vẽ đồ thị hàm số y 2x 4 lớp 9

a, Ta sở hữu báo giá trị:

x      |     0     |     -2      |

Bạn đang xem: vẽ đồ thị hàm số y 2x 4 lớp 9

y      |     4     |      0       |

Vẽ $(d)$ trải qua $2$ điểm $A(0;4)$ và $B(-2;0)$, tao được đồ dùng thị của hàm số $y=2x+4$

b, $(d)$ tách trục tung bên trên điểm sở hữu tung phỏng là $4$

$⇒(d_{1})$ tách trục tung bên trên điểm sở hữu tung phỏng là $4$

Xem thêm: cách bấm máy giải bất phương trình

$⇒2m=4$

$⇔m=2$

Xem thêm: tính vận tốc

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar