biến chuyển trên

Lời giải:

Cho hàm số hắn = f(x) xác lập bên trên tập luyện D. Khi đó:

• Hàm số đồng biến chuyển bên trên D ⇔ ∀ x1, x2 ∈ D : x1 < x2 ⇒ f(x1) < f(x2)

• Hàm số nghịch tặc biến chuyển bên trên D ⇔ ∀ x1, x2 ∈ D : x1 < x2 ⇒ f(x1) > f(x2)

Chọn đáp án A.

Câu 2: Cho hàm số f(x) = 3 - x 2 . Tính f(-1)

A. -2

B. 2

C. 1

D. 0

Lời giải:

Thay x = -1 vô hàm số tớ được: f(x) = 3 -(-1)2 = 2 .

Chọn đáp án B.

Quảng cáo

Câu 3: Cho hàm số f(x) = x3 - 3x - 2. Tính 2.f(3)

A. 16

B. 8

C. 32

D. 64

Lời giải:

Thay hắn = 3 vô hàm số tớ được: f(3) = (3)3 - 3.3 - 2 = 16 ⇒ 2.f(3) = 2.16 = 32.

Chọn đáp án C.

Câu 4: Cho nhì hàm số f(x) = -2x3 và h(x) = 10 - 3x . So sánh f(-2) và h(-1)

A. f(-2) < h(-1)

B. f(-2) ≤ h(-1)

C. f(-2) = h(-1)

D. f(-2) > h(-1)

Lời giải:

Thay x = -2 vô hàm số f(x) = -2x3 tớ được f(-2) = -2.(-2) = 16 .

Thay x = -1 vô hàm số h(x) = 10 - 3x tớ được h(-1) = 10 - 3.(-1) = 13.

Nên f(-2) > h(-1) .

Chọn đáp án D.

Quảng cáo

Câu 5: Cho nhì hàm số f(x) = x2 và g(x) = 5x - 4 . Có từng nào độ quý hiếm của a nhằm f(a) = g(a)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải:

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Vậy với 2 độ quý hiếm của vừa lòng.

Chọn đáp án C.

Câu 6: Chọn đáp án chính nhất. Hàm số hắn = ax + b là hàm số số 1 khi:

A. a = 0

B. a < 0

C. a > 0

D. a ≠ 0

Lời giải:

Hàm số số 1 là hàm số với dạng: hắn = ax + b (a ≠ 0)

Chọn đáp án D.

Câu 7: Chọn đáp án chính nhất. Hàm số hắn = ax + b là hàm số đồng biến chuyển khi:

A. a = 0

B. a < 0

C. a > 0

D. a ≠ 0

Lời giải:

Hàm số số 1 hắn = ax + b xác lập với từng độ quý hiếm của nằm trong R và với đặc điểm sau:

• Đồng biến chuyển bên trên R nếu như a > 0

• Nghịch biến chuyển bên trên R nếu như a < 0

Chọn đáp án C.

Quảng cáo

Câu 8: Hàm số nào là bên dưới đó là hàm số bậc nhất:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Theo khái niệm thì hàm số hắn = 2x + một là hàm số số 1.

Chọn đáp án A.

Câu 9: Hàm số nào là sau đây ko là hàm số bậc nhất?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Theo khái niệm thì những hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án là hàm số số 1.

Hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án ko là hàm số số 1.

Chọn đáp án C.

Câu 10: Tìm nhằm hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án là hàm số bậc nhất:

A. m < 2

B. m > 2

C. m = 2

D. m ≠ 2

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 11: Chọn xác minh chính về thiết bị thị hàm số hắn = ax + b (a ≠ 0) .

A. Là đường thẳng liền mạch trải qua gốc tọa độ

B. Là đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với trục hoành

C. Là đường thẳng liền mạch trải qua nhì điểm Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án với b ≠ 0

D. Là lối cong trải qua gốc tọa độ

Lời giải:

Đồ thị hàm số hắn = ax + b (a ≠ 0) là một trong những lối thẳng

Trường hợp ý 1: Nếu b = 0 tớ với hàm số hắn = ax .

Đồ thị hắn = ax là đường thẳng liền mạch trải qua gốc tọa phỏng O(0; 0) và điểm A(1; a) .

Trường hợp ý 2: Nếu b ≠ 0 thì thiết bị thị hắn = ax là đường thẳng liền mạch trải qua những điểm Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án.

Chọn đáp án C.

Câu 12: Trong những hình vẽ sau, hình vẽ nào là là thiết bị thị hàm số hắn = 2x + 1

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

A. Hình 4

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 1

Lời giải:

* Cho x = 0 ⇒ hắn = 1 tớ được điểm A(0; 1) nằm trong trục tung

Cho x = 1 ⇒ hắn = 3 tớ được điểm B (1; 3)

*Đồ thị hàm số hắn = 2x + 1 trải qua nhì điểm với tọa phỏng (0; 1) và (1; 3) nên hình một là thiết bị thị hàm số hắn = 2x + 1

Chọn đáp án D.

Câu 13: Đồ thị hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án trải qua điểm nào là bên dưới đây:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 14: Cho hai tuyến phố trực tiếp d1 = 2x -2 và d2 = 3 - 4x . Tung phỏng phó điểm của d1; d2 với tọa phỏng là:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 15: Cho đường thẳng liền mạch Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án . Giao điểm của với trục tung là:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 16: Hai đường thẳng liền mạch d: hắn = ax + b (a ≠ 0) và d': hắn = a'x + b'(a' ≠ 0) hạn chế nhau khi:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Cho hai tuyến phố trực tiếp d: hắn = ax + b (a ≠ 0) và d': hắn = a'x + b'(a' ≠ 0)

d hạn chế d' ⇔ a ≠ a'

Chọn đáp án A.

Câu 17: Hai đường thẳng liền mạch d: hắn = ax + b(a ≠ 0) và d': hắn = a'x + b'(a' ≠ 0) với a = a' và b ≠ b' . Khi đó:

A. d // d'

B. d ≡ d'

C. d hạn chế d'

D. d ⊥ d'

Lời giải:

Cho hai tuyến phố trực tiếp d: hắn = ax + b(a ≠ 0) và d': hắn = a'x + b'(a' ≠ 0)

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 18: Cho hai tuyến phố trực tiếp d: hắn = x + 3 và d': hắn = -2x . Khi đó:

A. d // d'

B. d ≡ d'

C. d hạn chế d'

D. d ⊥ d'

Lời giải:

Ta thấy d: hắn = x + 3 với a = 1 và d': hắn = -2x với a' = -2 ⇒ a ≠ a' (1 ≠ -2) nên d hạn chế d'

Chọn đáp án C.

Câu 19: Cho nhì thiết bị thị của hàm số số 1 là hai tuyến phố trực tiếp d: hắn = (m + 2)x - m và d': hắn = -2x - 2m + 1. Với độ quý hiếm nào là của m thì d hạn chế d' ?

A. m ≠ -2

B. m ≠ -4

C. m ≠ -2; m ≠ -4

D. m ≠ 2; m ≠ 4

Lời giải:

• Ta thấy d: hắn = (m + 2)x - m với a = m + 2 và d': hắn = -2x - 2m + 1 với a' = -2

• Để hắn = (m + 2)x - m là hàm số số 1 thì m + 2 ≠ 0 ⇔ m ≠ -2

• Để d hạn chế d' ⇔ a ≠ a' ⇔ m + 2 ≠ -2 ⇔ m ≠ -4

Xem thêm: tiếp tuyến của đường tròn

Vậy m ≠ -2; m ≠ -4

Chọn đáp án C.

Câu 20: Cho nhì thiết bị thị của hàm số số 1 là hai tuyến phố trực tiếp d: hắn = (m + 2)x - m và d': hắn = -2x - 2m + 1. Với độ quý hiếm nào là của m thì d // d' ?

A. m = -2

B. m = -4

C. m = 2

D. m ≠ 2; m ≠ -4

Lời giải:

• Ta thấy d: hắn = (m + 2)x - m với a = m + 2; b = -m và d': hắn = -2x - 2m + 1 có

• Để hắn = (m + 2)x - m là hàm số số 1 thì m + 2 ≠ 0 ⇔ m ≠ -2

• Để d // d' ⇔ a = a'; b ≠ b'

a = a' ⇔ m + 2 = -2 ⇔ m = -4

b ≠ b' ⇔ -m ≠ -2m + 1 ⇔ m ≠ 1

Vì m = -4 vừa lòng m ≠ -2; m ≠ 1 nên độ quý hiếm m cần thiết dò thám là m = -4

Vậy m = -4

Chọn đáp án B.

Câu 21: Cho đường thẳng liền mạch d: hắn = ax + b (a ≠ 0) . Hệ số góc của đường thẳng liền mạch d là:

A. -a

B. a

C. 1/a

D. b

Lời giải:

Đường trực tiếp d: hắn = ax + b (a ≠ 0) với a là thông số góc.

Chọn đáp án B.

Câu 22: Cho đường thẳng liền mạch d: hắn = ax + b (a > 0) . Gọi α là góc tạo nên vì chưng tia Ox và d . Khẳng quyết định nào là bên dưới đó là đúng:

A. α = -tanα

B. α = (180° - α)

C. α = tanα

D. α = -tan(180° - α)

Lời giải:

Cho đường thẳng liền mạch d với phương trình hắn = ax + b (a ≠ 0)

Gọi α là góc tạo nên vì chưng tia Ox và d . Ta có: α = tanα

Chọn đáp án C.

Câu 23: Cho đường thẳng liền mạch d: hắn = 2x + 1. Hệ số góc của đường thẳng liền mạch d là:

A. -2

B. 50%

C. 1

D. 2

Lời giải:

Đường trực tiếp d: hắn = 2x + 1 với thông số góc là a = 2

Chọn đáp án D.

Câu 24: Cho đường thẳng liền mạch d: hắn = (m + 2)x - 5 trải qua điểm với A(-1; 2). Hệ số góc của đường thẳng liền mạch d là:

A. 1

B. 11

C. -7

D. 7

Lời giải:

Thay tọa phỏng điểm A vô phương trình đường thẳng liền mạch d tớ được

(m + 2).(-1) - 5 = 2 ⇔ -m - 2 = 7 ⇔ m = -9

Suy đi ra d: hắn = -7x - 5

Hệ số góc của đường thẳng liền mạch d là k = -7

Chọn đáp án C.

Câu 25: Tính thông số góc của đường thẳng liền mạch d: hắn = (2m - 4)x + 5 biết nó tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch d': 2x - hắn - 3 = 0.

A. 1

B. -2

C. 3

D. 2

Lời giải:

Ta với hai tuyến phố trực tiếp d: hắn = (2m - 4)x + 5 và d': 2x - hắn - 3 = 0 hoặc d': hắn = 2x - 3

Mà d // d' ⇒ 2m - 4 = 2 (1)

Mặt không giống, d với thông số góc là 2m – 4 và d’ với thông số góc là 2 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ thông số góc của d là 2

Chọn đáp án D.

Câu 26: Tìm độ quý hiếm của m nhằm đường thẳng liền mạch hắn = x + 3 và hắn = (m - 1)x + 2 tuy nhiên song với nhau

A. m = 2

B. m = 1

C. m = -2

D. m = 0

Lời giải:

Để hai tuyến phố trực tiếp tiếp tục mang đến tuy nhiên song m - 1 = 1 hoặc m = 2

Vậy độ quý hiếm của m cần thiết dò thám là m = 2

Chọn đáp án A.

Câu 27: Tìm độ quý hiếm của m nhằm hai tuyến phố trực tiếp hắn = mx + 1 và hắn = (m - 4)x - 2 hạn chế nhau

A. m ≠ 1

B. m ≠ 0

C. Với từng m

D. Không tồn bên trên m

Lời giải:

Để hai tuyến phố trực tiếp tiếp tục mang đến hạn chế nhau thì m ≠ m - 4 ⇔ 0 ≠ -4

Vậy với từng m thì hai tuyến phố trực tiếp luôn luôn hạn chế nhau

Chọn đáp án C.

Câu 28: Tìm độ quý hiếm của m nhằm đường thẳng liền mạch hắn = 2x + 3 và hắn = (m - 1)x + 2 vuông góc với nhau

A. m = 50%

B. m = 2

C. m = 1

D. m = 0

Lời giải:

Để hai tuyến phố trực tiếp tiếp tục mang đến vuông góc cùng nhau thì

2.(m - 1) = -1 ⇔ 2m - 2 = -1 ⇒ m = 1/2

Vậy độ quý hiếm m cần thiết dò thám là m = 1/2

Chọn đáp án A.

Câu 29: Cho hàm số số 1 hắn = ax + 1 . Xác quyết định thông số a nhằm hàm số trải qua điểm A(2; 1)

A. a = 1

B. a = 2

C. a = 3

D. a =0

Lời giải:

Đồ thị hàm số trải qua điểm A(2; 1) thì 1 = a.2 + 1 ⇒ a = 0

Vậy độ quý hiếm cần thiết dò thám là a = 0

Chọn đáp án D.

Câu 30: Xác quyết định thông số góc của đường thẳng liền mạch Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 31: Cho (d): hắn = ax + b . Tìm a, b nhằm đường thẳng liền mạch (d) trải qua A(0; 1) và tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch (d') và thông số góc của (d') là 2.

A. a = 1, b = 1

B. a = 1, b = 2

C. a = 2, b = 1

D. a = 2, b = 2

Lời giải:

Đường trực tiếp (d) trải qua A(0; 1) nên tớ có: 1 = a.0 + b ⇒ b = 1

Mà đường thẳng liền mạch (d) tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch (d') và thông số góc của (d') là 2.

Khi cơ tớ có: a = 2

Vậy độ quý hiếm cần thiết dò thám là a = 2, b = 1

Chọn đáp án C.

Câu 32: Gọi A là phó điểm của hai tuyến phố trực tiếp hắn = x + 2 và hắn = 2x + 1 , dò thám tọa phỏng của A?

A. A(1; 3)

B. A(0; 2)

C. A(3; 1)

D. A(1; -3)

Lời giải:

Phương trình hoành phỏng phó điểm của hai tuyến phố trực tiếp 2x + 1 = x + 2 ⇔ x = 1

Với x = 1 ⇒ hắn = 3 . Vậy tọa phỏng điểm A(1; 3)

Chọn đáp án A.

Câu 33: Cho đường thẳng liền mạch x - 2y + 2 = 0 . Hỏi điểm nào là nằm trong đường thẳng liền mạch tiếp tục cho?

A. A(1; 2)

B. A(0; 1)

C. A(1; 0)

D. A(2; 1)

Lời giải:

+ Với A(1; 2) tớ có: 1 - 2.2 + 2 = -1 ≠ 0 ⇒ A(1; 2) ko nằm trong đường thẳng liền mạch tiếp tục cho

+ Với A(0; 1) tớ có: 0 - 2.1 + 2 = 0 ⇒ A(0; 1) nằm trong đường thẳng liền mạch tiếp tục cho

+ Với nhì điểm sót lại tớ thực hiện tương tự

Chọn đáp án B.

Câu 34: Cho đường thẳng liền mạch hắn = (m - 2)x + 3 với m là thông số. Hỏi (d) luôn luôn trải qua điểm nào là với từng độ quý hiếm của m?

A. A(3; 0)

B. B(3; 1)

C. C(0; 3)

D. D(1; 2)

Lời giải:

Đường trực tiếp (d) luôn luôn trải qua một điểm với từng độ quý hiếm của m khi x = 0

Với x = 0 ⇒ hắn = 3

Vậy đường thẳng liền mạch tiếp tục mang đến luôn luôn trải qua điểm C(0; 3)

Chọn đáp án C.

Câu 35: Hàm số nào là tại đây ko cần là hàm số bậc nhất?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B.

Xem tăng lý thuyết và những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 9 với điều giải hoặc khác:

 • Lý thuyết Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và lối cao vô tam giác vuông (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Một số hệ thức về cạnh và lối cao vô tam giác vuông
 • Lý thuyết Bài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Tỉ con số giác của góc nhọn
 • Lý thuyết Bài 3: Một số hệ thức về cạnh và góc vô tam giác vuông (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Một số hệ thức về cạnh và góc vô tam giác vuông

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập với đáp án với không thiếu Lý thuyết và những dạng bài bác được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số cửu và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: định lý viet bậc 2